Teksti suurus:

Loetelu juhtudest, kui ekspert on kohustatud esitama ekspertiisiasutusele koopia ekspertiisiaktist ja selle lisadest, ning koopiate esitamise ja sellega kaasnevate kulude hüvitamise kord

Loetelu juhtudest, kui ekspert on kohustatud esitama ekspertiisiasutusele koopia ekspertiisiaktist ja selle lisadest, ning koopiate esitamise ja sellega kaasnevate kulude hüvitamise kord - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2010, 57

Loetelu juhtudest, kui ekspert on kohustatud esitama ekspertiisiasutusele koopia ekspertiisiaktist ja selle lisadest, ning koopiate esitamise ja sellega kaasnevate kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 01.03.2010 nr 7
RTL 2010, 10, 174
jõustumine 08.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.12.2010RT I, 29.12.2010, 16601.01.2011

Määrus kehtestatakse «Kohtuekspertiisiseaduse» § 23 lõike 3 alusel.

§ 1.   Ekspertiisiandmete esitamine

  (1) Riiklikult tunnustatud ekspert või isik, kes ei tööta riiklikus ekspertiisiasutuses ja kelle menetleja on eksperdiks määranud, (edaspidi ekspert) on kohustatud esitama Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile (edaspidi instituut) koopia kohtu, prokuratuuri, uurimisasutuse või kohtuvälise menetleja määruse alusel tehtud ekspertiisi aktist ja selle lisadest.

  (2) Ekspertiisiakti ja selle lisad võib esitada ka eksperdi tööandja.

  (3) Ekspertiisiakti lisade hulka loetakse «Kohtuekspertiisiseaduse» § 26 lõikes 3 sätestatud õiend.

§ 2.   Ekspertiisiandmete esitamise viis

  (1) Ekspertiisiakt ja selle lisad esitatakse instituudile elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatult, välja arvatud juhul, kui instituut ja ekspert on kokku leppinud teisiti.

  (2) Ekspertiisiakti ja selle lisad esitab ekspert instituudile 10 tööpäeva jooksul arvates ekspertiisiakti valmimisest.

  (3) Kui ekspertiisiakt ja selle lisad esitatakse elektrooniliselt, eksperdile kulusid ei hüvitata.

  (4) Kui ekspertiisiakt ja selle lisad esitatakse muul kokkulepitud viisil, hüvitatakse kulud kuludokumentide alusel, kuid mitte suuremas summas kui 3,20 eurot ühe ekspertiisiakti ja selle lisade kohta.
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Ekspertiisiakti ja selle lisade esitamiseks võib instituut sõlmida eksperdiga või tema tööandjaga lepingu, milles sätestatakse edastamise täpsemad tingimused ja tähtaeg.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. märtsist 2010. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json