Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 137 „Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 31.10.2017, 9

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 137 „Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 26.10.2017 nr 155

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruses nr 137 „Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kaitsealustele liikidele, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas, ning nende toitumis- ja pesitsuspaikadele. Need liigid on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laululuik (Cygnus cygnus), järvekaur (Gavia arctica), metsis (Tetrao urogallus), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa glareola) ja nõmmelõoke (Lullula arborea);”;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) kaitsealustele liikidele, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaikadele. Need liigid on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), kollane kivirik (Saxifraga hirculus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja männipurelane (Stephanopachys linearis);”;

3) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) kaitsealustele liikidele ja nende elupaikadele. Need liigid on heletilder (Tringa nebularia), sõtkas (Bucephala clangula), sinikael-part (Anas platyrhynchos), mägi-lipphernes (Oxytropis campestris), muda-lahnarohi (Isoetes echinospora), vesilobeelia (Lobelia dortmanna), liiv-esparsett (Onobrychis arenaria), kõdu-koralljuur (Corallorhiza trifida), järv-lahnarohi (Isoetes lacustris), ebapärlikarp (Margaritifera margaritifera) ja kivisisalik (Lacerta agilis).”;

4) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kaitseala teedel on lubatud sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud kaitseala sihtkaitsevöönditesse kuuluval Soodla jõe ja Valgejõe vahelisel alal, kus on lubatud jalgrattaga sõitmine ja kaitseala valitseja nõusolekul sõidukiga sõitmine riigikaitse korraldamiseks ja maaomanikul sõidukiga sõitmine oma kinnistule jõudmiseks. Sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine väljaspool teid on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitseala valitseja nõusolekul riigikaitse korraldamiseks, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ja kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, sealhulgas piiranguvööndis liinirajatiste hooldamiseks vajalikel töödel ning metsa- ja põllumajandustöödel.”;

6) paragrahvi 5 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 5 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda;”;

8) paragrahvi 5 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;”;

9) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) jahiulukeid lisasööta.”;

10) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 10 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Sihtkaitsevööndis on keelatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi:”;

12) paragrahvi 10 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) uute ehitiste, sealhulgas ujuvehitiste püstitamine, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta rajatise püstitamine kaitseala või riigikaitse tarbeks.”;

13) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) Koitjärve, Nahe ja Suru piiranguvööndis lageraie kuusikutes ja hall-lepikutes langi pindalaga kuni kaks hektarit ja turberaie langi pindalaga kuni viis hektarit, kusjuures tuleb säilitada koosluse liikide ja vanuse mitmekesisus;”;

14) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) majandustegevus, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi.”;

15) paragrahvi 15 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine, välja arvatud põllu- ja õuemaal;”;

16) esimene normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25).”.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused kaitsekorra muutmise ja kaitse-eesmärkide täpsustamise kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 30. märtsi 2016. a käskkirjaga nr 1-2/16/273 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas1.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json