Teksti suurus:

Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 31.10.2017, 2

Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muutmine

Vastu võetud 26.10.2017 nr 68

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2, § 69 lõigete 3 ja 9, § 70 lõike 2 ning § 82 lõike 3 alusel.

Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruses nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 ja § 27 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõnad „tegevuse või investeeringuobjekti” sõnaga „kulu”;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Tegevuspiirkond on territoorium, mis vastab enne haldusterritoriaalse korralduse muutmist haldusreformi seaduse alusel ja korras (edaspidi haldusreform) kohaliku tegevusgrupi liikmeks olnud valdade, sealhulgas vallasiseste linnade, ja kuni 4000 elanikuga linnade territooriumile haldusreformile eelnenud piirides. Tegevuspiirkonna elanike arvus on lubatud põhjendatud erandid, mille aluseks on tegevuspiirkonna elanike arvu vastavus § 2 lõikes 3 nimetatud määruse §-s 3 sätestatud nõuetele sama määruse nõuete kohase strateegia ettevalmistamise ajal.”;

3) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kohaliku tegevusgrupi liikmeteks on vähemalt kolm kohaliku omavalitsuse üksust, välja arvatud juhul, kui kohaliku tegevusgrupi liikmeks olevate kohaliku omavalitsuse üksuste arv on vähenenud haldusreformi tulemusel, vähemalt üks sama kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil tegutsev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja ja vähemalt üks mittetulundusühing või sihtasutus.”;

4) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmiselt:
„Kohaliku omavalitsuse üksus, millega ühinenud või liitunud kohaliku omavalitsuse üksused kuulusid enne haldusreformi erinevatesse kohalikesse tegevusgruppidesse, võib samal ajal kuuluda igasse kohalikku tegevusgruppi, kuhu kohaliku omavalitsuse üksusega ühinenud või liitunud kohaliku omavalitsuse üksused kuulusid enne haldusreformi.”;

5) paragrahvi 6 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „muuta“ sõnadega „üks kord kalendriaasta jooksul“;

6) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Strateegia võib jätta muutmata juhul, kui § 13 lõike 1 alusel heakskiidetud strateegias piiritletud tegevuspiirkonna territoorium ei muutu haldusreformi tulemusel.”;

7) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kohalik tegevusgrupp esitab iga kalendriaasta kohta koostatud rakenduskava PRIAle hiljemalt eelneva kalendriaasta 15. oktoobriks. Koos rakenduskavaga esitab kohalik tegevusgrupp rakenduskava vastuvõtmise otsuse ärakirja ning otsuse vastu võtnud organi liikmete nimekirja, milles on muu hulgas välja toodud, millist huvirühma liige esindab. Nimetatud dokumendid esitatakse elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.”;

8) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:
„4) strateegia meetme nimetus, kavandatav eelarve ja taotletav projektitoetuse summa, sealhulgas kohaliku tegevusgrupi esitatavate projektitoetuse taotluste (edaspidi projektitaotlus) eelarve ja kavandatav projektitaotluste vastuvõtu tähtaeg;”;

9) paragrahvi 7 lõike 3 punktist 5 jäetakse välja tekstiosa „viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub,”;

10) paragrahvi 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:
„(91) Maaeluminister võib suurendada selle kohaliku tegevusgrupi strateegia rakendamise eelarvet, kellel on jäänud kasutamata osa § 2 lõikes 3 nimetatud määruse kohaselt strateegia ettevalmistamiseks antud toetusest, kasutamata jäänud summa võrra.”;

12) paragrahvi 9 lõiget 10 täiendatakse pärast sõna „vahega” tekstiosaga „, kuid mitte rohkem kui abikõlblike kulude hüvitamiseks antava toetuse summa”;

13) paragrahvi 15 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „rakenduskava” sõnadega „ja selle muudatuse”;

14) paragrahvi 16 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:
„6) mootorsõiduki, sealhulgas kasutatud mootorsõiduki liisimise või rendi kulu kuni 320 eurot kuus. Mootorsõiduki ostmise, liisimise või rentimise kulu ei või ületada 19 200 eurot kohaliku tegevusgrupi kohta arengukava programmiperioodi jooksul;”;

15) paragrahvi 16 lõike 3 punktist 7 jäetakse välja sõna „riigisisese”;

16) paragrahvi 16 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 16 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „alates“ tekstiosaga „strateegia heakskiitmisest § 13 lõike 1 alusel või“;

18) paragrahvi 17 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt;
„13) liisingumakse juhul, kui pärast 2018. aasta 1. jaanuari sõlmitud liisingulepingu kohaselt läheb asja omandiõigus üle toetuse saajale;”;

19) paragrahvi 17 täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:
„131) mootorsõiduki ostmise kulu, mis tehakse pärast 2018. aasta 1. jaanuari;”;

20) paragrahvi 19 lõikest 1 jäetakse välja sõna „asjakohast”;

21) paragrahvi 19 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „tohi” tekstiosaga „lõigetes 1–5 sätestatud nõuete eiramiseks”;

22) paragrahvi 19 lõikes 7 ja § 33 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „§ 10” tekstiosaga „§ 5”;

23) paragrahvi 19 lõikest 8 jäetakse välja tekstiosa „, hinnapakkumuse kehtivusaega”;

24) paragrahvi 21 lõiget 1 ja § 22 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „kalendrikuus” sõnadega „ühe rakenduskava kohta”;

25) paragrahvi 21 lõiget 3, § 27 lõike 3 punkti 6 ja § 42 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „ega” sõnadega „pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või”;

26) paragrahvi 21 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) avalikustab tegevuspiirkonna elanikele kättesaadavas väljaandes ning oma veebilehel teabe projektitaotluste vastuvõtu tähtaja kohta, välja arvatud kohaliku tegevusgrupi projektitaotluse puhul, ja projektitaotluste hindamise tähtaja kohta vähemalt neli nädalat enne projektitaotluste vastuvõtu tähtaja algust koos teavituse avalikustamise kuupäevaga;”;

27) paragrahvi 21 lõike 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:
„4) vaatab läbi ja hindab projektitaotlusi elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas ning teeb kohaliku tegevusgrupi juhatusele või üldkoosolekule asjakohase ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta lähtuvalt strateegiast ja rakenduskavast;”;

28) paragrahvi 21 lõike 4 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 21 lõike 4 punkti 6 täiendatakse pärast sõna „liikmed“ tekstiosaga „ega kohaliku tegevusgrupi töötaja;“;

30) paragrahvi 21 lõike 4 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:
„9) esitab PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu teabe, milles on muu hulgas märgitud projektitaotluse vastuvõtu tähtaeg, aeg, millal töörühm hindas projektitaotlust, töörühma koosseis, milles on välja toodud kohaliku omavalitsuse üksuste esindajad ja riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute esindajad, iga projektitaotluse koondhindepunktid hindamiskriteeriumite kaupa koos iga koondhindepunkti põhjendusega, hindamata jäetud projektitaotlus koos hindamata jätmise põhjendusega ning muu oluline teave projektitaotluse hindamisega seotud asjaolude kohta;”;

31) paragrahvi 21 lõiget 4 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:
„91) esitab PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu projektitaotluste hindamise protokolli ärakirja, milles on muu hulgas esitatud oluline teave muu projektitaotluse hindamisega seotud asjaolu kohta, sealhulgas teave töörühma liikme taandamise kohta ja hindamata jäetud projektitaotluse hindamata jätmise põhjendus;”;

32) paragrahvi 21 lõike 4 punktid 10 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahvi 21 lõike 4 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:
„12) esitab PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu punktis 4 nimetatud hindamise tulemuste alusel kohaliku tegevusgrupi juhatuse või üldkoosoleku otsusega vastuvõetud ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta koos punktis 9 nimetatud teabe ja punktis 91 nimetatud protokolli ärakirjaga 20 tööpäeva jooksul arvates nimetatud otsuse tegemisest;”;

34) paragrahvi 21 lõike 4 punktis 13 asendatakse sõnad „üldised tegevussuunad” sõnaga „tegevused”;

35) paragrahvi 21 lõike 4 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:
„14) avalikustab tegevuspiirkonna elanikele oma veebilehel teabe korraldatava ürituse, sealhulgas kohaliku tegevusgrupi otsustusorganite ja töörühma koosoleku ning tegevuspiirkonna elavdamiseks korraldatava ürituse kohta ja tagab teabe kättesaadavuse kolme kalendriaasta jooksul arvates ürituse toimumise kuupäevast, kuid mitte kauem kui 2023. aasta 31. detsembrini;”;

36) paragrahvi 21 lõiget 4 täiendatakse punktidega 16 ja 17 järgmises sõnastuses:
„16) edastab PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu strateegia meetme punktis 3 nimetatud hindamiskriteeriumid ning punktis 6 nimetatud töörühma liikmete ja asendusliikmete nimekirja vähemalt kümme tööpäeva enne projektitaotluse hindamist;
17) sisestab elektroonilisse PRIA e-teenuse keskkonda iga projektitaotluse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedile vastava peamise ja vajadusel kaasneva sihtvaldkonna, mille eesmärkide saavutamisele projektitaotluses nimetatud toetatav tegevus või kavandatav investeering enim kaasa aitab, ja teemavaldkonna, millesse projektitaotluses nimetatud toetatav tegevus või kavandatav investeering enim panustab.”;

37) paragrahvi 21 lõike 5 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:
„141) ühiste kavatsuste kokkulepe, millest selgub kohaliku tegevusgrupi ülesanne tegevuse elluviimisel ja rahaline kohustus juhul, kui kohalik tegevusgrupp osaleb ühise tegevuse korraldamisel teise kohaliku tegevusgrupiga;”;

39) paragrahvi 22 lõike 1 punkt 16 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 22 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

41) paragrahvi 25 lõikes 2 asendatakse sõna „kirjalikult“ tekstiosaga „elektrooniliselt PRIA e-keskkonna kaudu“;

42) paragrahvi 25 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

43) paragrahvi 27 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõna „viieks” sõnaga „kolmeks”;

44) paragrahvi 27 lõike 3 punktist 2 ja § 42 lõike 7 punktist 8 jäetakse välja tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 III jaotise I peatükis ja”;

45) paragrahvi 27 lõike 3 punktist 5 jäetakse välja sõna „tähtajal”;

46) paragrahvi 27 lõiget 3 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:
„8) taotleja on esitanud taotluse esitamise hetkeks äriregistrile viimase majandusaasta aruande, mille äriregistrile esitamise tähtaeg on saabunud juhul, kui taotlejal on kohustus esitada äriregistrile majandusaasta aruanne.”;

47) paragrahvi 27 lõikes 4 asendatakse sõnad „PRIAle esitamise” tekstiosaga „PRIA e-teenuse keskkonnas kinnitamise”;

48) paragrahvi 28 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:
„1) ehitise kohta, mida ehitatakse, välja arvatud uus püstitatav hoone või uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrk, või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduki kohta, kuhu seade paigaldatakse, on see ehitis või mootorsõiduk projektitoetuse taotleja omandis või on antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja, kes vastab komisjoni soovituse (EL) nr 361/2003, mis käsitleb mikroettevõtete ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), lisas nimetatud tingimustele (edaspidi koos VKE), või viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja ei ole VKE;
2) uue hoone püstitamiseks, peab kavandatava hoone alune maa olema projektitoetuse taotleja omandis või on selle alusele maale projektitoetuse taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja on VKE, või viieks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja ei ole VKE;”;

49) paragrahvi 28 lõike 3 punktist 3 jäetakse välja tekstiosa „projektitoetuse taotleja poolt, kellel on selle tegevuse elluviimiseks rakenduskavas kirjeldatud asjakohane suutlikkus”;

50) paragrahvi 28 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

51) paragrahvi 29 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) koostööprojekti partneri nimi, tema esindaja nimi, kontaktandmed, andmed selle kohta, kas koostööprojekti partner on kohalik tegevusgrupp või muu lõikes 1 nimetatud partnerlus, ja komisjoni määratud identifitseerimisnumber, kui koostööprojekti partner on teine kohalik tegevusgrupp;”;

52) paragrahvi 29 lõike 3 punkti 9 täiendatakse pärast sõna „kohustused“ tekstiosaga „, sealhulgas teave selle kohta, milline on koostööprojekti suhtluskeel”;

53) paragrahvi 29 lõike 3 punkti 10 täiendatakse pärast sõna „eelarve” sõnadega „koostööprojekti elluviimiseks kaasatud rahastamisvahendite kaupa”;

54) paragrahvi 30 lõiget 1 täiendatakse läbivalt pärast sõna „ehitustööde” sõnaga „abikõlblikust”;

55) paragrahvi 30 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „kulud” tekstiosaga „, sealhulgas patendi, litsentsi, autoriõiguse ja kaubamärgi omandamine”;

56) paragrahvi 30 lõike 2 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „maastikusõiduki” tekstiosaga „, veesõiduki”;

57) paragrahvi 30 lõike 2 punkti 6 täiendatakse pärast sõna „kulud” tekstiosaga „, sealhulgas uuringud, mis on seotud külade, maapiirkondade ja kõrge loodusliku väärtusega alade kultuuri- ja looduspärandi säilitamise, taastamise ja selle kvaliteedi parandamisega, sealhulgas sotsiaalmajanduslikud aspektid ning keskkonnateadlikkus”;

58) paragrahvi 30 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmise ja liisimise kulud on abikõlblikud, kui projektitoetust taotlev ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus tõendab, et:
1) masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks või liisimiseks ei ole hinnapakkuja varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;
2) masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse masina või seadme hinnast madalam;
3) masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki eeldatav kasutusiga on vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui taotleja ei ole VKE, ja vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui taotleja on VKE.”;

59) paragrahvi 31 lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „kulud” tekstiosaga „, välja arvatud § 32 lõike 2 punktis 6 sätestatud juhul”;

60) paragrahvi 31 lõike 1 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:
„14) kulud, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklites 45, 60 ja 61 sätestatud nõuetega;”;

61) paragrahvi 31 lõike 1 punktides 15–17 asendatakse tekstiosa „teadmussiirde- ja koostööprojekti” sõnadega „teadmussiirde, koostöö- ning koostööprojekti ettevalmistava projekti”;

62) paragrahvi 31 lõike 1 punkti 17 täiendatakse pärast sõna „projektijuhi“ sõnaga „keskmine“;

63) paragrahvi 31 lõike 1 punkti 19 täiendatakse pärast sõna „kauba” tekstiosaga „, sealhulgas sõiduki”;

64) paragrahvi 31 lõike 1 punktist 20 jäetakse läbivalt välja sõnad „või teenuse”;

65) paragrahvi 31 lõike 1 punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:
„21) kulud, mille on tasunud ühis- ja koostööprojektis osalev partner;”;

66) paragrahvi 31 lõiget 1 täiendatakse punktiga 221 järgmises sõnastuses:
„221) ühis-, teadmussiirde, koostöö- ning koostööprojekti ettevalmistava projekti elluviimisega seotud projektijuhtimisteenus, mille maksumus ületab 20 protsenti ühis-, teadmussiirde, koostöö- ning koostööprojekti ettevalmistava projekti projektijuhtimisega seotud abikõlblikest kuludest;”;

67) paragrahvi 33 lõikest 1 jäetakse välja sõna „asjakohast” ja asendatakse sõnad „projektitoetuse saaja väljastatud” sõnaga „selliste“;

68) paragrahvi 33 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus on vahemikus 1000–5000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse osutaja, töö pakkuja või kauba müüja, on projektitoetuse taotleja või projektitoetuse saaja saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse, mis sisaldab teavet ostetava või liisitava kauba, töö või teenuse maksumuse ja koguse kohta.”;

69) paragrahvi 33 lõiget 5 täiendatakse pärast sõnu „teenuse või töö” tekstiosaga „, välja arvatud projektijuhtimise korral,”;

70) paragrahvi 33 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna „tohi” tekstiosaga „lõigetes 1–6 sätestatud nõuete eiramiseks”;

71) paragrahvi 33 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:
„(10) Kui projektitoetuse saaja taotleb toetust kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki kohta ja ühe hinnapakkumuse uue samaväärse masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki kohta, kui uus samaväärne masin, seade või eriotstarbelise sõiduk ei ole Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 99 lõike 6 kohaselt kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.”;

72) paragrahvi 34 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „selles määruses, arengukavas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1305/2013 maaelu arengu toetuse kohta” tekstiosaga „selles määruses ja arengukavas”;

73) paragrahvi 34 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „projekti” tekstiosaga „ja § 29 lõikes 1 nimetatud koostööprojekti”;

74) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:
„(51) Paragrahvi 32 lõikes 1 nimetatud kaudsete kulude hüvitamiseks antakse projektitoetust sama määraga, millega antakse projektitoetust § 32 lõikes 3 nimetatud otseste personalikulude hüvitamiseks.”;

75) paragrahvi 34 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:
„(9) Vee-, maastiku- ja mootorsõiduki, väljaarvatud liikurmasina ostmiseks ja liisimiseks projektitoetuse taotlemise korral antakse ettevõtjale, mittetulundusühingule või sihtasutusele projektitoetust kuni 30 protsenti investeeringuobjekti abikõlblikest kuludest”;

76) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:
„(91) Projektitoetuse minimaalne määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.”;

77) paragrahvi 34 lõige 14 sõnastatakse järgmiselt:
„(14) Kui toetatava tegevuse elluviimisest saadakse tulu, makstakse projektitoetus välja summas, mis võrdub tegevuse abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude summa ning saadud tulu vahega, kuid mitte rohkem kui abikõlblike kulude hüvitamiseks antava toetuse summa.”;

78) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmiselt:
„Kohalik tegevusgrupp võib esitada projektitaotluse väljaspool ettenähtud tähtaega.”;

79) paragrahvi 37 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Avalduses esitatakse projektitoetuse taotleja ja taotluse kohta järgmised andmed:
1) taotleja nimi, registrikood, taotleja esindaja nimi, isikukood ja kontaktandmed;
2) strateegia meede, mille raames projektitoetust taotletakse;
3) sihtasutuse asutajate ja nõukogu liikmete nimekiri juhul, kui taotleja on sihtasutus, kelle asutajate ja nõukogu liikmete nimekiri pole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist;
4) mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, välja arvatud usulised ühendused, juhul, kui taotleja on mittetulundusühing, kelle liikmete nimekiri pole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist;
5) eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- ja järelevalveorganitesse kuuluvate isikute nimekiri juhul, kui juhtimis- ja järelvalveorganitesse kuuluvate isikute nimekiri ei ole kättesaadav äriregistrist või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist;
6) teave selle kohta, kas projektitoetuse taotleja täidab põhi- või kõrvaltegevusena ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku või ärilist iseloomu;
7) toetatava tegevuse alustamise majandusaasta planeeritav kogutulu, sealhulgas avaliku tulu prognoos või tegelik tulu juhul, kui taotlejaks on sihtasutus või eraõiguslik juriidiline isik;
8) taotleja andmed selle kohta, kas taotleja on autonoomne, partner- või seotud ettevõte;
9) taotleja kontserni liikmete ja taotleja üle lepingu või muul alusel valitsevat mõju omava ettevõtte kohta;
10) prognoositavad andmed jooksva majandusaasta töötajate arvu ja bilansi kogumahu kohta, kui taotlejal ei ole saabunud kohustust esitada majandusaasta aruanne äriregistrile;
11) taotleja olemasolevate ja toetatava tegevuse või kavandatava investeeringu tulemusel loodavate uute töökohtade kohta.”;

80) paragrahvi 37 lõike 2 punktid 4, 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

81) paragrahvi 37 lõike 2 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:
„11) andmed § 28 lõigetes 2 ja 3 nimetatud projektitoetuse taotlejale kehtestatud nõuetele vastavuse ja toetatava tegevuse kohta.”;

82) paragrahvi 37 lõike 3 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „koostööprojekti” tekstiosaga „, välja arvatud piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti”;

83) paragrahvi 37 lõike 3 punkti 7 täiendatakse pärast sõna „eelarve” tekstiosaga „, välja arvatud piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti kohta”;

84) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Avalduses esitatakse ühisprojekti kohta järgmised andmed:
1) tegevuskava elluviimise periood;
2) eesmärkide kirjeldus;
3) tegevuse kirjeldus;
4) tegevuskava elluviimise ajakava, milles tegevused on kavandatud ühtlaselt kogu tegevuskava elluviimise perioodile;
5) eeldatavate tulemuste kirjeldus, sealhulgas ühisprojekti laiemast mõjust tegevuspiirkonnale;
6) selle olukorra kirjeldus, mille lahendamisele on ühisprojekt suunatud;
7) ühisprojektis osaleva partneri nimi, registrikood ja kontaktandmed;
8) ühisprojektis osalevate poolte üksikasjalik ülesannete kirjeldus.”;

85) paragrahvi 37 lõike 4 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „dokumendid” tekstiosaga „, kui need on asjakohased”;

86) paragrahvi 37 lõike 4 punktid 1–5 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

87) paragrahvi 37 lõike 4 punktist 6 jäetakse välja sõnad „ja seltsinglaste nimekiri”;

88) paragrahvi 37 lõike 4 punkti 10 täiendatakse pärast sõna „ettevalmistamiseks” sõnadega „või ühisprojekti elluviimiseks”;

89) paragrahvi 37 lõike 4 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:
„11) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE, ning viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja ei ole VKE, või kui projektitoetust taotletakse uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks.”;

90) paragrahvi 37 lõiget 4 täiendatakse punktidega 12–13 järgmises sõnastuses:
„12) ärakiri koostööprojekti koostöökokkuleppest ja koostöökokkuleppe eestikeelsest tõlkest juhul, kui koostöökokkulepe on sõlmitud muus keeles;
13) väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks.”;

91) paragrahvi 38 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „kontrollib” tekstiosaga „elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas”;

92) paragrahvi 39 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Kohalik tegevusgrupp edastab hinnatud projektitaotluse PRIAle koos lõikes 3 nimetatud ettepanekuga ning § 21 lõike 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis 91 nimetatud protokolliga.”;

93) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Kohalik tegevusgrupp hindab ja edastab PRIAle lõikes 6 nimetatud teabe elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.”;

94) paragrahvi 41 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:
„(5) PRIA teeb projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis 91 nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.”;

95) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) PRIA teeb kohaliku tegevusgrupi projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates kohaliku tegevusgrupi projektitaotluse esitamisest PRIAle. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.”;

96) paragrahvi 42 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Projektitoetuse saaja vastab järgmistele nõuetele:
1) tal ei tohi olla riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
2) ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.”;

97) paragrahvi 42 lõike 7 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) säilitama ja kasutama sihipäraselt projektitoetuse eest ostetud investeeringuobjekti vähemalt kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse saaja on VKE, ning vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui projektitoetuse saaja ei ole VKE või kui projektitoetuse saaja on VKE ja projektitoetuse eest ehitati uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrk;”;

98) paragrahvi 42 lõike 7 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:
„9) omama hiljemalt esimese maksetaotluse esitamise ajal ehitusluba või ehitusteatist, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt, ja viimase maksetaotluse esitamise ajal ehitise kasutusluba või kasutusteatist, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt.”;

99) paragrahvi 42 lõiget 7 täiendatakse punktidega 10–12 järgmises sõnastuses:
„10) tagama, et § 30 lõikes 4 nimetatud kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks või liisimiseks ei ole hinnapakkuja varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;
11) teavitama viivitamata PRIAt ja kohalikku tegevusgruppi taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust;
12) teavitama projektitoetuse abil toetatava tegevuse elluviimisest vastavalt maaeluministri 22. detsembri 2015. a määruses nr 26 „Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020“ kehtestatud nõuetele.”;

100) paragrahvi 43 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „§ 22 lõike 1 punktides 2, 5 ja 10 nimetatud”;

101) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:
„4) koolituse, seminari, teabepäeva või muu samalaadse ürituse puhul, mis on ellu viidud ühis-, teadmussiirde, koostööprojekti või koostööprojekti ettevalmistava projekti raames, päevakava ja osavõtjate nimekiri, millele märgitakse lisaks § 22 lõike 1 punktis 8 nimetatud andmetele tegevuse tähistamiseks vajalikud sümbolid, juriidilise isiku registrikood ja tema põhitegevusala, kui üritus on käsitatav vähese tähtsusega abina;“;

102) paragrahvi 43 lõike 1 punktis 6 asendatakse tekstiosa „lõike 4 punkti 1” tekstiosaga „lõike 2 punkti 5”;

103) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

104) paragrahvi 43 lõiget 1 täiendatakse punktidega 8–11 sõnastuses:
„8) selle isiku väljastatud osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, kui toetust taotletakse § 45 lõike 1 kohaselt toetuse väljamaksmiseks enne kulutuste tegemist;
9) hinnapakkuja kinnitus selle kohta, et ta ei ole masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks või liisimiseks varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi juhul, kui toetust taotletakse kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks;
10) hinnapakkumus kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki kohta ja üks hinnapakkumus uue samaväärse masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki kohta, kui toetust taotletakse kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks;
11) maa kasutusvalduse leping, mis tõendab, et uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks on maa antud projektitoetuse saajale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.”;

105) paragrahvi 43 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:
„21) ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul ehitustegevuse kulude andmed, sealhulgas üldkulude, ettevalmistuskulude, välisrajatiste kulude, aluse- ja vundamendikulude, kandetarindite kulude, fassaadielementide kulude, katusekulude, ruumitarindite kulude, pinnakatete kulude, sisustuse kulude, inventari kulude, seadmete kulude, tehnosüsteemide kulude, ehitusplatsi korralduskulude ning ehitusplatsi üldkulude kohta;”;

106) paragrahvi 43 lõike 2 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

107) paragrahvi 43 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:
„12) toetatava tegevuse alustamise majandusaasta planeeritava kogutulu, sealhulgas avaliku tulu prognoos või tegelik tulu, kui toetuse saajaks on sihtasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kes vastab riigihangete seaduse § 5 sätestatud tunnustele.”;

108) paragrahvi 43 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

109) paragrahvi 45 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „§-s 43” tekstiosaga „lõikes 4”;

110) paragrahvi 47 täiendatakse lõigetega 5–8 järgmises sõnastuses:
„(5) Kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle 2015. aastal tehtud tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid hiljemalt 2017. aasta 31. detsembriks.
(6) Alates 2017. aasta 1. novembrist ei saa toetust taotleda sellise tegevuse elluviimiseks, mille raames ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudteetrassi koridori asukohaks.
(7) Paragrahvi 39 lõikes 1 nimetatud elektroonilises PRIA e-teenuse keskkonnas hindamist ei kohaldata projektitaotluse suhtes, mis on esitatud enne selle määruse jõustumist alanud projektitaotluste vastuvõtu tähtajal.
(8) Kohalik tegevusgrupp, kes haldusreformi tulemusel ei vasta §-des 2–5 sätestatud nõuetele, esitab strateegia muudatused hiljemalt 2018. aasta 1. oktoobriks.”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json