Teksti suurus:

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 4, 54

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine

Vastu võetud 29.12.2008 nr 62

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» § 36 lõike 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruses nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» (RTL 2003, 130, 2103; 2007, 79, 1368) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Vara või kohustus antakse üle koos sellega seotud bilansisaldodega. Vastuvõtja peab võtma arvele samasugused bilansisaldod, mis olid enne üleandmist arvel üleandja bilansis. Kui antakse üle materiaalset või immateriaalset põhivara, antakse üle eraldi soetusmaksumus ja kulum ning vastuvõtja võtab samuti arvele nii üleantud soetusmaksumuse kui ka kulumi. Kui antakse üle nõue, peab üle andma ka nõude ebatõenäoliseks tunnistatud osa ning vastuvõtja võtab eraldi arvele nõude ja selle ebatõenäoliseks tunnistatud osa.»;

2) paragrahvi 38 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eraldi kontodel peetakse arvestust strateegiliste varude üle. Strateegilisteks varudeks loetakse mobilisatsioonvarusid vastavalt «Rahuaja riigikaitse seadusele», riigi tegevusvarusid vastavalt «Hädaolukorraks valmisoleku seadusele» ning vedelkütuse varusid vastavalt «Vedelkütusevaru seadusele»;

3) paragrahvi 41 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Põhivara soetusmaksumusse võetakse arvele kulutused, mis on vajalikud selle viimiseks tööseisukorda ja -asukohta (vara soetusmaksumus, kulutused transpordile, paigaldamisele, lammutuskulud, mis on vältimatud seoses objekti ehitamise või renoveerimisega). Vara soetusmaksumusse ei kapitaliseerita vara kasutuselevõtmisega seotud koolitus- või lähetuskulu. Vara tellimisega seotud kulu (hankekonkursi korraldamine, tellija järelvalve) ei kapitaliseerita, kui seda tehakse oma töötajate poolt ning selle suurus ei ole usaldusväärselt määratav või oluline. Samuti ei kapitaliseerita varade soetamisega seotud makse ja lõive.»;

4) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Avaliku sektori üksused, kelle põhieesmärgiks ei ole omanikule kasumi teenimine, ei kapitaliseeri põhivara soetusmaksumusse laenukasutuse kulutusi, vaid need kantakse tekkimise perioodil intressikuludesse. Avaliku sektori üksused, kelle põhieesmärgiks on omanikule kasumi teenimine, lähtuvad samast põhimõttest, kui nad koostavad raamatupidamisaruandeid lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite alusel raamatupidamisaruandeid koostavad tütarettevõtjad kapitaliseerivad laenukasutuse kulutusi, näidates kapitaliseeritud osa ühtlasi intressikulude kontorühmas 650 kuluna ja eraldi kontol 650990 kulu vähendusena.»;

5) paragrahvi 43 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 48 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Aruandeaasta lõpu seisuga hinnatakse pensionieraldisi. Bilansipäevaks välja teenitud, kuid välja maksmata pensionisuurendused, ametipensionid ja muud pikaajalised tööga seotud hüvitised endistele ja tööl käivatele riigi töötajatele ja nende perekonnaliikmetele kajastatakse eraldisena selle riigiraamatupidamiskohustuslase bilansis, kelle juures töötajad vastava hüvitise välja teenisid. Pensionieraldiste arvestamiseks kasutatakse proportsionaalse osa krediteerimise meetodit, mille kohaselt tekitab iga hüvitise määramise aluseks olev tööalase teenistuse periood lisaühiku hüvitise saamiseks. Kui vastavaid hüvitisi maksab välja teine asutus (näiteks Sotsiaalkindlustusamet), siis kajastab ta väljamaksed siirdena sellele riigiasutusele, kelle bilansis vastavad eraldised on moodustatud.»;

7) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

« (10) Rentide klassifitseerimisel kapitali- ja kasutusrentideks loevad avaliku sektori üksused, kelle põhieesmärgiks ei ole omanikule kasumi teenimine, kapitalirendile viitavaks kriteeriumiks ka vastavuses IPSAS 13 (Leases) §-ga 15 olukordi, kus renditavat vara pole võimalik kergesti asendada teise varaga.»;

8) paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva määruse § 48 lõiget 8 rakendatakse alates 31.12.2008, v.a «Avaliku teenistuse seaduse» § 57 alusel pensionieraldiste arvestamise osas, mille osas rakendatakse käesoleva seaduse § 48 lõiget 8 alates 31.12.2009. Lisaks arvestatakse pensionieraldiste osas, et:
1) «Avaliku teenistuse seaduse» alusel pensionisuurendust saavatele pensionäridele arvestatakse pensionieraldisi selle riigiraamatupidamiskohustuslase bilansis, kes neid välja maksab; ja
2) pärast 31.12.2009 antakse töötajate töölevõtmisel ja lahkumisel väljateenitud pensionieraldisi üle siiretega, kusjuures neile, kes ei tööta üheski riigiasutuses ega ole veel pensionile jäänud, arvestatakse pensionieraldisi Rahandusministeeriumi bilansis.».

§ 2. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 1 «Kontode koodid» tehakse järgmised muudatused:

1) pärast rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
             103795 Makstud maksuvõlalt arvestatud intresside ettemaksed nõutav      

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          103799 Ettemaksukontode jäägid nõutav      

2) konto 108010 «Julgeolekuvarud» nimetus asendatakse nimetusega «Riigi tegevusvarud»;

3) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          108020 Seemnereserv nõutav      
          108030 Toiduainetevarud nõutav      
          108040 Meditsiiniliste vahendite varud nõutav      

4) pärast rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          153259 Ebatõenäoliselt laekuvad järelmaksunõuded põhivara müügi eest nõutav      

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
      1533   153300 Tuletisinstrumendid nõutav      

5) pärast rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          200095 Saadud maksuvõlgade intresside ettemaksed nõutav      

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          200099 Ettemaksukontode jäägid nõutav      

6) pärast rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
      2583   258300 Faktooringkohustused nõutav     nõutav

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
    259     259000 Tuletisinstrumendid nõutav      

7) pärast rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          304230 Pakendiaktsiis nõutav      

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          304240 Elektriaktsiis nõutav      

8) pärast rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          414080 Politseiametnike pension nõutav nõutav    

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          414085 Pensionid Piirivalveteenistuse seaduse alusel nõutav nõutav    
          414087 Pensionid Päästeteenistuse seaduse alusel nõutav nõutav    

9) pärast rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          500890 Muud koosseisuvälised töötasud nõutav nõutav    

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
      5009     Eripensionid ja pensionisuurendused nõutav nõutav    
          500900 Jooksva perioodi teenistuse kulu nõutav nõutav    
          500910 Möödunud perioodide teenistuse kulu nõutav nõutav    
          500990 Kindlustusmatemaatilised kasumid ja kahjumid nõutav nõutav    

10) pärast rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          601001 Edasiantavate kulude käibemaks 014003 nõutav    

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          601002 Käibemaks põhivara soetuseks 014003 nõutav    

11) pärast rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          650900 Muud intressikulud nõutav nõutav    

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          650990 Kapitaliseeritud laenukulud (miinus) nõutav nõutav    

12) Rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          910090 Muud nõutav     nõutav

sõnastatakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          910090 Sildfinantseerimine nõutav      

13) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          910091 Võlakirjade tulevaste perioodide intressikulu (täidab ainult KOV)       nõutav
          910092 Laenude tulevaste perioodide intressikulu (täidab ainult KOV)       nõutav
          910093 Kapitalirendi tulevaste perioodide intressikulu (täidab ainult KOV)       nõutav
          910094 Faktooringu tulevaste perioodide intressikulu (täidab ainult KOV)       nõutav
          910099 Muud tulevaste perioodide intressikulud (täidab ainult KOV)       nõutav

§ 3. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 2 «Tehingupartnerite koodid» tehakse järgmised muudatused:

1) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007005 70006151 Haridusministeeriumi Koolivõrgu Büroo 31.12.2003                   

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007005 70006151 Haridusministeeriumi Koolivõrgu Büroo 31.12.2003 30.11.2007

2) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007012 70004531 Rummu Erikutsekool 31.12.2003            

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007012 70004531 Rummu Erikutsekool 31.12.2003 31.12.2007

3) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007035 70003738 Paide Kutsekeskkool 31.12.2003            

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007035 70003738 Paide Kutsekeskkool 31.12.2003 31.08.2008

4) tehingupartneri 007036 «Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökool» nimetus asendatakse nimetusega «Põltsamaa Ametikool»;

5) tehingupartneri 007038 «Rakvere Kutsekeskkool» nimetus asendatakse nimetusega «Rakvere Ametikool»;

6) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007057 70002561 Türi Tehnika- ja Maamajanduskool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007057 70002561 Türi Tehnika- ja Maamajanduskool 31.12.2003 31.08.2008

7) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007057 70002561 Türi Tehnika- ja Maamajanduskool 31.12.2003 31.08.2008

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007057 70008546 Järvamaa Kutsehariduskeskus 01.09.2008  

8) tehingupartneri 007068 «Tartu Lennukolledž» nimetus asendatakse nimetusega «Eesti Lennuakadeemia»;

9) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007071 70006027 Narva Vanalinna Riigikool 31.12.2003  
007072 70003891 Noarootsi Gümnaasium 31.12.2003  
007073 70004258 Nõo Reaalgümnaasium 31.12.2003  
007074 70004287 Tallinna Muusikakeskkool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007071 70006027 Narva Vanalinna Riigikool 31.12.2003 31.12.2007
007072 70003891 Noarootsi Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
007073 70004258 Nõo Reaalgümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
007074 70004287 Tallinna Muusikakeskkool 31.12.2003 31.12.2007

10) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007074 70004287 Tallinna Muusikakeskkool 31.12.2003 31.12.2007

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007080 70006027 Narva Vanalinna Riigikool 01.01.2008  
007080 70003891 Noarootsi Gümnaasium 01.01.2008  
007080 70004258 Nõo Reaalgümnaasium 01.01.2008  
007080 70004287 Tallinna Muusikakeskkool 01.01.2008  

11) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008001 70004235 Andmekaitse Inspektsioon 14.02.2007  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008001 70007340 Kohtute Raamatupidamiskeskus 01.10.2008  

12) tehingupartneri 008004 «Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo» nimetus asendatakse nimetusega «Eesti Kohtuekspertiisi Instituut»;

13) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008006 70007340 Kohtute Raamatupidamiskeskus 01.01.2005  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008006 70007340 Kohtute Raamatupidamiskeskus 01.01.2005 30.09.2008

14) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008010 74001943 Tallinna Ringkonnakohus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008010 74001943 Tallinna Ringkonnakohus 31.12.2003 30.09.2008

15) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008012 74001920 Tallinna Halduskohus 31.12.2003  
008013 74002003 Viru Ringkonnakohus 31.12.2003  
008014 74001736 Viru Maakohus 31.12.2003  
008015 74001972 Tartu Ringkonnakohus 31.12.2003  
008016 74001966 Tartu Maakohus 31.12.2003  
008017 74001957 Tartu Halduskohus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008012 74001920 Tallinna Halduskohus 31.12.2003 30.09.2008
008013 74002003 Viru Ringkonnakohus 31.12.2003 30.09.2008
008014 74001736 Viru Maakohus 31.12.2003 30.09.2008
008015 74001972 Tartu Ringkonnakohus 31.12.2003 30.09.2008
008016 74001966 Tartu Maakohus 31.12.2003 30.09.2008
008017 74001957 Tartu Halduskohus 31.12.2003 30.09.2008

16) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008020 74001728 Harju Maakohus 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008020 74001943 Tallinna Ringkonnakohus 01.10.2008  
008020 74001920 Tallinna Halduskohus 01.10.2008  
008020 74002003 Viru Ringkonnakohus 01.10.2008  
008020 74001736 Viru Maakohus 01.10.2008  
008020 74001972 Tartu Ringkonnakohus 01.10.2008  
008020 74001966 Tartu Maakohus 01.10.2008  
008020 74001957 Tartu Halduskohus 01.10.2005  
008020 74001883 Pärnu Maakohus 01.10.2005  

17) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008026 74001883 Pärnu Maakohus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008026 74001883 Pärnu Maakohus 31.12.2003 30.09.2008

18) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008041 70001113 Tallinna Vangla 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008041 70001113 Tallinna Vangla 31.12.2003 31.12.2007

19) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008044 70001082 Murru Vangla 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008044 70001082 Murru Vangla 31.12.2003 31.12.2007

20) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008047 70006056 Tartu Vangla 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008047 70001113 Tallinna Vangla 01.01.2008  
008047 70001082 Murru Vangla 01.01.2008  
008047 70008144 Viru Vangla 01.01.2008  

21) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008048 70001120 Viljandi Vangla 31.12.2003  
008049 70001136 Ämari Vangla 31.12.2003  
008050 70008144 Viru Vangla 24.07.2006  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008048 70001120 Viljandi Vangla 31.12.2003 30.04.2008
008049 70001136 Ämari Vangla 31.12.2003 30.11.2007
008050 70008144 Viru Vangla 24.07.2006 31.12.2007

22) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009011 38019717 Võru Kaitseväe Lahingukool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009011 38019717 Võru Kaitseväe Lahingukool 31.12.2003 31.12.2007

23) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009022 70006866 Viru Üksik-Jalaväepataljon 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009022 70006866 Viru Üksik-Jalaväepataljon 31.12.2003 30.06.2008

24) tehingupartneri 009024 «Pärnu Üksik-Jalaväepataljon» nimetus asendatakse nimetusega «Lääne Kaitseringkond» ja registreerimisnumber «18015953» asendatakse registreerimisnumbriga»70006688»

25) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009025 70006889 Üksik-Sidepataljon 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009026 70006659 Kirde Kaitseringkond 01.07.2008  

26) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009026 70006725 Tapa Väljaõppekeskus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009026 70006725 Tapa Väljaõppekeskus 31.12.2003 30.06.2008

27) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009040 70007144 Kaitseväe Õhuväe Staap 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009040 70008345 Lennubaas 01.01.2008  
009040 70006694 Õhuseiredivisjon 01.01.2008  

28) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009041 71064191 Lennubaas 31.12.2003  
009042 70006694 Õhuseiredivisjon 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009041 71064191 Lennubaas 31.12.2003 31.12.2007
009042 70006694 Õhuseiredivisjon 31.12.2003 31.12.2007

29) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009050 70007647 Kaitseressursside Amet 01.08.2005  

30) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
    Riigikaitseosakonnad    

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009050 70007647 Kaitseressursside Amet 01.08.2005  

31) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
010001 70005861 Võrumaa Keskkonnateenistus 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
010001 70001917 Eesti Kiirguskeskus 01.01.2008  
010001 70001679 Põlula Kalakasvatuskeskus 01.01.2008  
010001 70003129 Eesti Loodusmuuseum 01.01.2008  

32) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
010006 70001917 Eesti Kiirguskeskus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
010006 70001917 Eesti Kiirguskeskus 31.12.2003 31.12.2007

33) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
010008 70001679 Põlula Kalakasvatuskeskus 31.12.2003  
010009 70003129 Eesti Loodusmuuseum 01.01.2004  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
010008 70001679 Põlula Kalakasvatuskeskus 31.12.2003 31.12.2007
010009 70003129 Eesti Loodusmuuseum 01.01.2004 31.12.2007

34) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011001 70000941 KULTUURIMINISTEERIUM 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011001 70001159 Eesti Hoiuraamatukogu 01.01.2008  
011001 70001030 Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus 01.01.2008  

35) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011003 70001159 Eesti Hoiuraamatukogu 31.12.2003  
011004 70001030 Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011003 70001159 Eesti Hoiuraamatukogu 31.12.2003 31.12.2007
011004 70001030 Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus 31.12.2003 31.12.2007

36) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011031 70006932 Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 01.02.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011032 70002466 Harjumaa Muuseum 01.01.2008  
011032 70001857 Hiiumaa Muuseum 01.01.2008  
011032 70004442 Iisaku Muuseum 01.01.2008  
011032 70004137 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnamuuseum 01.01.2008  
011032 70001225 Järvamaa Muuseum 01.01.2008  
011032 70006091 Läänemaa Muuseum 01.01.2008  
011032 70006105 Rannarootsi Muuseum 01.012008  
011032 70002124 Põlva Talurahvamuuseum 01.01.2008  
011032 70001811 Pärnu Muuseum 01.01.2008  
011032 70002911 Mahtra Talurahvamuuseum 01.01.2008  
011032 70002029 Saaremaa Muuseum 01.01.2008  
011032 70002325 Tartumaa Muuseum 01.01.2008  
011032 70002762 Valga Muuseum 01.01.2008  
011032 70002874 Viljandi Muuseum 01.01.2008  
011032 70003632 Dr Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum 01.01.2008  

37) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011051 70001797 Jõulumäe Tervisekeskus 01.02.2007  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011051 70001797 Jõulumäe Tervisekeskus 01.02.2007 30.04.2008

38) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012001 70003158 MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012001 70000303 Konkurentsiamet 01.01.2008  
012001 70003218 Tehnilise Järelevalve Amet 01.01.2008  
012001 70003247 Tarbijakaitseamet 01.01.2008  
012001 70000800 Lennuamet 01.01.2008  
012001 70003193 Eesti Patendiraamatukogu 01.01.2008  

39) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012003 70000303 Konkurentsiamet 31.12.2003  
012004 70003247 Tarbijakaitseamet 31.12.2003  
012005 70003187 Energiaturu Inspektsioon 31.12.2003  
012006 70003218 Tehnilise Järelevalve Inspektsioon 31.12.2003  
012007 70003193 Eesti Patendiraamatukogu 31.12.2003  
012008 70000800 Lennuamet 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012003 70000303 Konkurentsiamet 31.12.2003 31.12.2007
012004 70003247 Tarbijakaitseamet 31.12.2003 31.12.2007
012005 70003187 Energiaturu Inspektsioon 31.12.2003 31.12.2007
012006 70003218 Tehnilise Järelevalve Inspektsioon 31.12.2003 31.12.2007
012007 70003193 Eesti Patendiraamatukogu 31.12.2003 31.12.2007
012008 70000800 Lennuamet 31.12.2003 31.12.2007

40) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012010 70005128 Raudteeinspektsioon 31.12.2003  
012011 70000013 Sideamet 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012010 70005128 Raudteeinspektsioon 31.12.2003 31.12.2007
012011 70000013 Sideamet 31.12.2003 31.12.2007

41) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
013001 70000734 PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
013001 70002213 Maaparanduse Ehitusjärelvalve Ekspertiisibüroo 01.01.2008  
013001 70000757 Harju Maaparandusbüroo 01.01.2008  
013001 70003655 Jõgeva Maaparandusbüroo 01.01.2008  
013001 70002223 Järva Maaparandusbüroo 01.01.2008  
013001 70000778 Lääne Maaparandusbüroo 01.01.2008  
013001 70002242 Põlva Maaparandusbüroo 01.01.2008  
013001 70002236 Pärnu Maaparandusbüroo 01.01.2008  
013001 70000763 Rapla Maaparandusbüroo 01.01.2008  
013001 70002259 Saare Maaparandusbüroo 01.01.2008  
013001 70002265 Tartu Maaparandusbüroo 01.01.2008  
013001 70002288 Valga Maaparandusbüroo 01.01.2008  
013001 70002294 Viljandi Maaparandusbüroo 01.01.2008  
013001 70002302 Viru Maaparandusbüroo 01.01.2008  
013001 70002271 Võru Maaparandusbüroo 01.01.2008  

42) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
013008 70002213 Maaparanduse Ehitusjärelvalve Ekspertiisibüroo 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
013008 70002213 Maaparanduse Ehitusjärelvalve Ekspertiisibüroo 31.12.2003 31.12.2007

43) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
013011 70000757 Harju Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013012 70003655 Jõgeva Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013013 70002223 Järva Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013014 70000778 Lääne Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013015 70002242 Põlva Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013016 70002236 Pärnu Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013017 70000763 Rapla Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013018 70002259 Saare Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013019 70002265 Tartu Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013020 70002288 Valga Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013021 70002294 Viljandi Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013022 70002302 Viru Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013023 70002271 Võru Maaparandusbüroo 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
013011 70000757 Harju Maaparandusbüroo 31.12.2003 31.12.2007
013012 70003655 Jõgeva Maaparandusbüroo 31.12.2003 31.12.2007
013013 70002223 Järva Maaparandusbüroo 31.12.2003 31.12.2007
013014 70000778 Lääne Maaparandusbüroo 31.12.2003 31.12.2007
013015 70002242 Põlva Maaparandusbüroo 31.12.2003 31.12.2007
013016 70002236 Pärnu Maaparandusbüroo 31.12.2003 31.12.2007
013017 70000763 Rapla Maaparandusbüroo 31.12.2003 31.12.2007
013018 70002259 Saare Maaparandusbüroo 31.12.2003 31.12.2007
013019 70002265 Tartu Maaparandusbüroo 31.12.2003 31.12.2007
013020 70002288 Valga Maaparandusbüroo 31.12.2003 31.12.2007
013021 70002294 Viljandi Maaparandusbüroo 31.12.2003 31.12.2007
013022 70002302 Viru Maaparandusbüroo 31.12.2003 31.12.2007
013023 70002271 Võru Maaparandusbüroo 31.12.2003 31.12.2007

44) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015003 70000579 Kodakondsus- ja Migratsiooniamet 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015004 70008440 Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus 01.03.2008  

45) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015010 70002452 Harju Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015010 70002495 Vääna Laste- ja Noortekodu 01.01.2008 31.08.2008

46) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015010 70002466 Harjumaa Muuseum 01.01.2007  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015010 70002466 Harjumaa Muuseum 01.01.2007 31.12.2007

47) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015011 70001857 Hiiumaa Muuseum 01.01.2007  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015011 70001857 Hiiumaa Muuseum 01.01.2007 31.12.2007

48) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015012 70001449 Ida-Viru Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015012 70001478 Narva Lastekodu 01.01.2008  
015012 70001461 Narva-Jõesuu Lastekodu 01.01.2008  

49) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015012 70004442 Iisaku Muuseum 01.01.2007  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015012 70004442 Iisaku Muuseum 01.01.2007 31.12.2007

50) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015013 70004137 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 01.01.2007  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015013 70004137 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 01.01.2007 31.12.2007

51) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015014 70001225 Järvamaa Muuseum 01.01.2007  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015014 70001225 Järvamaa Muuseum 01.01.2007 31.12.2007

52) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015015 70004301 Lääne Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015015 70004330 Palivere Laste- ja Noortekodu 01.01.2008  
015015 70004318 Haapsalu Väikelastekodu 01.01.2008  

53) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015015 70006091 Läänemaa Muuseum 01.01.2007  
015015 70006105 Rannarootsi Muuseum 01.01.2007  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015015 70006091 Läänemaa Muuseum 01.01.2007 31.12.2007
015015 70006105 Rannarootsi Muuseum 01.01.2007 31.12.2007

54) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015017 70002093 Põlva Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015017 70002153 Tilsi Lastekodu 01.01.2008  

55) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015017 70002124 Põlva Talurahvamuuseum 01.01.2007  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015017 70002124 Põlva Talurahvamuuseum 01.01.2007 31.12.2007

56) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015018 70000603 Pärnu Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015018 70000616 Pärnu Lastekodu 01.01.2008  

57) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015018 70001811 Pärnu Muuseum 01.01.2007  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015018 70001811 Pärnu Muuseum 01.01.2007 31.12.2007

58) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015019 70002880 Rapla Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015019 70004695 Maidla Lastekodu 01.01.2008  

59) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015019 70002911 Mahtra Talurahvamuuseum 01.01.2007  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015019 70002911 Mahtra Talurahvamuuseum 01.01.2007 31.12.2007

60) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015020 70002006 Saare Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015020 70002012 Kuressaare Väikelastekodu 01.01.2008  

61) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015020 70002029 Saaremaa Muuseum 01.01.2007  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015020 70002029 Saaremaa Muuseum 01.01.2007 31.12.2007

62) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015021 70000622 Tartu Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015021 70002360 Elva Väikelastekodu 01.01.2008  
015021 70003081 Tartu Väikelastekodu «Käopesa» 01.01.2008  

63) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015021 70002325 Tartumaa Muuseum 01.01.2007  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015021 70002325 Tartumaa Muuseum 01.01.2007 31.12.2007

64) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015022 70002762 Valga Muuseum 01.01.2007  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015022 70002762 Valga Muuseum 01.01.2007 31.12.2007

65) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015023 70002874 Viljandi Muuseum 01.01.2007  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015023 70002874 Viljandi Muuseum 01.01.2007 31.12.2007

66) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015024 70003632 Dr Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum 01.01.2007  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015024 70003632 Dr Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum 01.01.2007 31.12.2007

67) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015053 70000875 Kohtuekspertiisi ja Kriminalistikakeskus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015053 70000875 Kohtuekspertiisi ja Kriminalistikakeskus 31.12.2003 31.12.2007

68) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016001 70005163 Kemikaalide Teabekeskus 01.01.2007  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016001 70006205 Tervishoiuamet 01.01.2008  

69) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016004 70006205 Tervishoiuamet 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016004 70006205 Tervishoiuamet 31.12.2003 31.12.2007

70) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
020005 70003046 Kernu Hooldekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
020005 70003046 Kernu Hooldekodu 31.12.2003 29.09.2007

71) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
020008 70003017 Ravila Hooldekodu 31.12.2003  
020009 70003052 Valkla Hooldekodu 31.12.2003  
020010 70002495 Vääna Laste- ja Noortekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
020008 70003017 Ravila Hooldekodu 31.12.2003 29.09.2007
020009 70003052 Valkla Hooldekodu 31.12.2003 31.12.2007
020010 70002495 Vääna Laste- ja Noortekodu 31.12.2003 31.12.2007

72) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
022006 70001478 Narva Lastekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
022006 70001478 Narva Lastekodu 31.12.2003 31.12.2007

73) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
022008 70001461 Narva-Jõesuu Lastekodu 31.12.2003  
022009 70004413 Sillamäe Hooldekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
022008 70001461 Narva-Jõesuu Lastekodu 31.12.2003 31.12.2007
022009 70004413 Sillamäe Hooldekodu 31.12.2003 29.09.2007

74) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
023005 70004152 Võisiku Hooldekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
023005 70004152 Võisiku Hooldekodu 31.12.2003 28.02.2008

75) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
025002 70004318 Haapsalu Väikelastekodu 31.12.2003  
025003 70004324 Koluvere Hooldekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
025002 70004318 Haapsalu Väikelastekodu 31.12.2003 31.12.2007
025003 70004324 Koluvere Hooldekodu 31.12.2003 31.12.2007

76) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
025007 70004330 Palivere Laste- ja Noortekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
025007 70004330 Palivere Laste- ja Noortekodu 31.12.2003 31.12.2007

77) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
026002 70004749 Aavere Hooldekodu 31.12.2003  
026003 70004761 Imastu Koolkodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
026002 70004749 Aavere Hooldekodu 31.12.2003 31.12.2007
026003 70004761 Imastu Koolkodu 31.12.2003 31.12.2007

78) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
026006 70004755 Udriku Hooldekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
026006 70004755 Udriku Hooldekodu 31.12.2003 31.12.2007

79) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
027002 70002130 Erastvere Erihooldekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
027002 70002130 Erastvere Erihooldekodu 31.12.2003 29.09.2007

80) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
027006 70002153 Tilsi Lastekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
027006 70002153 Tilsi Lastekodu 31.12.2003 31.12.2007

81) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
028004 70000616 Pärnu Lastekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
028004 70000616 Pärnu Lastekodu 31.12.2003 31.12.2007

82) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
028007 70001886 Tori Hooldekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
028007 70001886 Tori Hooldekodu 31.12.2003 29.09.2007

83) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
029003 70004695 Maidla Lastekodu 31.12.2003  
029004 70002897 Mõisamaa Hooldekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
029003 70004695 Maidla Lastekodu 31.12.2003 31.12.2007
029004 70002897 Mõisamaa Hooldekodu 31.12.2003 29.09.2007

84) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
030003 70002064 Kogula Hooldekodu 31.12.2003  
030004 70002012 Kuressaare Väikelastekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
030003 70002064 Kogula Hooldekodu 31.12.2003 29.09.2007
030004 70002012 Kuressaare Väikelastekodu 31.12.2003 31.12.2007

85) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
030008 70002070 Sõmera Hooldekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
030008 70002070 Sõmera Hooldekodu 31.12.2003 31.12.2007

86) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031003 70002360 Elva Väikelastekodu 31.12.2003  
031004 70002377 Kodijärve Hooldekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031003 70002360 Elva Väikelastekodu 31.12.2003 31.12.2007
031004 70002377 Kodijärve Hooldekodu 31.12.2003 31.12.2007

87) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031006 70003081 Tartu Väikelastekodu «Käopesa» 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031006 70003081 Tartu Väikelastekodu «Käopesa» 31.12.2003 31.12.2007

88) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
033003 70002868 Viiratsi Lastekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
033003 70002868 Viiratsi Lastekodu 31.12.2003 29.02.2008

89) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
033007 70002851 Väikemõisa Väikelastekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
033007 70002851 Väikemõisa Väikelastekodu 31.12.2003 29.02.2008

90) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
1041M4 75034904 Tallinna Kelmiküla Lasteaed 01.09.2008  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
1041M5 75035453 Tallinna Padriku Lasteaed 01.09.2008  

91) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
118101 75016013 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
118101 75035281 Lasnamäe Sotsiaalkeskus 01.02.2008  

92) tehingupartneri 120103 «Nõmme Vanurite Päevakeskus» nimetus asendatakse nimetusega «Nõmme Sotsiaalkeskus»;

93) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
149102 75026112 Vallaasutus Vaheko 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
149102 75026112 Vallaasutus Vaheko 31.12.2003 31.12.2007

94) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
152102 75012452 Ääsmäe Põhikool 31.12.2003  
152103 75012430 Harku Hooldekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
152102 75012452 Ääsmäe Põhikool 31.12.2003 31.12.2007
152103 75012430 Harku Hooldekodu 31.12.2003 31.12.2007

95) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
164101 75019862 Hellamaa Perekeskus 31.12.2003  
164101 75019891 Hellamaa Rahvaraamatukogu 31.12.2003  
164101 75019922 Palade Lasteaed 31.12.2003  
164101 75020641 Palade Põhikool 31.12.2003  
164101 75019885 Palade Rahvaraamatukogu 31.12.2003  
164101 75019856 Pühalepa Valla Kultuuri- ja Noorsookeskus 31.12.2003  
164101 75019916 Suuremõisa Lasteaed 31.12.2003  
164101 75019939 Suuremõisa Põhikool 31.12.2003  
164101 75019879 Suuremõisa Rahvaraamatukogu 31.12.2003  

96) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
179101 75001017 Kohtla-Järve Linnavalitsus 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
179101 75001039 Kohtla-Järve Linnavolikogu 01.01.2008  
179101 75008999 Ahtme Gümnaasium 01.01.2008  
179101 75008976 Tammiku Gümnaasium 01.01.2008  
179101 75009007 Ühisgümnaasium 01.01.2008  
179101 75008982 Järve Gümnaasium 01.01.2008  
179101 75006167 Slaavi Gümnaasium 01.01.2008  
179101 75006150 Järve Vene Gümnaasium 01.01.2008  
179101 75006173 Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 01.01.2008  
179101 75006204 Pärna Põhikool 01.01.2008  
179101 75009013 Vahtra Põhikool 01.01.2008  
179101 75006210 Oru Põhikool 01.01.2008  
179101 75006189 Kohtla-Järve Õhtukeskkool 01.01.2008  
179101 75027956 Kohtla-Järve Lastekodu 01.01.2008  
179101 75006138 Vanurite Hooldekodu 01.01.2008  
179101 75002749 Spordikeskus 01.01.2008  
179101 75001046 Sotsiaalhoolekande Keskus 01.01.2008  
179101 75012995 Ahtme Spordihall 01.01.2008  
179101 75002732 Kurtna Noortelaager 01.01.2008  

97) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
179102 75001039 Kohtla-Järve Linnavolikogu 31.12.2003  
179103 75008999 Ahtme Gümnaasium 31.12.2003  
179104 75008976 Tammiku Gümnaasium 31.12.2003  
179105 75009007 Ühisgümnaasium 31.12.2003  
179106 75008982 Järve Gümnaasium 31.12.2003  
179107 75006167 Slaavi Gümnaasium 31.12.2003  
179108 75006150 Järve Vene Gümnaasium 31.12.2003  
179109 75006173 Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 31.12.2003  
179110 75006204 Pärna Põhikool 31.12.2003  
179111 75009013 Vahtra Põhikool 31.12.2003  
179112 75006210 Oru Põhikool 31.12.2003  
179113 75006189 Kohtla-Järve Õhtukeskkool 31.12.2003  
179114 75027956 Kohtla-Järve Lastekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
179102 75001039 Kohtla-Järve Linnavolikogu 31.12.2003 31.12.2007
179103 75008999 Ahtme Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
179104 75008976 Tammiku Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
179105 75009007 Ühisgümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
179106 75008982 Järve Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
179107 75006167 Slaavi Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
179108 75006150 Järve Vene Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
179109 75006173 Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
179110 75006204 Pärna Põhikool 31.12.2003 31.12.2007
179111 75009013 Vahtra Põhikool 31.12.2003 31.12.2007
179112 75006210 Oru Põhikool 31.12.2003 31.12.2007
179113 75006189 Kohtla-Järve Õhtukeskkool 31.12.2003 31.12.2007
179114 75027956 Kohtla-Järve Lastekodu 31.12.2003 31.12.2007

98) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
179116 75006138 Vanurite Hooldekodu 31.12.2003  
179117 75002749 Spordikeskus 31.12.2003  
179118 75001046 Sotsiaalhoolekande Keskus 31.12.2003  
179119 75012995 Ahtme Spordihall 31.12.2003  
179120 75002732 Kurtna Noortelaager 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
179116 75006138 Vanurite Hooldekodu 31.12.2003 31.12.2007
179117 75002749 Spordikeskus 31.12.2003 31.12.2007
179118 75001046 Sotsiaalhoolekande Keskus 31.12.2003 31.12.2007
179119 75012995 Ahtme Spordihall 31.12.2003 31.12.2007
179120 75002732 Kurtna Noortelaager 31.12.2003 31.12.2007

99) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
180102 75024975 Kohtla Põhikool 31.12.2003  
180103 75022150 Kohtla-Nõmme Lastekodu 31.12.2003  
180104 75022137 Kohtla-Nõmme Rahvamaja 31.12.2003  
180105 75022120 Kohtla-Nõmme valla lasteaed Liblikas 31.12.2003  
180106 75022143 Kohtla-Nõmme Rahvaraamatukogu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
180102 75024975 Kohtla Põhikool 31.12.2003 31.12.2007
180103 75022150 Kohtla-Nõmme Lastekodu 31.12.2003 31.12.2007
180104 75022137 Kohtla-Nõmme Rahvamaja 31.12.2003 31.12.2007
180105 75022120 Kohtla-Nõmme valla lasteaed Liblikas 31.12.2003 31.12.2007
180106 75022143 Kohtla-Nõmme Rahvaraamatukogu 31.12.2003 31.12.2007

100) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185111 75008657 Narva 6. Kool 31.12.2003  
185112 75026661 Narva Paju Kool 31.12.2003  
185113 75024357 Narva Pähklimäe Gümnaasium 31.12.2003  
185114 75026690 Narva Soldino Gümnaasium 31.12.2003  
185115 75008640 Narva Humanitaargümnaasium 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185111 75008657 Narva 6. Kool 31.12.2003 08.08.2007
185112 75026661 Narva Paju Kool 31.12.2003 31.12.2007
185113 75024357 Narva Pähklimäe Gümnaasium 31.12.2003 01.05.2008
185114 75026690 Narva Soldino Gümnaasium 31.12.2003 31.10.2007
185115 75008640 Narva Humanitaargümnaasium 31.12.2003 30.09.2008

101) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185130 75024260 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185130 75008657 Narva 6. Kool 09.08.2007  
185130 75026690 Narva Soldino Gümnaasium 01.11.2007  
185130 75026661 Narva Paju Kool 01.01.2008  
185130 75009177 Narva Spordikool Energia 01.01.2008  
185130 75024449 Narva Paemurru Spordikool 14.01.2008  
185130 75024357 Narva Pähklimäe Gümnaasium 01.05.2008  
185130 75008640 Narva Humanitaargümnaasium 01.10.2008  

102) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185134 75009177 Narva Spordikool Energia 31.12.2003  
185135 75024449 Narva Paemurru Spordikool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185134 75009177 Narva Spordikool Energia 31.12.2003 13.01.2008
185135 75024449 Narva Paemurru Spordikool 31.12.2003 31.12.2007

103) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
186102 75005541 Narva-Jõesuu Keskkool 31.12.2003  
186103 75005529 Narva-Jõesuu Lasteaed Karikakar 31.12.2003  
186104 75005512 Narva-Jõesuu Kultuurikeskus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
186102 75005541 Narva-Jõesuu Keskkool 31.12.2003 31.12.2007
186103 75005529 Narva-Jõesuu Lasteaed Karikakar 31.12.2003 31.12.2007
186104 75005512 Narva-Jõesuu Kultuurikeskus 31.12.2003 31.12.2007

104) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
189101 75014391 Sonda Valla Elamumajandusosakond 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
189101 75014391 Sonda Valla Elamumajandusosakond 31.12.2003 31.07.2007

105) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
210102 75002502 Paide Huvikeskus 31.12.2003  
210103 75002494 Paide Kesklinna Lasteaed 31.12.2003  
210104 75002488 Paide Sookure Lasteaed 31.12.2003  
210105 75002465 Paide Ühisgümnaasium 31.12.2003  
210106 75002554 Paide Tervisekeskus 31.12.2003  
210107 75002525 Paide Muusikakool 31.12.2003  
210108 75002459 Paide Gümnaasium 31.12.2003  
210109 75002548 Paide Täiskasvanute Keskkool 31.12.2003  
210110 75002442 Paide Slaavi Gümnaasium 31.12.2003  
210111 75002560 Järvamaa Lasteabikeskus 31.12.2003  
210112 75002519 Paide Kultuurikeskus 31.12.2003  
210113 75002531 Järvamaa Keskraamatukogu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
210102 75002502 Paide Huvikeskus 31.12.2003 31.12.2007
210103 75002494 Paide Kesklinna Lasteaed 31.12.2003 31.12.2007
210104 75002488 Paide Sookure Lasteaed 31.12.2003 31.12.2007
210105 75002465 Paide Ühisgümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
210106 75002554 Paide Tervisekeskus 31.12.2003 31.12.2007
210107 75002525 Paide Muusikakool 31.12.2003 31.12.2007
210108 75002459 Paide Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
210109 75002548 Paide Täiskasvanute Keskkool 31.12.2003 31.12.2007
210110 75002442 Paide Slaavi Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
210111 75002560 Järvamaa Lasteabikeskus 31.12.2003 31.12.2007
210112 75002519 Paide Kultuurikeskus 31.12.2003 31.12.2007
210113 75002531 Järvamaa Keskraamatukogu 31.12.2003 31.12.2007

106) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213101 75033460 Türi Vallavalitsus 01.01.2006  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213101 75006351 Türi Kesklinna Lasteaed 01.01.2008  
213101 75006345 Türi Lokuta Lasteaed 01.01.2008  
213101 75006322 Türi Gümnaasium 01.01.2008  
213101 75006339 Türi Majandusgümnaasium 01.01.2008  
213101 75006316 Türi Muusikakool 01.01.2008  
213101 75006291 Türi Toimetulekukool 01.01.2008  
213101 75006374 Türi Päevakeskus 01.01.2008  
213101 75006285 Türi Raamatukogu 01.01.2008  
213101 75006368 Türi Kultuurimaja 01.01.2008  
213101 75006380 Türi Muuseum 01.01.2008  
213101 75025644 Türi-Alliku Lasteaed 01.01.2008  
213101 75025650 Särevere Lasteaed Kurepesa 01.01.2008  
213101 75025667 Laupa Põhikool 01.01.2008  
213101 75004292 Oisu Lasteaed Kelluke 01.01.2008  
213101 75004286 Retla Kool 01.01.2008  
213101 75004300 Oisu Rahvamaja 01.01.2008  
213101 75004085 Kabala Lasteaed 01.01.2008  
213101 75004139 Kabala Põhikool 01.01.2008  
213101 75004079 Kabala Rahvamaja 01.01.2008  
213101 75004091 Kabala valla asutus Tuluke 01.01.2008  

107) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213102 75006351 Türi Kesklinna Lasteaed 31.12.2003  
213103 75006345 Türi Lokuta Lasteaed 31.12.2003  
213104 75006322 Türi Gümnaasium 31.12.2003  
213105 75006339 Türi Majandusgümnaasium 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213102 75006351 Türi Kesklinna Lasteaed 31.12.2003 31.12.2007
213103 75006345 Türi Lokuta Lasteaed 31.12.2003 31.12.2007
213104 75006322 Türi Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
213105 75006339 Türi Majandusgümnaasium 31.12.2003 31.12.2007

108) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213107 75006316 Türi Muusikakool 31.12.2003  
213108 75006291 Türi Toimetulekukool 31.12.2003  
213109 75006374 Türi Päevakeskus 31.12.2003  
213110 75006285 Türi Raamatukogu 31.12.2003  
213111 75006368 Türi Kultuurimaja 31.12.2003  
213112 75006380 Türi Muuseum 31.12.2003  
213113 75025644 Türi-Alliku Lasteaed 01.01.2006  
213114 75025650 Särevere Lasteaed Kurepesa 01.01.2006  
213115 75025667 Laupa Põhikool 01.01.2006  
213116 75004292 Oisu Lasteaed Kelluke 01.01.2006  
213117 75004286 Retla Kool 01.01.2006  
213118 75004300 Oisu Rahvamaja 01.01.2006  
213119 75004085 Kabala Lasteaed 01.01.2006  
213120 75004139 Kabala Põhikool 01.01.2006  
213121 75004079 Kabala Rahvamaja 01.01.2006  
213122 75004091 Kabala valla asutus Tuluke 01.01.2006  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213107 75006316 Türi Muusikakool 31.12.2003 31.12.2007
213108 75006291 Türi Toimetulekukool 31.12.2003 31.12.2007
213109 75006374 Türi Päevakeskus 31.12.2003 31.12.2007
213110 75006285 Türi Raamatukogu 31.12.2003 31.12.2007
213111 75006368 Türi Kultuurimaja 31.12.2003 31.12.2007
213112 75006380 Türi Muuseum 31.12.2003 31.12.2007
213113 75025644 Türi-Alliku Lasteaed 01.01.2006 31.12.2007
213114 75025650 Särevere Lasteaed Kurepesa 01.01.2006 31.12.2007
213115 75025667 Laupa Põhikool 01.01.2006 31.12.2007
213116 75004292 Oisu Lasteaed Kelluke 01.01.2006 31.12.2007
213117 75004286 Retla Kool 01.01.2006 31.12.2007
213118 75004300 Oisu Rahvamaja 01.01.2006 31.12.2007
213119 75004085 Kabala Lasteaed 01.01.2006 31.12.2007
213120 75004139 Kabala Põhikool 01.01.2006 31.12.2007
213121 75004079 Kabala Rahvamaja 01.01.2006 31.12.2007
213122 75004091 Kabala valla asutus Tuluke 01.01.2006 31.12.2007

109) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
220101 75034548 Jõgeva Linnavolikogu Kantselei 18.01.2007  
220102 75003312 Jõgeva Gümnaasium 31.12.2003  
220103 75003275 Jõgeva Ühisgümnaasium 31.12.2003  
220104 75003269 Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 31.12.2003  
220105 75003306 Jõgeva Kunstikool 31.12.2003  
220106 75010269 Jõgeva Muusikakool 31.12.2003  
220107 75003298 Jõgeva Kultuurikeskus 31.12.2003  
220108 75015396 Jõgeva Linnaraamatukogu 31.12.2003  
220109 75004151 Jõgeva Lasteaed Rohutirts 31.12.2003  
220110 75003252 Jõgeva Lasteaed Karikakar 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
220101 75034548 Jõgeva Linnavolikogu Kantselei 18.01.2007 31.12.2007
220102 75003312 Jõgeva Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
220103 75003275 Jõgeva Ühisgümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
220104 75003269 Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 31.12.2003 31.12.2007
220105 75003306 Jõgeva Kunstikool 31.12.2003 31.12.2007
220106 75010269 Jõgeva Muusikakool 31.12.2003 31.12.2007
220107 75003298 Jõgeva Kultuurikeskus 31.12.2003 31.12.2007
220108 75015396 Jõgeva Linnaraamatukogu 31.12.2003 31.12.2007
220109 75004151 Jõgeva Lasteaed Rohutirts 31.12.2003 31.12.2007
220110 75003252 Jõgeva Lasteaed Karikakar 31.12.2003 31.12.2007

110) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
220112 75003281 Jõgeva Linnavara 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
220112 75003281 Jõgeva Linnavara 31.12.2003 31.12.2007

111) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
226102 75003186 O. Lutsu Palamuse Gümnaasium 31.12.2003  
226103 75003171 Kaarepere Põhikool 31.12.2003  
226104 75003163 Luua Algkool 31.12.2003  
226105 75003192 Palamuse Vallavara 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
226102 75003186 O. Lutsu Palamuse Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
226103 75003171 Kaarepere Põhikool 31.12.2003 31.12.2007
226104 75003163 Luua Algkool 31.12.2003 31.12.2007
226105 75003192 Palamuse Vallavara 31.12.2003 31.12.2007

112) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
227102 75025590 Puurmani Keskkool 31.12.2003  
227103 75025609 Saduküla Põhikool 31.12.2003  
227104 75025578 Puurmani Lasteaed 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
227102 75025590 Puurmani Keskkool 31.12.2003 31.12.2007
227103 75025609 Saduküla Põhikool 31.12.2003 31.12.2007
227104 75025578 Puurmani Lasteaed 31.12.2003 31.12.2007

113) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228101 75003045 Põltsamaa Linnavalitsus 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228101 75003128 Põltsamaa Ühisgümnaasium 01.01.2008  
228101 75003080 Põltsamaa Lasteaed Tõruke 01.01.2008  
228101 75003074 Lasteaed Mari 01.01.2008  
228101 75003097 Põltsamaa Muusikakool 01.01.2008  
228101 75003068 Põltsamaa Kultuurikeskus 01.01.2008  
228101 75003051 Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu 01.01.2008  
228101 75003105 Põltsamaa Muuseum 01.01.2008  

114) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228102 75003128 Põltsamaa Ühisgümnaasium 31.12.2003  
228103 75003080 Lasteaed-Algkool Tõruke 31.12.2003  
228104 75003074 Lasteaed Mari 31.12.2003  
228105 75003097 Põltsamaa Muusikakool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228102 75003128 Põltsamaa Ühisgümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
228103 75003080 Lasteaed-Algkool Tõruke 31.12.2003 31.12.2007
228104 75003074 Lasteaed Mari 31.12.2003 31.12.2007
228105 75003097 Põltsamaa Muusikakool 31.12.2003 31.12.2007

115) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228107 75003068 Põltsamaa Kultuurikeskus 31.12.2003  
228108 75003051 Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu 31.12.2003  
228109 75003105 Põltsamaa Muuseum 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228107 75003068 Põltsamaa Kultuurikeskus 31.12.2003 31.12.2007
228108 75003051 Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu 31.12.2003 31.12.2007
228109 75003105 Põltsamaa Muuseum 31.12.2003 31.12.2007

116) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
231102 75002100 Tabivere Gümnaasium 31.12.2003  
231103 75002117 J. V. Veski nim Maarja Põhikool 31.12.2003  
231104 75002086 Tabivere Sotsiaalkeskus 31.12.2003  
231105 75002092 Tabivere Vallavara 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
231102 75002100 Tabivere Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
231103 75002117 J. V. Veski nim Maarja Põhikool 31.12.2003 31.12.2007
231104 75002086 Tabivere Sotsiaalkeskus 31.12.2003 31.12.2007
231105 75002092 Tabivere Vallavara 31.12.2003 31.12.2007

117) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
241102 75014037 Virtsu Põhikool 31.12.2003  
241103 75014066 Virtsu Lasteaed 31.12.2003  
241104 75014050 Kõmsi Lasteaed-Algkool 31.12.2003  
241105 75014043 Vatla Põhikool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
241102 75014037 Virtsu Põhikool 31.12.2003 31.12.2007
241103 75014066 Virtsu Lasteaed 31.12.2003 31.12.2007
241104 75014050 Kõmsi Lasteaed-Algkool 31.12.2003 31.12.2007
241105 75014043 Vatla Põhikool 31.12.2003 31.12.2007

118) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
244101 75019951 Martna Põhikool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
244101 75019951 Martna Põhikool 31.12.2003 31.12.2007

119) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
245102 75013569 Noarootsi Kool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
245102 75013569 Noarootsi Kool 31.12.2003 31.12.2007

120) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
249102 75011889 Risti Põhikool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
249102 75011889 Risti Põhikool 31.12.2003 31.08.2007

121) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
250102 75011336 Taebla Gümnaasium 31.12.2003  
250103 75011346 Palivere Põhikool 31.12.2003  
250104 75011317 Taebla Lasteaed 31.12.2003  
250105 75011323 Palivere Lasteaed 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
250102 75011336 Taebla Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
250103 75011346 Palivere Põhikool 31.12.2003 31.12.2007
250104 75011317 Taebla Lasteaed 31.12.2003 31.12.2007
250105 75011323 Palivere Lasteaed 31.12.2003 31.12.2007

122) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
363101 75025041 Värska Vallavalitsus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
363101 75025221 Seto Talumuuseum 01.01.2008  

123) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
363102 75025221 Seto Talumuuseum 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
363102 75025221 Seto Talumuuseum 31.12.2003 31.12.2007

124) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
374102 75027873 Kohila Gümnaasium 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
374102 75027873 Kohila Gümnaasium 31.12.2003 30.09.2007

125) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402110 75024538 Saaremaa Ühisgümnaasium 31.12.2003  
402111 75028022 Kuressaare Gümnaasium 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402110 75024538 Saaremaa Ühisgümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
402111 75028022 Kuressaare Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007

126) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
407101 75018710 Muhu Vallavalitsus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
407101 75021468 Muhu Muuseum 01.01.2008  

127) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
407102 75021468 Muhu Muuseum 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
407102 75021468 Muhu Muuseum 31.12.2003 31.12.2007

128) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
409102 75020724 Orissaare Gümnaasium 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
409102 75020724 Orissaare Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007

129) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
431102 75008137 Elva Linna Hoonete Osakond 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
431102 75008137 Elva Linna Hoonete Osakond 31.12.2003 31.12.2007

130) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
439102 75015232 Hooldekodu Härmalõng 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
439102 75015232 Hooldekodu Härmalõng 31.12.2003 31.12.2007

131) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
444102 75007356 Rannu Keskkool 31.12.2003  
444103 75007416 Vallaasutus Algor 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
444102 75007356 Rannu Keskkool 31.12.2003 31.12.2007
444103 75007416 Vallaasutus Algor 31.12.2003 31.12.2007

132) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446133 75007244 Tartu Lastesõim MESIPUU 01.01.2006  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446133 75034896 Lasteaed Lotte 01.01.2008  

133) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446134 75006836 Tartu Puškini Gümnaasium 01.01.2006  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446134 75006836 Tartu Puškini Gümnaasium 01.01.2006 31.12.2007

134) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546101 75005222 Viljandi Linnavalitsus 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546101 75005280 Viljandi Spordikeskus 01.01.2008  
546101 75005305 C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium 01.01.2008  
546101 75005311 Viljandi Paalalinna Gümnaasium 01.01.2008  
546101 75005400 Viljandi Maagümnaasium 01.01.2008  
546101 75005417 Viljandi Linna MA Elamu 01.01.2008  
546101 75005423 Viljandi Linnaraamatukogu 01.01.2008  
546101 75005433 Viljandi Linna MA Viljandi Kultuurimaja 01.01.2008  

135) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546102 75005280 Viljandi Spordikeskus 31.12.2003  
546103 75005305 C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium 31.12.2003  
546104 75005311 Viljandi Paalalinna Gümnaasium 31.12.2003  
546105 75005400 Viljandi Maagümnaasium 31.12.2003  
546106 75005417 Viljandi Linna MA Elamu 31.12.2003  
546107 75005423 Viljandi Linnaraamatukogu 31.12.2003  
546108 75005433 Viljandi Linna MA Viljandi Kultuurimaja 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546102 75005280 Viljandi Spordikeskus 31.12.2003 31.12.2007
546103 75005305 C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
546104 75005311 Viljandi Paalalinna Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
546105 75005400 Viljandi Maagümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
546106 75005417 Viljandi Linna MA Elamu 31.12.2003 31.12.2007
546107 75005423 Viljandi Linnaraamatukogu 31.12.2003 31.12.2007
546108 75005433 Viljandi Linna MA Viljandi Kultuurimaja 31.12.2003 31.12.2007

136) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
560101 75005794 Tõrva Linnahoolduse Asutus 01.05.2007  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
560101 75014126 Tõrva Linna Sotsiaalabiamet 01.01.2008  

137) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
560102 75014126 Tõrva Linna Sotsiaalabiamet 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
560102 75014126 Tõrva Linna Sotsiaalabiamet 31.12.2003 31.12.2007

138) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
581101 75034436 Nöörimaa Tugikodu 01.01.2007  
581102 75020055 Võru Lasteaed Okasroosike 31.12.2003  
581103 75020061 Võru Lasteaed Sõleke 31.12.2003  
581104 75020078 Võru lasteaed Punamütsike 31.12.2003  
581105 75020084 Võru Lasteaed Päkapikk 31.12.2003  
581106 75020150 Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 31.12.2003  
581107 75020144 Võru Kesklinna Gümnaasium 31.12.2003  
581108 75020138 Võru Vene Gümnaasium 31.12.2003  
581109 75020115 Võru I Põhikool 31.12.2003  
581110 75020090 Võru Järve Kool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
581101 75034436 Nöörimaa Tugikodu 01.01.2007 31.12.2007
581102 75020055 Võru Lasteaed Okasroosike 31.12.2003 31.12.2007
581103 75020061 Võru Lasteaed Sõleke 31.12.2003 31.12.2007
581104 75020078 Võru lasteaed Punamütsike 31.12.2003 31.12.2007
581105 75020084 Võru Lasteaed Päkapikk 31.12.2003 31.12.2007
581106 75020150 Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
581107 75020144 Võru Kesklinna Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
581108 75020138 Võru Vene Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
581109 75020115 Võru I Põhikool 31.12.2003 31.12.2007
581110 75020090 Võru Järve Kool 31.12.2003 31.12.2007

139) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
581112 75020121 Võru Täiskasvanute Gümnaasium 31.12.2003  
581113 75020032 Võru Muusikakool 31.12.2003  
581114 75029332 Võru Kunstikool 31.12.2003  
581115 75020017 Võru Spordikool 31.12.2003  
581116 75019997 Võru Kultuurimaja Kannel 31.12.2003  
581117 75020003 Võrumaa Keskraamatukogu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
581112 75020121 Võru Täiskasvanute Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2007
581113 75020032 Võru Muusikakool 31.12.2003 31.12.2007
581114 75029332 Võru Kunstikool 31.12.2003 31.12.2007
581115 75020017 Võru Spordikool 31.12.2003 31.12.2007
581116 75019997 Võru Kultuurimaja Kannel 31.12.2003 31.12.2007
581117 75020003 Võrumaa Keskraamatukogu 31.12.2003 31.12.2007

140) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
620201 74000731 Kaitseliidu Peastaap 31.12.2003  
620202 74000820 Kaitseliidu Alutaguse Malev 01.01.2005  
620203 74000843 Kaitseliidu Harju Malev 01.01.2005  
620204 74000866 Kaitseliidu Jõgeva Malev 01.01.2005  
620205 74000853 Kaitseliidu Järva Malev 01.01.2005  
620206 74000895 Kaitseliidu Lääne Malev 01.01.2005  
620207 74000889 Kaitseliidu Põlva Malev 01.01.2005  
620208 74000872 Kaitseliidu Pärnumaa Malev 01.01.2005  
620209 74000903 Kaitseliidu Rapla Malev 01.01.2005  
620210 74000918 Kaitseliidu Saaremaa Malev 01.01.2005  
620211 74000926 Kaitseliidu Sakala Malev 01.01.2005  
620212 74000837 Kaitseliidu Tallinna Malev 01.01.2005  
620213 74000932 Kaitseliidu Tartu Malev 01.01.2005  
620214 74000949 Kaitseliidu Valgamaa Malev 01.01.2005  
620215 74000955 Kaitseliidu Viru Malev 01.01.2005  
620216 74000961 Kaitselidu Võrumaa Malev 01.01.2005  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
620201 74000731 Kaitseliidu Peastaap 31.12.2003 31.12.2007
620202 74000820 Kaitseliidu Alutaguse Malev 01.01.2005 31.12.2007
620203 74000843 Kaitseliidu Harju Malev 01.01.2005 31.12.2007
620204 74000866 Kaitseliidu Jõgeva Malev 01.01.2005 31.12.2007
620205 74000853 Kaitseliidu Järva Malev 01.01.2005 31.12.2007
620206 74000895 Kaitseliidu Lääne Malev 01.01.2005 31.12.2007
620207 74000889 Kaitseliidu Põlva Malev 01.01.2005 31.12.2007
620208 74000872 Kaitseliidu Pärnumaa Malev 01.01.2005 31.12.2007
620209 74000903 Kaitseliidu Rapla Malev 01.01.2005 31.12.2007
620210 74000918 Kaitseliidu Saaremaa Malev 01.01.2005 31.12.2007
620211 74000926 Kaitseliidu Sakala Malev 01.01.2005 31.12.2007
620212 74000837 Kaitseliidu Tallinna Malev 01.01.2005 31.12.2007
620213 74000932 Kaitseliidu Tartu Malev 01.01.2005 31.12.2007
620214 74000949 Kaitseliidu Valgamaa Malev 01.01.2005 31.12.2007
620215 74000955 Kaitseliidu Viru Malev 01.01.2005 31.12.2007
620216 74000961 Kaitselidu Võrumaa Malev 01.01.2005 31.12.2007

141) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
002301 90007081 Ühiskondliku Leppe SA 31.12.2003  
005301 90001411 SA Eesti Õiguskeskus 31.12.2003  

142) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
    VALITSUSSEKTORI SIHTASUTUSED    

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
002301 90007081 SA Eesti Koostöö Kogu 31.12.2003  
005301 90001411 SA Eesti Õiguskeskus 31.12.2003  

143) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007303 90005872 Eesti Infotehnoloogia SA 01.01.2005  
007304 90008287 Elukestva Õppe Arendamise SA Innove 01.01.2005  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007303 90005872 Eesti Infotehnoloogia SA 31.12.2003  
007304 90008287 Elukestva Õppe Arendamise SA Innove 31.12.2003  

144) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007307 90000722 SA Eesti Kutsehariduse Reform 31.12.2003 18.09.2006

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007308 90007023 Spordikoolituse ja -Teabe SA 31.12.2007  
007309 90007572 SA Teaduskeskus AHHAA 16.01.2004  
007310 11259051 OÜ EITSA Kinnisvara 01.06.2006  

145) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011302 90000357 Eesti Filmi SA 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011303 90003278 SA Virumaa Muuseumid 31.12.2003  

146) Read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011304 90001380 SA Tartu Jaani Kirik 31.12.2003 31.12.2004
011305 90006360 Kunstimuuseumi Ehituse SA 01.01.2005  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011304 90001380 SA Tartu Jaani Kirik 31.12.2003  
011305 90006360 Muuseumiehituse SA 31.12.2003  

147) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011308 90003350 SA Narva Aleksandri Kirik 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011309 90008264 SA Eesti Draamateater 31.12.2003  
011310 90003491 SA Rakvere Teatrimaja 09.11.2004  
011311 90008666 SA Vene Teater 30.11.2004  
011312 90008005 SA Ugala Teater 23.01.2007  
011313 90007715 SA Tehvandi Spordikeskus 21.12.2004  
011314 90005113 SA Jõulumäe Tervisespordikeskus 17.04.2008  
011315 90011160 Eesti Rahva Muuseumi Ehituse SA 30.01.2008  
011316 90005426 SA Kultuurileht 31.12.2003  

148) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012301 90006006 Ettevõtluse Arendamise SA 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012302 90006101 Riigi Infokommunikatsiooni SA 31.12.2003  

149) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014301 90005946 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014302 10788733 Riigi Kinnisvara AS 31.12.2003  
014302 10963751 OÜ Hooldus Pluss 01.01.2008  

150) tehingupartneri 015303 «Mitte-eestlaste Integratsiooni SA» nimetus asendatakse nimetusega «Integratsiooni SA»;

151) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015309 90005449 SA Erametsakeskus 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015310 90009654 SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 18.02.2008  
015311 90000452 SA Tuuru 31.12.2003  
015312 90007046 SA Hiiumaa Haigla 31.12.2003  
015313 90007425 SA Jõgeva Haigla 31.12.2003  

152) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016302 90003545 SA Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus 11.07.2005  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016303 90001478 SA Tartu Ülikooli Kliinikum 31.12.2003  
016304 90007141 SA Taru Kiirabi 31.12.2003  
016305 90006399 SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 31.12.2003  
016306 90004585 SA Viljandi Haigla 31.12.2003  
016307 90008123 SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus 31.12.2003  
016308 90009016 E-Tervise SA 14.11.2005  
016309 90007945 SA Eesti Tervishoiu Pildipank 14.11.2005  
016310 10399457 AS Hoolekandeteenused 31.12.2007  

153) tehingupartneri 016308 «E-Tervise SA» nimetus asendatakse nimetusega «Eesti E-Tervise SA»;

154) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100305 90009424 SA Tallinn 2011    

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100305 90009424 SA Tallinn 2011 15.05.2007  

155) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100305 90009424 SA Tallinn 2011 15.05.2007  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100306 90009683 SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus 05.03.2008  
100307 10822068 Ida-Tallinna Keskhaigla AS 31.12.2003  
100308 10822269 Lääne-Tallinna Keskhaigla AS 31.12.2003  
100309 90006590 SA Tallinna Lastehaigla 31.12.2003  
100310 90005596 SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus 31.12.2003  

156) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
135301 90009370 Keila Hariduse SA 01.03.2007  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
135302 90009542 SA Keila Terviserajad 12.09.2007  

157) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
138301 90008614 Kiili Varahalduse SA 27.10.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
142301 90009855 SA Loksa Sport 10.09.2008  

158) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
152301 90005834 Ääsmäe Kultuuri- ja Spordi SA 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
152302 10784209 Laagri Haridus ja Spordikeskus OÜ 31.12.2003  

159) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
154304 90006880 SA Rohuneeme Puhkekeskus 01.01.2004  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
154304 90006880 SA Rohuneeme Puhkekeskus 01.01.2004 31.03.2008

160) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
154304 90006880 SA Rohuneeme Puhkekeskus 01.01.2004 31.03.2008

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
154305 90009565 SA Viimsi Muuseumid 18.09.2007  
154306 90009803 SA Rannapere Sotsiaalkeskus 19.06.2008  

161) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
179301 90003396 SA Kohtla-Järve Arenduskeskus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
179302 90003433 SA Ida-Viru Keskhaigla 31.12.2003  

162) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185302 80197100 MTÜ Narva Spordikeskus 31.12.2006  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185303 90003663 SA Narva Näitused 18.04.2008  
185304 90003217 Narva Haigla SA 31.12.2003  
185305 90003692 SA Narva Sadam 04.06.2008  

163) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
187302 80197710 MTÜ Püssi Päevakeskus 01.01.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
188301 90003152 SA Sillamäe Haigla 31.12.2003  
210301 90005018 SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus 28.06.2007  
210302 90005066 SA Paide Haldus 02.10.2007  

164) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
221301 90007626 SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus 30.03.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
225301 90011289 SA Pala Kultuurkapital 16.07.2008  

165) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228303 90007786 SA Põltsamaa Sport 20.09.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228304 90007738 SA Põltsamaa Tervis 05.08.2005  

166) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
240301 90008962 SA Haapsalu Piiskopilinnus 11.10.2005  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
240302 90005917 Läänemaa Haigla SA 31.12.2003  
243301 90006561 SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu- ja Sotsiaalhoolekande Keskus 31.12.2003  

167) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
303301 90004852 Sihtasutus Luitemaa 01.08.2006  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
306301 90004616 SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus 01.01.2004  

168) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310306 90005024 Pärnu Koolide SA 31.07.2007  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310307 90004527 SA Pärnu Haigla 31.12.2003  

169) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
319303 90004604 Tõstamaa Korrakaitse SA 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
319304 90004987 SA Tõstamaa Hooldekodu 23.04.2007  
353301 90008073 SA Tilsi Staadion 30.08.2007  
357301 10050157 Põlva Haigla AS 31.12.2003  

170) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
359302 90001606 SA Räpina Kultuurkapital 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
359303 10301412 Räpina Haigla AS 31.12.2003  

171) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
376301 90004929 SA Loodna Vabaajakeskus 01.07.2006  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
376302 10258478 Märjamaa Haigla AS 31.12.2003  
378301 90005047 SA Rapla Spordirajatised 15.08.2007  

172) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402305 80047470 Kuressaare Vanalinna SA 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402305 80047470 Kuressaare Vanalinna SA 31.12.2003 23.10.2007

173) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402305 80047470 Kuressaare Vanalinna SA 31.12.2003 23.10.2007

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402306 90004059 Kuressaare Haigla SA 31.12.2003  

174) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
409301 90004800 SA Orissaare Spordihoone 15.03.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
409302 90004036 SA Orissaare Kiirabi 01.01.2004  

175) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
445301 90007773 SA Uderna Hooldekodu 01.10.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
445302 90007454 SA Rõngu Hooldusravikeskus 31.12.2004  

176) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446306 90007922 SA Tartu Sport 28.04.2006  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446307 10833095 OÜ Tartu Linna Polikliinik 31.12.2003  

177) tehingupartneri 447302 «SA Saadjärve Looduskeskus» nimetus asendatakse nimetusega «SA Saadjärve»;

178) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
447302 90007879 SA Saadjärve 27.12.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
447303 90007611 Raadi SA 13.05.2004  

179) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
449301 90007661 SA Vara Sport 01.01.2006  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
500301 90007394 SA Võnnu Haigla 22.11.2004  
501301 90011220 SA Ülenurme Areng 24.04.2008  
530301 90004591 SA Abja Haigla 31.12.2005  
542301 90011131 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus 09.11.2007  
542302 10816889 Suure-Jaani Ravikeskus AS 31.12.2003 31.03.2008

180) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546303 80138861 MTÜ Viljandi Maagümnaasiumi Kunstistuudio 31.12.2003 31.12.2005

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546304 10815759 Viljandi Tervisekeskus AS 31.12.2003  

181) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
553301 90007520 SA Otepää Spordirajatised 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
553302 90001977 SA Otepää Tervisekeskus 01.01.2004  

182) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
558301 90007632 SA Taheva Sanatoorium 01.01.2005  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
560301 90008011 SA Tõrva Haigla 26.01.2007  
560302 10831216 Tõrva Tervisekeskus OÜ 31.12.2003  

183) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
561302 90001492 SA Valgamaa Fond 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
561302 90001492 SA Valgamaa Fond 31.12.2003 31.12.2007

184) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
561305 80190747 MTÜ Valga Hoolekandekeskus 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
561306 10351752 Valga Haigla AS 31.12.2003  
561307 90007862 SA Terve Valgamaa 01.01.2006  
561308 90011272 SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon 10.07.2008  

185) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
576301 90007201 SA Rõuge Energiakeskus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
580301 90011317 Vastseliina Piiskopilinnuse SA 17.09.2008  

186) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
581301 90007649 SA Võru Spordikeskus 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
582301 90011148 SA Puiga Spordihoone 16.01.2008  

187) tehingupartneri 5877304 «SA Põhja-Eesti Turism» kood asendatakse koodiga 587304;

188) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
587304 90003568 SA Põhja-Eesti Turism 26.06.2006  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
587305 90003195 SA Ida-Virumaa Kiirabi 01.01.2004  
587306 90003338 SA Kiviõli Tervisekeskus 01.01.2005  
587307 92223686 Vaivara Kalmistud SA 13.05.2008  

189) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
587311 80121806 MTÜ Kiviõli Omavalitsuste Liit 01.01.2004 31.12.2005

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
587311 80121806 MTÜ Kiviõli Omavalitsuste Liit 01.01.2004  

190) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
587311 80121806 MTÜ Kiviõli Omavalitsuste Liit 01.01.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
587312 80245098 MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus 01.01.2008  
587313 80274094 MTÜ Virumaa Nõustamis- ja Aktiviseerimiskeskus 08.08.2008  

191) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
588302 90007098 SA Järvamaa Arenduskeskus 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
588303 10220275 Järvamaa Haigla AS 31.12.2003  

192) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
591302 90003427 SA Lääne-Viru Arenduskeskus 01.01.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
591303 10856624 AS Rakvere Haigla 01.01.2004  
591304 80008381 MTÜ Rakvere Haigla 01.01.2004  

193) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
592303 80236047 MTÜ Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator 01.09.2007  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
592304 90004970 SA Pärnumaa Turism 04.07.2007  

194) tehingupartneri 594301 «MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit» registreerimisnumber «61820591» asendatakse registreerimisnumbriga «80196268»

195) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
594302 90005544 SA Raplamaa Omavalitsuste Arengufond 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
594303 90005509 SA Rapla Maakonnahaigla 01.01.2004  

196) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
595311 90004119 SA Turvaline Saaremaa 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
595312 80193131 MTÜ Kuressaare Campus 01.01.2004  

197) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
596314 90001256 SA Lõuna-Eesti Turism 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
596315 90007968 SA Peipsiveere Hooldusravikeskus 01.01.2004  

198) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
597311 90001813 Võrtsjärve SA 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
597312 90008092 SA Viljandimaa Hoolekandekeskus 25.10.2007  

199) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
599302 80240942 MTÜ Võrumaa Tehnoloogiainkubaator 17.10.2006  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
599303 10833853 AS Lõuna-Eesti Haigla 01.01.2004  
599304 80030943 MTÜ Terve Võrumaa 01.01.2004  

200) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
602301 90007980 SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond 21.11.2006  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
609301 90004094 SA Ülikoolide Keskus Saaremaal 05.06.1998  

201) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007401 10028092 AS Imanta Hariduskeskus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007401 10028092 AS Imanta Hariduskeskus 31.12.2003 10.12.2007

202) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007402 11259051 OÜ Eitsa Kinnisvara 01.06.2006  

203) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012401 11336737 AS Narva Õlitehas 19.04.2007  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012401 11184032 Aulepa Tuulepargid OÜ 07.11.2007  

204) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012409 10349560 AS Tallinna Lennujaam 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012409 11206785 AS Tallinna Airport GH 01.01.2008  

205) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012419 11035390 OÜ Eesti Proovikoda 15.04.2004  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012419 11035390 OÜ Eesti Proovikoda 15.04.2004 30.06.2008

206) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012421 11021057 Green Marine AS 31.12.2004  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012421 11021057 Green Marine AS 31.12.2004 31.12.2006

207) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012426 11206785 AS Tallinn Airport GH 31.12.2005  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012426 11206785 AS Tallinn Airport GH 31.12.2005 31.12.2007

208) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012428 10592970 OÜ Elektrikontrollikeskus 01.05.2007  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012428 10592970 OÜ Elektrikontrollikeskus 01.05.2007 31.12.2007

209) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012428 10592970 OÜ Elektrikontrollikeskus 01.05.2007 31.12.2007

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012429 11494719 AS Tartumaa Teed 01.06.2008  
012430 11494077 AS Pärnumaa Teed 01.06.2008  
012431 11521392 AS Virumaa Teed 30.09.2008  
012432 11537861 AS Võrumaa Teed 31.10.2008  
012433 11525504 AS Saaremaa Teed 31.10.2008  

210) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014403 10788733 Riigi Kinnisvara AS 31.12.2003  

211) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014405 10963751 OÜ Puhas Tuba 01.01.2004  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014405 10963751 OÜ Puhas Tuba 01.01.2004 31.12.2007

212) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016401 10399457 AS Hoolekandeteenused 31.12.2003  

213) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100409 10822068 Ida-Tallinna Keskhaigla AS 31.12.2003  
100410 10822269 Lääne-Tallinna Keskhaigla AS 31.12.2003  

214) tehingupartneri 100411 «Paljassaare Sadam AS» nimetus asendatakse nimetusega «OÜ Vabaduse Väljaku Parkimismaja»;

215) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
136402 10827611 Karjaküla Sotsiaalkeskus OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
136403 11492271 AS Lahevesi 10.04.2008  

216) tehingupartneri 147401 «Paldiski Vesi OÜ» nimetus asendatakse nimetusega «Paldiski Linnahoolduse OÜ»;

217) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
151401 11011372 OÜ Saue Vesi 01.01.2004  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
151401 11011372 OÜ Saue Vesi 01.01.2004 29.11.2007

218) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
152402 10784209 Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ 31.12.2003  

219) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
188403 10339515 Sillamäe-Veevärk AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
189401 11381459 OÜ Sonda Majandus 04.07.2007  

220) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213404 10672172 Oisu Vesi OÜ 01.11.2006  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213404 10672172 Oisu Vesi OÜ 01.11.2006 06.11.2007

221) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
227401 10354450 Puurmani OV OÜ 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
227401 10354450 Puurmani OV OÜ 31.12.2003 01.11.2007

222) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
309401 10123353 Kommen AS 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
309401 10123353 Kommen AS 31.12.2003 29.02.2008

223) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
313401 10442012 Sindi Majavalitsus OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
313402 10356904 Sindi Vesi OÜ 01.07.2008  

224) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
357401 10050157 Põlva Haigla AS 31.12.2003  

225) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
359403 10301412 Räpina Haigla AS 31.12.2003  

226) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
376401 10258478 Märjamaa Haigla AS 31.12.2003  

227) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
376403 10480372 Kuuda Hooldekodu OÜ 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
376403 10480372 Kuuda Hooldekodu OÜ 31.12.2003 31.12.2007

228) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402404 10415475 Kuressaare Jahisadam AS 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402404 10415475 Kuressaare Jahisadam AS 31.12.2003 24.01.2008

229) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
403401 10297596 Termer OÜ 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
403401 10297596 Termer OÜ 31.12.2003 31.12.2007

230) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
431401 10255847 OÜ Elva Soojus 03.01.2007  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
431402 11439880 Elva Varahalduse OÜ 01.01.2008  

231) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446412 10833095 OÜ Tartu Linna Polikliinik 31.12.2003  

232) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
542401 10816889 Suure-Jaani Ravikeskus AS 31.12.2003  

233) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546403 10815759 Viljandi Tervisekeskus AS 31.12.2003  

234) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
559401 10191716 Tõll OÜ 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
559401 10191716 Tõll OÜ 31.12.2003 12.11.2008

235) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
560401 10831216 Tõrva Tervisekeskus OÜ 31.12.2003  

236) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
559401 10191716 Tõll OÜ 31.12.2003 12.11.2008

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
560402 10852135 OÜ Tõrva Veejõud 28.07.2008  

237) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
561402 10351752 Valga Haigla AS 31.12.2003  

238) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
578401 10172311 Kuldre Teenus OÜ 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
578401 10172311 Kuldre Teenus OÜ 31.12.2003 30.09.2007

239) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
581403 10351812 Võru Soojus AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
582401 11497771 OÜ Võru valla Veevärk 05.06.2008  

240) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
588402 10220275 Järvamaa Haigla AS 31.12.2003  
591401 10856624 AS Rakvere Haigla 01.01.2004  

241) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
596413 11044696 AS Emajõe Veevärk 02.07.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
596413 11437800 OÜ Emajõe Veevärk Opereerimine 01.11.2007  
596414 11407963 OÜ Tartu KTJ 21.08.2007  

242) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
599401 10833853 AS Lõuna-Eesti Haigla 01.01.2004  

243) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604402 10726672 TTÜ Sütiste Maja OÜ 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604402 10726672 TTÜ Sütiste Maja OÜ 31.12.2003 15.11.2007

244) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
605406 10911369 Tartu Tehnoloogiapark OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
605407 10943659 OÜ Kääriku Puhke- ja Spordikeskus 01.01.2008  

245) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
633401 10522260 Rahvusooperi Teeninduse OÜ 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
633401 10522260 Rahvusooperi Teeninduse OÜ 31.12.2003 31.05.2008

246) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
002501 90005780 SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu 31.12.2003  

247) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
    MUUD AVALIKU SEKTORI ÜKSUSED (v.a valitsussektor)    

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
002501 90005780 SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu 31.12.2003  

248) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011501 90005426 SA Kultuurileht 31.12.2003  

249) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011505 90006360 Kunstimuuseumi Ehituse SA 31.12.2003 31.12.2004

250) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011507 90008264 SA Eesti Draamateater 31.12.2003  
011508 90003491 SA Rakvere Teatrimaja 09.11.2004  
011509 90008666 SA Vene Teater 30.11.2004  
011510 90007715 SA Tehvandi Spordikeskus 21.12.2004  
011511 90003278 SA Virumaa Muuseumid 01.01.2005  
011512 90008005 SA Ugala Teater 23.01.2007  

251) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012504 90006101 Riigi Infokommunikatsiooni SA 31.12.2003  

252) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016502 90001478 SA Tartu Ülikooli Kliinikum 31.12.2003  
016503 90007141 SA Tartu Kiirabi 31.12.2003  
016505 90006399 SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 31.12.2003  
016506 90004585 SA Viljandi Haigla 31.12.2003  
016508 90007425 SA Jõgeva Haigla 31.12.2003  
016509 90008123 SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus 31.12.2003  
016510 90009016 E-Tervise SA 14.11.2005  
016511 90007945 SA Eesti Tervishoiu Pildipank 01.10.2006  
021501 90000452 SA Tuuru 31.12.2003  
021502 90007046 SA Hiiumaa Haigla 31.12.2003  

253) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100506 90006590 SA Tallinna Lastehaigla 31.12.2003  
100507 90005596 SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus 31.12.2003  

254) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
135501 90009499 SA Keila Leht 05.07.2007  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
149501 90009536 SA Rae Vabaajakeskus 17.08.2007  

255) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
179501 90003433 SA Ida-Viru Keskhaigla 31.12.2003  

256) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185501 90003217 Narva Haigla SA 31.12.2003  

257) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
188501 90003152 SA Sillamäe Haigla 31.12.2003  

258) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228501 90007738 SA Põltsamaa Tervis 05.08.2005  
240501 90005917 Läänemaa Haigla SA 31.12.2003  

259) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
192501 90003060 Vaivara Sinimägede SA 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
240502 90005076 SA Haapsalu Linnuse Fond 12.02.2008  

260) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
243501 90006561 SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu- ja Sotsiaalhoolekande Keskus 31.12.2003  

261) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
306501 90004616 SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus 01.01.2004  
610501 90004527 SA Pärnu Haigla 31.12.2003  
402501 90004059 Kuressaare Haigla SA 31.12.2003  

262) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
409501 90004036 SA Orissaare Kiirabi 01.01.2004  
445501 90007454 SA Rõngu Hooldusravikeskus 31.12.2004  

263) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
447501 90007611 Raadi SA 13.05.2004  
500501 90007394 SA Võnnu Haigla 22.11.2004  
530501 90004591 SA Abja Haigla 31.12.2005  

264) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
553501 90001977 SA Otepää Tervisekeskus 01.01.2004  

265) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446503 90001090 SA Tartu Eluasemefond 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
557501 80270765 MTÜ Sangaste Asundused 21.07.2008  

266) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
560501 90008011 SA Tõrva Haigla 26.01.2007  
561501 90007862 SA Terve Valgamaa 01.01.2006  

267) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
587501 90003195 SA Ida-Virumaa Kiirabi 01.01.2004  

268) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
587503 90003338 SA Kiviõli Tervisekeskus 01.01.2005  

269) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
587502 90003479 SA Püssi Tööstusala Arendus 31.12.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
587504 90003657 SA Jõhvi Lennuväli 01.01.2008  

270) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
591501 80008381 MTÜ Rakvere Haigla 01.01.2004  

271) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
591502 80009009 MTÜ Mõedaku Spordibaas 01.01.2004 03.11.2004

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
591503 80258178 MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus 16.10.2007  

272) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
594501 90005509 SA Rapla Maakonnahaigla 01.01.2004  

273) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
595501 80193131 MTÜ Kuressaare Campus 01.01.2004  

274) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
596504 90007572 SA Teaduskeskus AHHAA 16.01.2004  
596505 90007968 SA Peipsiveere Hooldusravikeskus 01.01.2004  
599511 80030943 MTÜ Terve Võrumaa 01.01.2004  

275) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
602503 90001115 SA Eerika Katsejaam 01.01.2004  
602504 90007282 SA Lõuna-Eesti Tehnilise Täiendkoolituse Keskus 01.01.2004  

276) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604501 80131259 MTÜ TTÜ Üliõpilasküla 31.12.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604502 80011466 MTÜ TTÜ Spordiklubi 31.12.2007  
604503 80010389 MTÜ TTÜ Kultuurikeskus 31.12.2007  
605501 80012342 MTÜ Tartu Üliõpilasküla 01.01.2008  
605501 10946072 OÜ Tartu Üliõpilasküla Hostel 01.01.2008  
605502 80087452 MTÜ Tartu Üliõpilasmaja 01.01.2008  
605503 80072321 MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi 01.01.2008  
609501 80255108 MTÜ Dormitorium 01.01.2008  

277) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012607 11309962 Eesti Digitaaltelevisiooni AS 24.10.2006  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012608 11021057 Green Marine AS 01.01.2007  

278) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
135603 10783902 Keila Loodeosa Arenduse OÜ 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
135603 10783902 Keila Loodeosa Arenduse OÜ 31.12.2003 16.09.2008

279) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185601 10229666 Heakorrastus AS 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185601 10229666 Heakorrastus AS 31.12.2003 31.12.2007

280) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
313601 10356904 Sindi Vesi OÜ 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
313601 10356904 Sindi Vesi OÜ 31.12.2003 30.06.2008

281) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
357601 10289243 Põlva Reoveepuhasti AS 31.12.2003 31.12.2005

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
363601 11478420 OÜ Saatse Pansionaat 20.03.2008  

282) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
551601 10473337 Hummuli Ambulatoorium OÜ 01.01.2006  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
551601 10473337 Hummuli Ambulatoorium OÜ 01.01.2006 14.11.2007

283) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
551601 10473337 Hummuli Ambulatoorium OÜ 01.01.2006 14.11.2007

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
584601 11362232 ERKAS Pärnu Instituut OÜ 01.03.2007  

284) Rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007701 90007023 Eesti Spordikoolituse Arendamise SA 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007701 90007023 Eesti Spordikoolituse Arendamise SA 31.12.2003 31.12.2007

285) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009701 90008494 Riigikaitse Edendamise SA 05.07.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015701 90001871 Pokumaa Sihtasutus 21.09.2000  

286) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446702 90007247 SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446703 90007885 SA Tartu Pauluse Kirik 31.12.2007  

287) tehingupartneri 800401 «Ühispank» nimetus asendatakse nimetusega «SEB Pank»;

288) tehingupartneri 800403 «Sampo Pank» nimetus asendatakse nimetusega «Danske Bank Eesti Filiaal».

§ 4. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 4 «Allikate koodid» sõnastatakse koodi 26 «FIFG (Kalandus)» nimetus järgmiselt:

Kood Nimetus
26 FIFG ja EFF (Kalandus)

§ 5. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisa 7 «Raamatupidamise aastaaruande vorm» kehtestatakse uues redaktsioonis (lisatud).

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 31.12.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-08116.

Lisa 7

/otsingu_soovitused.json