Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine Häirekeskuse põhimääruse, teenistuskohtade koosseisu ja palgamäärade muudatuste tõttu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.11.2019
Avaldamismärge:RT I, 31.10.2019, 1

Siseministri määruste muutmine Häirekeskuse põhimääruse, teenistuskohtade koosseisu ja palgamäärade muudatuste tõttu

Vastu võetud 29.10.2019 nr 34

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1, § 49 lõike 1 punkti 11, avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 3 ning päästeteenistuse seaduse § 11 lõike 5 alusel.

§ 1.  Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruse nr 43 „Häirekeskuse põhimäärus” muutmine

Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruses nr 43 „Häirekeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Peadirektorile alluvad vahetult peadirektori asetäitja arenduse alal, kommunikatsiooniosakond, personaliosakond, Põhja Keskus, Ida Keskus, Lääne Keskus ja Lõuna Keskus.”;

2) paragrahvi 10 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Peadirektori ja tema asetäitja samaaegsel äraolekul asendab peadirektorit siseministri, Siseministeeriumi kantsleri või Häirekeskuse peadirektori määratud isik.”;

3) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) juhib vahetult peadirektori asetäitja, struktuuriüksuste juhatajate ja peadirektorile vahetult alluvate valdkondade tööd;”;

4) paragrahvi 13 lõike 1 punktid 2 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

„22) personaliosakond;”;

6) paragrahvi 14 punktid 5 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks;

8) määrust täiendatakse §-ga 152 järgmises sõnastuses:

§ 152. Personaliosakonna põhiülesanded

Personaliosakonna põhiülesanded on järgmised:
1) töötada välja personali juhtimise põhimõtted ja korraldada nende rakendamine;
2) korraldada personali värbamist ja valikut;
3) korraldada koolitustegevust, täiendusõpet ja personali arendustegevust;
4) korraldada personali analüüsi ja planeerimist;
5) korraldada personaliarvestust ning edastada personali- ja palgaarvestuseks vajalikud andmed Häirekeskuse personali- ja palgaarvestuse teenuse osutajale;
6) korraldada tegevust töötervishoiu ja töökeskkonna valdkonnas;
7) korraldada asjaajamist ja arhiivitööd;
8) käidelda salastatud teabele juurdepääsulubasid.”;

9) paragrahvi 16 täiendatakse punktidega 6–9 järgmises sõnastuses:

„6) Häirekeskuse abi- ja infotelefonidele saabunud teadete vastuvõtmine, analüüsimine, dokumenteerimine ning edastamine;
7) koostöö riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutustega Häirekeskuse abi- ja infotelefonide töö korraldamiseks;
8) järelevalve tegemine hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete menetlemise ja sellega seotud toimingute üle;
9) hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete menetlemisega seotud personali arendamise vajaduse väljaselgitamine, tuginedes järelevalve ja kvaliteedi hindamise tulemustele.”;

10) paragrahv 17 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 „Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis” muutmine

Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 „Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis” § 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Häirekeskuse teenistuskohtade koosseisu piirarvuks kinnitatakse 287, neist töökohti 37 ja ametikohti 250, sealhulgas päästeametniku ametikohti 248.”.

§ 3.  Siseministri 2. mai 2013. aasta määruse nr 19 „Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord” muutmine

Siseministri 2. mai 2013. aasta määruse nr 19 „Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord” lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 4. novembril 2019. aastal.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Häirekeskuse päästeteenistujate palgamäärad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json