Teksti suurus:

Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2012, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.12.2012 otsus nr 216

Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.12.2012

§ 1.  Täitemenetluse seadustiku muutmine

Täitemenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 231 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „kojale” tekstiosaga „avalik-õiguslike nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteemi kaudu”;

2) paragrahvi 44 täiendatakse pärast sõna „alusel” sõnadega „või täitemenetluse läbiviija vahetumisel”;

3) paragrahvi 63 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) jaotada avalik-õiguslikud nõuded kohtutäiturite vahel käesoleva seaduse § 231 lõike 1 alusel kehtestatud korra kohaselt.”;

4) paragrahvi 63 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Täitemenetlusregistri ja avalik-õiguslike nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteemi asutab ning selle põhimääruse kehtestab justiitsminister määrusega.”;

5) paragrahvi 83 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõna „kinnisasja”;

6) paragrahvi 83 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tagatisraha tasutakse kohtutäituri määratud kontole või kohtutäiturile sularahas enampakkumisele registreerimisel. Kui tagatisraha tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse tagatisraha tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest tagatisraha ulatuses. Tagatisraha võib tasuda sularahas, kui tagatisraha suurus ei ületa 640 eurot.”;

7) paragrahvi 83 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui tagatisraha tasutakse oksjonikeskkonnas makseteenuse pakkuja pakutava kohest laekumist võimaldava makseviisi kaudu, loetakse tagatisraha kohtutäiturile tasutuks koja tsentraalkonto krediteerimisest tagatisraha ulatuses. Enampakkumisel osaleja kannab nimetatud viisil tagatisraha tasumisega kaasnevad kulud.

(22) Justiitsminister kehtestab määrusega täpsema korra ja nõuded tagatisraha tasumisele oksjonikeskkonnas makseviisi pakkuja pakutava kohest laekumist võimaldava makseviisi kaudu.”;

8) paragrahvi 84 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) enampakkumise algus ja koht ning enampakkumisele registreerimise kord ja tähtaeg;”;

9) paragrahvi 84 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) alghind, tagatisraha tasumise kord ja suurus, samuti ostuhinna ja tagatisraha tasumise tähtaeg;”;

10) paragrahvi 84 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) elektroonilise enampakkumise korraldamisel enampakkumise lõpu aeg ja pikeneva lõpu intervall.”;

11) paragrahvi 84 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kohtutäitur võib avaldada kuulutuse ka enampakkumise kohas levivas ajalehes.”;

12) paragrahvi 84 lõige 21 tunnistatakse kehtetuks;

13) seadustikku täiendatakse §-ga 871 järgmises sõnastuses:

§ 871. Enampakkumisele registreerimise kord

(1) Enampakkumisele registreeritakse enne enampakkumise algust.

(2) Kui enampakkumisel müüakse vallasasja, mille väärtus ei ületa 1000 eurot, saab enampakkumisele registreerida vahetult enne pakkumise tegemist.

(3) Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras ja tähtajal ning tasub tagatisraha käesoleva seadustiku § 83 lõigetes 2 ja 21 sätestatud korras.

(4) Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.”;

14) paragrahvi 881 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 881 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Elektrooniline enampakkumine lõpeb enampakkumise kuulutuses märgitud ajal. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse. Enampakkumise pikenemise intervall on 1–60 minutit. Kui pikenenud lõpu korral ei ole enampakkumine lõppenud varem, lõpeb enampakkumine 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast.”;

16) paragrahvi 91 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.”;

17) paragrahvi 91 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõna „veebikeskkonnas” sõnaga „oksjonikeskkonnas”;

18) paragrahvi 93 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Koheseks tasumiseks käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 tähenduses loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.”;

19) paragrahvi 93 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui ostuhind tasutakse oksjonikeskkonnas makseteenuse pakkuja pakutava kohest laekumist võimaldava makseviisi kaudu, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks koja tsentraalkonto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Ostja kannab nimetatud viisil tagatisraha tasumisega kaasnevad kulud.

(52) Justiitsminister kehtestab määrusega täpsema korra ja nõuded ostuhinna tasumisele oksjonikeskkonnas makseteenuse pakkuja pakutava kohest laekumist võimaldava makseviisi kaudu.”;

20) seadustikku täiendatakse §-ga 991 järgmises sõnastuses:

§ 991. Enampakkumise peatumine katkestuse tõttu oksjonikeskkonnas

Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.”;

21) paragrahvi 100 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Esialgne ostja ei või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaoludel toimuval kordusenampakkumisel osaleda. Tema makstud tagatisraha ei tagastata ja see kantakse koja eelarve ühisossa. Samuti peab ta tasuma tema pakutud hinna ning kordusenampakkumisel pakutud hinna vahe, kui kordusenampakkumisel pakutud hind on tema pakutud hinnast madalam. Võlgnikul on õigus nimetatud hinna vahe esialgselt ostjalt sisse nõuda.”;

22) seadustikku täiendatakse §-ga 1011 järgmises sõnastuses:

§ 1011. Väikese väärtusega vallasasja müümine muul viisil

(1) Kui arestitud vallasasja hind ei ületa arestimisakti kohaselt 100 eurot ja enampakkumise korraldamine ei ole otstarbekas, müüb kohtutäitur asja muul viisil. Kohtutäitur võib korraldada asja müümise ka isiku kaudu, kes tegeleb oma tavapärases majandustegevuses asjade müümisega.

(2) Kohtutäitur teeb väikese väärtusega vallasasja muul viisil müümise kohta otsuse ning toimetab selle võlgnikule ja sissenõudjale kätte. Kohtutäitur märgib otsusesse muu hulgas nimekirja muul viisil müüdavatest asjadest, asja allahindamise tingimused, asja minimaalse müügihinna ja müügikoha.

(3) Väikese väärtusega vallasasja muul viisil müümise kohta avaldatakse teave koja veebilehel vähemalt kolm tööpäeva enne asja müügiks üleandmist. Teates märgitakse muu hulgas kohtutäituri nimi, müüdavate asjade üldine kirjeldus ja müügikoht.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud tähtaega ei kohaldata, kui asi võib muutuda kasutuskõlbmatuks.

(5) Väikese väärtusega vallasasja muul viisil müümisel võib vara alla hinnata iga viie tööpäeva möödumisel kuni kümme protsenti arestimisaktis märgitud hinnaga võrreldes. Kui asja ei õnnestu müüa, tagastatakse asi võlgnikule. Asjad, mida ei õnnestu võlgnikule tagastada, võib hävitada või anda üle heategevuslikul eesmärgil.

(6) Kohtutäitur kannab täitetoimikusse andmed müüdud asja nimetuse, müügihinna, müümise aja ja isiku kohta, kelle kaudu kohtutäitur asja müümise korraldas.”;

23) paragrahvi 153 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Enampakkumise kuulutuse avaldamise ja enampakkumise teate ning enampakkumise vaheline aeg peab olema vähemalt 20 päeva, kui kohus ei määra teisiti. Enampakkumise kuulutus avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Internetis vähemalt ühes enamlevinud kinnisvara müügipakkumiste portaalis. Kohtutäitur võib kuulutuse avaldada ka enampakkumise kohas levivas ajalehes. Sissenõudja või võlgniku soovil avaldab kohtutäitur kuulutuse sissenõudja või võlgniku kulul ka muus väljaandes. Kohtutäitur avaldab Interneti-kuulutuses ka fotod kinnisasjast.”

§ 2.  Kohtutäituri seaduse muutmine

Kohtutäituri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 74 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Liikmemaks laekub vastavalt kas ameti- või kutsekogu eelarveossa. Koja liige, kes tegutseb nii kohtutäiturina kui ka pankrotihaldurina, tasub liikmemaksu nii ametikogule kui ka kutsekogule.”;

2) paragrahvi 86 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) valib kaks kohtutäiturit ja kaks kohtutäiturite asendusliiget eksamikomisjoni töös osalemiseks;”;

3) paragrahvi 86 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) valib kaks pankrotihaldurit ja kaks pankrotihaldurite asendusliiget eksamikomisjoni töös osalemiseks;”;

4) paragrahvi 93 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eksamikomisjon moodustatakse seitsmeliikmelisena viieks aastaks.”;

5) paragrahvi 93 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kaks kohtutäiturite ametikogu määratud kohtutäiturit;”;

6) paragrahvi 93 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kaks pankrotihaldurite kutsekogu määratud pankrotihaldurit;”;

7) paragrahvi 93 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

„(5) Eksamikomisjoni kohtutäiturist liiget asendab kohtutäiturist asendusliige. Eksamikomisjoni pankrotihaldurist liiget asendab pankrotihaldurist asendusliige. Justiitsministri määratud isikut asendab justiitsministri määratud asendusliige. Audiitorkogu määratud audiitorit asendab audiitorkogu määratud audiitor.

(6) Eksamikomisjoni liige peab enda mitteosalemisest komisjoni töös teavitama koda võimaluse korral vähemalt kolm tööpäeva enne komisjoni koosoleku toimumist. Koda informeerib asendusliiget asendamise vajadusest.

(7) Eksamikomisjoni liikme volitused kestavad kuni eksamikomisjoni koosseisu volituste lõppemiseni.”;

8) paragrahvi 95 pealkirja täiendatakse pärast sõna „korraldus” sõnadega „ja tasu”;

9) paragrahvi 95 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Enne pankrotihalduri eksami ja kohtutäituri eksami, samuti käesoleva seaduse § 97 lõikes 4 nimetatud eksami ning korduseksami sooritamist peab eksamineeritav tasuma kojale tasu 127 eurot. Koda võib põhjendatud juhtudel eksami tasu määra alandada või isiku tasu maksmisest vabastada.”;

10) paragrahvi 95 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Koda võib põhikirjas ette näha pankrotihalduri ja kohtutäituri eksami eest tasumise, tasu alandamise ja tasumisest vabastamise täpsema korra.”

§ 3.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse täiendamine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadust täiendatakse §-ga 44 järgmises sõnastuses:

§ 44. Täitemenetluse seadustiku § 83 lõigete 21 ja 22, § 871 lõike 2 ning § 93 lõigete 51 ja 52 rakendamine

(1) Justiitsminister kehtestab täitemenetluse seadustiku § 83 lõike 22 ja § 93 lõike 52 alusel määruse hiljemalt 2016. aasta 1. jaanuaril.

(2) Täitemenetluse seadustiku § 83 lõikes 21, § 871 lõikes 2 ja § 93 lõikes 51 sätestatut rakendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse jõustumisest.”

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 10, 15 ja 20 jõustuvad järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 3, 4 jõustuvad 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json