Teksti suurus:

Menetlusabi taotluse ja sellele lisatava teatise näidisvorm ja selles sisalduvate andmete loetelu

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2013
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2010, 54

Menetlusabi taotluse ja sellele lisatava teatise näidisvorm ja selles sisalduvate andmete loetelu

Vastu võetud 29.11.2005 nr 50
RT I 2010, 116, 1827
jõustumine 01.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.10.2010RT I 2010, 78, 60023.10.2010
01.12.2010RT I, 29.12.2010, 16601.01.2011

Määrus kehtestatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 185 lõike 5 alusel.
[RT I 2010, 78, 600 - jõust. 23.10.2010]

1. peatükk MENETLUSABI TAOTLUS JA SELLELE LISATAV TEATIS 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Võimalusel kasutab taotleja menetlusabi taotlemiseks ning enda ja oma perekonnaliikmete isikliku ja majandusliku seisundi kohta andmete esitamiseks taotluse ja teatise näidisvormi (lisa).

  (2) Taotleja esitab taotluses ja teatises andmed võimalikult lühidalt ja täpselt, et anda ülevaade menetlusabi taotlemise asjaoludest ning taotleja ja tema perekonnaliikmete igakuisest sissetulekute ja vältimatute kulutuste suurusest eurodes.
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Võimalusel lisab taotleja taotlusele ja teatisele esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

§ 2.   Andmed taotleja kohta

  (1) Taotleja esitab enda kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood (selle puudumisel sünniaeg);
  3) perekonnaseis;
  4) töökohad;
  5) elukutse;
  6) õigusabikulude kindlustuse olemasolu.

  (2) Juhul kui taotlejal on sõlmitud õigusabikulude kindlustus, lisab ta teatisele kindlustuspoliisi.

§ 3.   Andmed taotleja perekonnaliikmete kohta

  Taotleja esitab oma perekonnaliikmete kohta järgmised andmed:
  1) taotleja abikaasa ees- ja perekonnanimi ning isikukood (selle puudumisel sünniaeg);
  2) teiste perekonnaliikmete ees- ja perekonnanimed;
  3) perekonnaliikmete elukoht, elukutse, sugulussuhe taotlejaga;
  4) perekonnaliikmete sissetulekud netosummana;
  5) ülalpeetavate perekonnaliikmete puhul ülalpidamiskohustusest tuleneva igakuise elatusraha suurus juhul, kui see on kindlaks määratud.

§ 4.   Andmed taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete sissetuleku kohta

  Taotleja esitab enda ja temaga koos elavate perekonnaliikmete ühe kuu netosissetuleku ning sellelt tehtavate mahaarvamiste kohta järgmised andmed:
  1) töölepingu, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või avalikust teenistusest saadud sissetulek;
  2) ettevõtlusest saadud sissetulek;
  3) üüri- ja renditulud;
  4) tulud kapitalilt;
  5) saadud ülalpidamismaksed;
  6) sotsiaaltoetused riigilt ja kohalikult omavalitsuselt;
  7) muud tulud;
  8) kindlustusmaksed;
  9) ettevõtlusega kaasnevad kulutused;
  10) muud koormatised ja mahaarvamised saadud sissetulekutelt.

§ 5.   Andmed taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete vara kohta

  Taotleja esitab enda ja temaga koos elavatele perekonnaliikmetele kuuluva vara kohta järgmised andmed:
  1) andmed kinnisvara kohta (asukoht, suurus, kasutusviis, seisukord, ehitise kasutuselevõtu aasta) ja selle väärtus eurodes;
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]
  2) pangakontod (pank, kus konto asub) ja pangakontol hoiustatu väärtus eurodes;
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]
  3) väärtpaberid (liik, emitent) ja nende väärtus eurodes;
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]
  4) mootorsõidukid (liik ja registreerimistähis, esmase registreerimise aasta) ja nende väärtus eurodes;
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]
  5) muu oluline vara (kollektsioonid, kunstiesemed, väärtasjad) ja selle väärtus eurodes.
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

§ 6.   Andmed taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete varaliselt hinnatavate kohustuste kohta

  Taotleja esitab enda ja temaga koos elavate perekonnaliikmete varaliselt hinnatavate kohustuste kohta järgmised andmed:
  1) kohustused krediidiasutustele (krediidiasutuse nimi, kohustuse liik, kohustuse lõpptähtaeg, kohustuse jääk/limiit eurodes, igakuise makse suurus);
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]
  2) kohustused teistele võlausaldajatele (võlausaldaja nimi, kohustuse ja kohustuse jäägi suurus eurodes, kohustuse lõpptähtaeg, igakuise makse suurus).
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

§ 7.   Andmed taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete vältimatute püsikulutuste kohta

  Taotleja esitab enda ja temaga koos elavate perekonnaliikmete ühe kuu vältimatute püsikulutuste kohta järgmised andmed:
  1) eluasemekulud;
  2) kulutused toidule;
  3) transpordikulud;
  4) sidekulud;
  5) tervishoiukulud;
  6) kulutused laste koolikohustuse täitmisele;
  7) muud vältimatud püsikulutused.

2. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 

/otsingu_soovitused.json