Teksti suurus:

Riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2015, 9

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.12.2015 otsus nr 725

Riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.12.2015

§ 1.  Riigipiiri seaduse muutmine

Riigipiiri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 81 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui valdkonna eest vastutav minister annab piiriületuse ooteala teenuse korraldamise ülesande halduslepinguga üle kohalikule omavalitsusele või eraõiguslikule juriidilisele isikule, määratakse nõuded pakutavale teenusele kindlaks halduslepingus.”;

2) paragrahvi 82 lõiked 2 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 86 lõiked 2 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 94 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Riigipiiri valvamiseks võib politsei liikuda takistamatult jalgsi ja sõidukitega riigipiiri ja piiriveekogudega piirnevatel või sinna viivatel ajutistel ja erateedel, kallasradadel ning eramaadel ilma omaniku või valdaja nõusolekuta.”;

5) paragrahvi 96 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Viibimine Narva jõe kuivsängis alates veehoidla tammist kuni raudteesillani on keelatud. Viibimine Narva jõel, Narva veehoidlal, Vaniku, Pattina, Kriiva ja Pabra järvel ning seal asuvatel väikesaartel ajavahemikul pool tundi pärast päikese loojumist kuni pool tundi enne päikesetõusu on politsei loata keelatud.”;

6) paragrahvi 96 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Veesõiduki ja muu transpordivahendiga Narva jõele, Narva veehoidlale, Lämmi- ja Pihkva järvele, Vaniku, Pattina, Kriiva ja Pabra järvele või nende jääle mineku ning sealt tagasituleku peab registreerima kordonis. Veesõiduki ja muu transpordivahendiga Peipsi järvele või selle jääle mineku kaugemale kui üks kilomeeter kaldast ning sealt tagasituleku peab registreerima kordonis.”;

7) seadust täiendatakse §-dega 97–99 järgmises sõnastuses:

§ 97. Broneeringuinfo edastamine ja töötlemine

(1) Vedaja, kes toimetab Eestisse saabuvaid ja Eestist lahkuvaid reisijaid läbi Eesti õhuruumi (edaspidi lennuettevõtja), edastab Politsei- ja Piirivalveametile lennureisija broneeringuinfo (edaspidi broneeringuinfo).

(2) Broneeringuinfo on lennureisija ja -reisi kohta käiv teave, mida lennuettevõtja kogub reisijalt broneeringu tegemiseks. Broneeringuinfo sisaldab eelkõige teavet broneeringu ja sellega seotud toimingute kohta, lennureisija ja temaga koos reisiva isiku isikuandmeid, lennu üldandmeid, lennureisija kontaktandmeid ning broneeringu eest tasumist puudutavaid andmeid.

(3) Lennuettevõtja või tema volitatud esindaja teavitab lennureisijaid lennu broneerimisel ja pileti ostmisel selgel ja arusaadaval viisil lennuettevõtja kohustusest edastada broneeringuinfo Politsei- ja Piirivalveametile, broneeringuinfo säilitamise tähtaegadest, broneeringuinfo töötlemisest käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud eesmärkidel ning isikuandmete kaitse alastest õigustest.

(4) Broneeringuinfo andmeid võivad töödelda terrorikuritegude või teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise või ärahoidmise eesmärgil kriminaalmenetluse seadustiku § 31 lõikes 1 loetletud uurimisasutused.

(5) Terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegudena käsitatakse käesoleva seaduse tähenduses kriminaalmenetluse seadustiku § 1262 lõikes 2 loetletud kuritegusid.

§ 98. Broneeringuinfo andmekogu

(1) Broneeringuinfo andmete töötlemise andmekogu (edaspidi broneeringuinfo andmekogu) asutatakse broneeringuinfo töötlemiseks terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise eesmärgil.

(2) Broneeringuinfo andmekogusse kantakse reisija isikuandmed, reisi andmed, reisija reisidokumendi andmed ja broneeringuinfo analüüsi tulemuste andmed. Nimetatud andmekategooriate täpsem andmete loetelu sätestatakse andmekogu põhimääruses.

(3) Broneeringuinfoga edastatud andmed, mis ei ole loetletud käesoleva paragrahvi lõikes 2, kustutatakse viivitamata.

(4) Broneeringuinfot säilitatakse viis aastat alates andmete kandmisest broneeringuinfo andmekogusse. Isikustatuna kajastatakse andmeid broneeringuinfo andmekogus kaks aastat, pärast seda andmed pseudonüümistatakse.

(5) Isikustatud andmete pseudonüümistamisega muudetakse lennureisija ja -reisi kohta käiv teave anonüümseks, varjates andmekogus andmevälju, mis võimaldavad tuvastada lennureisija isiku, keda andmed käsitlevad.

(6) Pseudonüümistatud andmeid on võimalik taas isikustada broneeringuinfo andmekogu vastutava töötleja loal üksnes käesoleva seaduse § 97 lõikes 4 nimetatud asutuse üksikjuhtumil põhineva põhjendatud taotluse korral, kui see on vajalik terrorikuritegude või teiste raskete kuritegude menetlemiseks, avastamiseks või ärahoidmiseks.

(7) Broneeringuinfo andmete pseudonüümistamine ja pseudonüümistatud andmete taas isikustamise täpsem kord sätestatakse andmekogu põhimääruses.

(8) Käesoleva seaduse § 93 lõike 1 alusel kogutavaid andmeid võib terrorikuritegude või teiste raskete kuritegude menetlemiseks, avastamiseks või ärahoidmiseks säilitada broneeringuinfo andmekogus käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimustel ja tähtaegadel.

(9) Broneeringuinfo andmekogu asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(10) Andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet. Andmekogu volitatud töötleja määratakse andmekogu põhimääruses.

§ 99. Isiku õigus saada teavet tema kohta kogutud broneeringuinfo kohta

(1) Terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemisel kohaldatakse isikuandmete töötlemisel kriminaalmenetluse seadustikus sätestatut.

(2) Isiku õigust saada broneeringuinfo andmekogust teavet ja enda kohta käivaid isikuandmeid piiratakse, kui see võib takistada terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude avastamist ja ärahoidmist. Andmete või teabe andmisest keeldumise otsustab vastutav töötleja.

(3) Vastutav töötleja on kohustatud põhjendama andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist avalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.

(4) Isiku broneeringuinfo andmekogu andmetele juurdepääsu saamise täpsem kord sätestatakse broneeringuinfo andmekogu põhimääruses.”;

8) paragrahv 175 loetakse §-ks 176 ja seadust täiendatakse §-ga 175 järgmises sõnastuses:

§ 175. Broneeringuinfo edastamata jätmine

(1) Käesoleva seaduse §-s 97 sätestatud broneeringuinfo edastamata jätmise, mittenõuetekohase edastamise või valeandmete edastamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.”;

9) paragrahvi 176 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse §-des 171–175 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Politsei- ja Piirivalveamet.”.

§ 2.  Politsei ja piirivalve seaduse muutmine

Politsei ja piirivalve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Piirikontrolli andmekogusse esitavad andmeid Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet ning vedaja, kes toimetab raudteed või veeteed pidi üle välispiiri Eestisse saabuvaid ja Eestist lahkuvaid reisijaid.”;

2) paragrahvi 18 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kui vedaja on andmed raudtee või veetee kaudu veetavate reisijate kohta edastanud.”.

§ 3.  Riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmine

Riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seadusest (RT I, 02.12.2014, 1) jäetakse välja § 1 punkt 7 ja § 3 punkt 4.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json