Teksti suurus:

Riigi õigusabi taotleja majandusliku seisundi teatises sisalduvate andmete loetelu

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2010, 50

Riigi õigusabi taotleja majandusliku seisundi teatises sisalduvate andmete loetelu

Vastu võetud 17.02.2005 nr 8
RTL 2005, 22, 297
jõustumine 01.03.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.12.2010RT I, 29.12.2010, 16601.01.2011

Määrus kehtestatakse «Riigi õigusabi seaduse» § 13 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Võimalusel kasutab taotleja andmete esitamiseks majandusliku seisundi teatise näidisvormi (lisa).

  (2) Taotleja esitab andmed võimalikult lühidalt ja täpselt, et anda ülevaade taotleja ja tema perekonnaliikmete igakuisest sissetulekute ja vältimatute kulutuste suurusest eurodes.
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Võimalusel lisab taotleja teatisele esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

  (4) Taotleja ei esita andmeid selle perekonnaliikme sissetulekute ega vara kohta, kelle vastu nõude esitamiseks ta riigi õigusabi taotleb.

§ 2.   Andmed taotleja kohta

  (1) Taotleja esitab enda kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) perekonnaseis;
  4) elukutse;
  5) töökohad;
  6) õigusabikulude kindlustuse olemasolu.

  (2) Juhul kui taotlejal on sõlmitud õigusabikulude kindlustus, lisab ta teatisele kindlustuspoliisi.

§ 3.   Andmed taotleja ülalpeetavate kohta

  Taotleja esitab oma ülalpeetavate kohta järgmised andmed:
  1) ülalpeetavate ees- ja perekonnanimed, elukoht, sugulussuhe taotlejaga;
  2) ülalpeetavate netosissetulekud;
  3) ülalpidamiskohustusest tuleneva igakuise elatusraha suurus juhul, kui see on kindlaks määratud.

§ 4.   Andmed taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete sissetuleku kohta

  Taotleja esitab enda ja temaga koos elavate perekonnaliikmete 1 kuu netosissetuleku ning sellelt tehtavate mahaarvamiste kohta järgmised andmed:
  1) töölepingu, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või avalikust teenistusest saadud sissetulek;
  2) ettevõtlusest saadud sissetulek;
  3) üüri- ja renditulud;
  4) tulud kapitalilt;
  5) saadud ülalpidamismaksed;
  6) sotsiaaltoetused riigilt ja kohalikult omavalitsuselt;
  7) muud tulud;
  8) kindlustusmaksed;
  9) ettevõtlusega kaasnevad kulutused;
  10) muud koormatised ja mahaarvamised saadud sissetulekutelt.

§ 5.   Andmed taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete vara kohta

  Taotleja esitab enda ja temaga koos elavatele perekonnaliikmetele kuuluva vara kohta järgmised andmed:
  1) andmed kinnisvara kohta (asukoht, suurus, kasutusviis, seisukord, ehitise kasutuselevõtu aasta) ja selle väärtus eurodes;
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]
  2) pangaarved (pank, kus arve asub) ja pangaarvel hoiustatu väärtus eurodes;
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]
  3) väärtpaberid (liik, emitent) ja nende väärtus eurodes;
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]
  4) mootorsõidukid (liik ja registreerimistähis, esmase registreerimise aasta) ja nende väärtus eurodes;
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]
  5) muu oluline vara (kollektsioonid, kunstiesemed, väärtasjad) ja selle väärtus eurodes.
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

§ 6.   Andmed taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete varaliselt hinnatavate kohustuste kohta

  Taotleja esitab enda ja temaga koos elavate perekonnaliikmete varaliselt hinnatavate kohustuste kohta järgmised andmed:
  1) kohustused krediidiasutustele (krediidiasutuse nimi, kohustuse liik, kohustuse lõpptähtaeg, kohustuse jääk/limiit eurodes, igakuise makse suurus);
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]
  2) kohustused teistele võlausaldajatele (võlausaldaja nimi, kohustuse ja kohustuse jäägi suurus eurodes, kohustuse lõpptähtaeg, igakuise makse suurus).
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

§ 7.   Andmed taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete vältimatute püsikulutuste kohta

  Taotleja esitab enda ja temaga koos elavate perekonnaliikmete 1 kuu vältimatute püsikulutuste kohta järgmised andmed:
  1) eluasemekulud;
  2) kulutused toidule;
  3) kulutused transpordile;
  4) sidekulud;
  5) kulutused tervishoiule;
  6) kulutused laste koolikohustuse täitmisele;
  7) muud vältimatud püsikulutused.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2005. aasta 1. märtsil.

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json