Teksti suurus:

Riigiteenistujate töötasustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 2, 10

Riigiteenistujate töötasustamine

Vastu võetud 30.12.2008 nr 182

Määrus kehtestatakse «Avaliku teenistuse seaduse» § 9 lõike 3 ja «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» § 9 lõike 3 alusel.

§ 1. Riigiteenistujate palgaastmestikule vastavate palgamäärade kehtestamine

 (1) Määrusega kehtestatakse riigiteenistujate palgaastmestikule vastavad kuupalgamäärad vastavalt lisale.

 (2) Ministeeriumis, Riigikantseleis ja nende valitsemisalasse või haldamisele kuuluvas ametiasutuses (edaspidi asutus) ning Õiguskantsleri Kantseleis määratakse nende koosseisus ettenähtud ameti- ja abiteenistuskohtade palgaastmed.

§ 2. Palgamäärade diferentseerimine

 (1) Ministril, riigisekretäril ja õiguskantsleril on lubatud kehtestada käskkirjaga vastavalt ministeeriumi, Riigikantselei, Õiguskantsleri Kantselei ning nende asutuste valitsemisalasse või haldamisele kuuluva asutuse ameti- ja abiteenistuskohtadele maksimaalsed diferentseeritud palgamäärad, näidates ära palgamäärade diferentseerimise põhjendused.

 (2) Minister ja riigisekretär võivad volitada vastavalt ministeeriumi või Riigikantselei valitsemisalasse või haldamisele kuuluva asutuse juhti kehtestama asutuse ameti- ja abiteenistuskohtadele maksimaalsed diferentseeritud palgamäärad, näidates ära palgamäärade diferentseerimise põhjendused.

 (3) Palgamäära võib diferentseerida asutusele olulistel ameti- või abiteenistuskohtadel kvalifikatsiooninõuete, töötingimuste erisuse, piirkondlikkuse ja muude töö eripära iseloomustavate näitajate alusel.

 (4) Regionaalminister võib diferentseerida maavanema ametikohale vastavat palgamäära.

§ 3. Lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate ülesannete täitmise eest

 (1) Riigiteenistujale on lubatud määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate teenistusülesannete täitmise eest asutuse juhi või teenistusse võtmise õigust omava isiku otsusel vastavuses kollektiivlepingus sätestatud või asutuses kehtestatud lisatasude maksmise korraga.

 (2) Maavanemale määrab lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate teenistusülesannete täitmise eest regionaalminister.

 (3) Nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu määramise aluseks on riigiteenistuja teadmiste, oskuste ja töötulemuste hindamine.

 (4) Nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu määramise aluseks võib olla ka asutuse töö tulemuslikkuse hindamine teenistujate kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse eesmärkide saavutamisel. Asutuse töö tulemuslikkust eesmärkide saavutamisel hindab asutuse juht.

 (5) Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse asutuse juhi või vahetu ülemuse poolt teenistujale antud, kuid ametijuhendis fikseerimata töökohustusi ja ülesandeid.

§ 4. Nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate ülesannete täitmise eest lisatasu maksmise piirangud

 (1) Nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate teenistusülesannete täitmise eest kokku on riigiteenistujale lisatasu maksmise määraks kuus kuni 50% tema ametikoha palgaastmele vastavast, lisas kehtestatud palgamäärast.

 (2) Minister ja riigisekretär võivad oma käskkirjaga erandkorras kehtestada vastavalt ministeeriumi ja Riigikantselei ning nende asutuste valitsemisalasse või haldamisele kuuluva asutuse nende ameti- ja abiteenistuskohtade loetelu, millele käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud piirang ei laiene.

 (3) Minister ja riigisekretär võivad volitada vastavalt ministeeriumi ja Riigikantselei valitsemisalasse või haldamisele kuuluva asutuse juhti kehtestama nende ameti- ja abiteenistuskohtade loetelu, millele käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud piirang ei laiene.

 (4) Kõikidele teenistujatele, välja arvatud asutuse juht, ühesuguse põhimõtte alusel ühekordse lisatasu ja kõikidele teenistujatele § 3 lõikes 4 nimetatud kollektiivse panuse korral lisatasu maksmisel ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud piirangut.

§ 5. Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP


Rahandusminister Ivari PADAR


Riigisekretär Heiki LOOT


Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määruse nr 182 «Riigiteenistujate töötasustamine»
lisa


RIIGITEENISTUJATE PALGAASTMESTIKULE VASTAVAD KUUPALGAMÄÄRAD KROONIDES

Palgaaste Kuupalgamäär
  7   4 350
  8   4 420
  9   4 510
10   4 590
11   4 670
12   4 750
13   4 850
14   4 940
15   5 030
16   5 120
17   5 230
18   5 350
19   5 480
20   5 580
21   5 720
22   5 980
23   6 390
24   6 700
25   7 030
26   7 460
27   7 960
28   8 460
29   9 340
30 10 480
31 12 000
32 14 700
33 17 700
34 21 100
35 25 000


Rahandusminister Ivari PADAR

/otsingu_soovitused.json