Teksti suurus:

Maksukorralduse seaduse, äriseadustiku ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 60, 331

Maksukorralduse seaduse, äriseadustiku ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 30. detsembri 2008. a otsusega nr 406

MAKSUKORRALDUSE SEADUSE, ÄRISEADUSTIKU JA NENDEGA SEONDUVATE TEISTE SEADUSTE MUUTMISE SEADUS
Vastu võetud 11. detsembril 2008. a

§ 1. Maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 2008, 27, 177) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesolevas seaduses sätestatut kohaldatakse kaupade importimisel ja eksportimisel tasumisele kuuluvatele maksudele, kui nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50), ei sätesta teisiti.»;

2) paragrahvi 14 lõiget 5 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Tõendit maksuvõlgade puudumise kohta ei väljastata, kui maksukohustuslasel on taotluse täitmise tähtpäeval täitmata maksudeklaratsiooni esitamise kohustus ning maksusummat ei ole määranud ka maksuhaldur.»;

3) paragrahvi 14 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Maksuhaldur võib teha käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tõendile märke selle kohta, kellele või kellele esitamiseks tõend väljastatakse, samuti selle kohta, et maksukohustuslane ei ole taotluse esitamise aastal või sellele eelnenud aastal täitnud maksudeklaratsiooni esitamise kohustust seaduses sätestatud tähtaja jooksul.»;

4) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) notar, vandetõlk ja kohtutäitur.»;

5) paragrahvi 19 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse § 18 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud juriidiline isik või asutus esitab registreerimiseks Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele avalduse, milles märgitakse:»;

6) paragrahvi 20 pealkirjast jäetakse välja sõnad «registreerimine ja registrist kustutamine»;

7) seadust täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

« § 201. Notari, vandetõlgi ja kohtutäituri registreerimine, registriandmete muutmine ja registrist kustutamine

(1) Notari, vandetõlgi ja kohtutäituri Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreerimine, registriandmete muutmine ja registrist kustutamine toimub justiitsministri käskkirja alusel, millega nimetatud isik ametisse nimetatakse, tema ametisolek peatatakse või ta ametist vabastatakse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud käskkirjad edastab Justiitsministeerium kümne päeva jooksul Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele.»;

8) paragrahvi 21 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse § 18 lõike 1 punktis 4 nimetatud välismaa juriidilise isiku püsiva tegevuskoha registreerimiseks esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele avaldus, milles märgitakse:»;

9) paragrahvi 21 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva seaduse § 18 lõike 1 punktis 4 nimetatud juriidilise isiku staatust mitteomava isikuteühenduse või varakogumi püsiva tegevuskoha registreerimiseks esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele avaldus, milles märgitakse:»;

10) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) käesoleva seaduse §-des 18–22 sätestatu kohaselt Maksu- ja Tolliametis registreeritud maksukohustuslase registrisse kandmise ja registrist kustutamise kuupäeva, tegevusala ja tegevuskohta, § 18 lõigetes 1 ja 11 nimetatud isikute puhul vastutava isiku andmeid ning andmeid notari, vandetõlgi ja kohtutäituri ametitegevuse alguse, peatamise ja lõpetamise kohta;»;

11) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) andmeid tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingu ja sihtasutuse tulude, sealhulgas saadud kingituste ja annetuste ning nende kasutamise kohta;»;

12) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) andmeid haiglat pidava isiku, erakonna ja avalik-õigusliku ülikooli saadud kingituste ja annetuste ning nende kasutamise kohta;»;

13) paragrahvi 29 punktis 7 asendatakse sõna «rahandusministrile» sõnaga «Rahandusministeeriumile»;

14) paragrahvi 29 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 12) Sotsiaalkindlustusametile sotsiaalhoolekande seaduses, riikliku pensionikindlustuse seaduses, riiklike peretoetuste seaduses ja ohvriabi seaduses sätestatud pensionide, toetuste ja hüvitiste määramiseks ning Euroopa Liidu sotsiaalkindlustust koordineerivate õigusaktide rakendamiseks;»;

15) paragrahvi 51 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Rahvusvahelist ametiabi taotletakse ja osutatakse välislepingu alusel, samuti Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud korras.»;

16) paragrahvi 51 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Maksu- ja Tolliamet võib eelneval kokkuleppel välisriigi pädeva asutusega vahetada teavet korrapäraselt ilma eraldi taotluseta (automaatne teabevahetus).

(22) Välisriigi pädeva asutusega sõlmitud kokkuleppe alusel või välisriigis õige maksukohustuse määramise tagamiseks võib Maksu- ja Tolliamet edastada teavet asjassepuutuvale välisriigile omaalgatuslikult (omaalgatuslik teabevahetus).»;

17) paragrahvi 54 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Juriidilisele isikule või asutusele saadetakse dokument registrisse kantud aadressil.»;

18) paragrahvi 54 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Juriidilisele isikule või asutusele registrisse kantud aadressil lihtsaadetisena saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui on möödunud viis päeva selle saatmisest Eesti piires või 30 päeva välismaale saatmisest. Juriidilisele isikule või asutusele registrisse kantud aadressil tähtsaadetisena saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui postiteenuse osutaja on selle nimetatud aadressil üle andnud või jätnud teate tähtkirja saabumise kohta.»;

19) paragrahvi 63 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Riigi-, valla- ja linnaasutus on kohustatud esitama maksuhaldurile deklaratsioonid ja muud dokumendid elektrooniliselt.»;

20) paragrahvi 74 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Välisriigi pädeva asutuse nõusolekul võib maksuhaldur osaleda välisriigi maksuhalduri läbiviidavas revisjonis.»;

21) paragrahvi 75 lõiget 3 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

«Maksukohustuslast koormava muudatuse tegemisel kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõiget 1.»;

22) paragrahvi 83 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Näilikku tehingut ei võeta maksustamisel arvesse. Kui näilik tehing tehakse teise tehingu varjamiseks, kohaldatakse maksustamisel varjatud tehingu kohta käivaid sätteid.»;

23) paragrahvi 95 lõike 5 esimese ja teise lause vahele lisatakse lause järgmises sõnastuses:

«Maksuotsus, millega määratakse tollivõla tekkimisega seotud maksusumma, toimetatakse maksukohustuslasele kätte vähemalt kümme päeva enne maksusumma tasumise tähtpäeva.»;

24) paragrahvi 111 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui maksuvõla tasumise ajatamine on riigiabi konkurentsiseaduse tähenduses, järgib maksuhaldur konkurentsiseaduse §-s 341 sätestatut.»;

25) paragrahvi 114 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Riiklike maksude maksuhaldur võib maksukohustuslase põhjendatud kirjalikul taotlusel kustutada tema maksuvõla, kui selle sissenõudmine on lootusetu või oleks ebaõiglane maksukohustuslasest mitteolenevate asjaolude, sealhulgas vääramatu jõu tõttu.»;

26) paragrahvi 115 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui maksukohustuslane ei ole tasunud intressi vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatule, esitab maksuhaldur intressinõude, milles näidatakse viivitatud päevade arv, intressimäär, tasumisele kuuluv intressisumma ja tasumise tähtaeg.»;

27) paragrahvi 119 lõike 5 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Intressi ei arvestata maksuhalduri kirjalikult antud eksitava või vale teabe tõttu vähem deklareeritud või seadusega ettenähtust rohkem tagasi taotletud summalt, välja arvatud juhul, kui:»;

28) paragrahvi 130 lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 asendatakse sõna «võõrandamise» sõnaga «käsutamise»;

29) paragrahvi 130 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) taotleda ehitise kui vallasasja käsutamise keelumärke kandmist ehitisregistrisse;»;

30) paragrahvi 130 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) taotleda hüpoteegi seadmist kinnisasjale või laevakinnistusraamatusse kantud laevale või tsiviilõhusõidukite registrisse kantud õhusõidukile. Hüpoteegi suhtes kohaldatakse asjaõigusseaduses sätestatud kohtuliku hüpoteegi regulatsiooni;»;

31) paragrahvi 132 lõiget 4 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) halduskohtu poolt esialgse õiguskaitse abinõude rakendamise korral.»;

32) paragrahvi 134 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Maksu- ja Tolliamet võib esitada välisriigi pädevale asutusele taotluse välisriigis elava või asuva või välisriigis vara omava maksukohustuslase maksukohustuse või sellega seotud kõrvalkohustuse sundtäitmiseks.»;

33) seaduse 13. peatükki täiendatakse §-ga 1361 järgmises sõnastuses:

« § 1361. Täitmist tagavate toimingute sooritamine enne rahalise nõude või kohustuse määramist

(1) Kui maksude tasumise õigsuse kontrollimisel tekib põhjendatud kahtlus, et pärast maksuseadusest tuleneva rahalise nõude või kohustuse määramist võib selle sundtäitmine maksukohustuslase tegevuse tõttu osutuda oluliselt raskemaks või võimatuks, võib Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja teha halduskohtule taotluse loa saamiseks, et sooritada käesoleva seaduse § 130 lõike 1 punktides 1–51 sätestatud täitetoimingud.

(2) Halduskohtule esitatavas taotluses märgitakse:
1) põhjendus, millest nähtub võimaliku maksukohustuse sissenõudmise oluline raskenemine või võimatus;
2) võimaliku rahalise nõude või kohustuse hinnanguline suurus;
3) andmed tagatise kohta, mille esitamisel maksuhaldur lõpetab täitetoimingud;
4) üks või mitu käesoleva seaduse § 130 lõike 1 punktides 1–51 sätestatud täitetoimingutest ning põhjendus, miks maksuhaldur peab valitud toimingu tegemist vajalikuks.

(3) Kui täitetoimingu sooritamise tinginud asjaolu on ära langenud või kui maksukohustuslane on esitanud tagatise võimaliku rahalise nõude või kohustuse tasumise tagamiseks, lõpetab maksuhaldur täitetoimingu hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.»;

34) paragrahvi 143 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Vaie tagastatakse isikule kirjaliku otsusega seitsme päeva jooksul pärast vaide esitamist. Otsuses tuuakse ära vaide tagastamise põhjendus ning selgitus edasikaebamise korra kohta. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul tagastatakse vaie seitsme päeva jooksul pärast puuduste kõrvaldamise tähtaja (§ 142) möödumist.»

§ 2. Äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 2008, 27, 177) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Füüsilisest isikust ettevõtja peab enne tegevuse alustamist esitama avalduse enda kandmiseks äriregistrisse.»;

2) paragrahv 76 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 514 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 525 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registrisekretär on kohtuametnik, kes:
1) vaatab läbi registripidajale esitatud kandeavaldusi ja koostab nende kohta kandemääruste eelnõusid;
2) kinnitab ärakirja ja väljatrüki õigsust;
3) annab käesoleva seadustiku § 28 4. lõikes nimetatud tõendeid;
4) teeb tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 59 6. lõikes nimetatud ning § 464 4. lõike teises lauses nimetatud määrusi;
5) otsustab füüsilisest isikust ettevõtja kohta kande tegemise, välja arvatud ärinime äriregistrisse kandmise ja muutmise;
6) otsustab äriregistrisse ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud aadressi muutmise, kui asukoht (kohaliku omavalitsuse üksus) ei muutu;
7) täidab muid teenistuskohustusi justiitsministri kehtestatud korras.»

§ 3. Kogumispensionide seaduse (RT I 2004, 37, 252; 2008, 48, 269) § 11 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «või registreeritud Maksu- ja Tolliametis füüsilisest isikust ettevõtjana (edaspidi füüsilisest isikust ettevõtja)» sõnadega «füüsilisest isikust ettevõtjana (edaspidi füüsilisest isikust ettevõtja) või on Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud notar, vandetõlk või kohtutäitur».

§ 4. Loovisikute ja loomeliitude seaduses (RT I 2004, 84, 568; 2007, 12, 66) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vabakutseline loovisik kantakse äriregistrisse.»;

2) paragrahvi 23 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) 2009. aasta jooksul kohaldatakse maksukohustuslaste registris registreeritud vabakutselisele loovisikule maksukorralduse seaduse §-s 1681 ja äriseadustiku §-s 5114 sätestatut.»

§ 5. Ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377; 2008, 34, 210) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punktist 5 jäetakse välja sõnad «või registreeritud elukohajärgses Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses»;

2) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kindlustatud isik, kes iseenda eest maksab sotsiaalmaksu, on füüsilisest isikust ettevõtjana äriregistrisse kantud isik ning Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud notar, vandetõlk ja kohtutäitur, kes maksab sotsiaalmaksu ettevõtlusest saadavalt tulult vastavalt sotsiaalmaksuseadusele.»;

3) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse § 5 lõikes 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekib äriregistrisse või maksukohustuslaste registrisse kandmisest arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Isiku ravikindlustuse andmekogusse kandmiseks vajalikud andmed on haigekassale kohustatud esitama maakohtute registriosakondade keskandmebaasi pidaja või Maksu- ja Tolliamet seitsme kalendripäeva jooksul, alates äriregistrisse või maksukohustuslaste registrisse kandmisest.»;

4) paragrahvi 10 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva seaduse § 5 lõikes 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse lõpeb kahe kuu möödumisel kustutamiskande tegemisest äriregistris või maksukohustuslaste registris. Maakohtute registriosakondade keskandmebaasi pidaja ning Maksu- ja Tolliamet on kohustatud teatama haigekassale käesoleva seaduse § 5 lõikes 3 nimetatud isiku tegevuse lõpetamisest kümne kalendripäeva jooksul, arvates kustutamiskande tegemisest.

(4) Kindlustuskaitse peatub kahe kuu möödumisel käesoleva seaduse § 5 lõikes 3 nimetatud isiku tegevuse peatamise, sealhulgas hooajalise tegevuse peatamise kandmisest äriregistrisse või maksukohustuslaste registrisse. Maakohtute registriosakondade keskandmebaasi pidaja ning Maksu- ja Tolliamet on kohustatud teatama haigekassale ettevõtte tegevuse või isiku ametitegevuse peatamisest kümne kalendripäeva jooksul, arvates tegevuse peatamise kande tegemisest äriregistris või maksukohustuslaste registris.»;

5) paragrahvi 89 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

« (13) Pärast 2009. aasta 1. jaanuari lõpeb Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja kindlustuskaitse kahe kuu möödumisel Maksu- ja Tolliametile ettevõtlusega tegelemise lõpetamisest teatamisest või füüsilisest isikust ettevõtja kustutamisest maksukohustuslaste registrist pärast 2009. aasta 31. detsembrit põhjusel, et isik ei ole taotlenud enda kandmist füüsilisest isikust ettevõtjana äriregistrisse või tema kandeavaldus äriregistrisse kandmiseks jäi rahuldamata. Maksu- ja Tolliamet on kohustatud teatama haigekassale ettevõtlusega tegelemise lõpetamisest või registrist kustutamisest kümne kalendripäeva jooksul.»

§ 6. Sotsiaalmaksuseaduses (RT I 2000, 102, 675; 2008, 8, 57) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (12) Käesolevas seaduses äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja kohta sätestatu laieneb ka notarile, kohtutäiturile ja vandetõlgile vandetõlgi seaduse § 9 lõikes 3 nimetatud juhul.»;

2) paragrahvi 2 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Füüsilisest isikust ettevõtja maksab sotsiaalmaksu aastas mitte vähem kui käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumäära 12-kordselt summalt, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 7 ja 8 sätestatud juhul ning juhul, kui füüsilisest isikust ettevõtja on kogu maksustamisperioodi jooksul olnud riikliku pensioni saaja või maksustamisperioodi kestel kantud äriregistrisse või kustutatud äriregistrist või saanud riikliku pensioni saajaks.

(6) Kui füüsilisest isikust ettevõtja on maksustamisperioodi kestel kantud äriregistrisse või kustutatud äriregistrist või saanud riikliku pensioni saajaks, makstakse sotsiaalmaksu proportsionaalselt füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud kuude arvuga või riikliku pensioni saajaks saamisele eelnenud kuude arvuga.»;

3) paragrahvi 2 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes on äriseadustiku § 3 lõike 3 kohaselt teatanud äriregistri pidajale tegevuse peatamisest või ajutise või hooajalise tegevuse algus- ja lõppkuupäeva, ning notar, vandetõlk ja kohtutäitur, kelle kohta on maksukorralduse seaduse § 201 kohaselt teatatud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele samad andmed, maksavad sotsiaalmaksu proportsionaalselt ettevõtlusega tegelemise kuude arvuga.»;

4) paragrahvi 9 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad «või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses»;

5) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Avansilisi makseid makstakse proportsionaalselt kuude arvuga, mille kestel isik oli registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, või riikliku pensioni saajaks saamisele eelnenud kuude arvuga juhul, kui füüsilisest isikust ettevõtja on käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud kvartali kestel kantud äriregistrisse või kustutatud äriregistrist või saanud riikliku pensioni saajaks.»;

6) paragrahvi 9 lõige 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (51) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes on äriseadustiku § 3 lõike 3 kohaselt teatanud äriregistri pidajale tegevuse peatamisest või ajutise või hooajalise tegevuse algus- ja lõppkuupäeva, ning notar, vandetõlk ja kohtutäitur, kelle kohta on maksukorralduse seaduse § 201 kohaselt teatatud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele samad andmed, maksavad avansilisi makseid proportsionaalselt ettevõtlusega tegelemise kuude arvuga.»;

7) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesolevas seaduses äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja kohta sätestatut kohaldatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja suhtes ümberregistreerimise perioodil 2009. aasta 1. jaanuarist kuni tema kustutamiseni maksukohustuslaste registrist.»

§ 7. Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2008, 51, 286) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõike 5 esimesest lausest, § 36 lõike 7 esimesest lausest ja § 40 lõike 2 punktist 3 jäetakse välja sõnad «või Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud»;

2) paragrahvi 14 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja kohta käesolevas seaduses sätestatu laieneb ka notarile, kohtutäiturile ja vandetõlgile, välja arvatud vandetõlgi seaduse § 9 lõikes 4 nimetatud juhul.»;

3) paragrahvi 29 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses»;

4) paragrahvi 37 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kui füüsilisest isikust ettevõtja tegevus on vastavalt äriseadustikus ning notari, vandetõlgi ja kohtutäituri tegevus vastavalt maksukorralduse seaduses sätestatule peatatud rohkem kui 12 kuud, loetakse, et käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud vara on võetud isiklikku tarbimisse.»;

5) paragrahvi 47 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Füüsilisest isikust ettevõtja ei ole kohustatud maksma tulumaksu avansilisi makseid, kui tema ettevõtlus on äriregistris registreeritud ajutise või hooajalisena või peatatud.»;

6) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 35 järgmises sõnastuses:

« (35) Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja kohta käesolevas seaduses sätestatut kohaldatakse ka Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja suhtes ümberregistreerimise perioodil 2009. aasta 1. jaanuarist kuni tema kustutamiseni maksukohustuslaste registrist.»

§ 8. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 3 jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json