Teksti suurus:

Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2012
Avaldamismärge:

Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord

Vastu võetud 02.05.2002 nr 61
RTL 2002, 56, 834
jõustumine 01.07.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2004RTL 2004, 50, 86201.05.2004
19.12.2008RTL 2008, 105, 150503.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 114 lõike 4 alusel.

§ 1.   Juriidilise isiku maksuvõla mahakandmise juhud pankrotimenetluse

  Riiklike maksude maksuhaldur kannab juriidilise isiku maksuvõla maha tema lõpetamisel seoses pankrotimenetlusega:
  1) pankrotimenetluse raugemise korral «Pankrotiseaduse» § 29 lõikes 1 toodud alusel;
  2) pankrotimenetluse lõpetamisel pärast pankroti väljakuulutamist, kui pankrotivarast ei jätku «Pankrotiseaduse» §-s 146 nimetatud väljamakseteks;
  3) pankrotimenetluse lõppemisel lõpparuande kinnitamisega «Pankrotiseaduse» §-i 163 kohaselt.
[RTL 2004, 50, 862 - jõust. 01.05.2004]

§ 2.   Juriidilise isiku maksuvõla mahakandmine tema likvideerimismenetlusega lõpetamise või likvideerimismenetluseta sundlõpetamise korral
[RTL 2008, 105, 1505 - jõust. 03.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

18.04.2011 09:00
Veaparandus - Parandatud viga § 2 pealkirja sõnas "sundlõpetamise".

  (1) Riiklike maksude maksuhaldur kannab juriidilise isiku maksuvõla maha tema lõpetamisel seoses likvideerimismenetlusega ja likvideerimismenetluseta sundlõpetamise korral, kui juriidilisel isikul ei jätku vara maksuvõla tasumiseks ja puudub maksukohustuse täitmise eest vastutav kolmas isik või sellelt isikult ei ole võimalik maksuvõlga sisse nõuda ning maksuhaldur ei pea otstarbekaks pankrotiavalduse esitamist.

  (2) Pärast likvideerimisteate avaldamist Ametlikes Teadaannetes võib maksuhaldur läbi viia maksude tasumise õigsuse kontrolli. Maksuvõla olemasolu korral rakendab maksuhaldur vajalikke meetmeid maksuvõla sissenõudmiseks või kannab maksuvõla maha.
[RTL 2008, 105, 1505 - jõust. 03.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

§ 3.   Füüsilise isiku maksuvõla mahakandmine isiku surma või surnuks tunnistamise korral.

18.04.2011 09:00
Veaparandus - Lisatud § 3 pealkirja sõnad "tunnistamise korral".

  (1) Füüsilise isiku surma või surnuks tunnistamise korral kannab riiklike maksude maksuhaldur surnud isiku maksuvõla maha arvestades «Maksukorralduse seaduse» §-s 36 sätestatut surnud isiku pärija, testamenditäitja või pärandvara hooldaja, nende puudumise korral pärandvara inventuuritegija taotlusel või omal algatusel.

  (2) Mahakandmise aluseks on isiku surmatunnistus, kohtuotsus surnuks tunnistamise kohta või Eesti rahvastikuregistri andmed isiku surma või surnuks tunnistamise kohta.
[RTL 2008, 105, 1505 - jõust. 03.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

  (3) Maksuhaldur võib surnud isiku pärandvara ja maksuvõla mahakandmisega seotud andmeid ja dokumente koguda iseseisvalt või nõuda nende esitamist maksuvõla mahakandmist taotlevalt isikult.

§ 4.   Maksuvõla kustutamine

  (1) Maksuhaldur võib hääletada isiku pankrotimenetluses võlgade vähendamiseks tehtud kompromissettepaneku poolt, kui maksuvõla kustutamise kohta on tehtud otsus vastavalt «Maksukorralduse seaduse» § 114 lõikes 2 sätestatule. Otsusele kirjutab alla maksuhalduri juht või tema asetäitja. Kompromissi tühistamisel „Pankrotiseaduse” §-s 190 sätestatud alustel tunnistab maksuhaldur maksuvõlgade kustutamise otsuse kehtetuks.

  (11) Maksuhaldur võib teha maksuvõla kustutamise kohta otsuse, kui pankrotimenetlus lõpetatakse võlausaldajate nõusolekul “Pankrotiseaduse” § 160 alusel. Otsusele kirjutab alla maksuhalduri juht või tema asetäitja.

  (2) Kui maksuvõla kustutamine on riigiabi, esitab maksuhaldur riigiabi teatise „Konkurentsiseaduse” §-s 341sätestatud korras.
18.04.2011 09:00
Veaparandus - Parandatud § 4 lõike 2 numeratsioon.
[RTL 2008, 105, 1505 - jõust. 03.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

§ 5.   Füüsilise isiku maksuvõla kustutamine sissenõudmise lootusetuse tõttu
[RTL 2008, 105, 1505 - jõust. 03.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

  (1) Füüsiline isik võib esitada taotluse maksuvõla kustutamiseks, kui esinevad «Maksukorralduse seaduse» § 114 lõikes 3 sätestatud maksuvõla kustutamise alused.

  (2) Maksuvõla kustutamise taotluses tuleb esitada põhjendus, miks isik ei ole suuteline võlga tasuma, kõik andmed taotleja omandis ning valduses oleva vara, samuti taotleja varaliste kohustuste ja õiguste kohta ning tõendada, et maksuvõla täieliku tasumise korral ei ole isik suuteline ennast ega ülalpeetavaid üleval pidama ning võib sattuda suurtesse majanduslikesse raskustesse.

  (3)
[Kehtetu – RTL 2008, 105, 1505 - jõust. 03.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

  (4) Taotlusele lisatakse kõik vajalikud tõendid või tehakse viide nende asukohale.

  (5) Maksuhaldur vaatab maksuvõla kustutamise taotluse läbi ja teeb selle kohta motiveeritud otsuse 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. Otsusele kirjutab alla maksuhalduri juht või tema asetäitja. Taotlejalt täiendavate tõendite esitamise nõudmise korral võib otsuse teha 30 päeva jooksul dokumentide esitamisest arvates.

  (6) Kui isiku varaline seisund maksuhalduri hinnangul seda võimaldab, võib maksuhaldur taotluse rahuldada osaliselt ja teha isikule ettepaneku esitada taotlus ülejäänud maksuvõla tasumise ajatamiseks.

  (7)
[Kehtetu – RTL 2008, 105, 1505 - jõust. 03.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

§ 51.   Maksukohustuslase maksuvõla kustutamine ebaõigluse tõttu

  (1) Maksukohustuslane võib esitada taotluse maksuvõla kustutamiseks, kui esinevad «Maksukorralduse seaduse» § 114 lõikes 3 sätestatud maksuvõla kustutamise alused.

  (2) Kui isik taotleb maksuvõla kustutamist maksuvõla sissenõudmise ebaõigluse tõttu, tuleb taotluses:
  1) esitada asjaolud, mis seavad isiku konkreetses situatsioonis teiste maksukohustuslastega võrreldes ebavõrdsesse olukorda, kui need asjaolud ei tulene seaduses teiste sarnaste maksukohustuslaste kohta sätestatust;
  2) tõendada, et punktis 1 nimetatud asjaolude tekkimine ei sõltunud taotleja tahtest, asjaolud ei olnud välditavad ja taotlejal ei ole võimalik neid kõrvaldada;
  3) esitada kõik taotlejale teadaolevad faktid punktis 2 nimetatud asjaolude kohta, loetleda ammendavalt taotlusele lisatavad tõendid, samuti tõendid, mida ei ole võimalik esitada, kuid mida maksuhalduril on võimalik välja nõuda või kontrollida;
  4) esitada andmed selle kohta, et taotleja on antud asjas toiminud vastavalt kehtivatele seadustele.

  (3) Taotlusele lisatakse kõik vajalikud tõendid või tehakse viide nende asukohale.

  (4) Maksuhaldur vaatab maksuvõla kustutamise taotluse läbi ja teeb selle kohta motiveeritud otsuse 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. Otsusele kirjutab alla maksuhalduri juht või tema asetäitja. Taotlejalt täiendavate tõendite esitamise nõudmise korral võib otsuse teha 30 päeva jooksul dokumentide esitamisest arvates.
[RTL 2008, 105, 1505 - jõust. 03.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2002. a

/otsingu_soovitused.json