Teksti suurus:

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2019, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2019 otsus nr 532

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.12.2019

§ 1.  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) virtuaalvääringu teenuse pakkujad;”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 10 nimetatud virtuaalvääringu teenuse pakkujatele kohaldatakse käesolevas seaduses finantseerimisasutuste kohta sätestatut.”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) virtuaalvääringu teenus on käesoleva lõike punktides 10 ja 101 nimetatud teenus;”;

5) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) virtuaalvääringu vahetamise teenus on teenus, mille raames vahetab isik virtuaalvääringut raha vastu või raha virtuaalvääringu vastu või üht virtuaalvääringut teise vastu;”;

6) paragrahvi 70 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) virtuaalvääringu teenuse pakkumine;”;

7) paragrahvi 70 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 70 lõiget 3 täiendatakse punktidega 9–11 järgmises sõnastuses:

„9) kui ettevõtja, tema juhtorgani liige, prokurist, tegelik kasusaaja või füüsilisest isikust omanik on välisriigi kodanik, siis kõikide kodakondsusjärgsete riikide kohta isikut tõendavate dokumentide koopiad ja käesoleva lõike punktis 8 nimetatud karistuse puudumist tõendavad dokumendid;
10) ettevõtja juhtorgani liikme ja prokuristi kohta dokumendid, mis sisaldavad haridustaset, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu ning juhtorgani liikme puhul ka vastutusvaldkonda, samuti dokumendid, mida taotleja peab oluliseks esitada, et tõendada juhtorgani liikme või prokuristi usaldusväärsust ning asjaolu, et taotlejal on korrektne ärialane maine;
11) ettevõtja nimel peetavate maksekontode loetelu koos iga maksekonto kordumatu tunnuse ja kontopidaja nimega.”;

9) paragrahvi 70 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 8 või 9 nimetatud riigi väljastatud dokumendid ei tõenda karistuse puudumist nõutavas ulatuses, lisatakse neile selle isiku vande all antud tunnistus, kelle karistuse puudumist tuleb tõendada.”;

10) paragrahvi 70 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmetele lisatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 või 4 nimetatud tegevusala tegevusloa taotluse korral info selle kohta, millist finantsteenust või virtuaalvääringu teenust osutama hakatakse.”;

11) paragrahvi 70 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Ettevõtja esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusloaga seotud taotlused ja teated üksnes ühtse kontaktpunkti põhimõttel Eesti teabevärava või notari kaudu.”;

12) paragrahv 71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 71. Tegevusloa andmine ja selle andmisest keeldumine

Tegevusloa taotluse lahendab rahapesu andmebüroo tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Rahapesu andmebüroo otsusel võib tegevusloa andmise tähtaega pikendada kuni 120 päevani.”;

13) paragrahv 72 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 72. Tegevusloa kontrolliese

(1) Ettevõtjale antakse tegevusluba, kui:
1) temal, tema juhtorgani liikmel, prokuristil, tegelikul kasusaajal ja omanikul puudub kehtiv karistus riigivõimuvastase või rahapesualase süüteo või muu tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
11) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud isikutel on korrektne ärialane maine;
2) ettevõtja poolt käesoleva seaduse § 17 kohaselt määratud kontaktisik vastab käesolevas seaduses sätestatud nõuetele;
3) ettevõtja tütarettevõtja, kelle tegevuseks soovitakse kasutada ettevõtja nimele taotletavat tegevusluba, vastab käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud nõuetele;
4) käesoleva seaduse § 70 lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevusalal tegevusluba taotleva ettevõtja registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht ja tegevuskoht on Eestis või välisriigi äriühing tegutseb Eestis äriregistrisse kantud filiaali kaudu, mille tegevuskoht ja juhataja asukoht on Eestis;
5) käesoleva seaduse § 70 lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevusalal tegevusluba taotlevale ettevõtjale on avatud maksekonto krediidiasutuses, e-raha asutuses või makseasutuses, mis on asutatud Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja osutab Eestis teenuseid piiriüleselt või mis on asutanud Eestis filiaali;
6) käesoleva seaduse § 70 lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevusalal tegevusluba taotleva ettevõtja aktsia- või osakapital on vähemalt 12 000 eurot, mis on täies ulatuses rahaliselt sisse makstud.

(2) Korrektse ärialase maine olemasolu hindab tegevusloa andja, võttes arvesse isiku varasemat tegevust ja sellega seotud asjaolusid. Korrektse ärialase maine olemasolu eeldatakse, kui puuduvad seda kahtluse alla seadvad asjaolud.”;

14) seadust täiendatakse §-dega 1181 ja 1182 järgmises sõnastuses:

§ 1181. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa samaväärsus

Käesoleva seaduse alusel välja antud virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkuja tegevusluba ja virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkuja tegevusluba loetakse samaväärseks virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloaga.

§ 1182. Kehtivat tegevusluba omava ettevõtja tegevuse kooskõlla viimine käesoleva seaduse 2019. aasta 11. detsembril vastu võetud redaktsiooniga

(1) Käesoleva seaduse alusel tegevusloa saanud ettevõtja on kohustatud oma tegevuse ja dokumendid viima käesoleva seaduse 2019. aasta 11. detsembril vastu võetud redaktsiooni § 70 lõike 3 punktides 9–11 ning § 72 lõike 1 punktides 11, 4, 5 ja 6 sätestatud nõuetega kooskõlla hiljemalt 2020. aasta 1. juuliks.

(2) Kui ettevõtja käesoleva paragrahvi lõikes 1 ette nähtud tähtaja jooksul oma tegevust seadusega kooskõlla ei vii ja dokumente ei esita, tunnistab rahapesu andmebüroo ettevõtja tegevusloa kehtetuks.”.

§ 2.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse § 269 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel väljastatava tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu järgmiselt:
1) usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamiseks, pandimajateenuse osutamiseks ning väärismetalli ja väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ning meditsiini vajaduseks kasutatavad väärismetallid ja väärismetalltooted, või vääriskivide kokkuostuks või hulgimüügiks 345 eurot;
2) finantseerimisasutusena tegutsemiseks või virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks 3300 eurot.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 10. märtsil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json