Teksti suurus:

Rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2015, 31

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.12.2015 otsus nr 724

Rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.12.2015

§ 1.  Rahvastikuregistri seaduse muutmine

Rahvastikuregistri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõiget 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) e-residentsuse olemasolu ja kehtivus;”;

2) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 81 nimetatud e-residentsus on sellise isiku õiguslik seisund, kellele on isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel välja antud e-residendi digitaalne isikutunnistus. E-residentsuse olemasolu ja kehtivuse andmed on:
1) isikule väljastatud e-residendi digitaalse isikutunnistuse olemasolu;
2) e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmisaeg ja kehtivuse tähtaeg või kehtetuks tunnistamise aeg.”;

3) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 132 järgmises sõnastuses:

„132) e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandja teade e-residentsuse olemasolu ja kehtivuse kohta;”;

4) seadust täiendatakse §-ga 331 järgmises sõnastuses:

§ 331. Isikuandmete kandmine rahvastikuregistrisse isikut tõendava dokumendi väljaandmisel ja isikukoodi moodustamise taotluse alusel, kui need ei kuulu aktuaalsete andmete hulka

Isikule isikut tõendava dokumendi väljaandmisel ja isikukoodi moodustamise taotluse alusel kantakse rahvastikuregistrisse isiku kohta käesoleva seaduse § 21 lõike 1 punktides 1–7 sätestatud andmed ning olemasolu korral käesoleva seaduse § 21 lõike 1 punktides 81–91 sätestatud andmed.”;

5) paragrahvi 36 punkti 5 täiendatakse pärast sõnu „dokumentide alusel” tekstiosaga „, isikut tõendava dokumendi väljaandmisel”;

6) paragrahvi 65 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) täisealisel isikul tema ja tema alaealiste laste, eestkostetavate ja tema surnud abikaasa kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetele;”;

7) paragrahvi 66 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „töötlemise lepinguga” sõnadega „või tuleneb seadusest või seaduse alusel kehtestatud õigusaktist”;

8) paragrahvi 66 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Maavalitsus on kohustatud tagama füüsilisele ja juriidilisele isikule õigustatud huvi korral juurdepääsu rahvastikuregistri andmetele juhul, kui taotleja taotleb ühes kuus samal eesmärgil andmete väljastamist kuni 20 isiku kohta korraga.”;

9) paragrahvi 67 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 68 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Täisealisel isikul on juurdepääsuõigus kõigile tema surnud abikaasa kohta rahvastikuregistri arhiivi kantud andmetele.

(12) Käesoleva seaduse § 23 lõike 3 punktis 5 sätestatud andmetele tagatakse juurdepääs taotluse esitamisele eelnenud kalendriaasta algusest arvates.”;

11) paragrahvi 69 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Volitatud töötleja või lepinguline töötleja tagab isikule juurdepääsu tema, tema alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetele avalduse alusel.”;

12) paragrahvi 69 lõike 3 punktist 3 jäetakse välja sõnad „või telefoni”;

13) paragrahvi 72 lõiked 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Enne andmete väljastamist kontrollitakse taotleja isikut tõendavat dokumenti, juriidilise isiku puhul ka tema tegutsemise seaduslikkust ehk õiguslikku alust ning andmete saamiseks volitatud isikule antud juriidilise isiku pädeva organi volitust.

(3) Andmete väljastamisest keeldutakse, kui taotleja õigustatud huvi ei ole piisavalt põhjendatud või andmete väljastamisega võidakse kahjustada selle isiku huvi, kelle andmete väljastamist taotletakse.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul võib taotleja soovil küsida isikult, kelle andmete väljastamist soovitakse, nõusolekut tema andmete väljastamiseks või edastada isikule taotleja andmed. Nõusoleku saamisel väljastatakse taotlejale taotletud andmed.”;

14) seadust täiendatakse §-ga 721 järgmises sõnastuses:

§ 721. Riigilõiv

Riigilõivu tasutakse riigilõivuseaduses sätestatud määras isikule rahvastikuregistri andmete väljastamise eest maavalitsuses käesoleva seaduse § 66 lõikes 11 nimetatud juhul.”;

15) paragrahvi 76 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

16) seaduse 15. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 986 järgmises sõnastuses:

§ 986. E-residentsuse olemasolu ja kehtivuse andmete kandmine rahvastikuregistrisse

Kui e-residendi digitaalne isikutunnistus on välja antud enne käesoleva paragrahvi jõustumist, on selle väljaandja kohustatud andma iga kehtiva e-residentsuse olemasolu ja kehtivuse andmed üle volitatud töötlejale rahvastikuregistrisse kandmiseks.”.

§ 2.  Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmine

Perekonnaseisutoimingute seaduse § 541 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Enne 2010. aasta 1. juulit koostatud perekonnaseisuaktilt andmehõivekande tegija ei pea vastama perekonnaseisuametnikule esitatud nõuetele.”.

§ 3.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse 17. peatüki 1. jagu täiendatakse 3. jaotisega järgmises sõnastuses:

3. jaotis
Rahvastikuregistri seaduse alusel tehtavad toimingud

§ 3411. Isikule rahvastikuregistri andmete väljastamine õigustatud huvi korral

Isikule õigustatud huvi korral rahvastikuregistri andmete kinnitatud väljavõtte või väljatrüki väljastamise eest maavalitsuses tasutakse riigilõivu ühe isiku andmete kohta 5 eurot.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json