Teksti suurus:

Meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2012 otsus nr 212

Meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.12.2012

§ 1.  Meresõiduohutuse seaduse muutmine

Meresõiduohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 42 järgmises sõnastuses:

„42) merematkelaev – vähemalt 60 tundi kestvat ja lisaks reisi algus- ja lõpp-punktile veel vähemalt kahte sadamat külastav organiseeritud huvireisi sooritav reisilaev, mis ei osale regulaarses liiniliikluses, ei vea kaupa ning ei võta huvireisi jooksul peale ega lase maale liinireisijaid.”;

2) paragrahvi 101 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) isikul on maksu- või veeteetasu võlgnevus ja maksuvõla tasumine ei ole ajatatud.”;

3) seaduse 111. peatüki pealkiri ja § 501 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

111. peatükk
VEETEETASU

§ 501. Veeteetasu

(1) Veeteetasu on üldkasutataval veeteel navigatsioonilise korraldamise, jäämurde- ja informatsiooniteenuse ning sellele veeteele meresõiduohutuse tagamiseks paigaldatud infrastruktuuri kasutamise eest võetav tasu.

(2) Laeva Eesti sadamasse või sadama reidile sisenemise eest peab maksma veeteetasu. Veeteetasu peab maksma kõigi laevade eest sõltumata laeva lipuriigist.

(3) Veeteetasu tasub reeder või laevaagent.

(4) Veeteetasu laekub riigieelarvesse. Veeteetasu arvestab ja makseteatiseid väljastab Veeteede Amet.”;

4) paragrahvid 502 ja 503 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 504 pealkirjas ja lõigetes 1, 4 ja 5, § 506 pealkirjas ja lõikes 1, § 507 lõikes 2 ning § 509 lõikes 1 asendatakse sõnad „tuletornitasu ja navigatsioonitasu” sõnaga „veeteetasu”;

6) paragrahvi 504 lõigetes 11 ja 12 asendatakse sõnad „tuletorni- ja navigatsioonitasu” sõnaga „veeteetasu”;

7) paragrahvi 504 lõige 13 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 504 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Veeteede Amet esitab reederile või laevaagendile tasumisele kuuluva veeteetasu kohta makseteatise, mis koostatakse laeva ülddeklaratsiooni või lootsikviitungi alusel. Regulaarreise tegeva laeva puhul esitatakse makseteatis kalendrikuu kohta järgneva kuu 5. kuupäevaks, muude laevade puhul esitatakse makseteatis 30 päeva jooksul laeva sadamasse või sadama reidile saabumise päevast arvates.”;

9) paragrahvi 504 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Regulaarreise tegeva laeva puhul, mis külastab Eesti sadamat viis või enam korda kuus, koostatakse veeteetasu makseteatis mitte rohkem kui viie külastuskorra kohta ühes kuus. Enam kui viie maksmisele kuuluva külastuskorra eest koostatakse veeteetasu makseteatised järgnevatel kuudel mitte enam kui viie külastuskorra eest kuus. Kalendriaasta viimase kuu eest koostatakse veeteetasu makseteatis kõigi tasumisele kuuluvate külastuskordade eest.”;

10) paragrahvi 504 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) tasumisele kuuluv veeteetasu suurus;”;

11) paragrahvi 504 lõike 3 punktides 5 ja 7 ning §-s 507 asendatakse sõnad „tuletornitasu või navigatsioonitasu” sõnaga „veeteetasu”;

12) paragrahvi 504 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Regulaarreise tegeva laeva eest makstakse veeteetasu järgneva kuu 25. kuupäevaks.”;

13) paragrahv 505 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 505. Veeteetasu määrad

(1) Veeteetasu arvestatakse laeva kogumahutavuse (GT) järgi, korrutades laeva kogumahutavuse ühikuhinnaga.

(2) Merematkelaeva ühikuhind on 0,1 eurot.

(3) Muu laeva ühikuhind on vastavalt laeva jääklassile järgmine:
1) 1A Super või sellele vastav jääklass – 0,28 eurot;
2) 1A või sellele vastav jääklass – 0,30 eurot;
3) muu jääklass või ilma jääklassita – 0,35 eurot.

(4) Veeteetasu maksimaalne suurus ühe reisi kohta on tankeril 20 000 eurot, merematkelaeval 10 000 eurot ja muudel laevadel 15 000 eurot.”;

14) paragrahv 505 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 505. Veeteetasu määrad

(1) Veeteetasu arvestatakse laeva kogumahutavuse (GT) järgi, korrutades laeva kogumahutavuse ühikuhinnaga.

(2) Merematkelaeva ühikuhind on 0,12 eurot.

(3) Muu laeva ühikuhind on vastavalt laeva jääklassile järgmine:
1) 1A Super või sellele vastav jääklass – 0,28 eurot;
2) 1A või sellele vastav jääklass – 0,30 eurot;
3) muu jääklass või ilma jääklassita – 0,35 eurot.

(4) Veeteetasu maksimaalne suurus ühe reisi kohta on tankeril 20 000 eurot, merematkelaeval 12 000 eurot ja muudel laevadel 15 000 eurot.”;

15) paragrahvi 508 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sadama pidaja on kohustatud esitama Veeteede Ametile reisigraafikute alusel regulaarreise tegevate laevade reisigraafikud.

(2) Eelseisva kalendrikuu reisigraafik esitatakse hiljemalt jooksva kuu viimasel tööpäeval.”;

16) paragrahvi 509 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahv 5010 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5010. Tasumäära vähendamine

(1) Veeteetasu peab maksma kalendriaasta jooksul maksimaalselt järgmiselt:
1) reisilaev 60 korda;
2) merematkelaev 3 korda;
3) muu laev 10 korda.

(2) Reidile saabunud laeva eest tasutakse veeteetasu 30 protsenti vastavatest tasumääradest juhul, kui laev ei sisene sadamasse.

(3) Kui sadam ei ole käesoleva seaduse § 50 lõike 1 alusel teenindatav jäämurdjaga, maksab reeder või laevaagent veeteetasu 70 protsenti käesoleva seaduse §-s 505 sätestatud määrast.

(4) Remonti saabunud laeva eest tasutakse veeteetasu 50 protsenti vastavatest tasumääradest juhul, kui laeva ei lastita ega lossita ja ei võeta peale ega lasta maale reisijaid.

(5) Eraldatud ballasttankidega topeltpõhjaga tankeri veeteetasu suuruse arvutamisel võetakse aluseks laeva vähendatud kogumahutavus, mis on märgitud 1969. aasta rahvusvahelise laevade mõõtmise konventsiooni alusel väljastatud mõõtekirjas. Vähendatud kogumahutavust arvestatakse, kui laeva mõõtekirja lõigus „märkused” on tehtud vastavasisuline märge.”;

18) paragrahvi 95 täiendatakse lõigetega 22–25 järgmises sõnastuses:

„(22) Käesoleva seaduse § 5010 lõikes 1 sätestatud maksimaalseid veeteetasu maksmise kordasid hakatakse 2013. aastal arvestama alates 1. juulist.

(23) 2013. aasta 1. juulist kuni 31. detsembrini laeva külastuse eest makstavat veeteetasu vähendatakse lähtuvalt 2013. aasta 1. jaanuarist kuni 30. juunini laeva eest makstud tuletorni- ja navigatsioonitasu suurusest. Veeteetasu vähendatakse tasumisele kuuluva külastuskorra kohta summa võrra, mis arvutatakse 2013. aasta 1. jaanuarist kuni 30. juunini laeva eest makstud tuletorni- ja navigatsioonitasu jagamisel sama perioodi jooksul tehtud reiside arvuga, kuid mitte suurema arvuga kui:
1) reisilaeval 60-ga;
2) merematkelaeval 3-ga;
3) muul laeval 10-ga.

(24) Käesoleva paragrahvi lõikes 23 sätestatud veeteetasu vähendamist rakendatakse samale arvule reisidele, mida laev tegi ajavahemikul 2013. aasta 1. jaanuarist kuni 2013. aasta 30. juunini, kuid mitte rohkematele reisidele kui:
1) reisilaeval 60-le;
2) merematkelaeval 3-le;
3) muul laeval 10-le.

(25) Kui käesoleva paragrahvi lõike 23 kohane tasumäära vähendamine ühe reisi kohta on suurem kui reisi kohta maksmisele kuuluv veeteetasu, siis loetakse tasumäära vähendamise suurus võrdseks veeteetasuga.”

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 14 jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json