Teksti suurus:

Maamaksuseaduse rakendamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.02.2010
Avaldamismärge:

Maamaksuseaduse rakendamise kord

Vastu võetud 17.01.2001 nr 10
RTL 2001, 11, 154
jõustumine 02.02.2001, rakendatakse 1.01.2001

Muudetud järgmiste aktidega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

18.01.2002 nr 16 (RTL 2002, 18, 226) 02.02.2002

10.06.2002 nr 79 (RTL 2002, 66, 1035) 01.07.2002

12.01.2004 nr 1 (RTL 2004, 7, 101) 26.01.2004

06.07.2005 nr 52 (RTL 2005, 80, 1135) 22.07.2005 (rakendatakse alates 01.07.2005)

19.12.2008 nr 53 (RTL 2008, 105, 1502) 3.01.2009 (rakendatakse alates 1.01.2009)

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» paragrahvi 13 lõike 2 alusel.

§ 1. Maamaksu summa saadakse maamaksumäära ja maa korralise hindamise tulemuste põhjal arvutatud maa maksustamishinna korrutamisel, võttes arvesse «Maamaksuseaduse» § 4 lõikes 2 ja §-s 8 sätestatut.

(Rahandusmin m 18.01.2002 Nr.16 jõust.02.02.2002 - RTL 2002, 18, 226)

§ 2. Maamaksu maksab maa omanik, kelle omandiõigus maale on vormistatud kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

§ 3. Maamaksuseaduses sätestatud tähtpäevani maksab maamaksu maa kasutaja, kes jätkab maakasutust senise maakasutusõiguse alusel või kasutab maad tähtajalise lepingu alusel vastavalt Vabariigi Valitsuse 15. veebruari 1993. a määrusele nr 48 «Põllumajandusliku maakasutuse kohta» ja ««Eesti Vabariigi maareformi seaduse» ja muude maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise ja täiendamise seaduse» paragrahviga 19.

(Rahandusmin m 18.01.2002 Nr.16 jõust.02.02.2002 - RTL 2002, 18, 226)

§ 4. Juhtudel kui maakasutust ei ole vormistatud, maksab maamaksu isik, kes maad tegelikult kasutab.

§ 5. Riik maksab maamaksu jätkuvalt riigi omandis olevalt maalt, mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta on esitatud taotlus, või mis on kompenseeritud, kuid mida keegi ei ole kasutusse võtnud, või mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta pole esitatud taotlust ning mida keegi ei ole kasutusse võtnud.

§ 6. Linna- või vallavolikogu võib oma haldusterritooriumil kehtestada maamaksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes «Maamaksuseaduse» § 5 lõikes 1 ja § 11 lõikes 1 sätestatud vahemikes.

(Rahandusmin m 18.01.2002 Nr.16 jõust.02.02.2002 - RTL 2002, 18, 226)

§ 7. «Maamaksuseadusega» ettenähtud maksuvabastuste taotlemiseks esitavad «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» alusel pensioni saavad pensionärid maa asukohajärgsele linna- või vallavalitsusele kirjaliku avalduse järgmiste andmetega:

(Rahandusmin m 18.01.2002 Nr.16 jõust.02.02.2002 - RTL 2002, 18, 226)

1) pensionäri ees- ja perekonnanimi, sünniaasta ja pensionitunnistuse number;
2) pensionäri alalise elukoha aadress;
3) maksustatava krundi aadress ja pindala;
4) pensionäri maakasutusõiguse ulatus;
5) rendi- ja üüritulu aastas.

§ 8. Maamaks arvutatakse täiskroonides, kusjuures vähem kui 50 senti jäetakse ära ning 50 senti või rohkem loetakse täiendavaks krooniks.

§ 9. Kui maamaksu maksab riik, esitab maa asukohajärgne Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskus maamaksuteate Rahandusministeeriumile või viimase poolt määratud asutusele. Riigimetsamaalt maamaksu tasumiseks esitatakse maksuteade Riigimetsa Majandamise Keskusele.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

§ 10. Rahandusministeerium eraldab riigieelarves ettenähtud summad riigieelarvest finantseeritavate asutuste, hoonete ja rajatiste all olevalt maakatastrisse kandmata maalt maamaksu tasumiseks vastava ministeeriumi taotlusel.

§ 11. Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või maksumaksja andmed ebatäpsed, tuleb maksumaksjal pöörduda andmete täpsustamiseks maa asukohajärgsesse linna- või vallavalitsusse.

(Rahandusmin m 18.01.2002 Nr.16 jõust.02.02.2002 - RTL 2002, 18, 226)

§ 12. [ Kehtetu – RTL 2002, 66, 1035 – jõust. 1.07.2002]

§13. [ Kehtetu – RTL 2002, 66, 1035 – jõust. 1.07.2002 ]

§ 14. Maamaksuteate väljastamisel pärast seaduses ettenähtud tasumistähtpäeva möödumist lähtutakse uue tähtpäeva määramisel möödunud tähtpäevale langenud maksuosa tasumiseks «Maamaksuseaduse» paragrahvi 7 lõikest 2. Kui uus tähtpäev langeb järgmisele seaduses ettenähtud tasumistähtpäevale või sellest hilisemale kuupäevale, jaotatakse kogu aasta maksusumma kolmeks võrdseks osaks ja seaduses ettenähtud tasumistähtpäevadele lisatakse vajalik arv täiendavaid tasumistähtpäevi.

§ 15. Maksu- ja Tolliamet kannab tasutud maamaksu linna- või vallavalitsusele üle vähemalt üks kord kuus.

[RTL 2008, 105, 1502 – jõust. 3.01.2009] – rakendatakse alates 1.01.2009


§ 16. [käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 17. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2001. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json