Teksti suurus:

Ühistranspordiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 3, 14

Ühistranspordiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 18.12.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 30. detsembri 2008. a otsusega nr 409

§ 1. Ühistranspordiseaduses (RT I 2000, 10, 58; RT III 2008, 24, 159) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 11) taksovedu on sõitjate vedu tellija soovitud sihtkohta taksoveoks kohandatud ühissõidukiga, välja arvatud reisirong ja reisiparvlaev;»;

2) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Ühistransporti kavandavad ja korraldavad asutused

Ühistransporti kavandavad ja korraldavad käesolevas seaduses või selle alusel sätestatud korras valla- ja linnavolikogu ning valla- ja linnavalitsus (edaspidi omavalitsusorgan), maavalitsus, Eesti Riiklik Autoregistrikeskus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Vabariigi Valitsus, vajaduse korral kaasates omavalitsusüksuste liite ning vedajaid ja vedajate ühendusi.»;

3) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Piirnevate maakondade maavalitsused võivad omavahelisel ja Eesti Riikliku Autoregistrikeskusega kokkuleppel toetada neid maakondi ühendavaid kaugliine riigieelarve ja omavalitsusüksuse eelarve ühistranspordi sihtotstarbelistest toetustest, kui on piisavalt vahendeid.»;

4) seadust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

« § 81. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

(1) Eesti Riiklik Autoregistrikeskus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kus lisaks avaliku võimu volitusega töötamisele võib tulenevalt ametiasutuse ülesannetest ette näha avaliku võimu volituseta töökohti, millele avaliku teenistuse seadus ei laiene ja kus töötatakse töölepingu alusel.

(2) Töötamisel töölepingu alusel avaliku võimu volituseta töökohtadel kohaldatakse valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajatele kehtestatud palgaastmestikku ja palgamäärasid.

(3) Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse põhimääruse kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(4) Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse ülesanne on:
1) korraldada üleriigilisi transpordiuuringuid;
2) kooskõlastada käesoleva seaduse § 24 lõike 2 punktis 3 nimetatud bussiliikluses maakonnasisesel sõitjateveol avaliku liiniveo sõidukilomeetri tariif ja sõidupiletihind enne nende kehtestamist;
3) nõustada käesoleva seaduse § 12 lõike 1 punktides 3 ja 4 ning lõikes 2 nimetatud pädevaid ametiasutusi bussiliikluse avaliku teenindamise lepingu koostamise, rakendamise ja liinivõrgu kujundamise küsimustes;
4) korraldada järelevalvet bussiliikluse kaug- ja maakonnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingute üle ning valla- ja linnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingute üle, kui avaliku teenindamise kohustuse eest makstakse sihtotstarbelist toetust riigieelarvest;
5) täita muid talle käesoleva seadusega ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega pandud ülesandeid.»;

5) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 22 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 22) Eesti Riiklik Autoregistrikeskus bussiliikluses riigisisesel kaugliiniveol, välja arvatud käesoleva seaduse § 6 lõikes 3 nimetatud juhul;»;

6) paragrahv 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 13. Avaliku liiniveo majandusarvestuse eraldamine muust ettevõtlusest

(1) Vedaja, kes korraldab peale avaliku liiniveo ka kommertsliinivedu või tegeleb muu ettevõtlusega, peab ristsubsideerimise vältimiseks ja avalikule liiniveole riigieelarvest või omavalitsusüksuse eelarvest eraldatud toetuse sihipäraseks kasutamiseks oma raamatupidamises pidama eraldi tulude ja kulude arvestust avaliku liiniveo teenuse kohta ja selle tegevusega seotud varaosa tuleb arvestada heast raamatupidamise tavast lähtuvalt.

(2) Avaliku liiniveo kulud peavad olema kaetud avaliku teenindamise lepingu alusel osutatava ühistransporditeenuse eest saadava tuluga, sealhulgas piletituluga, riigieelarvest või omavalitsusüksuse eelarvest avalikule liiniveole eraldatava toetusega ning muu tuluga, mis laekub seoses avaliku teenindamise kohustuse täitmisega. Tulude ülekandmine vedaja teistesse ettevõtluse valdkondadesse on keelatud. Selle kohustuse järgimine peab kajastuma vedaja tulude, kulude ja vara arvestuses.»;

7) paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) avaliku liiniveo majandusarvestuse eraldamisel muust ettevõtlusest ei ole täidetud käesoleva seaduse §-s 13 sätestatud nõuded.»;

8) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 29 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Avalikul liiniveol antakse maantee- ja veeliikluses ning raudteeliikluses linnasisesel või muul riigisisesel rongiliinil, kui sõitja sõidu lähte- ja sihtpunkt asuvad ühe linna piires, õpilasele, sügava puudega isiku saatjale ja puudega lapse saatjale sõidusoodustust kuni 50 protsenti pileti täishinnast.»;

10) paragrahvi 33 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tasu eest korraldatav sõitjatevedu on tegevusloa ja sõidukikaardita keelatud, välja arvatud sõitjatevedu trammi ja trolliga.»;

11) paragrahvi 34 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse §-s 31 nimetatud tegevuslubasid ja sõidukikaarte ning §-s 32 nimetatud liinilubasid annavad Eesti Riiklik Autoregistrikeskus, maavalitsus, vallavalitsus ning linnavalitsus. Volituse tegevuslubade, sõidukikaartide ja liinilubade andmiseks võib valla- või linnavalitsus anda valla või linna ametiasutusele.

(2) Ühistranspordiloa ja selle alusel sõidukikaardi annab vedajale bussiveoks vedaja registreerimiskoha järgne maavalitsus. Tallinnas, Tartus, Narvas, Kohtla-Järvel ja Pärnus registreeritud vedajale annab loa ja sõidukikaardi linnavalitsus.

(3) Ühistranspordiloa ja selle alusel sõidukikaardi andmise võib Vabariigi Valitsuse korralduse alusel volitada mittetulundusühingule. Sellekohase halduslepingu sõlmib majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(4) Taksoveoloa ja selle alusel sõidukikaardi annab vedajale tema registreerimiskoha järgne valla- või linnavalitsus.

(5) Taksoveoloa ja selle alusel sõidukikaardi andmise võib valla- või linnavolikogu otsuse alusel volitada mittetulundusühingule. Sellekohase halduslepingu sõlmib valla- või linnavalitsus.

(6) Liiniloa annab vedajale, kellel on ühistranspordiluba:
1) valla- või linnavalitsus bussiveoks valla- või linnaliinil;
2) maavalitsus bussiveoks maakonnaliinil;
3) Eesti Riiklik Autoregistrikeskus bussiveoks kaugliinil.

(7) Liiniloa andja korraldab käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud liiniveole vedaja valimiseks avaliku konkursi, kui:
1) uue liini avamiseks on tekkinud nõudlus;
2) vedaja ühistranspordiluba või liiniluba on kehtetuks tunnistatud või vedaja on loobunud liini teenindamisest, kuigi nõudlus on olemas;
3) vedaja ei taotle uut liiniluba liinile, mida ta seni on teenindanud, kuigi nõudlus on olemas.

(8) Avaliku konkursita antakse liiniluba vedajale, kes:
1) taotleb liiniluba tema enda algatusel avatavale liinile;
2) taotleb uut liiniluba liinile, mida ta seni on teenindanud.

(9) Tegevusloa ja liiniloa võib anda ka käesoleva seaduse § 7 alusel moodustatav piirkondlik ühistranspordikeskus.»;

12) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Tegevusloa andja on kohustatud kontrollima karistusregistrist tegevusloa omaniku vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 43 ja §-s 37 sätestatud nõuetele tegevusloa kehtivuse ajal vähemalt kord aastas.»;

13) paragrahvi 37 punktist 2 jäetakse välja sõnad «või juhtimisõiguse peatamine»;

14) paragrahvi 43 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ühistranspordiluba sõitjateveoks bussiga antakse viieks aastaks, kui loa taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.»;

15) paragrahvi 43 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui liiniloa taotleja ei soovi liiniluba sõitjateveoks bussiga lühemaks ajaks, antakse see esmakordselt kaheks aastaks ja järgmistel kordadel viieks aastaks.»;

16) paragrahvi 44 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 49 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) avalikul liiniveol (kaasa arvatud eriotstarbeline vedu) sõidukikaardi, kui selle olemasolu on käesoleva seaduse kohaselt kohustuslik, ning kinnitatud sõiduplaani või selle koopia, millele on märgitud avaliku teenindamise lepingu number, lepingu sõlmimise kuupäev ja lepingu kehtimise aeg ning lepingupoolte rekvisiidid;»;

18) paragrahvi 531 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riiklik ühistranspordiregister (edaspidi register) on Vabariigi Valitsuse poolt majandus- ja kommunikatsiooniministri ettepanekul asutatud andmekogu, mille pidamise eesmärk on koondada ühtsesse andmebaasi käigusolevate bussiliinide sõiduplaanid, informatsioon vedajate ja vedajatele antud ühistranspordilubade, sõidukikaartide, liinilubade ja sõlmitud avaliku teenindamise lepingute kohta ning pidada nende üle arvestust. Valla- ja linnaliinide ning nende sõiduplaanide üle peetakse registris arvestust alates 2010. aasta 1. jaanuarist.

(2) Registri vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning volitatud töötleja Eesti Riiklik Autoregistrikeskus.»;

19) paragrahvi 533 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Registrisse esitavad andmeid:
1) ühistranspordilubade ja sõidukikaartide kohta vedaja registreerimiskoha järgne maavalitsus, Tallinnas, Tartus, Narvas, Kohtla-Järvel ja Pärnus registreeritud vedaja korral linnavalitsus või mittetulundusühing;
2) rahvusvahelise sõitjateveo korraldamise õiguse kannete kohta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
3) linna- ja vallaliinide ning käesoleva seaduse § 5 lõikes 3 nimetatud maakonnaliinide liinilubade ja sõiduplaanide kohta asjaomased linna- või vallavalitsused alates 2010. aasta 1. jaanuarist;
4) maakonnaliinide ja käesoleva seaduse § 6 lõikes 3 nimetatud kaugliinide liinilubade ja sõiduplaanide kohta asjaomased maavalitsused;
5) riigisiseste kaugliinide liinilubade ja sõiduplaanide kohta Eesti Riiklik Autoregistrikeskus, välja arvatud käesoleva seaduse § 6 lõikes 3 nimetatud kaugliinide puhul;
6) rahvusvaheliste kaugliinide liinilubade ja sõiduplaanide kohta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.»;

20) paragrahvi 535 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Valla- ja linnavalitsus, maavalitsus, Eesti Riiklik Autoregistrikeskus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium korraldavad oma pädevuse piires järelevalvet sõitjateveo tegevusloa ja liiniloa nõuete, avaliku teenindamise lepingu ning halduslepingu täitmise üle.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud järelevalve korraldaja volitatud järelevalveametnikul (edaspidi järelevalveametnik) on õigus:
1) teha kontrolli takistamatult ja ette teatamata ning kasutada kontrollimise ajal ühissõidukit selle liikumisteel tasuta;
2) kontrollimiseks siseneda ruumi, ühissõidukisse ja ühissõiduki tunnuseid matkivasse sõidukisse, nõuda ülesande täitmisega seonduvate dokumentide ja muude materjalide esitamist ning võtta seletusi;
3) teostada kontrolli ühissõiduki tunnuseid matkivas sõidukis;
4) teha oma pädevuse piires täitmiseks kohustuslikke ettekirjutusi käesolevas seaduses sätestatud nõuete, käesoleva seaduse alusel kehtestatud õigusaktide ja Euroopa Liidu määruste rikkumise lõpetamiseks või käesolevas seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud ettekirjutuste täitmata jätmise korral võib järelevalveametnik rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Kohustuste täitmisele sundimiseks on sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule 20 000 krooni ja juriidilisele isikule 100 000 krooni. Sama kohustuse täitmisele sundimiseks kasutatav sunniraha füüsilisele isikule ei või ületada 100 000 krooni ja juriidilisele isikule 500 000 krooni.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral teavitab järelevalveametnik valla- või linnavalitsust, maavanemat, majandus- ja kommunikatsiooniministrit või Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse peadirektorit, kes rakendab seaduses või lepingus ettenähtud sanktsioone.

(5) Kui valla- või linnavalitsus, maavanem või majandus- ja kommunikatsiooniminister lõpetab ühepoolselt halduslepingu või ilmneb muu põhjus, mis takistab eraõiguslikul juriidilisel isikul jätkata haldusülesande edasist täitmist, antakse ülesande täitmisega seotud materjalid viivitamata üle halduslepingu sõlminud asutusele, kes võtab viivitamata meetmeid üleantud ülesande täitmise tagamiseks.»;

21) paragrahvi 536 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse ametnik kõiki käesoleva seaduse §-s 49 nimetatud dokumente.»;

22) paragrahvi 536 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kontrollimisõigusega ametiisikul on õigus teha ühistranspordi tegevusloa ja sõidukikaardi väljaandjale motiveeritud ettepanek nende kehtivuse peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks ning saada sellest keeldumisel selgitus.»;

23) paragrahvi 54 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vedaja ja tema töötajad on kohustatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Eesti Riiklikule Autoregistrikeskusele või käesoleva seaduse §-s 12 nimetatud muule pädevale ametiasutusele andma nende esimesel nõudmisel viivitamata tõest ja täielikku teavet käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuete täitmise kontrollimiseks, liikluse kavandamiseks ja transpordiuuringuteks.

(2) Majandus- ja kommunikatsiooniministril, Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse peadirektoril või käesoleva seaduse §-s 12 nimetatud muu pädeva ametiasutuse juhil või nende isikute poolt volitatud isikul on oma ülesannete täitmiseks õigus vabalt juurde pääseda vedaja kõikidele raamatupidamisdokumentidele ning käesoleva seaduse §-s 13 nimetatud tulude ja kulude arvestusele, samuti sellise ettevõtja raamatupidamisdokumentidele, kes kuulub vedajaga samasse kontserni ning kelle majandustegevuse kulude või tulude osa kajastub vedaja raamatupidamisarvestuses.»;

24) paragrahvi 542 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Bussi-, trammi-, trollibussi- või autojuhi poolt bussi-, trammi-, trollibussi- või taksoveo või pagasiveo nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Bussi-, trammi- või trollibussiveo korraldamisel bussi-, trammi- või trollibussiveo nõuete rikkumise eest vedude eest vastutava isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(3) Taksoveo korraldamisel taksoveo nõuete rikkumise eest vedude eest vastutava isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

(4) Bussi-, trammi-, trollibussi- või taksoveo nõuete rikkumise eest juriidilise isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»;

25) paragrahvi 5411 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Eesti Riiklik Autoregistrikeskus käesoleva seaduse §-des 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547 ja 5410 sätestatu menetlemisel;».

§ 2. Avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 2008, 35, 213) § 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Seadusega võib ametiasutuse koosseisus tulenevalt ametiasutuse ülesannetest ette näha avaliku võimu volituseta töökohti, millele avaliku teenistuse seadus ei laiene ja kus töötatakse töölepingu alusel.»

§ 3. Karistusregistri seaduses (RT I 1997, 87, 1467; 2008, 47, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 17) mittetulundusühingul autoveoseaduse ja ühistranspordiseaduse alusel sõlmitud halduslepinguga antud ülesannete täitmiseks § 19 lõike 1 punktides 6 ja 7 sätestatud korras.»;

2) paragrahvi 19 lõike 1 punktid 6 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) karistusregistri väljavõte mittetulundusühingule selle kohta, kas autoveoseaduse või ühistranspordiseaduse alusel autoveo tegevusloa taotlejat või selle omajat on karistatud esimese astme kuriteo või üle ühe korra tahtliku teise astme kuriteo, karistusseadustiku §-s 423 sätestatud kuriteo, autoveoseaduse §-s 311, ühistranspordiseaduse §-des 542–546, jäätmeseaduse §-des 1204, 1205 ja 123, liiklusseaduse §-des 742, 744, 748, 7410, 7414, 7418, 7429, 7450, 7453, 7454, 7459 ja 7462, maksukorralduse seaduse §-des 1531, 1532, 154, 1541, 1552 ja 158, teeseaduse §-des 401 ja 402, tolliseaduse §-des 73–79, vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-des 62 ja 63, vedelkütuse seaduse §-s 32 ja välismaalaste seaduse §-s 163 sätestatud väärteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud;
7) karistusregistri väljavõte mittetulundusühingule selle kohta, kas autoveoseaduse või ühistranspordiseaduse alusel vedude eest vastutavaks isikuks määratud isikut on karistatud esimese astme kuriteo või üle ühe korra tahtliku teise astme kuriteo, karistusseadustiku §-s 423 sätestatud kuriteo, autoveoseaduse §-s 311, ühistranspordiseaduse §-des 542–546, jäätmeseaduse §-des 1204, 1205 ja 123, liiklusseaduse §-des 742, 744, 748,7410, 7414, 7418, 7429, 7450, 7453, 7454, 7459 ja 7462, teeseaduse §-s 402 ja välismaalaste seaduse §-s 163 sätestatud väärteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.»

§ 4. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 2008, 35, 212) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 63 lõike 2 sissejuhatavat lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas on järgmised ametid:»;

2) paragrahvi 63 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas valitsusasutus Eesti Riiklik Autoregistrikeskus.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 1052 järgmises sõnastuses:

« § 1052. Hallatava riigiasutuse Eesti Riiklik Autoregistrikeskus ümberkorraldamine valitsusasutuseks

(1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev hallatav riigiasutus Eesti Riiklik Autoregistrikeskus korraldatakse ümber valitsusasutuseks alates 2009. aasta 15. jaanuarist. Ümberkorraldamisega seotud toimingud teeb majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(2) Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse ümberkorraldamisel valitsusasutuseks asutuse ametlik nimi ei muutu.

(3) Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse töötajatele, kelle töökoht, tööülesanded ja ametinimetus asutuse ümberkorraldamise tõttu ei muutu ja kelle töökoht valitsusasutuseks ümberkorraldatud Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses ei eelda avaliku võimu volituse olemasolu, kohaldatakse Eesti Vabariigi töölepingu seaduse §-s 6 sätestatut ning nad jätkavad valitsusasutuseks ümberkorraldatud Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses töötamist nendega varasemalt sõlmitud töölepingute alusel. Valitsusasutuseks ümberkorraldatud Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses avaliku võimu volituseta töökohtadel töötamisele kohaldatakse Eesti Vabariigi töölepingu seadust ja avaliku teenistuse seadus nendele töökohtadele ei laiene. Nimetatud töökohtadel töötamisele kohaldatakse pärast asutuse ümberkorraldamist jätkuvalt valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajatele kehtestatud palgamäärasid ja palgasüsteemi.

(4) Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse töötajatele, kelle töökohtade asemele luuakse asutuse ümberkorraldamisel sarnaste teenistusülesannetega avaliku teenistuse ametikohad, tehakse, juhul kui töötaja vastab avaliku teenistuse seaduse alusel ametnikule esitatavatele nõuetele, ettepanek asuda avalikku teenistusse vastava töökoha asemele loodavale avaliku teenistuse ametikohale. Kui töötaja ettepaneku vastu võtab, võetakse ta teenistusse määramata ajaks ning talle ei kohaldata avaliku teenistuse seaduse § 21 lõike 2 punktis 2 ja 2. peatüki 2. jao 2. jaotises sätestatut. Käesoleva paragrahvi kohaselt teenistusse võetava töötajaga tööleping lõpetatakse ning töölepingu lõpetamisel töötajale Eesti Vabariigi töölepingu seaduse alusel hüvitist ei maksta. Samuti ei maksta töötajatele hüvitist, kui tema töökoha asemele on loodud avaliku teenistuse ametikoht, kuid töötaja asub valitsusasutuseks ümberkorraldatud Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses tööle talle pakutud muul töökohal.

4.11.2013 9:27
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "Autoregistrikeskuses" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

(5) Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse töötajale teeb ettepaneku asuda Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses avalikku teenistusse majandus- ja kommunikatsiooniminister või tema volitusel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler.

(6) Kui töötaja, kelle töökoha asemele loodi asutuse ümberkorraldamisel avaliku teenistuse ametikoht ja kes ei jätkanud Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses töötamist pärast selle ümberkorraldamist valitsusasutuseks, asub uuesti Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses tööle enne selle ajavahemiku möödumist, mille eest talle vastavalt Eesti Vabariigi töölepingu seadusele hüvitist maksti, peab ta tagastama saadud hüvitise sellele ajavahemikule vastavas ulatuses, mille võrra varem ta uuesti Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses tööle asus, võrreldes hüvitise maksmisel aluseks olnud ajavahemikuga.

(7) Hallatava riigiasutuse Eesti Riiklik Autoregistrikeskus õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused lähevad üle valitsusasutusele Eesti Riiklik Autoregistrikeskus.»

§ 5. Väärteomenetluse seadustikus (RT I 2002, 50, 313; 2008, 54, 304) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 52 lõikest 1 jäetakse välja lauseosa «, 372 lõigetes 1 ja 3»;

2) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 141 järgmises sõnastuses:

« (141) Karistusseadustiku § 372 lõigetes 1 ja 3 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja on valla- või linnavalitsus, politseiprefektuur ja Julgestuspolitsei.»

§ 6. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json