Teksti suurus:

Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord

Vastu võetud 30.04.2002 nr 60
RTL 2002, 55, 805
jõustumine 01.07.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.01.2004RTL 2004, 9, 13101.02.2004
08.09.2005RTL 2005, 98, 147823.09.2005
20.11.2008RTL 2008, 95, 131301.12.2008
19.12.2008RTL 2008, 105, 149903.01.2009

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 111 lõike 6 alusel.

§ 1. Maksuvõla tasumise ajatamise taotlemine

 (1) Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise taotlemisel esitab maksumaksja kirjaliku taotluse ja maksuvõla tasumise ajakava Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele.
[RTL 2005, 98, 1478 - jõust. 23.09.2005 (rakendatakse alates 1.07.2005)]

 (2) Maksumaksja on kohustatud taotluses põhjendama maksuvõla tekkimise ja tasumise ajatamise vajadust.
[RTL 2004, 9, 131 - jõust. 01.02.2004]

§ 2. Maksuvõla tasumise ajatamise taotluse läbivaatamine

 (1) Maksuvõla tasumise ajatamise taotluse läbivaatamisel kontrollib maksuhaldur taotluse põhjendatust, tagatisega seoses esitatud dokumentide nõuetekohasust ning seda, kas tagatis on piisav tagamaks ajatatavat maksuvõlga.

 (2) Kui maksuvõla tasumise ajatamine on riigiabi, esitab maksuhaldur riigiabi teatise «Konkurentsiseaduse» §-s 341 sätestatud korras.
[RTL 2008, 105, 1499 - jõust. 03.01.2009]

§ 3. Maksuvõla tasumise ajatamise otsustamine

 (1) Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus teeb riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kohta otsuse, kui ajatamist taotleb füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või kui ajatatav maksuvõlg ei ületa 10 000 000 krooni ja taotletav tasumise ajakava ei ületa 24 kuud. Ülejäänud juhtudel edastab piirkondlik struktuuriüksus maksuvõla tasumise ajatamise taotluse kümne päeva jooksul koos omapoolse seisukohaga Maksu- ja Tolliametile.
[RTL 2008, 95, 1313 - jõust. 01.12.2008]

 (2) Otsuse teinud maksuhaldur teatab maksumaksjale otsusest 20 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. Tagatise nõudmise korral tehakse otsus viie tööpäeva jooksul tagatise esitamise päevast arvates. Pandi tagatiseks esitamise korral tehakse otsus viie tööpäeva jooksul kinnistusraamatusse või teise vastavasse registrisse kande tegemise päevast arvates. Kui otsuse teeb Maksu- ja Tolliamet, teatab ta otsusest ka Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele. Kui otsuse teeb Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus, teatab ta otsusest Maksu- ja Tolliametile.
[RTL 2005, 98, 1478 - jõust. 23.09.2005(rakendatakse alates 1.07.2005)]

 (3) Maksuhalduri otsus maksuvõla tasumise ajatamise taotluse kohta koos kinnitatud ajakavaga toimetatakse maksumaksjale kätte vastavalt «Maksukorralduse seaduse» 4. peatükis sätestatule.

 (4) Otsus maksuvõla tasumise ajatamise taotluse kohta jõustub otsuse vastuvõtmise päevast arvates.
[RTL 2004, 9, 131 - jõust. 01.02.2004]

§ 4. Maksuvõla tasumise ajatamise taotluse rahuldamine

  Maksuvõla tasumise ajatamise taotluse rahuldamisel kinnitab maksuhaldur maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära. Maksuhalduril on õigus maksumaksja esitatud ajakavas ja intressimääras muudatusi teha ainult enne taotluse rahuldamise otsuse tegemist, välja arvatud «Maksukorralduse seaduse» §-s 113 sätestatud juhtudel.

§ 5. Maksuvõla tasumise ajatamise korral tagatise nõudmine

 (1) Kui riiklike maksude maksuhaldur nõuab maksuvõla tasumise ajatamise otsuse tegemisel «Maksukorralduse seaduse» §-s 122 sätestatud tagatise esitamist, teavitab ta maksumaksjat sellest kirjalikult, selgitades, milliste tagatise liikide vahel võib maksumaksja valida ning millised on tagatise esitamise korral sooritatavad toimingud ja nõutavad dokumendid.

 (2) Maksuhaldur võib nõuda tagatiseks esitatava:
 1) käenduse korral – käenduslepingut ning andmeid käendaja majandusliku olukorra, käendaja poolt kolmandate isikute ees võetud varaliste kohustuste kohta, juriidilisest isikust käendaja põhikirja, vajadusel juriidilise isiku osanike, nõukogu või üldkoosoleku otsust käendamise kohta;
 2) deposiidi korral – deposiidina maksuhalduri pangakontole makstud tagatissummat;
 3) registerpandi või hüpoteegi korral – pandilepingu sõlmimist, pandi eseme omandiõigust tõendavaid dokumente, juriidilisest isikust maksuvõlgnikult vajadusel osanike, nõukogu, üldkoosoleku otsust vara pantimise kohta, hüpoteegi või ehitise kui vallasasja pantimise korral pandi eseme kindlustamist tõendavaid dokumente.

§ 6. Maksuvõla tasumise ajatamise taotluse rahuldamata jätmine

  Maksuhaldur võib jätta taotluse rahuldamata «Maksukorralduse seaduse» § 112 lõikes 4 toodud alustel. Otsuses märgitakse taotluse rahuldamata jätmise põhjus.

§ 7. Maksuvõla tasumise ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamine

 (1) Kui maksuhaldur «Maksukorralduse seaduse» §-s 113 sätestatud alustel tunnistab maksuvõla tasumise ajatamise otsuse kehtetuks või tunnistab kehtetuks § 117 lõike 2 alusel vähendatud intressimäära või arvestab ajatatud maksusummalt tagasiulatuvalt intressi § 117 lõike 1 alusel kehtestatud määras, on ta kohustatud maksumaksjat sellest viivitamata kirjalikult teavitama.

 (2) Maksuvõla tasumise ajatamise kehtetuks tunnistamise, vähendatud intressimäära tühistamise või tagasiulatuvalt intressi arvestamise otsus jõustub selle vastuvõtmise päevast arvates ja toimetatakse maksumaksjale kätte vastavalt «Maksukorralduse seaduse» 4. peatükis sätestatule.

§ 8. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2002. a.