Teksti suurus:

Rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2010, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.12.2010 otsus nr 792

Rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.2010

§ 1.  Rahuaja riigikaitse seaduses (RT I 2002, 57, 354; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kehtestab kaitseministri ettepanekul korraldusega riigikaitse strateegia;”;

2) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) töötab välja riigikaitse strateegia, sõjalise kaitse arengukava ja sõjalise kaitse tegevuskava eelnõu;”;

3) paragrahvi 14 lõike 3 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) esindab kaitseväge ja annab volitusi kaitseväe esindamiseks;”;

4) paragrahvi 14 lõike 3 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) osaleb ja teeb kaitseministrile ettepanekuid riigikaitse strateegia väljatöötamisel;”;

5) paragrahvi 14 lõike 3 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„18) kehtestab kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppekavad või annab volitusi väljaõppekavade kehtestamiseks väeliikide ülematele või Kaitseliidu ülemale;”;

6) paragrahvi 14 lõike 3 punkt 224 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„224) kinnitab sõjaaja üksuste ja reservüksuste mobiliseerimise, formeerimise ning tegevuskavad või annab volitusi nende kinnitamiseks väeliikide ja kaitseringkondade ülematele või brigaadi ja Kaitseliidu ülemale;”;

7) paragrahv 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 27. Riigikaitse strateegia

(1) Riigikaitse strateegia käsitleb riigi strateegiat välise sõjaohu ennetamiseks ja tõrjumiseks ning esitab üldise kaitselahenduse kirjelduse, määrab riigikaitse prioriteedid, strateegilised ülesanded ja nendeni jõudmise meetmed, ohustsenaariumid ja riigikaitse ambitsioonitaseme.

(2) Riigikaitse strateegia vaadatakse Vabariigi Valitsuses üle kaitseministri ettepanekul igal neljandal aastal.

(3) Enne riigikaitse strateegia või selle muutmise eelnõu esitamist Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks kuulab kaitseminister ära Riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha.”;

8) paragrahvi 271 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sõjalise kaitse arengukava määrab riigikaitse strateegia alusel kaitsevõime tõstmise prioriteetsed suunad ja võimenõuded, samuti sõjalise riigikaitse pikaajalised arendusprogrammid ja üldised ressursipiirangud kaitseväe ning Kaitseliidu ülesehituse väljatöötamisel.”;

9) paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitsetegevuse operatiivkava kirjeldab sõjalise kaitse ülesannete täitmist olemasolevate sõjaliste võimetega vastavalt Vabariigi Valitsuse riigikaitse strateegias püstitatud eesmärkidele.”

§ 2. Kaitseväe korralduse seaduse (RT I 2008, 35, 213; 2010, 24, 115) § 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sõjaaja üksuste koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus korraldusega.”

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json