Teksti suurus:

Rahvatervise seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2014, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2014 otsus nr 564

Rahvatervise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.12.2014

Rahvatervise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 141 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse §-des 142–145 ja 147 nimetatud andmekogudesse edastatakse terviseandmeid digitaalselt tervise infosüsteemi või muu andmevahetuskanali vahendusel või paberil.”;

2) seaduse 21. peatükki täiendatakse §-ga 147 järgmises sõnastuses:

§ 147. Vähi sõeluuringute register

(1) Vähi sõeluuringute register on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse vähi sõeluuringute korraldamiseks, uuringukutsete edastamiseks ning sõeluuringute käigus tehtud analüüside, saadud uuringuandmete ja raviandmete analüüsimiseks, et tagada sõeluuringute kvaliteet, tõhususe hindamine ja vähi varajane avastamine ning luua võimalus epidemioloogiliseks uurimistööks.

(2) Kõigil vähi sõeluuringuid tegevatel tervishoiuteenuse osutajatel ning sõeluuringus osalejatele uuringuid teinud ja neid ravinud tervishoiuteenuse osutajatel on kohustus esitada tervise infosüsteemi vahendusel andmeid vähi sõeluuringute registrile.

(3) Vähi sõeluuringute registris töödeldakse järgmisi andmeid:
1) isikuandmed – isikukood, sugu, perekonna- ja eesnimi, varasem perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus, elukoht, kontaktandmed, Eestist alaliselt lahkumise aeg;
2) andmed sõeluuringu kutse ja korduskutse saatmise kohta;
3) andmed sõeluuringu põhiuuringu, -analüüsi või -protseduuri toimumise, tulemuste, tegija ja hindaja kohta;
4) andmed sõeluuringu lisauuringu, -analüüsi või -protseduuri toimumise, tulemuste, tegija ja hindaja kohta;
5) andmed sõeluuringuväliselt sõeluuringu sihtrühma kuuluvatele isikutele tehtud sõeluuringu põhiuuringu, -analüüsi või -protseduuri kohta;
6) andmed sõeluuringujärgse ravi kohta;
7) andmed pahaloomulise kasvaja diagnoosi ja leviku kohta;
8) andmed surma ja surma põhjuse kohta;
9) andmed andmete esitaja kohta.

(4) Vähi sõeluuringute registri asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(5) Vähi sõeluuringute registri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json