Teksti suurus:

Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2019, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2019 otsus nr 531

Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.12.2019

§ 1.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 272 lõigetes 1, 3 ja 5 asendatakse arv „50” arvuga „55”;

2) paragrahvi 272 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui nimetatud toimingut taotletakse Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduskeskkonna kaudu, tasutakse riigilõivu 20 eurot.”;

3) paragrahvi 272 lõikes 2 asendatakse arv „60” arvuga „65”;

4) paragrahvi 272 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „välisesinduses 100 eurot” tekstiosaga „välisesinduses 130 eurot”;

5) paragrahvi 272 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „7 eurot ja välisesinduses 10 eurot” tekstiosaga „10 eurot”;

6) paragrahvi 272 lõiget 7 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui nimetatud toimingut taotletakse Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduskeskkonna kaudu, tasutakse riigilõivu 7 eurot.”;

7) paragrahvi 272 lõikes 8 asendatakse arv „60” arvuga „70”;

8) paragrahvi 272 lõiget 8 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui nimetatud toimingut taotletakse Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduskeskkonna kaudu, tasutakse riigilõivu 35 eurot.”;

9) paragrahvi 272 lõikes 9 asendatakse arv „29” arvuga „40”;

10) paragrahvi 272 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui nimetatud toimingut taotletakse Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduskeskkonna kaudu, tasutakse riigilõivu 45 eurot.”;

11) paragrahvi 272 lõikes 17 asendatakse arv „50” arvuga „80”;

12) paragrahvi 272 lõiget 17 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Politsei- ja Piirivalveameti kaudu väljastatava isikut tõendava dokumendi väljastuskoha muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.”;

13) paragrahvi 272 lõikes 18 asendatakse arv „50” arvuga „100”;

14) paragrahvi 272 täiendatakse lõigetega 19 ja 20 järgmises sõnastuses:

„(19) Tagasipöördumistunnistuse, tagasipöördumise loa ja Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu järgmiselt:
1) 20 eurot, kui reisidokument on muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud;
2) 100 eurot, kui reisidokument on kehtivuse kaotanud.

(20) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3, 5–11 ja 13 nimetatud dokumendi väljastamise eest välisesinduses või aukonsuli kaudu tasutakse riigilõivu 20 eurot, mis tasutakse dokumendi taotlemisel. Dokumendi väljastuskoha muutmisel pärast dokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamiseks võtmist käesolevas lõikes nimetatud riigilõivu ei tagastata.”;

15) seaduse 11. peatüki 2. jao 3. jaotist täiendatakse §-ga 2721 järgmises sõnastuses:

§ 2721. Digitaalset tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldavate sertifikaatidega seotud toiming

Isiku taotlusel isikutunnistuse, elamisloakaardi ja digitaalse isikutunnistuse kasutajale dokumenti kantud sertifikaatide uute turvakoodide väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot ja välisesinduses 20 eurot.”;

16) paragrahvi 273 lõikes 1 asendatakse arv „80” arvuga „95”;

17) paragrahvi 273 lõikes 2 asendatakse arv „120” arvuga „125”;

18) paragrahvi 273 lõikes 3 asendatakse arv „180” arvuga „190”;

19) paragrahvi 273 lõikes 5 asendatakse arv „50” arvuga „60”;

20) paragrahvi 275 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Lühiajalise töötamise registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 55 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduskeskkonna kaudu, tasutakse riigilõivu 48 eurot.”;

21) paragrahvi 276 lõigetes 1, 2, 6 ja 7 asendatakse arv „60” arvuga „80”;

22) paragrahvi 276 lõikes 3 asendatakse arv „80” arvuga „100”;

23) paragrahvi 276 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) 6–11 aasta vanuse lapse viisataotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 40 eurot.”;

24) paragrahvi 276 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Viisataotluse läbivaatamise eest käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2, 6 ja 7 tasutavat riigilõivu määra suurendatakse või vähendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (ELT L 243, 15.09.2009, lk 1–58), artiklis 25a sätestatud korras ja ulatuses.”.

§ 2.  Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmine

Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 35 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „hävinud” sõnadega „, kehtivuse kaotanud”.

§ 3.  Konsulaarseaduse muutmine

Konsulaarseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 271 lõikes 2 asendatakse sõna „PIN-koodid” sõnaga „turvakoodid”;

2) paragrahvi 62 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Tagasipöördumistunnistuse andmise eest tuleb tasuda riigilõivu. Aukonsul võib tagasipöördumistunnistuse andmise eest võtta teenustasu riigilõivuseadusega kehtestatud riigilõivumäära ulatuses.”;

3) paragrahvi 63 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Tagasipöördumise loa andmise eest tuleb tasuda riigilõivu. Aukonsul võib tagasipöördumise loa andmise eest võtta teenustasu riigilõivuseadusega kehtestatud riigilõivumäära ulatuses.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 6. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 21, 23 ja 24 jõustuvad 2020. aasta 2. veebruaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json