HALDUSÕIGUSRahandus

Teksti suurus:

Euro kasutusele võtmise seadus (lühend - EKVS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2015, 21

Euro kasutusele võtmise seadus

Vastu võetud 22.04.2010
RT I 2010, 22, 108
jõustumine 01.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.06.2010RT I 2010, 41, 24101.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
17.06.2010RT I 2010, 44, 26101.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
17.06.2010RT I 2010, 44, 26201.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
13.10.2010RT I, 08.11.2010, 101.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
20.10.2010RT I, 18.11.2010, 101.01.2011, millega tunnistatakse § 195 p-d 7 ja 13 kehtetuks
27.10.2010RT I, 18.11.2010, 201.01.2011, millega tunnistatakse § 9 p-d 12 ja 13 ning § 191 p-d 1 ja 2 kehtetuks
11.11.2010RT I, 29.11.2010, 301.01.2011, millega muudetakse § 36 punktid 2–4
10.11.2010RT I, 30.11.2010, 1101.01.2011, millega tunnistatakse § 120 kehtetuks
08.12.2010RT I, 17.12.2010, 1901.01.2011, millega tunnistatakse § 44 p 1 ja § 72 p 12 kehtetuks
08.12.2010RT I, 21.12.2010, 501.01.2011, millega tunnistatakse kehtetuks § 61 p 4
16.12.2010RT I, 30.12.2010, 201.01.2011
09.12.2015RT I, 31.12.2015, 101.03.2016

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Seaduse reguleerimisala

  Euro kasutusele võtmise seadus reguleerib Eesti Vabariigi rahaseaduse alusel emiteeritud Eesti krooni (edaspidi käesolevas peatükis kroon) eurodeks vahetamist, krooni käibelt kõrvaldamist ning krooni ja euro paralleelkäivet.

§ 2.   Euro piiranguteta vastuvõtmise kohustus

  (1) Eesti Pank ja Eestis tegutsevad krediidiasutused on kohustatud euro münte ja pangatähti vastu võtma piiranguteta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isikud on kohustatud vastu võtma korraga kuni 50 kehtivat euro münti sõltumata nende väärtusest, pangatähti aga piiranguteta, kui ei ole muu makseviisi kasutamise kokkulepet.
[RT I, 31.12.2015, 1 - jõust. 01.03.2016]

  (3) Vastutus käesolevas paragrahvis ja käesoleva seaduse § 3 lõikes 2 sätestatud kohustuse rikkumise eest sätestatakse tarbijakaitseseaduses.

§ 3.   Krooni ja euro paralleelkäive

  (1) Käesoleva seaduse jõustumisest arvates 14 päeva jooksul säilitavad kroonis vääringustatud pangatähed ja mündid seadusliku maksevahendi staatuse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud perioodil on käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetamata isikud kohustatud vastu võtma krooni münte korraga kuni 20 krooni väärtuses, pangatähti aga piiranguteta.

§ 4.   Krooni käibelt kõrvaldamine

  (1) Krooni emiteerimine lõpetatakse päevaks, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel (edaspidi käesolevas paragrahvis erandi kehtetuks tunnistamisepäev). Nimetatud päevast alates on Eesti Pangal krooni teenustasuta käibelt kõrvaldamise kohustus.

  (2) Vigastatud või rikutud krooni pangatähti ja münte võtab Eesti Pank vastu tingimusel, et pangatähest on säilinud rohkem kui pool ning tervikuna on loetav selle seeria ja number ning mündil on loetav vähemalt nimiväärtus ja vermimise aeg.

  (3) Krooni käibelt kõrvaldamise eesmärgil on krediidiasutustel kohustus vahetada kroone eurodeks sularaha teenuseid osutavates kontorites teenustasuta kuue kuu jooksul pärast erandi kehtetuks tunnistamise päeva. Vigastatud või rikutud krooni pangatähti ja münte vahetavad krediidiasutused käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustel euroks Eesti Panga volitusel.

§ 5.   Krooni arvestamine euroks

  (1) Krooni ümberarvestamine euroks toimub euro- ja krooniühiku vahelise ümberarvestuskursi alusel, mis määratakse Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikele 3.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korras saadud tulem ümardatakse 1 sendi täpsusega kolmanda koha alusel pärast koma. Kui kolmandal kohal pärast koma olev arv on 0–4, jäetakse teisel kohal pärast koma olev number muutmata. Kui kolmandal kohal pärast koma olev number on 5–9, ümardatakse teisel kohal olev number ühe võrra ülespoole.

  (3) Krooni käibelt kõrvaldamine ei muuda õigusliku vahendi ühtki tingimust, ei vabasta ühegi õigusliku vahendi kohase kohustuse täitmisest ega anna poolele õigust sellist vahendit ühepoolselt muuta või lõpetada, kui õigusliku vahendi tingimustest või poolte kokkuleppest ei tulene teisiti.

  (4) Kui pärast paralleelkäibe perioodi lõppu viidatakse õigusaktides kroonile, tõlgendatakse neid viiteid kui viiteid eurole käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korras määratud ümberarvestuskursi kohaselt ja saadud tulem ümardatakse vastavalt lõikele 2.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud mõistet «õiguslik vahend» kasutatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1103/97 teatavate euro kasutuselevõtuga seotud sätete kohta (EÜT L 162, 19.6.1997, lk 1–3) artikli 1 tähenduses.

2. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

1. jagu Seaduste muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 6. – § 98. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 99.   [Kehtetu - RT I 2010, 44, 261 - jõust. 01.01.2011]

§ 100. – § 127. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 128.   [Kehtetu - RT I 2010, 44, 262 - jõust. 01.01.2011]

§ 129. – § 170. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 171.   [Kehtetu - RT I 2010, 41, 241 - jõust. 01.01.2011]

§ 172. – § 230. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

2. jagu Seaduse jõustumine 

§ 231.   Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json