Teksti suurus:

Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RTL 2009, 1, 7

Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise kord

Vastu võetud 29.12.2008 nr 121

Määrus kehtestatakse «Teeseaduse» § 191 lõike 8 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Omanikujärelevalve eesmärgiks on tagada:
  1) tee ehitus- ja remonditööde vastavus projektile või teetööde kirjeldusele;
  2) tee ehitus- ja remonditööde kvaliteet vastavalt «Teeseaduse» § 30 lõikes 2 sätestatud korras kehtestatud tee ja teetööde kvaliteedinõuetele (edaspidi kvaliteedinõuded);
  3) tee ehitus- ja remonditööde ohutus keskkonnale ja inimestele;
  4) tee ehitus- ja remonditööde tehniliste dokumentide vormistamine ja vormistamise kontrollimine vastavalt »Teeseaduse» § 21 lõikes 9 sätestatud korras kehtestatud tee ehitus- ja remonditööde dokumenteerimise nõuetele ja korrale.

  (2) Omanikujärelevalve tellija on avalikult kasutatava tee puhul omanik ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee puhul tee ehitus- ja remonditööde tellija.

  (3) Omanikujärelevalvet tegev isik (edaspidi omanikujärelevalve tegija) teostab omanikujärelevalvet oma esindajate kaudu.

  (4) Omanikujärelevalvet tehakse omanikujärelevalve lepingu sõlmimisest kuni tee kasutusloa väljastamiseni.

  (5) Omanikujärelevalve tegija esindaja peab olema teeobjektil tee ehitus- ja remonditööde läbiviimise ajal ning ei või teeobjekti vahetult tööprotsessilt puududa tellija kirjaliku nõusolekuta. Omanikujärelevalve tegija esindajal peab olema teehoiutööde ehitusjärelevalve tegevusluba.

  (6) Omanikujärelevalve tegija esindab omanikujärelevalve tellija huve lähtuvalt omanikujärelevalve lepingust ja õigusaktide nõuetest.

§ 2.  Omanikujärelevalve leping

  (1) Avalikult kasutatava tee puhul valib omanikujärelevalve tellija omanikujärelevalve tegija «Riigihangete seadust» järgides.

  (2) Omanikujärelevalve tegemiseks sõlmitakse kirjalik leping isikuga, kes omab tehnilist valmisolekut tööde kvaliteedi kontrollimiseks.

  (3) Omanikujärelevalve leping peab jõustuma vähemalt kuu aega enne tee ehitus- ja remonditööde lepingujärgset tööde alustamise kuupäeva.

  (4) Omanikujärelevalve lepingule lisatakse alljärgnevad dokumendid, mis on omanikujärelevalve lepingu lahutamatuteks osadeks:
  1) tee ehitus- ja remonditööde projekt või teetööde kirjeldus;
  2) teeprojekti ekspertiisiakt selle olemasolul;
  3) geodeetiliste ja geoloogiliste uuringute aruanded nende olemasolul;
  4) tellijaga sõlmitava lepingu eri- ja üldtingimused;
  5) muud dokumendid.

  (5) Omanikujärelevalve lepingus määratakse omanikujärelevalve tegija, kellel peab olema teehoiutööde ehitusjärelevalve tegevusluba.

  (6) Omanikujärelevalve tellija võib esitada omanikujärelevalve tegemisele ja vormistamisele täiendavaid nõudeid, kui need ei lähe vastuollu käesoleva korraga.

§ 3.  Ettevalmistused omanikujärelevalve tegemiseks

  (1) Tee ehitus- ja remonditööde projekti või teetööde kirjelduse tee projekteerimise tingimustele ja nõuetele ning normidele vastavuse kontrollimiseks omanikujärelevalve tegija:
  1) tutvub kuu aja jooksul enne tee ehitus- ja remonditööde lepingujärgset tööde alustamist põhjalikult projekti või teetööde kirjeldusega ning olukorraga teeobjekti asukohas;
  2) tutvub ekspertiisiaktiga ning uuringute aruannetega nende olemasolul;
  3) teavitab viivituseta omanikujärelevalve tellijat juhul, kui projekt või teetööde kirjeldus ei vasta tee projekteerimise normidele ja nõuetele, ekspertiisi akt või uuringute aruanded on vigased või vastuolulised või olukord teeobjekti asukohas ei vasta projektile või teetööde kirjeldusele.

  (2) Omanikujärelevalve tegija kontrollib teede ehitus- või remonditööde tegija (edaspidi ehitaja) tegevusloa olemasolu ja kehtivust enne ehituse alustamist.

§ 4.  Omanikujärelevalve tegemine

  (1) Tee ehitus- ja remonditööde vastavuse kontrollimiseks projektile või teetööde kirjeldusele ning kvaliteedinõuetest kinnipidamiseks omanikujärelevalve tegija:
  1) nõuab ehitajalt koopiad tee ehitus- ja remonditöödele tarnitavate tee-ehitusmaterjalide ja -toodete ning seadmete vastavusdeklaratsioonidest või teisi tooteid iseloomustavatest dokumentidest ning kontrollib nende olemasolu ja vastavust nõuetele enne materjalide või seadmete paigaldamiseks loa andmist;
  2) nõuab ehitajalt koopiad tee hooldus- või kasutusjuhenditest ja muudest vajalikest dokumentidest ning kontrollib nende olemasolu ja vastavust nõuetele;
  3) kontrollib igapäevaselt kasutatavate pinnaste, tee-ehitusmaterjalide ja toodete ning seadmete vastavust projektile või teetööde kirjeldusele ning kvaliteedinõuetele ja kahtluse korral võtab koos ehitajaga pinnaste ning ehitusmaterjalide kontrollproove;
  4) kontrollib visuaalselt liikluskorralduse ning liikluskorraldusvahendite paigaldamise vastavust projektile või teetööde kirjeldusele ning kehtivatele nõuetele;
  5) kontrollib kvaliteedinõuetes ette nähtud laboratoorsete katseprotokollide esitamist lepingus või normdokumentides kehtestatud tähtaegadel ning esitatud katseandmete õigsuses kahtlemisel võtab koos ehitajaga kontrollproove kooskõlastades kontrollproovide võtmise eelnevalt omanikujärelevalve tellijaga;
  6) kontrollib tee ehitus- ja remonditööde nõuetekohast dokumenteerimist ning dokumentides toodud andmete õigsust ja vastavust projektile või teetööde kirjeldusele;
  7) lahendab üleskerkinud tehnilisi küsimusi, vajadusel korraldab sellealaseid nõupidamisi;
  8) kutsub kokku, juhatab ja protokollib töökoosolekuid.

  (2) Omanikujärelevalve tegija teavitab viivituseta omanikujärelevalve tellijat, kui ehitus- ja remonditööde tegemisel ei peeta kinni projektist, teetööde kirjeldusest või kvaliteedinõuetest.

  (3) Omanikujärelevalve tegija esitab ehitajale nõudmised tee ehitus- ja remonditööde tegemisel avastatud puuduste kõrvaldamiseks kirjalikult ja allkirjastatult vähemalt kahe tööpäeva jooksul nõude esitamise alusest teadasaamise päevast arvates.

  (4) Omanikujärelevalve tegija kontrollib ehitajale esitatud nõudmiste täitmist ning teavitab viivitamatult omanikujärelevalve tellijat, kui ehitajale esitatud nõudmisi ei ole võimalik täita, ei täideta või mittetäitmisega kaasneb oht lepingu tähtaegadele, keskkonnale või inimestele.

  (5) Omanikujärelevalve tegija teeb omanikujärelevalve tellijale ettepanekuid lepingu lõpetamiseks ehitajaga, kui viimane ei pea tee ehitus- ja remonditööde tegemisel kinni projektist, teetööde kirjeldusest või kvaliteedinõuetest ning ei täida talle esitatud kirjalikke nõudmisi puuduste kõrvaldamiseks.

  (6) Omanikujärelevalve tegija peab enda objektil viibitud aja ning kontrollimise tulemused käesoleva paragrahvi lõike 1 punktide 3–6 täitmisel kirjutama teetööde päevikusse.

  (7) Omanikujärelevalve tegija osaleb tee ehitus- ja remonditööde vastuvõtukomisjoni töös.

§ 5.  Kaetud tööd ja nende vastuvõtmine

  (1) Tee ehitus- ja remonditööde teostamisel konstruktsioonide või rajatiste osad, mis kaetakse järgmistel ehituse või remondi etappidel muu konstruktsiooniosa või materjaliga ning millega seoses kaob hilisem võimalus nende vahetuks ülevaatamiseks, näiteks muldkeha alumised kihid, tekstiilivõrgud, teekatendi kihid, hüdroisolatsioon, monteeritavate elementide vahelised liitekohad ning vuugid, raudbetooni armatuur jne, nimetatakse kaetud töödeks.

  (2) Omanikujärelevalve tegija kontrollib kaetud tööde kvaliteedinõuetest ja dokumenteerimise nõuetest kinnipidamist.

  (3) Omanikujärelevalve tegija teostab vajadusel enne kaetud tööde vastuvõtmist vastavuse hindamiseks kontrollmõõtmisi ning kontrollib kasutatud tee-ehitusmaterjalide ja toodete mahtude vastavust projektile või teetööde kirjeldusele.

  (4) Omanikujärelevalve tegija nõuab ehitajalt viivitamatult tee ehitus- ja remonditööde peatamist kaetud töödele järgnevate etappide ehitajapoolsel teostamisel, kui ehitaja ei ole kaetud töid vastuvõtmiseks esitanud või kui omanikujärelevalve ei ole andnud luba kaetud töödele järgnevate tööde tegemiseks.

  (5) Omanikujärelevalve tegija peab kaetud tööde kontrollimise tulemused kirjutama teetööde päevikusse.

§ 6.  Tee ehitus- ja remonditööde ohutuse kontrollimine keskkonnale ja inimestele

  Kontrollides tee ehitus- ja remonditööde ohutust keskkonnale ja inimestele omanikujärelevalve tegija:
  1) nõuab viivituseta tee ehitus- ja remonditööde peatamist puuduste kõrvaldamiseks juhul, kui tööde jätkamine võib muutuda ohtlikuks keskkonnale või inimestele;
  2) teavitab viivituseta omanikujärelevalve tellijat juhul, kui on tekkinud oht keskkonnale või inimestele või on toimunud keskkonna saastamine või õnnetus.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json