Teksti suurus:

Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 „Täitmisplaan“, 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“, 25. jaanuari 2001. a määruse nr 11 „Kinnipeetava vanglast vabastamise kord“ ja 1. aprilli 2003. a määruse nr 23 „Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise üle järelevalve korraldamine“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 1, 4

Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 „Täitmisplaan“, 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“, 25. jaanuari 2001. a määruse nr 11 „Kinnipeetava vanglast vabastamise kord“ ja 1. aprilli 2003. a määruse nr 23 „Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise üle järelevalve korraldamine“ muutmine

Vastu võetud 29.12.2008 nr 55

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 5 lg 3, § 8 lg 1, § 15 lg 3, § 17 lg-te 2 ja 3, § 181 lg 6, § 19 lg 2, § 20 lg 3, § 21 lg 2, § 24 lg 2, § 25 lg-te 2 ja 5, § 28 lg 1, § 291, § 31 lg 4, § 32 lg 8, § 321 lg 4, § 35 lg 4, § 41 lg 11, § 44 lg 2, § 45 lg 1, § 46 lg 3, § 48 lg 1, § 64 lg 3, § 66 lg 11, § 71 lg 8, § 75 lg 6, § 761 lg 2, § 93 lg 2, § 94 lg 4, § 96 lg 1, § 98 lg-te 1 ja 4 ning § 105 lg 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruses nr 9 «Täitmisplaan» (RTL 2008, 29, 424) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 punkti 4 täiendatakse pärast sõna «pannud» sõnadega «, kuni kuuekuulist vangistust kandvad»;

2) paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kinnise vangla direktor esitab § 9 nõuete kohase avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda ümberpaigutamise taotluse avavangla või avavanglaosakonnaga kinnise vangla direktorile. Taotlusele lisatakse kinnipeetava nõusolek avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda paigutamise kohta.»;

3) paragrahvi 19 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Avavangla direktor või avavanglaosakonnaga kinnise vangla direktor otsustab Justiitsministeeriumile taotluse esitamise lõikes 1 nimetatud taotluse saamisest arvates ühe kuu jooksul.»;

4) määrust täiendatakse paragrahviga 231 järgmises sõnastuses:

« § 231. Kuni kuuekuulist vangistust kandva kinnipeetava paigutamine

Kuni kuuekuulist vangistust kandev kinnipeetav, kes on vanglasse paigutatud enne 2009. aasta 1 jaanuari, paigutatakse võimalusel § 5 punktis 4 nimetatud vanglasse.».

§ 2. Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri« (RTL 2000, 134, 2139; 2008, 78, 1092) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 81 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 461 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 461. Sissetulev kiri»;

3) paragrahvi 461 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Vanglas käsitatakse sissetuleva kirjana paberkandjal esitatud ainult adressaadile määratud erasõnumit, postkaarti või fotot kaaluga kuni 250 grammi, mis edastatakse posti teel.»;

4) paragrahv 48 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 48. Kirja saatmine ja registreerimine

(1) Kinnipeetav annab oma kirja avatud ümbrikus üle kirjavahetuse eest vastutavale vanglatöötajale, kes kontrollib ümbriku sisu. Seejärel kleebib kinnipeetav vanglatöötaja juuresolekul ümbriku kinni ja kirjutab ümbriku tagaküljele oma nime ning kirja vanglatöötajale edastamise kuupäeva. Seejärel kinnitab kinnipeetav kirja üleandmist allkirjaga.

(2) Kirja saatmisel «Vangistusseaduse» § 29 lõikes 1 ja § 97 lõikes 1 nimetatud asutustele ja isikutele võib kinnipeetav kirja vanglatöötajale kinnises ümbrikus anda. Ümbriku tagaküljele kirjutab kinnipeetav oma nime ja kirja vanglatöötajale edastamise kuupäeva.

(3) Kinnipeetava kohta peetaval kirjavahetuse kaardil registreeritakse järgmised andmed:
1) adressaadi ees- ja perekonnanimi või asutuse nimi;
2) aadress;
3) kirja üleandmise kuupäev;
4) kinnipeetava kinnitus kirja üleandmise kohta.

(4) Vahistatu kirja saatmisel registreeritakse ainult kirja üleandmise kuupäev ja kinnitus kirja üleandmise kohta.

(5) Kirjavahetuse registreerimise kaarti peetakse kalendriaasta kaupa. Kaarti säilitatakse üks aasta. Kirjavahetuse registreerimise kaarti säilitatakse viisil, mis tagab isikuandmete kaitse.

(6) Kinnipeetav annab vaide (lisa 12) üle kirjavahetuse eest vastutavale vanglatöötajale, kes registreerib vaide esitanud kinnipeetava ees- ja perekonnanime ning vaide esitamise kuupäeva vaiete kaustas. Kinnipeetav kinnitab vaide üleandmist allkirjaga.»;

5) paragrahvi 491 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses: (71) Vangla jätab kirja tõlkebüroole edastamata, kui kinnipeetav keeldub tõlketasu maksmast ning vangla on veendunud, et kinnipeetav valdab eesti keelt tasemel, mis võimaldab oma õiguste kaitsmist. Sellisel juhul edastab vangla kinnipeetava poolt kirjutatud võõrkeelse kirja otse Justiitsministeeriumile. Justiitsministeerium annab kinnipeetavale oma vastuses võõrkeelsete dokumentide menetlusse mittevõtmise põhjendused ning selgitab Justiitsministeeriumile edastatavate dokumentide tõlkimise protsessi.»;

6) paragrahvi 50 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Vangla registreerib kinnipeetavale saabunud kirja § 48 lõikes 3 nimetatud viisil. Vahistatule kirja saabumisel registreeritakse ainult kirja saabumise kuupäev ja kinnitus kirja kättesaamise kohta.»;

7) paragrahv 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 51. Telefoni kasutamine ja helistamise registreerimine

(1) Kinnipeetav võib kasutada talle helistamiseks ettenähtud kohakindlat või teisaldatavat telefoni ning talle vangla poolt väljastatud telefonikaarti. Telefoni kasutamise korral tagatakse kinnipeetavale telefoni teel edastatava sõnumi kaitse.

(2) Kinnipeetavale võimaldatakse telefoni kasutada vähemalt üks kord nädalas. Telefoninumbri valib kinnipeetav või selleks määratud ametnik. Täpsem telefoni kasutamise aeg ja kestus nähakse ette vangla kodukorras.

(3) Määruse § 8 lõikes 4 nimetatud kinnipeetavad ja vahistatud ning kinnipeetavad, kellel ei ole õigust oma osakonna piires vabalt liikuda kodukorras ettenähtud telefoni kasutamise ajal saavad helistada taotluse alusel.

(4) Telefonikõnede kontrollimiseks nõuab vangla kas enne või pärast telefonikõne toimumist kinnipeetavalt järgmiste andmete kirjalikku esitamist:
1) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi;
2) isiku ees- ja perekonnanimi või asutuse nimi, kuhu kinnipeetav helistab;
3) telefoninumber, millele ta helistab;
4) helistamise kuupäev, kellaaeg ja kõne kestus. Kui andmed esitatakse enne helistamist, siis märgib kinnipeetav kuupäeva ja soovitava helistamise kellaaja.

(5) Vahistatu telefonikõne registreerimiseks esitab vahistatu vanglale lõike 4 punktides 1 ja 4 nimetatud andmed.

(6) Telefonikõnede registreerimise andmeid säilitatakse kalendriaasta kaupa. Andmeid säilitatakse üks aasta ning viisil, mis tagab isikuandmete kaitse.»;

8) paragrahvi 98 punktid 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahv 99 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Justiitsministri 25. jaanuari 2001. a määruse nr 11 «Kinnipeetava vanglast vabastamise kord» (RTL 2001, 20, 273; 2007, 18, 279) § 16 teisest lausest jäetakse välja sõnad «isiklikes riietes».

§ 4. Justiitsministri 1. aprilli 2003. a määruse nr 23 «Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise üle järelevalve korraldamine» (RTL 2003, 45, 658; 2008, 50, 700) § 60 lõikes 1 asendatakse sõnad «justiitsministri käskkirja» sõnadega «asekantsleri korralduse».

§ 5. (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2009. a.

(2) Määruse § 2 punkt 1 jõustub 2009. aasta 1. märtsil.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json