Eurovoci märksõnad (näita)

24 RAHANDUS2446 maksustaminefiskaalpoliitikamaksuvabastus

24 RAHANDUS2446 maksustaminefiskaalpoliitikamaksuvähendus

24 RAHANDUS2446 maksustaminemaksmaksutaoline lõiv

24 RAHANDUS2446 maksustaminemaksusüsteemmaksude haldamine

HALDUSÕIGUSMaksuõigus

Teksti suurus:

Riigilõivuseadus

Riigilõivuseadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2019, 9

Riigilõivuseadus

Vastu võetud 10.12.2014
RT I, 30.12.2014, 1
jõustumine 01.01.2015, osaliselt 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2015RT I, 03.02.2015, 101.01.2016
29.01.2015RT I, 26.02.2015, 101.03.2015
28.01.2015RT I, 26.02.2015, 201.03.2015
11.02.2015RT I, 28.02.2015, 101.05.2015
11.02.2015RT I, 04.03.2015, 501.04.2015
17.02.2015RT I, 10.03.2015, 120.03.2015
18.02.2015RT I, 19.03.2015, 229.03.2015
18.02.2015RT I, 23.03.2015, 102.04.2015, osaliselt 01.04.2015
18.02.2015RT I, 23.03.2015, 201.10.2015
18.02.2015RT I, 23.03.2015, 301.07.2015
18.02.2015RT I, 23.03.2015, 501.07.2015
19.02.2015RT I, 23.03.2015, 601.07.2015
26.05.2015RT I, 26.05.2015, 1326.05.2015 - 1. Rahuldada osaliselt õiguskantsleri 22. detsembri 2014. a taotlus. 2. Tunnistada riigilõivuseaduse (RT I, 29.06.2014, 66; RT I, 30.12.2014, 12) § 57 lg-d 1 ja 15 koostoimes lisaga 1 (1. juulist 2014 kuni 31. detsembrini 2014 kehtinud redaktsioonis) ning riigilõivuseaduse (RT I, 30.12.2014, 1) § 59 lg-d 1 ja 15 koostoimes lisaga 1 põhiseadusega vastuolus olevaks ning kehtetuks osas, milles tsiviilasja hinna puhul üle 500 000 euro tasutakse riigilõivu kuni 10 500 eurot. 3. Tsiviilasja hinna puhul üle 500 000 euro tasutakse riigilõivu 3400 eurot.
11.06.2015RT I, 30.06.2015, 401.09.2015, osaliselt 01.07.2015
29.10.2015RT I, 10.11.2015, 201.12.2015
26.11.2015RT I, 15.12.2015, 101.01.2016, osaliselt 01.02.2016
09.12.2015RT I, 30.12.2015, 118.01.2016
17.12.2015RT I, 31.12.2015, 3101.01.2016
17.12.2015RT I, 06.01.2016, 516.01.2016, osaliselt 01.01.2017
08.06.2016RT I, 28.06.2016, 201.11.2016
15.06.2016RT I, 05.07.2016, 101.01.2017
12.10.2016RT I, 25.10.2016, 126.10.2016
27.10.2016RT I, 10.11.2016, 101.01.2017
07.12.2016RT I, 15.12.2016, 101.01.2017
07.12.2016RT I, 21.12.2016, 101.03.2018
15.12.2016RT I, 28.12.2016, 1407.01.2017
14.12.2016RT I, 03.01.2017, 217.01.2017
14.12.2016RT I, 03.01.2017, 118.01.2017, osaliselt 01.02.2017
22.02.2017RT I, 09.03.2017, 119.03.2017
15.03.2017RT I, 28.03.2017, 107.04.2017
20.04.2017RT I, 09.05.2017, 101.07.2017
07.06.2017RT I, 21.06.2017, 104.07.2017
07.06.2017RT I, 26.06.2017, 106.07.2017
07.06.2017RT I, 26.06.2017, 1706.07.2017
14.06.2017RT I, 04.07.2017, 601.09.2017
14.06.2017RT I, 04.07.2017, 801.11.2017
14.06.2017RT I, 04.07.2017, 101.01.2018
19.06.2017RT I, 07.07.2017, 301.08.2017, osaliselt 01.01.2018
25.10.2017RT I, 17.11.2017, 101.01.2019
15.11.2017RT I, 28.11.2017, 101.01.2018
15.11.2017RT I, 28.11.2017, 201.01.2018
19.12.2017RT I, 11.01.2018, 101.06.2018
14.02.2018RT I, 07.03.2018, 115.03.2018
14.02.2018RT I, 09.03.2018, 101.07.2018
09.05.2018RT I, 25.05.2018, 101.01.2019
09.05.2018RT I, 31.05.2018, 210.06.2018, osaliselt 01.11.2018
16.05.2018RT I, 31.05.2018, 301.01.2019
06.06.2018RT I, 29.06.2018, 101.07.2018
13.06.2018RT I, 29.06.2018, 301.07.2018
13.06.2018RT I, 29.06.2018, 415.07.2018, osaliselt 15.08.2018
14.11.2018RT I, 29.11.2018, 125.12.2018
20.11.2018RT I, 12.12.2018, 101.01.2019
21.11.2018RT I, 12.12.2018, 301.01.2019
05.12.2018RT I, 20.12.2018, 101.01.2019
06.12.2018RT I, 22.12.2018, 301.01.2019
16.01.2019RT I, 01.02.2019, 116.02.2019
30.01.2019RT I, 22.02.2019, 101.10.2019
30.01.2019RT I, 22.02.2019, 201.02.2020
19.02.2019RT I, 01.03.2019, 301.01.2020
20.02.2019RT I, 19.03.2019, 429.03.2019
20.02.2019RT I, 19.03.2019, 501.04.2019
20.02.2019RT I, 19.03.2019, 701.04.2019, osaliselt 01.01.2020
21.02.2019RT I, 19.03.2019, 801.04.2019
20.02.2019RT I, 19.03.2019, 1301.05.2019
20.02.2019RT I, 19.03.2019, 1201.09.2019
20.11.2019RT I, 04.12.2019, 214.12.2019, osaliselt 01.04.2020
11.12.2019RT I, 31.12.2019, 106.01.2020, osaliselt 02.02.2020
11.12.2019RT I, 31.12.2019, 210.03.2020

1. osa ÜLDOSA 

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus reguleerib riigilõivu kehtestamise, tasumise, tasumise kontrollimise ja tagastamise korra aluseid ning sätestab riigilõivuvabastused, riigilõivumäärad ja tehinguväärtuse määramise korra.

  (2) Käesolevas seaduses ette nähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

§ 2.  Riigilõivu mõiste

  Riigilõiv on seaduses sätestatud juhul ja käesolevas seaduses sätestatud määras tasutav summa lõivustatud toimingu tegemise eest.

§ 3.  Lõivustatud toiming

  Riigilõiv kehtestatakse avalduse, kaebuse või taotluse läbivaatamise, haldusakti andmise, dokumendi väljastamise või muu toimingu eest, mille riigilõivu võtja teeb riigilõivu tasuja taotlusel seaduses sätestatud tingimustel ja korras ning millega riigilõivu tasuja saab teatava õiguse, asja või muu hüve ning mille eest tuleb tasuda riigilõivu seaduses ette nähtud juhul ning käesolevas seaduses sätestatud määras.

§ 4.  Riigilõivumäär

  (1) Riigilõivumäär kehtestatakse lähtuvalt toimingu tegemisega kaasnevatest kuludest (kulupõhimõte).

  (2) Toimingu eesmärgist, sellest saadavast hüvest ja kaalukast avalikust huvist, eelkõige sotsiaal- ja majanduspoliitilistest kaalutlustest lähtuvalt võib riigilõivumäära kehtestada kulupõhimõttest erinevalt.

  (3) Riigilõivumäärad kehtestatakse järgmiselt:
  1) väiksem kui 1-eurone riigilõivumäär 5 sendi täpsusega, välja arvatud väiksem kui 5-sendine riigilõivumäär;
  2) alates 1-eurosest riigilõivumäärast 1 euro täpsusega;
  3) alates 100-eurosest riigilõivumäärast 5 euro täpsusega;
  4) alates 1000-eurosest riigilõivumäärast 10 euro täpsusega.

§ 5.  Riigilõivu tasuja

  Riigilõivu tasuja on isik, asutus, välismaa äriühingu filiaal või isikute ühendus, kelle huvides või kelle suhtes toiming tehakse ning kes seaduse kohaselt on kohustatud selle eest tasuma riigilõivu.

§ 6.  Riigilõivu võtja

  Riigilõivu võtja on riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus või valla- või linnasekretär, kes seaduse kohaselt on kohustatud toimingu tegema.

§ 7.  Riigilõivu laekumine

  (1) Riigiasutuse toimingu eest tasutav riigilõiv laekub riigieelarvesse.

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse ja valla- või linnasekretäri toimingu eest tasutav riigilõiv laekub valla- või linnaeelarvesse.

  (3) Kui kohaliku omavalitsuse üksus täidab riiklikku ülesannet, laekub ülesande täitmisel kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse ja valla- või linnasekretäri toimingu eest võetav riigilõiv riigieelarvesse.
[RT I, 22.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tasumise kontrollimise, tagastamise ja aruandluse korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 22.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

§ 8.  Täiendava tasu võtmise keeld

  Riigilõivu võtjal ei ole lubatud võtta toimingu eest täiendavat tasu.

2. peatükk Riigilõivu tasumine, tasumise kontrollimine, tagastamine ja sissenõudmine 

1. jagu Riigilõivu tasumine 

§ 9.  Riigilõivu tasumine

  (1) Riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Riigilõiv tasutakse Eestis käibel olevas rahas, arvestades käesoleva seaduse §-st 10 tulenevaid erisusi.

  (3) Riigilõivu tasuja soovil on riigilõivu võtja kohustatud kuni 10 euro suuruse riigilõivu vastu võtma sularahas.

  (4) Riigilõivu tasumisel märgitakse maksedokumendile selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse, või viide käesoleva seaduse riigilõivumäära kehtestavale sättele, krediidiasutuse kaudu riigilõivu tasumisel ka viitenumber. Toimingu nimetust ei pea märkima, kui see on tuvastatav viitenumbri kaudu. Riigilõivu tasumisel teise isiku eest märgitakse ka selle isiku nimi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (5) Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri toimingu eest riigilõivu tasumisel märgitakse riigilõivu tasumist tõendavale dokumendile ka selle isiku, kelle eest riigilõiv tasutakse, registrikood või notariaalse asutamistehingu tõestamistoimingu number, mittenotariaalse asutamise puhul asutajatele äriregistri veebipõhises teabesüsteemis antud asutamisnumber, kui need on olemas.

  (6) Kinnistusraamatu toimingu eest riigilõivu tasumisel märgitakse maksedokumendile ka puudutatud kinnistu registriosa number, selle puudumisel aga katastritunnus või kinnistamisavalduse notariaalse kinnitamise või tõestamise number.

§ 10.  Riigilõivu tasumine välisriigis ja riigipiiril

  (1) Välisriigis tehtava riigilõivu ülekande kulud kannab makse tegija.

  (2) Eesti välisesinduses tehtava või tema kaudu vahendatava toimingu eest tasutakse riigilõiv välisesinduse asukohariigi valuutas või Eestis käibel olevas rahas. Sõltuvalt asukohariigi poliitilisest ja majanduslikust olukorrast võib valdkonna eest vastutav minister välisesinduse juhi ettepanekul lubada käskkirjaga võtta välisesinduses riigilõivu USA dollarites.

  (3) Valdkonna eest vastutav minister võib põhjendatud juhul lubada käskkirjaga võtta Eesti riigipiiril viisataotluse menetlemise eest riigilõivu USA dollarites.

  (4) Riigilõivumäär arvutatakse välisvaluutasse taotluse esitamise kuu esimesel tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel. Kuu esimesel tööpäeval esitatud taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõiv eelmise kuu esimesel tööpäeval kehtinud kursi alusel. Välisvaluuta puhul, mille kurssi Euroopa Keskpank ei fikseeri, kasutatakse käesolevas lõikes sätestatud tingimustel asjaomase riigi keskpanga fikseeritud euro kurssi.

  (5) Kui välisvaluutasse ümberarvutatud riigilõivumäär ei ole täisarvuline, korrigeeritakse see ülespoole täisarvuni. Kui sel viisil korrigeeritud riigilõivu ei ole võimalik tasuda vastavas vääringus maksevahendite käibelt puudumise tõttu, korrigeeritakse riigilõivumäär ülespoole 5- või 0-lõpulise täisarvuni.

  (6) Käesoleva paragrahvi kohaselt välisvaluutas tasutavat riigilõivu võetakse sularahas vastu ainult paberrahas.

2. jagu Riigilõivu tasumise kontrollimine 

§ 11.  Riigilõivu tasumise kontrollimine

  (1) Riigilõivu riigi-, valla- või linnaeelarvesse laekumise või riigilõivu võtjale sularahas tasumise õigsust kontrollib riigilõivu võtja, kes teeb toimingu.

  (2) Riigilõivu võtja kontrollib riigilõivu laekumist või sularahas tasumist toimingu tegemise taotluse saamisel, kui seadusest ei tulene teisiti. Kui taotluse esitaja on jätnud riigilõivu tasumata, määrab riigilõivu võtja talle esimesel võimalusel tähtaja riigilõivu tasumiseks, hoiatades, et riigilõivu tähtpäevaks tasumata jätmisel võib jätta taotluse läbi vaatamata.

  (21) Riigilõivu võtja võib toimingu teha ka enne riigilõivu laekumist, kui ta taotluse saamisel kontrollib vastavast infosüsteemist riigilõivumäärale vastava summa broneeringu kinnituse olemasolu, millega tagatakse riigilõivu laekumine.
[RT I, 28.02.2015, 1 - jõust. 01.05.2015]

  (3) Kui toimingu tegemise taotlus esitatakse notari kaudu, kontrollib notar enne dokumentide edastamist riigilõivu võtjale riigilõivu tasumist. Kui taotluse esitaja on jätnud riigilõivu tasumata, juhib notar isiku tähelepanu sellele, et riigilõivu tasumata jätmisel on riigilõivu võtjal õigus jätta taotlus läbi vaatamata.

3. jagu Riigilõivu tagastamine 

§ 12.  Riigilõivu tagastamise taotlemine

  (1) Riigilõivu tasunud isikul on õigus taotleda riigilõivu võtjalt riigilõivu tagastamist käesoleva seaduse § 15 alusel. Riigilõivu tagastamise nõue lõpeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti.

  (2) Riigilõivu tagastamise taotlus esitatakse kirjalikult. Taotluses märgitakse informatsioon tasutud riigilõivu kohta ning andmed arvelduskonto kohta, kuhu soovitakse riigilõivu tagastamist. Riigilõivu tasumist tõendav maksedokument tuleb esitada vaid juhul, kui riigilõivu võtjal ei ole võimalik kontrollida riigilõivu laekumist elektroonilisel teel.

§ 13.  Riigilõivu tagastamine

  Riigilõivu võtja teeb otsuse riigilõivu tagastamise kohta ja tagastab riigilõivu 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

§ 14.  Tagastamise taotluse läbi vaatamata jätmine

  Riigilõivu tagastamise taotlust ei vaadata läbi, kui:
  1) puudub teave riigilõivu tasumise kohta;
  2) taotluse kohta on tehtud riigilõivu võtja otsus või kohtumäärus või
  3) riigilõivu tagastamise nõue on lõppenud.

§ 15.  Tagastatav riigilõiv

  (1) Tasutud riigilõiv tagastatakse:
  1) enam tasutud osas, kui riigilõivu on tasutud ettenähtust rohkem;
  2) kui riigilõiv on tasutud valele riigilõivu võtjale või toimingu eest, mille tegemist ei taotletud;
  3) kui riigilõivu on tasunud isik, kes on vabastatud riigilõivu tasumisest;
  4) kui isik võtab toimingu tegemise taotluse tagasi enne taotluse läbivaatamist;
  5) kui toimingu tegemise taotlus jäetakse läbi vaatamata;
  6) kui asja menetlus lõpetatakse, kuna asi ei kuulu taotluse saanud kohtu pädevusse;
  7) kui abielulahutuse kannet ei tehta abikaasade leppimise tõttu;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  8) kui abielulahutuse hagist loobutakse menetluse kestel;
  9) kui esinevad muud seaduses sätestatud alused.

  (2) Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, võib tagastatavast summast maha arvata taotluse läbivaatamisega kaasnenud menetluskulu. Kui menetluskulu täpset suurust ei ole võimalik kindlaks määrata, arvatakse riigilõivu tagastamisel menetluskuluna maha 25 protsenti toimingu eest ette nähtud riigilõivust.

  (3) Kohtus menetletavas asjas tasutud riigilõivu tagastamisel arvatakse tagastatavast summast maha asjas tehtud vajalikud kulutused.

  (4) Käesoleva seaduse § 252 lõike 5 kohaselt tasutud riigilõiv tagastatakse, kui aktsepteeritud tollideklaratsiooni alusel kaubale tolliprotseduuri ei rakendatud ning asjassepuutuv isik esitab tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise taotluse tollialastes õigusaktides ette nähtud korras.

  (5) Õnnemängu ja toto korraldamise tegevusloa andmise taotluse rahuldamata jätmise korral tagastatakse käesoleva seaduse § 260 punktides 1 ja 3 sätestatud määras tasutud riigilõivust 93 protsenti.

  (6) Osavusmängu korraldamise tegevusloa andmise taotluse rahuldamata jätmise korral tagastatakse käesoleva seaduse § 260 punktis 2 sätestatud määras tasutud riigilõivust 57 protsenti.

4. jagu Riigilõivu sissenõudmine 

§ 16.  Riigilõivu tasumise ettekirjutus

  (1) Kui juba tehtud toimingu eest ei ole riigilõivu seaduses ette nähtud määras tasutud, võib riigilõivu võtja teha riigilõivu tasujale riigilõivu tasumise ettekirjutuse (edaspidi ettekirjutus).

  (2) Ettekirjutus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) riigilõivu võtja nimi või nimetus ja aadress;
  2) ettekirjutuse koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  3) ettekirjutuse tegemise kuupäev;
  4) ettekirjutuse adressaadi nimi ja aadress;
  5) ettekirjutuse faktiline ja õiguslik alus, sealhulgas viide seadusele, mis kehtestab riigilõivu tasumise kohustuse, ning viide käesoleva seaduse sättele, mis kehtestab vastava riigilõivumäära;
  6) tasutav riigilõivusumma;
  7) ettekirjutuse täitmise tähtaeg;
  8) ettekirjutuse vaidlustamise võimalused, tähtaeg ja kord;
  9) hoiatus sundtäitmise algatamise kohta kohustuse täitmata jätmise korral.

  (3) Ettekirjutuse vaidlustamiseks võib esitada vaide riigilõivu võtjale või kaebuse halduskohtule. Vaide või kaebuse esitamine ei peata ettekirjutuse täitmist, kui seda ei peata kohus ega vaiet lahendav organ.

§ 17.  Ettekirjutuse täitmise tähtaeg

  Riigilõivu tasuja on kohustatud tasuma ettekirjutuses määratud riigilõivusumma kümne tööpäeva jooksul ettekirjutuse saamise päevast arvates.

§ 18.  Riigilõivu sissenõudmine

  (1) Kui riigilõivu tasuja ei ole tasunud riigilõivu ettekirjutuses määratud tähtpäevaks, on riigilõivu võtjal õigus pöörduda kohtutäituri poole tasumata riigilõivu sissenõudmiseks.

  (2) Riigilõivu sissenõue aegub kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal toiming tehti.

2. osa RIIGILÕIVUVABASTUSED 

3. peatükk Riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine 

§ 19.  Välislepingu alusel riigilõivu tasumisest vabastamine

  Riigilõivu ei võeta välislepingus sätestatud juhtudel.

§ 20.  Riikliku registri ja muu andmekogu toimingu ning dokumendi väljastamise eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  (1) Riigilõivu ei võeta järgmiste toimingute eest:
  1) aadressiandmete muutmine, mis on tingitud kohanime muutmisest, haldusüksuse, asula või tänava piiride muutmisest või sihtnumbri muutmisest;
  2) füüsilise isiku isikunime või elukohaandmete muutmine, kui sellele eelneb muudatus rahvastikuregistris;
  3) isikukoodi muutmine või täiendav sissekandmine;
  4) surnud isiku andmete registrist kustutamine;
  5) juriidilise isiku, välismaa äriühingu filiaali ja füüsilisest isikust ettevõtja nime, registrikoodi, aadressiandmete ning juriidilise isiku õiguslikule vormile viitava täiendi muutmine, samuti juriidilise isiku ühinemisest, jagunemisest või ümberkujundamisest tingitud kande tegemine riiklikus registris või muus andmekogus, kui sellele eelneb muudatus Tartu Maakohtu registriosakonna peetavas registris;
  6) äriühingu ärinimest ja mittetulundusühingu ning sihtasutuse nimest täiendi „asutamisel” kustutamine, äriühingu puhul tõestamistoimingu numbri või asutamisnumbri kustutamine ning registrikoodi lisamine ärinimele või nimele riiklikus registris või muus andmekogus, kui sellele eelneb muudatus Tartu Maakohtu registriosakonna peetavas registris.

  (2) Riigilõivu ei võeta registriandmeid kajastava dokumendi, välja arvatud isikut tõendava dokumendi väljastamise eest, kui väljastamise vajadus on tingitud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud muudatustest. Esmase juhiloa, juhiloa ja sõidumeerikukaardi väljastamise eest võetakse riigilõivu vähendatud määras vastavalt käesoleva seaduse § 222 lõikele 3 ja § 227 lõikele 2.

  (3) Juriidilise isiku ühinemisest, jagunemisest või ümberkujundamisest tingitud vajaduse korral taotletava registriandmeid kajastava dokumendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti selle dokumendi väljastamise eest võetava riigilõivu täismäärast.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 jagunemisest või ühinemisest tingitud registrikande kohta sätestatud riigilõivuvabastust ei kohaldata tööstusomandi registrites taotluse või registreeringu ülemineku kande tegemisel.

§ 21.  Kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse vabastamine riigilõivu tasumisest

  Kohaliku omavalitsuse üksuse asutus ja hallatav asutus on vabastatud riigilõivu tasumisest, kui toimingu taotleja ja toimingu tegija on sama kohaliku omavalitsuse üksuse asutused või hallatavad asutused.

§ 22.  Kohtuasjas riigilõivu tasumisest vabastamine

  (1) Riigilõivu ei võeta järgmiste toimingute eest:
  1) töötasu või palga nõudmise, töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise, teenistusse ennistamise, teenistusest vabastamise aluse formuleeringu muutmise hagi või kaebuse läbivaatamine;
  2) elatise nõudmise ning muutmise hagi ja lapse elatisnõudes maksekäsu kiirmenetluse avalduse läbivaatamine;
  3) põlvnemise tuvastamise hagi läbivaatamine, kui põlvnemise tuvastamise hagi esitatakse koos elatise nõudmise hagiga;
  4) ebaseadusliku süüdimõistmise, ebaseadusliku kriminaalvastutusele võtmise, ebaseadusliku tõkendina vahi alla võtmise ja muu alusetult vabaduse võtmise, samuti ebaseadusliku väärteokaristuse rakendamisega tekitatud varalise kahju hüvitamise nõude läbivaatamine;
  5) kriminaalasjaga seotud kohtudokumentide esmane väljastamine;
  6) isiku kinnisesse asutusse paigutamise menetluse läbiviimine;
  7) õigusvastaste repressioonidega seoses äravõetud või mahajäetud vara tagastamise ja kahju hüvitamise nõude läbivaatamine;
  8) pensioniõigusliku staaži tõendamise asja läbivaatamine;
  9) haldusasjas määruskaebuse ja protesti läbivaatamine;
[RT I, 28.11.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  10) menetlusabi taotluse läbivaatamine ja selles asjas määruskaebuse esitamine;
  11) notari tasu maksmisest vabastamise taotluse läbivaatamine ja selles asjas määruskaebuse esitamine;
  12) kehavigastuse või muu terviserikkega, samuti toitja surmaga tekitatud kahju hüvitamise hagi või kaebuse läbivaatamine;
  13) [kehtetu - RT I, 28.11.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  131) elektroonilise dokumendi elektroonilise väljastamise eest, samuti menetluse läbiviimiseks menetlusosalisele elektroonilise dokumendi väljatrüki esmakordse väljastamise eest;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  14) tsiviilasjas tehtud Eesti kohtulahendite ja muude täitedokumentide tunnustamiseks ja täitmiseks Euroopa Liidu liikmesriigis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste kohaselt tõendite või kinnituste väljastamine;
  15) kannatanu varalise kahju hüvitamise tsiviilhagi läbivaatamine kriminaalmenetluses, samuti tsiviilkohtumenetluses, kui tsiviilhagi jäeti kriminaalmenetluses läbi vaatamata kriminaalmenetluse seadustiku § 2441 alusel.
[RT I, 06.01.2016, 5 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Riigilõivu tasumisest on vabastatud:
  1) alaealine määruskaebuse esitamisel asjas, milles talle on seadusega antud iseseisev kaebeõigus;
  11) alaealine või tema riigi õigusabi korras määratud advokaat määruskaebuse esitamisel asjas, milles alaealisele on antud riigi õigusabi;
[RT I, 28.12.2016, 14 - jõust. 07.01.2017]
  2) pensioni või toetuse taotleja pensioni- või toetussummade ebaõige maksmise ja maksmata jätmise asjas;
  3) füüsiline isik valimiskomisjoni otsuse peale kaebuse esitamisel;
  4) eestkosteasutus vanema õiguste äravõtmise, alaealisele isikule eestkostja määramise või muu tema pädevuses oleva lapse huvides esitatud avalduse esitamisel;
  5) maksuhaldur pankrotiavalduse või muu pankrotimenetlusega seotud avalduse esitamisel ja maksusumma määramise asjas;
  6) Riigi Tugiteenuste Keskus maareformi seadusest tulenevate hüpoteegipidaja ülesannete täitmise korras hagi esitamisel riigi kasuks seatud hüpoteegi asjas;
[RT I, 29.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]
  7) kohtutäitur kohtule täitemenetluse seadustiku alusel täitemenetluse läbiviimisega seotud avalduse ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 599 alusel täitemenetlusega seotud määruskaebuse esitamisel;
  8) Eesti Vabariik kui kannatanu tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse esitamisel kohtumenetluses.
[RT I, 06.01.2016, 5 - jõust. 01.01.2017]

§ 23.  Äriregistri ja kommertspandiregistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  (1) Riigilõivu ei võeta järgmiste toimingute eest:
  1) äriseadustiku § 45 või 46 alusel tehtav toiming;
  2) ettevõtja või välismaa äriühingu filiaali äriregistrist kustutamine;
  3) sama omavalitsuse üksuse piires aadressi muutmine;
  4) äriregistris märke tegemine osanike nimekirja või aktsiaraamatu pidaja kohta;
[RT I, 26.06.2017, 1 - jõust. 06.07.2017]
  5) täisühingu usaldusühinguks või usaldusühingu täisühinguks ümberkujundamise kande tegemine;
  6) äriühingute ühinemise kestel ühendatava äriühingu registrikaardile ühendava äriühingu kohta tehtud ühinemiskande tegemise aja kandmine;
  7) äriühingute ja füüsilise isiku vara ühinemise kestel ühendatava äriühingu registrikaardile viimase ühendatava ühingu kohta tehtud ühinemiskande tegemise aja kandmine;
  8) äriühingu jagunemise kestel omandava äriühingu registrikaardile jaguneva äriühingu kohta tehtud jagunemiskande tegemise aja kandmine;
  9) likvideeritud äriühingu dokumentide hoidja andmete registrisse kandmine või andmete muutmine;
  10) kommertspandi järjekoha muutmise kande tegemine, kui selle aluseks on varasema järjekohaga pandi kustutamise tõttu järgmisel järjekohal olnud kommertspandi etteastumine;
  11) andmete ja kannete muutmine automatiseeritult;
[RT I, 20.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  12) ettevõtja, äriühingu ja kontaktisiku e-posti aadressi äriregistrisse kandmine ja muutmine.
[RT I, 20.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Riigilõivu tasumisest on vabastatud:
  1) riigiasutus, valla- ja linnavalitsus, notar ning kohtutäitur tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajaliku registrikaardi ning toimikudokumendi ärakirja väljastamisel;
  2) pankrotihaldur ja ajutine pankrotihaldur ametiülesande korras kandeavalduse esitamisel;
  3) Finantsinspektsioon krediidiasutusele moratooriumihalduri ja kindlustusandjale erirežiimihalduri määramiseks taotluse esitamisel.

§ 24.  Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  (1) Riigilõivu ei võeta järgmiste toimingute eest:
  1) äriseadustiku § 45 või 46 alusel tehtav toiming;
  2) sama omavalitsuse üksuse piires aadressi muutmine;
  3) mittetulundusühingute või sihtasutuste ühinemise kestel ühendatava mittetulundusühingu või sihtasutuse registrikaardile ühendava mittetulundusühingu või sihtasutuse kohta tehtud ühinemiskande tegemise aja kandmine;
  4) mittetulundusühingu või sihtasutuse jagunemise kestel omandava mittetulundusühingu või sihtasutuse registrikaardile jaguneva mittetulundusühingu või sihtasutuse kohta tehtud jagunemiskande tegemise aja kandmine;
  5) likvideeritud mittetulundusühingu või sihtasutuse dokumentide hoidja andmete registrisse kandmine või andmete muutmine;
  6) mittetulundusühingu või sihtasutuse registrist kustutamine;
  7) andmete ja kannete muutmine automatiseeritult.
[RT I, 20.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Riigilõivu tasumisest on vabastatud:
  1) ametiühing kandeavalduse esitamisel;
  2) riigiasutus, valla- ja linnavalitsus, notar ning kohtutäitur tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajaliku registrikaardi ning toimikudokumendi ärakirja väljastamisel;
  3) pankrotihaldur ja ajutine pankrotihaldur ametiülesande korras kandeavalduse esitamisel.

§ 25.  Kinnistusraamatu, laevakinnistusraamatu ja õhusõidukite registri registerpandiga seotud toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  (1) Riigilõivu ei võeta järgmiste toimingute eest:
  1) alusetu või ebaõige kande parandamine;
  2) kohtuotsuse või -määruse või kohtutäituri avalduse alusel kande tegemine, välja arvatud omaniku kohta kande tegemine;
  3) märke kustutamine, kui sellega kaasneb märkega tagatud õiguse kandmine kinnistusraamatusse või laevakinnistusraamatusse;
  4) kinnisasja, laeva või ehitatava laeva avalikes huvides omandamise, sealhulgas sundvõõrandamise teel riigile ülemineku kohta kande tegemine;
[RT I, 29.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]
  5) kinnisasjast, laevast või ehitatavast laevast loobumise kande tegemine;
  6) abikaasade ühisvara puhul kinnistusraamatusse kantud omaniku abikaasa kohta kande tegemine;
  7) erastatava korteriomandi registriosa avamine või avalik-õigusliku reaalkoormatise seadmine;
  8) riiklikus ehitisregistris registreeritud pandi hüpoteegiks ümberregistreerimine, kui pandisumma ei muutu või väheneb;
  9) ümberkruntimiskava alusel kande tegemine;
  10) kinnistusraamatuseaduse § 9 lõike 3 alusel kinnisasja igakordsele omanikule kuuluva piiratud asjaõiguse kohta kinnistusraamatusse märke kandmine;
  11) kaitstava loodusobjekti kaitsekorrast tulenevate kitsenduste ja kohustuste seadmine, muutmine või lõpetamine;
  12) maareformi seaduse alusel kinnistusraamatusse kantud märke kustutamine seaduses sätestatud kohustuse täitmisel ja tähtpäeva saabumisel;
  13) prokuratuuri taotlusel eeluurimiskohtuniku määruse või kohtumääruse alusel kinnisasja arestimise korral kinnistusraamatusse keelumärke kandmine;
  14) merelaevatunnistusele või siseveelaevatunnistusele laevakinnistusraamatu andmete märkimine;
  15) laeva kandmine ehitatavate laevade registrist laevaregistrisse;
  16) laeva või ehitatava laeva laevakinnistusraamatust kustutamine;
  17) Maa-ameti poolt maareformi käigus hoonestusõiguse seadmise eesmärgil riigi omandisse jäetud maa puhul hoonestusõiguse kande tegemine;
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  18) avalikes huvides kinnisasja vahetamisel nii riigi omandisse antava kui ka riigilt üle antava kinnisasja kohta kande tegemine.
[RT I, 29.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

  (2) Riigilõivu tasumisest on vabastatud:
  1) riigiasutus, valla- ja linnavalitsus, notar ning kohtutäitur tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajaliku dokumendi ärakirja või väljatrüki väljastamisel;
  2) riigiasutus riigile kuuluva kinnisasja, laeva või ehitatava laeva kinnistusraamatusse või laevakinnistusraamatusse kandmisega seotud kannete tegemisel, muutmisel ja kustutamisel;
  3) riigiasutus riigivara valitseja või riigi kasuks seatud piiratud asjaõiguse, keelu- või eelmärke või vastuväite kohta kande tegemisel, muutmisel ja kustutamisel;
  4) valla- või linnavalitsus kinnistamisavalduse esitamisel tagastatud maa või munitsipaalmaa kinnistusraamatusse kandmiseks;
  5) pankrotihaldur pankrotiotsuse alusel märke kinnistusraamatusse või laevakinnistusraamatusse kandmise või märke kustutamise avalduse esitamisel.

§ 26.  Abieluvararegistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine
[Kehtetu - RT I, 21.12.2016, 1 - jõust. 01.03.2018]

§ 27.  Maa-ameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  (1) Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes on vabastatud käesoleva seaduse §-s 137 sätestatud riigilõivu tasumisest maakatastri väljavõtte eest.

  (2) Riikliku statistika tegija ja avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutus on seadusega pandud avalik-õigusliku ülesande täitmisel vabastatud käesoleva seaduse §-s 137 sätestatud riigilõivu tasumisest tehingute andmebaasi väljavõtte eest.
[RT I, 29.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 28.  Keskkonnaregistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  Riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, notar ja kohtutäitur on vabastatud riigilõivu tasumisest tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajaliku keskkonnaregistri toimingu eest.

§ 29.  Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise registri toimingute eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  Paikse saasteallika käitaja ja õhusõiduki käitaja on vabastatud riigilõivu tasumisest arveldus- ja kauplemiskonto avamise taotluse läbivaatamise ning arveldus- ja kauplemiskonto iga-aastase hooldamise eest.

§ 30.  Lennuameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  (1) Riigilõivu ei võeta sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest, kui selle eesmärk on sertifikaadiga antud õiguste vähendamine.

  (2) Riigilõivu ei võeta sertifikaadi hoidmise eest, kui sertifikaadi hoidmiseks vajalikku nõuetele vastavuse kontrolli ei teosta Lennuamet.

  (3) Riigilõivu ei võeta Lennuameti tehtavate toimingute eest, mille tegemise aluseks on lennundusseaduse § 71 lõikes 2 nimetatud Lennuameti tunnustatud isiku teostatud siseriiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele vastavuse kontrolli kontrollakt.

§ 31.  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (1) Riigilõivu ei võeta toimingute eest, mis on seotud:
  1) üleeuroopaliselt harmoniseeritud 116-algusega lühinumbri, riigisisese hädaabinumbri 110, Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 ja vältimatu psühholoogilise abi kohustusliku lühinumbri numbriloaga;
  2) keskkonnaseireks kasutatava raadiosageduse sagedusloaga;
  3) sagedusloaga raadiosagedusvahemikus 380–385 MHz ja 390–395 MHz.

  (2) Riigilõivu tasumisest on vabastatud:
  1) Eesti Kaitsevägi raadiosagedusplaanis Kaitseväele kasutamiseks ette nähtud sagedusalas raadiosageduskanali kasutamisega seotud toimingute tegemisel;
  2) Siseministeeriumi haldusala asutus tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajalike sageduslubadega seotud toimingute tegemisel;
  3) veesõiduki raadioloa omanik veesõidukile paigaldatud meresõiduohutuse seaduse kohase laevade ohutusvarustuse hulka kuuluva raadioseadme raadioloale kandmisel;
  4) õhusõiduki raadioloa omanik õhusõidukile paigaldatud inimelude ohutuse tagamiseks ette nähtud raadioseadme raadioloale kandmisel;
  5) vee- ja õhusõiduki raadioloa omanik vee- ja õhusõidukile paigaldatud sagedusloata kasutatavate raadioseadmete raadioloale kandmisel;
  6) sagedusloa omanik reservraadiosaateseadme sagedusloale kandmisel, kui seadet kasutatakse sagedusloaga määratud tingimustel;
  7) raadioside piiramise õigust omav isik raadioside piiramisel avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamiseks;
  8) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajalike sageduslubadega seotud toimingute tegemisel.
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

§ 32.  Liiklusregistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  (1) Kutseõppeasutuse põllumajanduse, veoauto- ja bussijuhi ning autotehniku kutseala õpilane või isik, kellel ei ole vastava kutseala lõpetamisest möödunud rohkem kui üks aasta, on vabastatud riigilõivu tasumisest vastava kutsealaga seotud kategooria mootorsõiduki esmase juhiloa, juhiloa ja pädevustunnistuse väljastamise ning asendamise eest, samuti riigilõivu tasumisest vastava kategooria mootorsõidukijuhi liiklusteooria- ja sõidueksami sooritamise eest esimesel katsel.
[RT I, 11.01.2018, 1 - jõust. 01.06.2018]

  (2) Riigiasutus ja avalik-õiguslikke ülesandeid täitev isik on vabastatud riigilõivu tasumisest seaduse, halduslepingu või haldusakti alusel avaliku ülesande täitmiseks vajalike liiklusregistri andmete kinnitatud väljavõtte eest.

  (3) Kui pankrotihaldur või ajutine pankrotihaldur taotleb ametiülesande korras liiklusregistrist andmete väljastamist, ei tasu ta selle eest riigilõivu.

  (4) Sõidukite andmebaasi kande tegemisel ja muutmisel liiklusseaduse § 174 lõikes 22 sätestatud alusel sõiduauto kasutamise kohta üksnes töö-, ameti- või teenistusülesannete täitmiseks ei tasuta riigilõivu.
[RT I, 07.07.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

§ 33.  Riikliku ehitisregistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  Kohus, maksuhaldur, prokuratuur, uurimisasutus, notar ja kohtutäitur on vabastatud riigilõivu tasumisest tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajalike andmete kinnitatud väljavõtte eest.

§ 34.  Põllumajandusameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  (1) Taimepassi väljastamise eest ei võeta riigilõivu, kui kaubasaadetise kontrollimise eest on tasutud taimetervise järelevalve tasu.

  (2) Riigilõivu ei võeta sertifitseerimise eesmärgil põldtunnustamise või seemneproovi võtmise eest, kui seda teeb isik, kellel on põldtunnustamise või seemneproovi võtmise tegevusluba, või isik, kelle ettevõttes võetakse seemneproove automaatse proovivõtmisseadmega.
[RT I, 19.03.2019, 7 - jõust. 01.04.2019]

  (3) Riigilõivu ei võeta sertifitseerimise eesmärgil söödakultuuri, välja arvatud põldoa ja -herne, ning köögiviljakultuuri supereliitseemne ja eliitseemne kategooria seemne põldtunnustamise või seemneproovi võtmise eest, samuti sertifitseerimise eesmärgil supereliit- ja eliitkategooria seemnekartuli kvaliteedi määramiseks mugulaproovi võtmise ja visuaalse analüüsimise eest, kui seda teeb Põllumajandusamet.
[RT I, 19.03.2019, 7 - jõust. 01.04.2019]

  (4) Riigilõivu ei võeta puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi sordilehes hoidmise eest.
[RT I, 19.03.2019, 7 - jõust. 01.04.2019]

  (5) Riigilõivu ei võeta puuvilja- ja marjakultuuri sordi sordilehte võtmise taotluse läbivaatamise eest ja nimetatud sordi sordilehes hoidmise eest.
[RT I, 19.03.2019, 7 - jõust. 01.04.2019]

  (6) Riigilõivu ei võeta geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi sordilehes hoidmise ja geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne sertifitseerimise eest.
[RT I, 19.03.2019, 7 - jõust. 01.04.2019]

§ 35.  Kodakondsuse seaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine

  (1) Alla 18-aastane isik on vabastatud riigilõivu tasumisest Eesti kodakondsuse saamiseks esitatava taotluse läbivaatamise eest.
[RT I, 03.02.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Politsei- ja Piirivalveametil ning konsulaarametnikul on õigus isiku majanduslikust olukorrast lähtuvalt või riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse organi põhjendatud taotluse alusel vabastada isik käesoleva seaduse §-s 270 sätestatud riigilõivu tasumisest või vähendada tasutava riigilõivu määra.

§ 36.  Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine

  Politsei- ja Piirivalveametil ning konsulaarametnikul on õigus isiku majanduslikust olukorrast lähtuvalt vabastada isik käesoleva seaduse §-s 271 sätestatud riigilõivu tasumisest või vähendada tasutava riigilõivu määra.

§ 37.  Tasutud riigilõivu hüvitamine

  (1) Eesti Vabariik hüvitab isikule, kelle Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus on määratlenud isikut tõendava dokumendi väljaandmisel ekslikult Eesti kodanikuna ja kelle nimetatud asutus on lugenud kodakondsuse seaduse § 32 lõike 1 alusel Eesti kodakondsuse omandanuks, tema taotlusel Eestis:
  1) elamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutud riigilõivu;
  2) välismaalase isikutunnistuse või elamisloakaardi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutud riigilõivu;
  3) välismaalase passi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutud riigilõivu;
  4) Eesti kodakondsuse saamiseks esitatava taotluse läbivaatamise eest tasutud riigilõivu.
[RT I, 03.02.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulutuse hüvitamiseks esitab isik taotluse Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutusele.

§ 38.  Isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine

  (1) Politsei- ja Piirivalveametil ning konsulaarametnikul on õigus isiku majanduslikust olukorrast lähtuvalt või riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse organi põhjendatud taotluse alusel vabastada isik käesoleva seaduse §-s 272 sätestatud riigilõivu tasumisest või vähendada tasutava riigilõivu määra.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud riigilõivuvabastust ei kohaldata ja riigilõivumäära ei vähendata, kui taotletav dokument ei ole kohustuslik ning taotleja ei põhjenda vältimatut vajadust kasutada dokumenti.

  (3) Elamisloakaardi taotluse läbivaatamise eest ei võeta riigilõivu isikult, kes esitab elamisloakaardi taotluse talle välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel antud või pikendatud tähtajalise elamisloa vormistamiseks.

  (4) Isik, kelle Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus on määratlenud isikut tõendava dokumendi väljaandmisel ekslikult Eesti kodanikuna ja kelle nimetatud asutus on lugenud kodakondsuse seaduse § 32 lõike 1 alusel Eesti kodakondsuse omandanuks, on ühel korral vabastatud riigilõivu tasumisest isikutunnistuse taotluse läbivaatamise eest juhul, kui tema isikutunnistus tunnistati kehtetuks seoses asjaoluga, et ta määratleti ekslikult Eesti kodanikuna.

  (5) Isik, kelle Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus on määratlenud isikut tõendava dokumendi väljaandmisel ekslikult Eesti kodanikuna ja kelle nimetatud asutus on lugenud kodakondsuse seaduse § 32 lõike 1 alusel Eesti kodakondsuse omandanuks, on ühel korral vabastatud riigilõivu tasumisest Eesti kodaniku passi taotluse läbivaatamise eest juhul, kui tema Eesti kodaniku pass tunnistati kehtetuks seoses asjaoluga, et ta määratleti ekslikult Eesti kodanikuna.

  (6) Riigilõivu ei võeta, kui isikule antakse välja e-residendi digitaalne isikutunnistus kaaluka avaliku huvi korral.

§ 39.  Välismaalaste seaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine

  (1) Riigilõivu ei võeta välismaalaste seaduse alusel kriminaalmenetluses osalemiseks antava tähtajalise elamisloa või selle pikendamise taotluse läbivaatamise eest ning välismaalaste seaduse § 106 lõike 17 alusel esitatud lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse läbivaatamise eest.
[RT I, 29.06.2018, 4 - jõust. 15.08.2018]

  (2) Viisataotluse läbivaatamise eest on riigilõivu tasumisest vabastatud:
  1) alla kuue aasta vanune laps;
  2) lühiajalise viisa taotluse puhul õpingute või täiendusõppe eesmärgil reisiv õpilane, üliõpilane ja kraadiõppe üliõpilane ning temaga kaasas olev õpetaja;
  3) lühiajalise viisa taotluse puhul teadlane, kes reisib teadusliku uurimistegevuse eesmärgil, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovituses 2005/761/EÜ liikmesriikide poolt ühtsete lühiajaliste viisade andmise hõlbustamise kohta kolmandate riikide teadlastele, kes reisivad ühenduses teadusliku uurimistegevuse eesmärgil (ELT L 289, 03.11.2005, lk 23–25);
  4) lühiajalise viisa taotluse puhul kuni 25 aasta vanune mittetulundusühingu esindaja, kes osaleb mittetulundusühingu korraldatud seminaril, konverentsil, spordi-, kultuuri- või haridusüritusel;
  5) Eesti kodaniku perekonnaliige;
  6) Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku perekonnaliige;
  7) isik, kes saabub Eestisse Vabariigi Presidendi, Riigikogu juhatuse liikme, Vabariigi Valitsuse liikme, õiguskantsleri, riigikontrolöri, Riigikohtu esimehe või Kaitseväe juhataja kutsel põhjendatud kultuurihuvide, välispoliitiliste, arengupoliitiliste või muude oluliste üldiste huvide edendamiseks või humanitaarkaalutlustel;
  8) isik Vabariigi Valitsuse otsusega või Vabariigi Valitsuse sõlmitud rahvusvahelises lepingus või Euroopa Liidu õigusaktis või rahvusvahelise kohustusega ette nähtud juhul või rahvusvahelise tava kohaselt;
  9) diplomaatilise ja teenistuspassi kasutaja.

  (3) Viibimisaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest riigilõivu tasumisest on vabastatud isik, kes on taotlenud viibimisaja pikendamist vääramatu jõu tõttu või humanitaarkaalutlustel.

  (4) Politsei- ja Piirivalveametil on õigus isiku majanduslikust olukorrast lähtuvalt või riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse organi põhjendatud taotluse alusel või välislepingus ette nähtud juhul vabastada isik käesoleva seaduse § 273 lõikes 1, 4, 5 või 7, § 274 lõikes 1, 4 või 5, §-s 275 või § 276 lõikes 4 sätestatud riigilõivu tasumisest või vähendada tasutava riigilõivu määra.

  (5) Konsulaarametnik või piiripunktis viisa andmiseks või andmisest keeldumiseks pädev ametiisik võib kultuuri- või spordihuvide, välispoliitika, arengupoliitika või muude oluliste üldiste huvide edendamiseks või humanitaarkaalutlustel vabastada riigilõivu tasumisest viisataotluse läbivaatamise eest või vähendada tasutava riigilõivu määra.

§ 40.  Karistusregistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  (1) Isikul on õigus saada karistusregistrist ja karistusregistri arhiivist andmeid enda kohta ning alaealise isiku seaduslikul esindajal alaealise isiku kohta paberkandjal teatega üks kord aastas riigilõivu tasumata.

  (2) Riigilõivu tasumisest on vabastatud karistusregistri seaduse § 19 lõike 1 punktides 2–11 nimetatud isikud karistusregistrist ja § 20 lõike 1 punktides 3–11 ja 13 nimetatud isikud karistusregistri arhiivist andmete väljastamise eest.

§ 41.  Relvaseaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  Riigilõivu tasumisest on vabastatud:
  1) laskespordiga tegelev spordiorganisatsioon, mis on Eestis registreeritud ja mille põhiülesanne on laskespordi edendamine, sporditulirelva ja selle laskemoona omamiseks, valdamiseks, edasitoimetamiseks ning veoks vajalike, käesoleva seaduse §-des 263–266 nimetatud toimingute eest;
[RT I, 09.03.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]
  2) isik, keda seaduses sätestatud korras on autasustatud nimelise tulirelvaga, nimelisele tulirelvale relvaloa väljastamise eest;
[RT I, 19.03.2015, 2 - jõust. 29.03.2015]
  3) välisriigi kodanikust diplomaatilise või konsulaaresinduse töötaja, samuti välisriigi ametliku delegatsiooni või sellega diplomaatilise tava kohaselt võrdsustatud delegatsiooni koosseisu kuuluv välisriigi kodanik ja teda saatev isik käesoleva seaduse §-des 263–266 nimetatud toiminguteks Välisministeeriumi taotlusel Politsei- ja Piirivalveameti ühekordse eriloa andmise eest.
[RT I, 09.03.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 42.  Ravimiameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  Riigilõivu ei võeta ravimiseaduse § 95 lõikes 3 nimetatud tingimuste täitmisel ravimi kliinilise uuringu loa taotluse läbivaatamise eest.

§ 43.  Konsulaarteenuse eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine

  (1) Konsulaarametnikul on õigus isiku, Eesti riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse organi, samuti välisriigi riigiasutuse põhjendatud taotlusel, diplomaatilise noodi alusel või välislepingus ette nähtud juhul vabastada isik käesoleva seaduse §-s 304, 309, 310, 314 või 316 nimetatud toimingu eest riigilõivu tasumisest või vähendada tasutava riigilõivu määra, lähtudes isiku majanduslikust olukorrast või kultuuri-, välis-, arengupoliitilisest või muust olulisest avalikust huvist.

  (2) Riigiasutus on vabastatud riigilõivu tasumisest konsulaarseaduse § 44 alusel dokumendi edastamise eest.

§ 44.  Arhiiviteatise eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  Kohus, maksuhaldur, prokuratuur, uurimisasutus, notar, kohtutäitur, pankrotihaldur ja perekonnaseisuasutus on vabastatud riigilõivu tasumisest arhiiviteatise väljastamise eest.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 45.  Ametliku teadaande avaldamise eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  (1) Riigilõivu ei võeta kohtuasja toiminguga seonduvalt seaduses nõutava teadaande avaldamise eest.

  (2) Kui seadus ei sätesta selle isiku kohustust, kelle huvides või kelle kohustustega seonduvalt teadaanne avaldatakse, hüvitada teadaande avaldamiskulusid, on riigilõivu tasumisest vabastatud:
  1) riigiasutus, samuti avalik-õiguslikke ülesandeid täitev isik seaduse, halduslepingu või haldusakti alusel avalikke ülesandeid täites;
  2) kohaliku omavalitsuse üksus rahvastikuregistri seaduse §-s 89 nimetatud rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmise taotluse avaldamisel.
[RT I, 17.11.2017, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 46.  Valla- ja linnasekretäri ning vangla direktori tõestamistoimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  Riigilõivu ei võeta riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arvelduskontole kandmise avalduse tõestamise eest.

§ 47.  Perekonnaseisuasutuse toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  (1) Riigilõivu ei võeta järgmiste toimingute eest:
  1) sünni ja surma registreerimine, samuti sünni- või surmatõendi esmakordne väljastamine;
  2) abielu- ja abielulahutuse tõendi esmakordne väljastamine;
  3) seoses lapsendamisega või põlvnemisandmete muutumisega rahvastikuregistrisse kantud või muudetud andmeid kajastava esmakordse sünnitõendi väljastamine;
  4) perekonnaseisuametniku vea tõttu perekonnaseisuandmete registreerimisel valede andmetega väljastatud tõendi asemel parandatud andmetega uue tõendi väljastamine;
  5) õigusvastaselt represseeritud sugulase surma kohta surmatõendi väljastamine;
  6) abielukande või abielulahutuse kande tegemine notari poolt;
  7) soo muutmise tõendi esmakordne väljastamine.

  (2) Kohus, haldusorgan ja avalik-õiguslikke ülesandeid täitev isik on tema pädevuses oleva ülesande täitmisel vabastatud riigilõivu tasumisest käesoleva seaduse §-s 340 nimetatud toimingu eest.

§ 48.  Nimemuutmistoimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  Valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud isiku poolt haldusaktiga uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmisel ei võeta riigilõivu nimeseaduse § 171 lõike 1 punktides 5–8 ja § 19 lõike 1 punktides 6–8 sätestatud juhul.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 49.  Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  Välisriigi advokaat on vabastatud riigilõivu tasumisest välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse, sealhulgas Euroopa kutsekaardi taotluse läbivaatamise eest.
[RT I, 30.12.2015, 1 - jõust. 18.01.2016]

§ 50.  Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine

  (1) Riigimuuseum või -etendusasutus, munitsipaalmuuseum või -etendusasutus, avalik-õigusliku juriidilise isiku muuseum või rahvusooper, samuti riigi asutatud või riigi osalusel asutatud sihtasutusena tegutsev muuseum või etendusasutus on vabastatud käesoleva seaduse §-s 144 sätestatud riigilõivu tasumisest.

  (2) [Kehtetu - RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 51.  Sõiduplaani muutmise taotluse esitaja riigilõivu tasumisest vabastamine

  Sõiduplaani muutmise taotluse esitaja on vabastatud riigilõivu tasumisest, kui sõiduplaani muudatus kinnitatakse ühistranspordiseaduse § 42 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud liiniloa andja ettepanekul.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

§ 511.  Tehnilise teenistuse määramise eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  Kui tehniliseks teenistuseks määramine toimub Maanteeameti algatusel, on tehniline teenistus riigilõivu tasumisest vabastatud.
[RT I, 28.03.2017, 1 - jõust. 07.04.2017]

§ 52.  Riigilõivu tasumisest vabastamise taotlus ja riigilõivumäära vähendamise taotlus

  (1) Käesoleva seaduse § 35 lõikes 2, §-s 36, § 38 lõikes 1, § 39 lõigetes 4 ja 5 ning § 43 lõikes 1 sätestatud riigilõivu tasumisest vabastamise või riigilõivumäära vähendamise taotlus esitatakse kirjalikult. Taotluses, välja arvatud diplomaatilises noodis, märgitakse:
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  1) taotleja nimi või nimetus ja aadress;
  2) selle isiku, kelle riigilõivu tasumisest vabastamist või riigilõivumäära vähendamist taotletakse, isikunimi ning isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ja -koht, kodakondsus, elukoht, töö- või teenistuskoht, kuusissetuleku suurus ja allikad ning ülalpeetavate arv;
  3) toiming, mille tegemise eest riigilõivumäära vähendamist või riigilõivu tasumisest vabastamist taotletakse;
  4) taotluse põhjendus.

  (2) Taotlusele lisatakse taotluse põhjendatust kinnitavad dokumendid.

3. osa RIIGILÕIVUMÄÄRAD 

4. peatükk Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala toimingud 

1. jagu Haridus- ja Teadusministeeriumi toimingud 

1. jaotis Tegevusload 

§ 53.  Erakooliseaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse alusel koolitusloa või tegevusloa taotluse, kõrgharidusseaduse alusel erakooli kõrgharidustaseme õppeõiguse saamise taotluse ning erakooliseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse alusel kutseõppe läbiviimise õiguse saamise taotluse läbivaatamine
[RT I, 19.03.2019, 12 - jõust. 01.09.2019]

  (1) Koolitusloa või tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) alushariduse puhul 500 eurot;
  2) põhihariduse puhul 500 eurot kooliastme kohta;
  3) üldkeskhariduse puhul 500 eurot.
  4) [kehtetu - RT I, 23.03.2015, 5 - jõust. 01.07.2015]

  (2) Kõrgharidustaseme õppeõiguse saamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot õppekavagrupi kohta.
[RT I, 19.03.2019, 12 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Kutseõppe läbiviimise õiguse saamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot õppekavarühma kohta.

§ 54.  Kutseseaduse alusel kutset andva organina tegutsemise õiguse taotluse läbivaatamine

  Kutseseaduse alusel kutset andva organina tegutsemise õiguse taotlemiseks avalikul konkursil osalemise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.

§ 55.  Noorsootöö seaduse alusel noorte püsilaagri tegevusloa taotluse läbivaatamine

  Noorte püsilaagri tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.

§ 56.  Liiklusseaduse alusel mootorsõidukijuhi koolitamise tegevusloa taotluse läbivaatamine

  Mootorsõidukijuhi koolitamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.

§ 561.  Keeleseaduse alusel eesti keele täienduskoolituse läbiviimise tegevusloa läbivaatamine

  Tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.
[RT I, 23.03.2015, 5 - jõust. 01.07.2015]

§ 562.  Raudteeseaduse alusel vedurijuhi koolituse läbiviimise tegevusloa läbivaatamine

  Vedurijuhi koolituse läbiviimise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.
[RT I, 23.03.2015, 5 - jõust. 01.07.2015]

§ 563.  Turvaseaduse alusel turvatöötaja õppe korraldaja tegevusloa läbivaatamine

  Turvatöötaja õppe korraldaja tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.
[RT I, 23.03.2015, 5 - jõust. 01.07.2015]

2. jaotis Huvikooli seaduse ja erakooliseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 57.  Huvikooli seaduse ja erakooliseaduse alusel huvikooli registreerimise taotluse läbivaatamine

  Huvikooli Eesti Hariduse Infosüsteemis registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.

3. jaotis Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 58.  Riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimine

  Keskhariduse omandanud isik tasub sama õppeaine riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimise eest riigilõivu 5 eurot.

5. peatükk Justiitsministeeriumi valitsemisala toimingud 

1. jagu Kohtu toimingud 

§ 59.  Tsiviilkohtumenetluse toimingud

  (1) Hagiavalduse esitamisel tasutakse riigilõivu lähtuvalt hagihinnast käesoleva seaduse lisa 1 järgi või kindla summana.
[RT I, 26.05.2015, 13 - jõust. 26.05.2015 - 1. Rahuldada osaliselt õiguskantsleri 22. detsembri 2014. a taotlus. 2. Tunnistada riigilõivuseaduse (RT I, 29.06.2014, 66; RT I, 30.12.2014, 12) § 57 lg-d 1 ja 15 koostoimes lisaga 1 (1. juulist 2014 kuni 31. detsembrini 2014 kehtinud redaktsioonis) ning riigilõivuseaduse (RT I, 30.12.2014, 1) § 59 lg-d 1 ja 15 koostoimes lisaga 1 põhiseadusega vastuolus olevaks ning kehtetuks osas, milles tsiviilasja hinna puhul üle 500 000 euro tasutakse riigilõivu kuni 10 500 eurot. 3. Tsiviilasja hinna puhul üle 500 000 euro tasutakse riigilõivu 3400 eurot.]

  (2) Hagiavalduse esitamisel abielu lahutamiseks tasutakse riigilõivu 100 eurot.

  (3) Hagiavalduse esitamisel põlvnemise tuvastamiseks, kui hagiavaldust ei esitata koos elatisnõudega, tasutakse riigilõivu 40 eurot.

  (4) Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 132 lõikes 4 sätestatud mittevaralise nõudega hagiavalduse esitamisel tasutakse riigilõivu 300 eurot.

  (5) Avalduse või kaebuse esitamisel hagita menetluse korras läbivaadatavas asjas, samuti enne hagi esitamist esitatud kohtualluvuse kindlaksmääramise avalduse esitamisel tasutakse riigilõivu 50 eurot.

  (6) Avalduse esitamisel maksekäsu kiirmenetluse asjas tasutakse riigilõivu kolm protsenti nõudelt, kuid mitte alla 45 euro.

  (7) Avalduse esitamisel hagita perekonnaasjas ja piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramise asjas tasutakse riigilõivu 10 eurot.

  (8) Võlgniku, tema surma korral pärandvara suhtes pärija või pärandi hooldaja pankrotiavalduse, füüsilise isiku võlgade ümberkujundamise avalduse või töötaja poolt tööandja vastu pankrotiavalduse esitamisel tööõigussuhtest tuleneva nõude alusel tasutakse riigilõivu 10 eurot.

  (9) Saneerimisavalduse ja võlausaldaja pankrotiavalduse esitamisel tasutakse riigilõivu 300 eurot.

  (10) Kohtutäituri otsuse peale kaebuse ja notari ametitoimingu tegemise taotluse esitamisel või käesoleva paragrahvi lõigetes 7 ja 8 nimetamata pankrotimenetlusega seotud avalduse või kaebuse esitamisel hagita menetluses tasutakse riigilõivu 15 eurot.

  (11) Avalduse esitamisel juriidilise isiku erikontrolli läbiviimiseks ja läbiviija määramiseks, samuti avalduse esitamisel äriühingu osanikele ja aktsionäridele hagita menetluses hüvitise suuruse määramiseks tasutakse riigilõivu 300 eurot.

  (12) Kaebuse esitamisel tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsuse vaidlustamiseks tasutakse riigilõivu 300 eurot.

  (13) Avalduse esitamisel vahekohtu otsuse tühistamiseks ja muu vahekohtumenetlusega seotud avalduse või taotluse kohtule esitamisel tasutakse riigilõivu 50 eurot.
[RT I, 19.03.2019, 8 - jõust. 01.04.2019]

  (14) Kohtumääruse peale määruskaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu 50 eurot.

  (15) Apellatsioonkaebuse esitamisel, samuti hagita asja lahendava määruse peale määruskaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu sama palju, kui tuleb tasuda hagi või muu avalduse esialgsel esitamisel maakohtule, arvestades kaebuse ulatust.
[RT I, 26.05.2015, 13 - jõust. 26.05.2015 - 1. Rahuldada osaliselt õiguskantsleri 22. detsembri 2014. a taotlus. 2. Tunnistada riigilõivuseaduse (RT I, 29.06.2014, 66; RT I, 30.12.2014, 12) § 57 lg-d 1 ja 15 koostoimes lisaga 1 (1. juulist 2014 kuni 31. detsembrini 2014 kehtinud redaktsioonis) ning riigilõivuseaduse (RT I, 30.12.2014, 1) § 59 lg-d 1 ja 15 koostoimes lisaga 1 põhiseadusega vastuolus olevaks ning kehtetuks osas, milles tsiviilasja hinna puhul üle 500 000 euro tasutakse riigilõivu kuni 10 500 eurot. 3. Tsiviilasja hinna puhul üle 500 000 euro tasutakse riigilõivu 3400 eurot.]

  (16) Menetluskulude rahalise suuruse kindlaksmääramise peale apellatsioonkaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu 50 eurot.

  (17) Hagi tagamise või eeltõendamismenetluse taotluse esitamisel tasutakse riigilõivu 50 eurot.

  (18) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 189, 27.06.2014, lk 59–92), alusel Euroopa arestimismääruse taotluse ja nimetatud määrusest tulenevate muude kohtule esitatavate taotluste esitamisel tasutakse riigilõivu 50 eurot.
[RT I, 26.06.2017, 17 - jõust. 06.07.2017]

§ 60.  Halduskohtumenetluse toimingud

  (1) Halduskohtule kaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu 15 eurot.

  (2) Halduskohtule kahju hüvitamiseks või alusetu rikastumise teel saadu tagastamiseks kaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu kolm protsenti summast, mille väljamõistmist taotletakse, või vara väärtusest, mille tagastamiseks kohustamist taotletakse, kuid mitte alla 15 euro ja mitte üle 750 euro.

  (3) Kaebuse esitamisel rahalise hüvitise maksmiseks või kahju hüvitamiseks, kui nõutava hüvitise summa jäetakse kaebuses märkimata ning taotletakse õiglast hüvitist kohtu äranägemisel, tasutakse riigilõivu 250 eurot.

  (4) Kaebuse esitamisel maksuhalduri või muu asutuse tegevuse peale maksusumma, sunniraha või muu makse määramisel ja sanktsiooni rakendamisel või nende sissenõudmisel või tagamisel tasutakse riigilõivu kolm protsenti vaidlustatavast summast, kuid mitte alla 15 euro ja mitte üle 750 euro.

  (5) Halduskohtule hankeasjas kaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu käesoleva seaduse §-s 258 sätestatud määras.

  (6) Halduskohtule esialgse õiguskaitse taotluse esitamisel tasutakse riigilõivu 15 eurot.
[RT I, 28.11.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (7) Halduskohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu sama palju, kui tuleb tasuda kaebuse esialgsel esitamisel halduskohtule, arvestades apellatsioonkaebuse ulatust.

§ 61.  Menetlusdokumentide ärakirjade väljastamine ja väljatrükkide tegemine

  (1) Kohtuotsuse või -määruse kordusärakirja väljastamise eest, kohtueelse või kohtuvälise menetluse menetlusdokumendi või kohtumenetluse muu dokumendi, samuti elektroonilise dokumendi väljatrüki väljastamise eest tasutakse riigilõivu iga väljastatud lehekülje eest alates 21. leheküljest 0,30 eurot.

  (2) [Kehtetu - RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

2. jagu Tartu Maakohtu registri- ja kinnistusosakonna toimingud 

1. jaotis Äriregistri toimingud 

§ 62.  Äriregistri kande tegemine

  (1) Füüsilisest isikust ettevõtja, täisühingu või usaldusühingu äriregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 13 eurot.

  (2) Osaühingu, aktsiaseltsi, tulundusühistu või välismaa äriühingu filiaali äriregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 145 eurot, kiirmenetluse kandeavalduse alusel registrisse kandmisel 190 eurot.

  (3) Hooneühistu registrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.

§ 63.  Äriregistri kande muutmine

  (1) Füüsilisest isikust ettevõtja, täisühingu või usaldusühingu kohta äriregistrisse kantud andmete muutmise või täiendamise eest tasutakse riigilõivu 4 eurot.

  (2) Osaühingu, aktsiaseltsi, tulundusühistu või välismaa äriühingu filiaali kohta äriregistrisse muudatuse kandmise eest tasutakse riigilõivu 18 eurot.

  (3) Hooneühistu kohta registrisse kantud andmete muutmise või täiendamise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.

§ 64.  Äriühingu ümberkujundamine

  (1) Äriühingu täis- või usaldusühinguks ümberkujundamise äriregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 13 eurot.

  (2) Äriühingu osaühinguks või aktsiaseltsiks ümberkujundamise äriregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

  (3) Euroopa äriühingu aktsiaseltsiks või aktsiaseltsi Euroopa äriühinguks ümberkujundamise äriregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 26 eurot.

  (4) Euroopa ühistu tulundusühistuks või tulundusühistu Euroopa ühistuks ümberkujundamise äriregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 26 eurot.

§ 65.  Registri dokumendi väljastamine
[Kehtetu - RT I, 09.05.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

2. jaotis Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri toimingud 

§ 66.  Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kande tegemine

  (1) Mittetulundusühingu registrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.

  (2) Sihtasutuse registrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 58 eurot.

  (3) Mittetulundusühingu või sihtasutuse kohta registrisse kantud andmete muutmise või täiendamise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.

§ 67.  Usuliste ühenduste registri kande tegemine

  (1) Usulise ühenduse registrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.

  (2) Usulise ühenduse kohta registrisse kantud andmete muutmise või täiendamise eest tasutakse riigilõivu 4 eurot.

§ 68.  Korteriühistute registri kande tegemine

  Korteriühistu kohta registrisse kantud andmete muutmise või täiendamise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.
[RT I, 30.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 681.  Maaparandusühistute registri kande tegemine

  (1) Maaparandusühistu registrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.

  (2) Maaparandusühistu kohta registrisse kantud andmete muutmise või täiendamise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.
[RT I, 31.05.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

§ 69.  Registri dokumendi väljastamine
[Kehtetu - RT I, 09.05.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

3. jaotis Kommertspandiregistri toimingud 

§ 70.  Kommertspandiregistri kande tegemine

  (1) Kommertspandi kande tegemise eest kommertspandiregistrisse tasutakse riigilõivu 0,2 protsenti pandisummast, kuid mitte alla 32 euro ja mitte üle 2560 euro.

  (2) Pandisumma suurendamise registrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 0,2 protsenti taotletava ning registrisse kantud pandisumma vahest, kuid mitte alla 32 euro ja mitte üle 2560 euro.

  (3) Pandisumma vähendamise registrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 0,2 protsenti taotletavast pandisummast, kuid mitte alla 32 euro ja mitte üle 2560 euro.

  (4) Kommertspandi kustutamise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.

  (5) Muude kommertspandi andmete muutmise või täiendamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (6) Üheaegselt mitmesse registrikaardi veergu kande tegemise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt kandest, mille tegemise eest on ette nähtud kõrgeim riigilõivumäär.

  (7) Üheaegselt mitme kommertspandi registriandmete muutmise, täiendamise või kustutamise eest tasutakse riigilõivu iga kande eest.

§ 71.  Registri dokumendi väljastamine
[Kehtetu - RT I, 09.05.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

4. jaotis Laevakinnistusraamatu toimingud 

§ 72.  Laevakinnistusraamatu kande ja märke tegemine

  (1) Esmakordse laevakinnistusraamatusse kandmise eest koos merelaevatunnistuse või siseveelaevatunnistuse väljastamisega tasutakse riigilõivu:
  1) merelaeva ja teisaldatava ujuvvahendi puhul 130 eurot;
  2) siseveelaeva puhul 32 eurot.

  (2) Uue omaniku või kaasomaniku laevakinnistusraamatusse kandmise eest tasutakse riigilõivu:
  1) merelaeva ja teisaldatava ujuvvahendi puhul 130 eurot;
  2) siseveelaeva puhul 32 eurot.

  (3) Laeva identifitseerivate tunnuste, tehniliste ja päritoluandmete muutmise kannete ning lipuõiguslike märgete tegemise eest tasutakse riigilõivu 16 eurot.

  (4) Hüpoteegi seadmise kande tegemise eest tasutakse riigilõivu:
  1) merelaeva ja teisaldatava ujuvvahendi puhul 130 eurot;
  2) siseveelaeva puhul 32 eurot.

  (5) Ühishüpoteegi seadmise eest üheaegselt siseveelaevale ja merelaevale või teisaldatavale ujuvvahendile tasutakse riigilõivu 130 eurot.

  (6) Ühishüpoteegi seadmist käsitatakse riigilõivu tasumisel ühe kandena.

  (7) Kasutusvalduse seadmise kande eest tasutakse riigilõivu:
  1) merelaeva ja teisaldatava ujuvvahendi puhul 130 eurot;
  2) siseveelaeva puhul 32 eurot.

  (8) Hüpoteegi ja kasutusvalduse kannete muutmise ja kustutamise eest ning hüpoteegi ja kasutusvaldusega seotud märgete tegemise ja muutmise eest tasutakse riigilõivu:
  1) merelaeva ja teisaldatava ujuvvahendi puhul 64 eurot;
  2) siseveelaeva puhul 16 eurot.

  (9) Üheaegselt siseveelaevale ja merelaevale või teisaldatavale ujuvvahendile seatud ühishüpoteegi muutmise või kustutamise ning ühishüpoteegiga seotud märgete muutmise või kustutamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

  (10) Ühishüpoteegi kannete muutmist või kustutamist või ühishüpoteegiga seotud märgete tegemist või muutmist käsitatakse riigilõivu tasumisel ühe kandena.

  (11) Muude kannete ja märgete tegemise eest tasutakse riigilõivu 16 eurot.

§ 73.  Laevakinnistusraamatu dokumendi väljastamine

  (1) Liputunnistuse, sealhulgas korduva liputunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 8 eurot.

  (2) Korduva merelaevatunnistuse ja korduva siseveelaevatunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 13 eurot.

  (3) Laevakinnistusregistriosa kinnitatud väljatrüki väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot.

  (4) Sellise tõendi väljastamise eest, millega tõendatakse, et kannet ei ole muudetud või et teatud kannet või kandeid registris ei ole, tasutakse riigilõivu 2 eurot.

  (5) Laevakinnistusraamatu muu dokumendi kinnitatud ärakirja või väljatrüki väljastamise eest tasutakse riigilõivu 0,35 eurot iga lehekülje eest.

5. jaotis Kinnistusraamatu toimingud 

§ 74.  Riigilõivu suuruse määramine

  Kinnistusraamatu toimingute eest tasutava riigilõivu suurus määratakse lähtuvalt tehinguväärtusest käesoleva seaduse lisa 2 järgi või kindla summana.

§ 75.  Kinnistusregistriosa avamine

  Kinnistusregistriosa avamise eest tasutakse riigilõivu täismäär.

§ 76.  Omaniku kohta kande tegemine

  (1) Kinnistu uue omaniku kohta kande tegemise eest tasutakse riigilõivu täismäär, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhul.

  (2) Kui kinnistu omandajaks on kinnistusraamatusse kantud omaniku alaneja või üleneja sugulane või abikaasa, tasutakse kinnistu uue omaniku kohta kande tegemise eest riigilõivu 50 protsenti täismäärast.

  (3) Kui kinnistu omandajaks on kinnistusraamatusse kantud omaniku õde või vend või nende alaneja sugulane, tasutakse kinnistu uue omaniku kohta kande tegemise eest riigilõivu 75 protsenti täismäärast.

§ 77.  Piiratud asjaõiguse kohta kande tegemine

  (1) Piiratud asjaõiguse kohta kande tegemise eest tasutakse riigilõivu täismäär.

  (2) Piiratud asjaõiguse kohta kande tegemise eest koos registriosa avamise või omandi ülekandmise kandega tasutakse riigilõivu 50 protsenti täismäärast.

  (3) Piiratud asjaõiguse uue omaniku kohta kande tegemise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti täismäärast.

  (4) Kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõiguse sisu muutmise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti täismäärast.

  (5) Kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõiguse kohta tehtud kande kustutamise eest tasutakse riigilõivu 25 protsenti täismäärast, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul.

  (6) Ühishüpoteegi kohta tehtud kande kustutamise eest mõne kaasvastutava kinnistu registriosas ilma hüpoteegisummat muutmata tasutakse riigilõivu 7 eurot.

§ 78.  Märke kandmine kinnistusraamatusse

  (1) Kinnistusraamatusse märke kandmise eest tasutakse riigilõivu 25 protsenti täismäärast.

  (2) Märke kustutamise eest, kui sellega ei kaasne märkega tagatud õiguse kandmist kinnistusraamatusse, tasutakse riigilõivu 25 protsenti täismäärast.

§ 79.  Üüri- ja rendilepingu märke kandmine kinnistusraamatusse

  (1) Üüri- või rendilepingu märke kandmise eest kinnistusraamatusse tasutakse riigilõivu 6 eurot iga üüri- või rendilepingu kehtivusaja aasta kohta, kuid kokku mitte rohkem kui 52 eurot.

  (2) Tähtajatu üüri- või rendilepingu märke kandmise eest kinnistusraamatusse tasutakse riigilõivu 23 eurot.

  (3) Kinnistusraamatusse kantud üüri- või rendilepingu tähtaja pikendamisel tasutakse pikendamise kande tegemise eest riigilõivu 6 eurot üüri- või rendilepingu täiendava kehtivusaja iga aasta kohta, kuid lepingu kogu kehtivusaja eest kokku mitte rohkem kui 52 eurot.

§ 80.  Kinnistu osa liitmine teise kinnistuga, kinnistute jagamine ja ühendamine

  (1) Kinnistu jagamise, kinnistute ühendamise või kinnistu osa teise kinnistuga liitmise kande eest tasutakse riigilõivu 25 protsenti täismäärast.

  (2) Kui kinnistu jagamisele või kinnistute ühendamisele lisandub omandi üleminek, tasutakse riigilõivu ka uue omaniku kohta kande tegemise eest käesoleva seaduse §-s 76 sätestatud määras.

  (3) Kinnistu jagamisel tasutakse riigilõivu lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määrale 7 eurot iga jagamisega kaasneva uue registriosa avamise eest alates kolmandast uuest registriosast.

§ 81.  Muu sissekande tegemine

  Muu sissekande tegemise eest kinnistusraamatusse tasutakse riigilõivu 25 protsenti täismäärast.

§ 82.  Kinnistusraamatu dokumendi väljastamine
[Kehtetu - RT I, 09.05.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

6. jaotis Abieluvararegistri toimingud 

§ 83.  Abieluvararegistri kande tegemine
[Kehtetu - RT I, 21.12.2016, 1 - jõust. 01.03.2018]

§ 84.  Abieluvararegistri dokumendi väljastamine
[Kehtetu - RT I, 09.05.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

3. jagu Registrite ja Infosüsteemide Keskuse toimingud 

1. jaotis Riigi Teataja seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 85.  Teadaande avaldamine

  Teadaande avaldamise eest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded tasutakse riigilõivu 7 eurot.

2. jaotis Karistusregistri seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 86.  Karistusregistri teate väljastamine

  Karistusregistri paberkandjal teate väljastamise eest rohkem kui üks kord aasta jooksul tasutakse riigilõivu 4 eurot ja välisesinduses 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

4. jagu Vangla direktori tõestamistoimingud 

1. jaotis Notariaadiseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 87.  Dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine

  Dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 0,65 eurot iga lehekülje eest.

§ 88.  Allkirja õigsuse kinnitamine

  Dokumendil allkirja õigsuse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 1 euro.

5. jagu Patendiameti, patendivoliniku kutsekomisjoni ja tööstusomandi apellatsioonikomisjoni toimingud 

§ 89.  Taotluse esitamine

  (1) Kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu rahvusvahelises kaupade ja teenuste klassifikatsioonis toodud kaupade või teenuste klassi järgi:
  1) ühe klassi kohta 145 eurot;
  2) iga täiendava klassi kohta 45 eurot.

  (2) Kollektiivkaubamärgi ja sertifitseerimismärgi registreerimise taotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu rahvusvahelises kaupade ja teenuste klassifikatsioonis toodud kaupade või teenuste klassi järgi:
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]
  1) ühe klassi kohta 195 eurot;
  2) iga täiendava klassi kohta 45 eurot.

  (3) Patenditaotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu 225 eurot.

  (4) Füüsilise isiku või ainult füüsiliste isikute poolt patenditaotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu 56 eurot.

  (5) Üle 10-punktilise patendinõudlusega patenditaotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 3 või 4 sätestatud määras ja lisaks 13 eurot iga punkti eest alates 11. punktist.

  (6) Patendiga kaitstud meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava kaitse taotluse ja patendiga kaitstud meditsiinitoote täiendava kaitse pikendamise taotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu 105 eurot.

  (7) Kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu 105 eurot.

  (8) Füüsilise isiku või ainult füüsiliste isikute poolt kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu 26 eurot.

  (9) Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu 105 eurot.

  (10) Füüsilise isiku või ainult füüsiliste isikute poolt tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu 26 eurot.

  (11) Tööstusdisainilahenduse variante sisaldava registreerimistaotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 9 või 10 sätestatud määras ja lisaks 26 eurot iga järgmise variandi eest alates kolmandast variandist.

  (12) Geograafilise tähise registreerimise taotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu 105 eurot.

  (13) Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu 105 eurot.

§ 90.  Rahvusvahelisest registreerimisest tuleneva kaitse laiendamine Eestile

  (1) Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli artikli 3ter kohaselt kaubamärgi rahvusvahelisest registreerimisest tuleneva kaitse Eestile laiendamise nõude esitamise eest tasutakse riigilõivu rahvusvahelises kaupade ja teenuste klassifikatsioonis toodud kaupade või teenuste klassi järgi:
  1) ühe klassi kohta 145 eurot;
  2) iga täiendava klassi kohta 45 eurot.

  (2) Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli artikli 3ter kohaselt kollektiivkaubamärgi rahvusvahelisest registreerimisest tuleneva kaitse Eestile laiendamise nõude esitamise eest tasutakse riigilõivu rahvusvahelises kaupade ja teenuste klassifikatsioonis toodud kaupade või teenuste klassi järgi:
  1) ühe klassi kohta 195 eurot;
  2) iga täiendava klassi kohta 45 eurot.

§ 91.  Rahvusvahelise registreerimise taotluse esitamine

  (1) Kaubamärgi või kollektiivkaubamärgi rahvusvahelise registreerimise taotluse Patendiametile esitamise eest tasutakse riigilõivu rahvusvahelises kaupade ja teenuste klassifikatsioonis toodud kaupade või teenuste klassi järgi:
  1) ühe klassi kohta 45 eurot;
  2) iga täiendava klassi kohta 20 eurot.

  (2) Rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise eest tasutakse riigilõivu 120 eurot.

  (3) Kasuliku mudeli rahvusvahelise registreerimise taotluse Patendiametile esitamise eest tasutakse riigilõivu 120 eurot.

§ 92.  Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotluse edastamine

  Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotluse edastamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

§ 93.  Ühenduse kaubamärgi ja ühenduse disainilahenduse taotluse edastamine

  (1) Ühenduse kaubamärgi taotluse edastamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (2) Ühenduse disainilahenduse taotluse edastamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

§ 94.  Ühenduse kaubamärgi taotluse ja ühenduse kaubamärgi muutmine siseriiklikuks taotluseks

  (1) Ühenduse kaubamärgi taotluse või ühenduse kaubamärgi muutmise eest siseriiklikuks taotluseks tasutakse riigilõivu rahvusvahelises kaupade ja teenuste klassifikatsioonis toodud kaupade või teenuste klassi järgi:
  1) ühe klassi kohta 145 eurot;
  2) iga täiendava klassi kohta 45 eurot.

  (2) Ühenduse kollektiivkaubamärgi taotluse või ühenduse kollektiivkaubamärgi muutmise eest siseriiklikuks taotluseks tasutakse riigilõivu rahvusvahelises kaupade ja teenuste klassifikatsioonis toodud kaupade või teenuste klassi järgi:
  1) ühe klassi kohta 195 eurot;
  2) iga täiendava klassi kohta 45 eurot.

§ 95.  Taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise tähtaja pikendamine

  (1) Kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise või selgituste andmise tähtaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (2) Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise või selgituste andmise tähtaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (3) Geograafilise tähise registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise või selgituste andmise tähtaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (4) Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise või selgituste andmise tähtaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

§ 96.  Patenditaotluse parandamine ja täiendamine

  Pärast patendi väljaandmise või patenditaotluse tagasilükkamise otsuse tegemist tasutakse patenditaotluses paranduste ja täienduste tegemise eest riigilõivu 96 eurot.

§ 97.  Taotluse jagamine

  (1) Kaubamärgi registreerimise taotluse jagamise eest tasutakse riigilõivu samas määras, kui tasutaks eraldatava taotluse esitamise eest.

  (2) Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse jagamise eest tasutakse riigilõivu samas määras, kui tasutaks eraldatava taotluse esitamise eest.

§ 98.  Taotluse võõrandamine ja üleminek

  (1) Kaubamärgi registreerimise taotluse võõrandamisel või üleminekul tasutakse taotluse andmete muutmise kande tegemise avalduse esitamise eest riigilõivu 32 eurot.

  (2) Patenditaotluse üleminekul tasutakse taotleja andmete muutmise avalduse esitamise eest riigilõivu 32 eurot.

  (3) Kasuliku mudeli registreerimise taotluse üleminekul tasutakse taotleja andmete muutmise avalduse esitamise eest riigilõivu 32 eurot.

  (4) Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse üleminekul tasutakse taotluse andmete muutmise kande tegemise avalduse esitamise eest riigilõivu 32 eurot.

  (5) Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse üleminekul tasutakse taotleja andmete muutmise avalduse esitamise eest riigilõivu 32 eurot.

§ 99.  Euroopa patenditaotluse siseriiklikku menetlusse võtmine

  Euroopa patenditaotluse siseriiklikku menetlusse võtmise eest tasutakse riigilõivu:
  1) patenditaotlusena 225 eurot;
  2) kasuliku mudeli registreerimise taotlusena 105 eurot.

§ 100.  Rahvusvahelise patenditaotluse siseriiklikku menetlusse võtmine

  (1) Rahvusvahelise patenditaotluse siseriiklikku menetlusse võtmise eest tasutakse riigilõivu 225 eurot.

  (2) Kasuliku mudeli rahvusvahelise registreerimise taotluse siseriiklikku menetlusse võtmise eest tasutakse riigilõivu 105 eurot.

§ 101.  Menetluse jätkamine ja taastamine

  (1) Kaubamärgi registreerimise taotluse menetluse taastamise nõude esitamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (2) Patenditaotluse menetluse jätkamise nõude esitamise eest pärast menetluse peatamist tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (3) Patenditaotluse menetluse, patendi kehtivuse ja täiendava kaitse kehtivuse taastamise nõude esitamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (4) Kasuliku mudeli registreerimise taotluse menetluse jätkamise eest pärast menetluse peatamist tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (5) Kasuliku mudeli registreerimise taotluse menetluse taastamise nõude esitamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (6) Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse menetluse taastamise nõude esitamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (7) Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse menetluse taastamise nõude esitamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (8) Rahvusvahelise patenditaotluse ja kasuliku mudeli rahvusvahelise registreerimise taotluse siseriikliku menetluse taastamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

§ 102.  Registreeringu tegemine

  (1) [Kehtetu - RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (2) Leiutise registreerimise eest patendiregistris tasutakse riigilõivu 96 eurot.

§ 103.  Patendis ja kasulikus mudelis tehtud muudatuste teate avaldamine

  (1) Patendikirjelduse paranduste teate avaldamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (2) Patendinõudluse muutmise teate ja uue patendikirjelduse avaldamise eest tasutakse riigilõivu 45 eurot.

  (3) Kasuliku mudeli kirjelduse paranduste teate avaldamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (4) Kasuliku mudeli nõudluse muutmise teate ja uue kasuliku mudeli kirjelduse avaldamise eest tasutakse riigilõivu 45 eurot.

§ 104.  Kehtivuse pikendamine ja jõushoidmine

  (1) Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise avalduse esitamise eest tasutakse riigilõivu 195 eurot.

  (2) Kollektiivkaubamärgi, sertifitseerimismärgi ja garantiimärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise avalduse esitamise eest tasutakse riigilõivu 245 eurot.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (3) Patenditaotluse, patendi ja Euroopa patendi jõushoidmise eest tasutakse riigilõivu:
  1) esimese kehtivusaasta eest 26 eurot;
  2) teise kehtivusaasta eest 26 eurot;
  3) kolmanda kehtivusaasta eest 64 eurot;
  4) neljanda kehtivusaasta eest 77 eurot;
  5) viienda kehtivusaasta eest 96 eurot;
  6) kuuenda kehtivusaasta eest 120 eurot;
  7) seitsmenda kehtivusaasta eest 135 eurot;
  8) kaheksanda kehtivusaasta eest 155 eurot;
  9) üheksanda kehtivusaasta eest 180 eurot;
  10) kümnenda kehtivusaasta eest 205 eurot;
  11) üheteistkümnenda kehtivusaasta eest 245 eurot;
  12) kaheteistkümnenda kehtivusaasta eest 285 eurot;
  13) kolmeteistkümnenda kehtivusaasta eest 320 eurot;
  14) neljateistkümnenda kehtivusaasta eest 360 eurot;
  15) viieteistkümnenda kehtivusaasta eest 405 eurot;
  16) kuueteistkümnenda kehtivusaasta eest 450 eurot;
  17) seitsmeteistkümnenda kehtivusaasta eest 495 eurot;
  18) kaheksateistkümnenda kehtivusaasta eest 540 eurot;
  19) üheksateistkümnenda kehtivusaasta eest 585 eurot;
  20) kahekümnenda kehtivusaasta eest 630 eurot.

  (4) Meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava kaitse jõushoidmiseks tasutakse esimese ja iga järgmise täiendava õiguskaitse kehtivusaasta eest riigilõivu 630 eurot.

  (5) Kasuliku mudeli registreeringu kehtivuse pikendamisel tasutakse riigilõivu:
  1) esimese pikendamise eest 195 eurot;
  2) teise pikendamise eest 260 eurot.

  (6) Tööstusdisainilahenduse registreeringu kehtivuse pikendamisel tasutakse riigilõivu:
  1) esimese pikendamise eest 130 eurot;
  2) teise ja iga järgmise pikendamise eest 260 eurot.

  (7) Pediaatrias kasutatavate ravimite täiendava kaitse pikendamise eest tasutakse riigilõivu 260 eurot.

§ 105.  Kaubamärgi rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamine

  (1) Kaubamärgi rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 180 eurot.

  (2) Kollektiivkaubamärgi rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 225 eurot.

§ 106.  Kehtivuse pikendamise ja jõushoidmise tähtaja ennistamine

  (1) Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise tähtaja ennistamise eest tasutakse riigilõivu 45 eurot.

  (2) Kollektiivkaubamärgi, sertifitseerimismärgi ja garantiimärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise tähtaja ennistamise eest tasutakse riigilõivu 45 eurot.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (3) Patenditaotluse, patendi ja Euroopa patendi jõushoidmise eest kehtivusaasta riigilõivu tasumisel pärast tasumistähtpäeva möödumist tasutakse käesoleva seaduse § 104 lõikes 3 sätestatud kehtivusaasta riigilõivumäär ja lisaks 10 protsenti sellest riigilõivumäärast.

  (4) Meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava kaitse jõushoidmise eest tasutakse kehtivusaasta riigilõivu tasumisel pärast tasumistähtpäeva möödumist käesoleva seaduse § 104 lõikes 4 sätestatud kehtivusaasta riigilõivumäär ja lisaks 10 protsenti sellest riigilõivumäärast.

  (5) Kasuliku mudeli registreeringu kehtivuse pikendamise eest pärast tasumistähtpäeva möödumist tasutakse käesoleva seaduse § 104 lõike 5 punktis 1 või 2 toodud riigilõivumäär ja lisaks 10 protsenti vastavast riigilõivumäärast.

  (6) Tööstusdisainilahenduse kaitse kehtivuse pikendamise tähtaja ennistamise eest tasutakse riigilõivu 45 eurot.

§ 107.  Registreeringu jagamine

  (1) Kaubamärgi registreeringu jagamise eest tasutakse riigilõivu 45 eurot.

  (2) Tööstusdisainilahenduse registreeringu jagamise eest tasutakse riigilõivu 45 eurot.

§ 108.  Registreeringu võõrandamine, üleminek ja litsentsimine

  (1) Kaubamärgi võõrandamise, ülemineku või litsentsi registreerimise kohta kande tegemise avalduse esitamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (2) Patendi ja Eestis kehtiva Euroopa patendi ülemineku, litsentsi või sundlitsentsi registreerimise kohta kande tegemise avalduse esitamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (3) Kasuliku mudeli ülemineku, litsentsi registreerimise, avaliku lihtlitsentsi andmise registreerimise või avaliku lihtlitsentsi saamise kohta kande tegemise eest registris tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (4) Tööstusdisainilahenduse ülemineku või litsentsi registreerimise kohta kande tegemise avalduse esitamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (5) Mikrolülituse topoloogia ülemineku või litsentsi registreerimise kohta kande tegemise avalduse esitamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (6) Geograafilise tähise registreeringu andmete muutmise kande tegemise avalduse esitamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

§ 109.  Euroopa patenditaotluse patendinõudluse ja Euroopa patendikirjelduse tõlke avalikustamine

  (1) Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke avalikustamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (2) Euroopa patendikirjelduse tõlke või muudetud Euroopa patendikirjelduse tõlke avalikustamise eest tasutakse riigilõivu 45 eurot.

  (3) Euroopa patendikirjelduse tõlke või muudetud Euroopa patendikirjelduse tõlke esitamise tähtaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

§ 110.  Rahvusvahelise patenditaotluse patendinõudluse eestikeelse tõlke avalikustamine

  Rahvusvahelise patenditaotluse patendinõudluse eestikeelse tõlke avalikustamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

§ 111.  Rahvusvahelise patenditaotluse ja kasuliku mudeli rahvusvahelise registreerimise taotluse eestikeelse tõlke esitamise tähtaja pikendamine

  Rahvusvahelise patenditaotluse või kasuliku mudeli rahvusvahelise registreerimise taotluse eestikeelse tõlke esitamise tähtaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

§ 112.  Registritoimikuga tutvumine

  Registritoimikuga tutvumise eest tasutakse riigilõivu 8 eurot.

§ 113.  Dokumentide väljastamine

  (1) Prioriteeti või prioriteedinõuet tõendava dokumendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 16 eurot.

  (2) Tööstusomandi kaitse tunnistuse ärakirja või duplikaadi või patendikirja duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 16 eurot.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

  (3) Registritoimiku dokumendi kinnitatud ärakirja või kirje väljatrüki väljastamise eest tasutakse riigilõivu 1 euro iga formaadis A4 lehekülje eest.

  (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumendi elektrooniliselt väljastamise eest ühe tööstusomandi objekti kohta tasutakse riigilõivu 8 eurot.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

  (4) Patendikirjelduse, kasuliku mudeli kirjelduse, leiutiskirjelduse, patendinõudluse, kasuliku mudeli nõudluse, jooniste ja muu illustreeriva materjali, Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke või rahvusvahelise patenditaotluse patendinõudluse tõlke kinnitatud ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot esimese formaadis A4 lehekülje eest ja 0,20 eurot iga järgmise formaadis A4 lehekülje eest.

  (41) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud dokumendi elektrooniliselt väljastamise eest ühe tööstusomandi objekti kohta tasutakse riigilõivu 8 eurot.
[RT I, 19.03.2019, 4 - jõust. 29.03.2019]

  (5) Patenditaotluse ekspertiisi käigus viidatud patendidokumentide või muude trükiste koopiate väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.

§ 114.  Teabe väljastamine

  (1) Tööstusomandi registritest ja menetluse andmekogudest kirjaliku kinnitatud teabe väljastamise eest ühe tööstusomandi objekti kohta tasutakse riigilõivu 8 eurot.

  (2) Riiklikust patendivolinike registrist kirjaliku kinnitatud teabe väljastamise eest tasutakse riigilõivu 8 eurot iga dokumendi eest.

§ 115.  Patendivoliniku kutse taotlemise avalduse esitamine
[Kehtetu - RT I, 31.05.2018, 2 - jõust. 01.11.2018]

§ 116.  Kaebuse ja avalduse esitamine
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse või avalduse esitamise eest tasutakse riigilõivu 160 eurot.
[RT I, 19.03.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

6. jagu Konkurentsiameti toimingud 
[RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]

1. jaotis Konkurentsiseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 1161.  Koondumise menetlemine

  Koondumise menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1920 eurot.
[RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]

6. peatükk Keskkonnaministeeriumi valitsemisala toimingud 

1. jagu Keskkonnaministeeriumi toimingud 

1. jaotis Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 117.  Keskkonnamõju hindamise litsentsi andmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine

  Keskkonnamõju hindamise litsentsi andmise või kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 260 eurot.

§ 118.  Ühenduse ökomärgise kasutamise õiguse andmine

  (1) Ühenduse ökomärgise (edaspidi ökomärgis) kasutamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) mikroettevõte 200 eurot;
  2) väike- ja keskmise suurusega ettevõte ning arenguriikidest pärit ettevõte 250 eurot;
  3) suurettevõte 320 eurot.

  (2) Ökomärgise tootel kasutamise õiguse eest tasutakse aastas riigilõivu:
  1) mikroettevõte 50 eurot;
  2) väike- ja keskmise suurusega ettevõte ning arenguriikidest pärit ettevõte 100 eurot;
  3) suurettevõte 200 eurot.

  (3) Käesolevas paragrahvis nimetatud ettevõtete klassifitseerimisel lähtutakse komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), lisas 1 nimetatud kriteeriumidest.

  (4) Kui ettevõte klassifitseerub alternatiivsete kriteeriumite tõttu mitme erineva ettevõtte klassi hulka, loetakse ta suurema ettevõtte klassi kuuluvaks.

  (5) Ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis (EMAS) registreeritud või ISO 14001 standardi alusel sertifitseeritud taotleja taotluse menetlemise tasu vähendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 66/2010 sätestatud korras ja ulatuses.
[RT I, 23.03.2015, 6 - jõust. 01.07.2015]

2. jaotis Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 119.  Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise loa ja turustamise loa taotluse läbivaatamine

  (1) Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.

  (2) Geneetiliselt muundatud organismi või nimetatud organismi sisaldava või sellest koosneva toote turustamise loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

3. jaotis Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel tehtavad toimingud 
[RT I, 05.07.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 120.  Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise registri toimingud

  (1) Isiku arvelduskonto või isiku kauplemiskonto avamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 300 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Isiku arvelduskonto või isiku kauplemiskonto hoolduse eest tasutakse riigilõivu iga aasta kohta 320 eurot jooksva aasta 15. jaanuariks.

2. jagu Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti toimingud 

1. jaotis Maapõueseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 121.  Maavara geoloogilise uuringu loa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise taotluse läbivaatamine

  (1) Maavara geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 400 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Maavara geoloogilise uuringu loa ümberregistreerimise või loal geoloogilise uuringu teostaja või loa omaja andmete muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
[RT I, 10.11.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 122.  Üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise taotluse läbivaatamine

  (1) Üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 200 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Üldgeoloogilise uurimistöö loa ümberregistreerimise või loal üldgeoloogilise uurimistöö teostaja või loa omaja andmete muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
[RT I, 10.11.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 123.  Maavara kaevandamise loa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise taotluse läbivaatamine
[RT I, 10.11.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (1) Maavara kaevandamise loa andmise või muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot.

  (2) Maavara kaevandamise loa ümberregistreerimise, loal kaevandaja või loa omaja andmete muutmise või maavara andmete muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.
[RT I, 10.11.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

3. jagu Keskkonnaameti toimingud 

1. jaotis Tööstusheite seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 124.  Keskkonnakompleksloa taotluse läbivaatamine

  Keskkonnakompleksloa esmataotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu järgmiselt:
  1) 1030 eurot, kui taotleja on samal ajal A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte kemikaaliseaduse tähenduses;
  2) 900 eurot, kui taotleja on samal ajal B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte kemikaaliseaduse tähenduses;
  3) käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetamata juhul 700 eurot.
[RT I, 21.06.2017, 1 - jõust. 04.07.2017]

§ 125.  Keskkonnakompleksloa nõuete läbivaatamine

  Keskkonnakompleksloa nõuete läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 350 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

2. jaotis Jäätmeseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 126.  Jäätmeloa andmise ja muutmise taotluse läbivaatamine

  (1) Jäätmeloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 350 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Jäätmeloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Jäätmeloa taotluse läbivaatamise eest koos taotlusega teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks, välja arvatud pakendiaktsiisi seaduse alusel maksustatava metallist joogipakendi kogumiseks või veoks, jäätmete edasise kaubandusvahendamise või taaskasutamise eesmärgil tasutakse riigilõivu 1280 eurot.

§ 127.  Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse läbivaatamine

  (1) Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 260 eurot.

  (2) Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

§ 128.  Jäätmete riikidevahelise veo loa taotluse läbivaatamine

  Jäätmete riikidevahelise veo loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 200 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

3. jaotis Jahiseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 129.  Jahitunnistuse, jahipiirkonna kasutusõiguse loa ja jahipiirkonna piiride muutmise taotluse läbivaatamine

  (1) Jahitunnistuse andmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.

  (2) Jahitunnistuse vahetamise, pikendamise või kehtivuse taastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.

  (3) Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.

  (4) Jahipiirkonna piiride muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.

§ 130.  Jahiteooriaeksami ja laskekatse vastuvõtmine ning tunnistuse väljastamine

  (1) Jahiteooriaeksami või laskekatse vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.

  (2) Suuruluki laskekatse või vibujahi laskekatse vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.

  (3) Suuruluki laskekatse tunnistuse või vibujahi laskekatse tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 3 eurot.

4. jaotis Kiirgusseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 131.  Kiirgustegevuseks antava keskkonnaloa andmise ja muutmise taotluse läbivaatamine
[RT I, 28.06.2016, 2 - jõust. 01.11.2016]

  (1) Kiirgustegevuseks antava keskkonnaloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.
[RT I, 28.06.2016, 2 - jõust. 01.11.2016]

  (2) Kiirgustegevuseks antava keskkonnaloa muutmise taotluse läbivaatamise eest kiirgusseaduse § 78 lõike 1 punktis 1, 4, 5 või 7 sätestatud kiirgustegevuse muudatuse korral tasutakse riigilõivu 64 eurot.
[RT I, 28.06.2016, 2 - jõust. 01.11.2016]

§ 132.  Kiirguseksperdi tunnistuse taotluse läbivaatamine
[RT I, 28.06.2016, 2 - jõust. 01.11.2016]

  Kiirguseksperdi tunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.
[RT I, 28.06.2016, 2 - jõust. 01.11.2016]

5. jaotis Looduskaitseseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 133.  Kaaviari pakendite märgiste väljastamine

  (Taas)pakendatud ja töödeldud kaaviari pakendite märgiste väljastamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) esimese 500 märgise eest 320 eurot;
  2) iga järgmise 500 märgise eest 130 eurot.

6. jaotis Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 134.  Metsapuu seemne sertifitseerimine

  Sertifitseerimiseks võetava metsapuu seemne proovi võtmise ja laboratoorsete analüüside eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.
[RT I, 19.03.2019, 7 - jõust. 01.01.2020]

§ 135.  Metsapuu seemne müügipakendi märgistamine
[Kehtetu - RT I, 19.03.2019, 7 - jõust. 01.01.2020]

7. jaotis Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel tehtavad toimingud 
[RT I, 05.07.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 136.  Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise luba

  (1) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 270 eurot.

  (2) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 48 eurot.

4. jagu Maa-ameti toimingud 

1. jaotis Maakatastriseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 137.  Maakatastri dokumendi väljastamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 29.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

  (3) [Kehtetu - RT I, 29.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

  (4) Tehingute andmebaasi andmetest elektroonilise koopia või väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 0,30 eurot iga tehingu eest.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 138.  Maakorraldustööde tegevuslitsentsi andmise ja kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamine
[RT I, 29.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

  (1) Maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 260 eurot.

  (2) Maakorraldustööde tegevuslitsentsi kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 132 eurot.
[RT I, 29.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 1381.  Maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maa omandamise taotluse läbivaatamine

  Maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maa omandamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

2. jaotis Maa hindamise seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 139.  Maa hindamise tegevuslitsentsi taotluse läbivaatamine

  Maa hindamise tegevuslitsentsi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 300 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

5. jagu Keskkonnaagentuuri toimingud 

1. jaotis Keskkonnaregistri seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 140.  Keskkonnaregistri dokumendi väljastamine

  (1) Keskkonnaregistri andmete väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 0,35 eurot iga A4 formaadis lehekülje eest.

  (2) Keskkonnaregistri objekti paiknemiskaardi mustvalge väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) iga formaadis A4 lehekülje eest 4 eurot;
  2) iga formaadis A3 lehekülje eest 6 eurot;
  3) suurema kui A3 formaadis väljavõtte puhul 0,35 eurot iga ruutdetsimeetri eest.

  (3) Keskkonnaregistri objekti paiknemiskaardi värvilise väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) iga formaadis A4 lehekülje eest 8 eurot;
  2) iga formaadis A3 lehekülje eest 11 eurot;
  3) suurema kui formaadis A3 väljavõtte puhul 0,65 eurot iga ruutdetsimeetri eest.

  (4) Keskkonnaregistrist elektroonilisel andmekandjal andmete ühekordse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 4 eurot.

§ 141.  Keskkonnaregistri arhiivi andmetest elektroonilise koopia tegemine

  Keskkonnaregistri arhiivi andmetest elektroonilise koopia tegemise eest tasutakse riigilõivu:
  1) iga formaadis A4 lehekülje eest 2 eurot;
  2) suurema kui formaadis A4 väljavõtte puhul 0,35 eurot iga ruutdetsimeetri eest.

2. jaotis Metsaseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 142.  Metsakorraldustööde tegevusloa andmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine

  Metsakorraldustööde tegevusloa andmise või kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 320 eurot.

7. peatükk Kultuuriministeeriumi valitsemisala toimingud 

1. jagu Muinsuskaitseameti toimingud 

1. jaotis Muinsuskaitseseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 143.  Muinsuskaitseseaduses sätestatud pädevustunnistuse andmise ja pikendamise taotluse läbivaatamine
[RT I, 19.03.2019, 13 - jõust. 01.05.2019]

  Muinsuskaitseseaduses sätestatud pädevustunnistuse andmise ja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.
[RT I, 19.03.2019, 13 - jõust. 01.05.2019]

§ 1431.  Muinsuskaitseseaduses sätestatud otsinguvahendi loa andmise taotluse läbivaatamine

  Muinsuskaitseseaduses sätestatud otsinguvahendi loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.
[RT I, 19.03.2019, 13 - jõust. 01.05.2019]

2. jaotis Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 144.  Kultuuriväärtuse väljaveoloa taotluse läbivaatamine ning väljaveoloa andmine ja sellest keeldumine

  Kultuuriväärtuse väljaveo loa taotluse läbivaatamise eest, samuti väljaveoloa andmise või sellest keeldumise eest kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse § 16 lõikes 4 ja § 17 lõikes 3 sätestatud alustel tasutakse riigilõivu 20 eurot kultuuriväärtuse kohta, kuid kokku mitte rohkem kui 200 eurot.
[RT I, 19.03.2019, 13 - jõust. 01.05.2019]

8. peatükk Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala toimingud 

1. jagu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toimingud 

1. jaotis Ühistranspordiseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 145.  Bussiveo liiniloa taotluse läbivaatamine

  Rahvusvahelise bussiveo liiniloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

§ 146.  Sõiduplaani muutmine

  Liiniloa alusel korraldatava rahvusvahelise bussiveo sõiduplaani muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 52 eurot.

§ 1461.  Ühenduse tegevusloa taotluse läbivaatamine

  Ühenduse tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 210 eurot.
[RT I, 11.01.2018, 1 - jõust. 01.06.2018]

§ 1462.  Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia taotluse läbivaatamine

  Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 18 eurot.
[RT I, 11.01.2018, 1 - jõust. 01.06.2018]

§ 1463.  Rahvusvahelise bussiveo muu dokumendi väljastamine

  Juhuveo kontrolldokumendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

2. jaotis Autoveoseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 147.  Ühenduse tegevusloa taotluse läbivaatamine
[RT I, 11.01.2018, 1 - jõust. 01.06.2018]

  (1) Ühenduse tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 210 eurot.

  (2) Ühenduse tegevusloa taotluse läbivaatamise eest, kui tegevusluba taotletakse selle kaotamise, varguse, hävimise või vedaja aadressi muutumise tõttu, tasutakse riigilõivu 18 eurot.
[RT I, 11.01.2018, 1 - jõust. 01.06.2018]

§ 148.  Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja taotluse läbivaatamine
[RT I, 11.01.2018, 1 - jõust. 01.06.2018]

  Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 18 eurot.
[RT I, 11.01.2018, 1 - jõust. 01.06.2018]

§ 149.  Rahvusvahelise autoveo muu dokumendi taotluse läbivaatamine
[RT I, 11.01.2018, 1 - jõust. 01.06.2018]

  (1) Välislepingu alusel nõutava veoloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.

  (2) Aastase kehtivusajaga Rahvusvahelise Transpordifoorumi Euroopa Transpordiministrite Konverentsi (edaspidi CEMT) veoloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 380 eurot.

  (3) Lühiajalise kehtivusajaga CEMT-i veoloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (4) CEMT-i kolimisveoloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 18 eurot.

  (5) Ühenduse tegevusloa alusel veosevedu teostavale autojuhile, kes ei ole Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, 14.11.2009, lk 72–87) artiklis 5 sätestatud juhitunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 18 eurot.

  (6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88–105) artikli 5 lõikest 5 tuleneva oma kulul sõitjateveo sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 18 eurot.
[RT I, 11.01.2018, 1 - jõust. 01.06.2018]

§ 1491.  Autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.

  (2) Autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa täiendava koolitusliigi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.

  (3) Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.

  (4) Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa täiendava koolitusliigi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.
[RT I, 11.01.2018, 1 - jõust. 01.06.2018]

§ 1492.  Veokorraldusjuhi koolituse korraldamise tegevusloa taotluse läbivaatamine

  Veokorraldusjuhi koolituse korraldamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.
[RT I, 11.01.2018, 1 - jõust. 01.06.2018]

3. jaotis Lennundusseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 150.  Lennutegevusloa andmine ja muutmine

  (1) Lennutegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

  (2) Lennutegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 320 eurot.

2. jagu Konkurentsiameti toimingud 

1. jaotis  
[Kehtetu - RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]

§ 151.  Koondumise menetlemine
[Kehtetu - RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]

2. jaotis Postiseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 152.  Universaalse postiteenuse tegevusloa andmise ja muutmise taotluse läbivaatamine

  (1) Universaalse postiteenuse tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1180 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Universaalse postiteenuse tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 670 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Universaalse postiteenuse tüüptingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 670 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 153.  Postiteenuse tegevusloa andmise ja muutmise taotluse läbivaatamine

  (1) Postiteenuse tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 370 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Postiteenuse tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Postiteenuse tüüptingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

3. jaotis Elektrituruseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 154.  Tegevusloa andmine ja muutmine

  (1) Tegevusloa eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:
  1) suurema kui 1 MW netovõimsusega tootmisseadme käitamise lõpetamiseks – 640 eurot;
  2) elektrienergia tootmiseks – 160 eurot iga kehtivusaasta eest;
  3) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga kuni 5 GWh – 960 eurot iga kehtivusaasta eest;
  4) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 5 GWh kuni 20 GWh – 1920 eurot iga kehtivusaasta eest;
  5) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 20 GWh kuni 50 GWh – 4480 eurot iga kehtivusaasta eest;
  6) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 50 GWh kuni 100 GWh – 6400 eurot iga kehtivusaasta eest;
  7) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 100 GWh kuni 500 GWh – 12 790 eurot iga kehtivusaasta eest;
  8) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 500 GWh – 19 180 eurot iga kehtivusaasta eest;
  9) põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks – 2560 eurot iga kehtivusaasta eest;
  10) riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamiseks – 2560 eurot iga kehtivusaasta eest;
  11) otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks – 1280 eurot iga kehtivusaasta eest;
  12) elektrienergia müügiks – 640 eurot iga kehtivusaasta eest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–8 nimetatud teenustemahuks loetakse eelmisel kalendriaastal tarbijatele edastatud elektrienergia koguse ja võrgukadude summa. Tegevust alustav võrguettevõtja tasub riigilõivu järgmiseks kalendriaastaks kavandatava teenustemahu alusel.

  (3) Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud riigilõivumäärast.

4. jaotis Maagaasiseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 155.  Tegevusloa andmine ja muutmine

  (1) Tegevusloa eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:
  1) gaasi importimiseks – 640 eurot iga kehtivusaasta eest;
  2) gaasi müügiks – 260 eurot iga kehtivusaasta eest;
  3) gaasi ülekande teenuse osutamiseks – 260 eurot iga kehtivusaasta eest;
  4) gaasi jaotamise teenuse osutamiseks – 260 eurot iga kehtivusaasta eest.

  (2) Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud riigilõivumäärast.

5. jaotis Kaugkütteseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 156.  Kaugkütteseaduse kohaselt tegevusloa andmise ja muutmise taotluse läbivaatamine

  (1) Tegevusloa eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:
  1) soojuse tootmiseks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta;
  2) soojuse jaotamiseks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta;
  3) soojuse müügiks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta või kontserni kuuluva ettevõtja kohta, kui kontserni kuuluvate soojusettevõtjate soojuse summaarne müük ületab 50 000 MWh aastas.

  (2) Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud riigilõivumäärast.

6. jaotis Raudteeseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 157.  Tegevusloa taotluse läbivaatamine

  Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:
  1) raudteeinfrastruktuuri majandamiseks 1920 eurot;
  2) raudtee reisijateveoteenuse osutamiseks 1920 eurot;
  3) raudtee kaubaveoteenuse osutamiseks 3840 eurot;
  4) raudteeveeremi remondiks 640 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  5) raudteeveeremi tehnohooldeks 640 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  6) raudteeveeremi ehituseks 1200 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

7. jaotis Riigilõivu tasumine 

§ 158.  Tegevusloa kehtivusaasta eest tasumine

  Käesoleva seaduse § 154 lõike 1 punktides 2–12, § 155 lõike 1 punktides 1–4 ja § 156 lõikes 1 nimetatud tegevusloa esimese kehtivusaasta eest tasutakse riigilõiv enne tegevusloa taotluse esitamist ning iga järgmise kehtivusaasta eest vähemalt 10 päeva enne vastava kehtivusaasta algust.

3. jagu Lennuameti toimingud 

1. jaotis Lennundusseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 159.  Õhusõiduki registreerimise taotluse läbivaatamine ning registreerimissertifikaadis muudatuste tegemine

  (1) Õhusõiduki registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu maksimaalsest lubatud stardimassist (MTOW) lähtuvalt järgmiselt:
  1) MTOW õhusõidukil kuni 750 kg – 45 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) MTOW õhusõidukil 751–5700 kg – 130 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  3) MTOW õhusõidukil üle 5700 kg – 255 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Õhusõiduki registreerimissertifikaadis muudatuste tegemise eest tasutakse riigilõivu 45 eurot iga sissekande kohta.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Õhusõiduki registreerimise eest omaniku soovile vastava registreerimistunnusega tasutakse täiendavalt riigilõivu 835 eurot.

§ 160.  Õhusõiduki lennukõlblikkussertifikaadi ja lennuloa väljaandmise taotluse läbivaatamine

  (1) Õhusõiduki lennukõlblikkussertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu maksimaalsest lubatud stardimassist (MTOW) lähtuvalt järgmiselt:
  1) MTOW õhusõidukil kuni 750 kg – 45 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) MTOW õhusõidukil 751–5700 kg – 180 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  3) MTOW õhusõidukil üle 5700 kg – 410 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Õhusõiduki lennuloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 90 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 161.  Õhusõiduki lennukõlblikkuse kontroll

  Õhusõiduki lennukõlblikkuse kontrolli eest tasutakse riigilõivu maksimaalsest lubatud stardimassist (MTOW) lähtuvalt järgmiselt:
  1) MTOW õhusõidukil kuni 750 kg – 45 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) MTOW õhusõidukil 751–5700 kg – 180 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  3) MTOW õhusõidukil üle 5700 kg – 23 × kaalukoefitsient „K” (kus K = MTOW (kilogrammides) : 1000) + 130 eurot.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

§ 162.  Lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmise taotluse läbivaatamine, käitamistingimuste muutmine ja sertifikaadi hoidmine
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

  (1) Ärilise lennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lennuettevõtja poolt käitatava suurima maksimaalse lubatud stardimassiga (MTOW) õhusõidukist lähtuvalt järgmiselt:
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]
  1) MTOW lennukil kuni 2800 kg ja helikopteril kuni 1000 kg – 2970 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) MTOW lennukil 2801–5700 kg ja helikopteril 1001–3175 kg – 4160 eurot;
  3) MTOW lennukil 5701–25 000 kg ja helikopteril üle 3175 kg – 7670 eurot;
  4) MTOW lennukil üle 25 000 kg – 11 510 eurot.

  (2) [Kehtetu - RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

  (3) [Kehtetu - RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]

  (4) [Kehtetu - RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

  (5) Uue õhusõiduki tüübi sisseviimise eest lennuettevõtja sertifikaadi käitamistingimustesse tasutakse riigilõivu õhusõiduki maksimaalsest lubatud stardimassist lähtuvalt järgmiselt:
  1) MTOW lennukil kuni 2800 kg ja helikopteril kuni 1000 kg – 275 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) MTOW lennukil 2801–5700 kg ja helikopteril 1001–3175 kg – 450 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  3) MTOW lennukil 5701–25 000 kg ja helikopteril üle 3175 kg – 680 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  4) MTOW lennukil üle 25 000 kg – 730 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (6) Lennuettevõtja sertifikaadi käitamistingimuste muutmise taotluse, välja arvatud õhusõiduki registreerimistunnuste ja lennuettevõtja kontaktandmete muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 185 eurot.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

  (7) [Kehtetu - RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lennuettevõtja sertifikaadi hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu õhusõiduki maksimaalsest lubatud stardimassist (MTOW) lähtuvalt järgmiselt:
  1) MTOW lennukil kuni 2800 kg ja helikopteril kuni 1000 kg – 1460 eurot;
  2) MTOW lennukil 2801–5700 kg ja helikopteril 1001–3175 kg – 2060 eurot;
  3) MTOW lennukil 5701–25 000 kg ja helikopteril üle 3175 kg – 2680 eurot;
  4) MTOW lennukil üle 25 000 kg – 3180 eurot.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

§ 163.  Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimine ja registreerimistunnistuse kehtivusaja pikendamine
[Kehtetu - RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

§ 164.  Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi väljaandmise, muutmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine

  (1) Aeronavigatsiooniteenuse osutaja esmase sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 2800 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 185 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi kehtivuse lõppemisel uue sertifikaadi väljaandmise eest tasutakse uue sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu:
[RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]
  1) piirkondliku lennujuhtimisteenuse osutamise puhul 800 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) lähenemislennujuhtimisteenuse osutamise puhul 800 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  3) lähilennujuhtimisteenuse osutamise puhul 800 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  4) lähi- ja lähenemislennujuhtimisteenuse osutamise puhul 800 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  5) lennuvälja lennuinfoteenuse osutamise puhul 800 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  6) lennumeteoroloogiateenuse osutamise puhul 450 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  7) aeronavigatsiooniteabe teenuse osutamise puhul 800 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  8) sideteenuse osutamise puhul 400 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  9) navigatsiooniteenuse osutamise puhul 400 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  10) seireteenuse osutamise puhul 400 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud riigilõivu võib tasuda aasta kaupa. Sellisel juhul tasutakse riigilõiv iga aasta kohta jooksva aasta 31. märtsiks olenevalt sellest, mitmeks aastaks sertifikaat välja on antud.
[RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]

§ 165.  Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadme sertifikaadi taotluse läbivaatamine
[RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]

  Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadme sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 990 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 166.  Lennuvälja ning kopteriväljaku sertifikaadi väljaandmise, kehtivusaja pikendamise ja käitamistingimuste muutmise taotluse läbivaatamine

  (1) Lennuvälja või kopteriväljaku esmase sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 5100 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) mittetäppislähenemisega lennuvälja või kopteriväljaku puhul 1000 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  3) ainult visuaaltingimustes käitatava lennuvälja või kopteriväljaku (visual flight rules – VFR) puhul 275 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi või selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 185 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi kehtivuse lõppemisel uue sertifikaadi väljaandmise eest tasutakse uue sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu:
[RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]
  1) CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 1920 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) mittetäppislähenemisega lennuvälja või kopteriväljaku puhul 450 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  3) ainult visuaaltingimustes käitatava lennuvälja või kopteriväljaku puhul 90 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud riigilõivu võib tasuda aasta kaupa. Sellisel juhul tasutakse riigilõiv iga aasta kohta jooksva aasta 31. märtsiks olenevalt sellest, mitmeks aastaks sertifikaat välja on antud.
[RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]

§ 1661.  Komisjoni määruse (EL) nr 139/2014 kohase lennuvälja sertifikaadi väljaandmise taotluse läbivaatamine, käitamistingimuste muutmine ja sertifikaadi hoidmine

  (1) Komisjoni määruse (EL) nr 139/2014, millega kehtestatakse lennuväljadega seotud nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 44, 14.02.2014, lk 1–34), kohase lennuvälja esmase sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 6620 eurot.

  (2) Komisjoni määruse (EL) nr 139/2014 kohase lennuvälja esmase sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu mittetäppislähenemisega lennuvälja puhul 1000 eurot.

  (3) Komisjoni määruse (EL) nr 139/2014 kohase lennuvälja sertifikaadi või selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 135 eurot.

  (4) Komisjoni määruse (EL) nr 139/2014 kohase lennuvälja sertifikaadi hoidmise eest tasutakse sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 1920 eurot.

  (5) Komisjoni määruse (EL) nr 139/2014 kohase lennuvälja sertifikaadi hoidmise eest tasutakse sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu mittetäppislähenemisega lennuvälja puhul 480 eurot.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

§ 167.  Lennundusloaga seotud toimingute tegemine

  (1) Lennundusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) lennujuhiõpilase, erapiloodi, purilennuki, õhupalli, ülikerglennuki ja kergõhusõiduki piloodi ning lennundustehnilise töötaja taotluse puhul 40 eurot;
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]
  2) ameti- ja liinipiloodi, lennujuhi, lennuinformaatori või lendude korraldaja taotluse puhul 80 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Lennundusloa uuendamise või duplikaadi väljaandmise eest tasutakse riigilõivu:
  1) erapiloodi, purilennuki, õhupalli, ülikerglennuki ja kergõhusõiduki piloodi ning lennundustehnilise töötaja taotluse puhul 20 eurot;
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]
  2) ameti- ja liinipiloodi, lennujuhi, lennuinformaatori või lendude korraldaja taotluse puhul 50 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Rahvusliku lennundusloa vahetamise eest komisjoni määrusega (EL) nr 1321/2014 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (ELT L 362, 17.12.2014, lk 1–194) kehtestatud vormi 26 ja komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 311, 25.11.2011, lk 1−193), nõuetele vastavaks lennundusloaks tasutakse riigilõivu:
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]
  1) erapiloodi, purilennuki ja õhupalli piloodi ning lennundustehnilise töötaja taotluse puhul 35 eurot;
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]
  2) ameti- ja liinipiloodi taotluse puhul 85 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Lennundusloale iga uue kande tegemise või iga varasema kande kehtivusaja uue tähtajani pikendamise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot. Kui lennundusloa uuendamisel tehakse ühe menetluse käigus lennundusloale mitu kannet, siis tasutakse lõivu ühe kande eest.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (5) Välisriigi lennundusloa tunnustamise kehtivustõendi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 85 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (6) Lennundusloa saamiseks vajaliku teooriaeksami sooritamise eest tasutakse riigilõivu 4 eurot eksamiteema sooritamiseks ette nähtud ühe tunni kohta.

§ 168.  Ühekordse loa väljaandmise taotluse läbivaatamine

  Ühekordse loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 45 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 169.  Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi väljaandmise taotluse läbivaatamine

  Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 170.  Jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi väljaandmise ja muutmise taotluse läbivaatamine ning sertifikaadi hoidmine

  (1) Jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 2560 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 990 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 1625 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 II lisas nimetatud õhusõiduki jätkuvat lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni sertifikaadi väljaandmise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.
[RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud organisatsiooni sertifikaadi hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 100 eurot.
[RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]

§ 171.  Lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi väljaandmise ja muutmise taotluse läbivaatamine ning sertifikaadi hoidmine
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

  (1) Lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1190 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 320 eurot.

  (3) Lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi hoidmise eest tasutakse sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu 485 eurot.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

§ 172.  Õhusõiduki tootjaorganisatsiooni sertifikaadi väljaandmise ja muutmise taotluse läbivaatamine ning sertifikaadi hoidmine

  (1) Õhusõiduki tootjaorganisatsiooni sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 900 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Õhusõiduki tootjaorganisatsiooni sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 185 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Õhusõiduki tootjaorganisatsiooni sertifikaadi hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 185 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 173.  Õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertifikaadi väljaandmise ja muutmise taotluse läbivaatamine ning sertifikaadi hoidmine

  (1) Õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertifikaadi esmase taotluse või muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu, lähtudes taotletavast pädevusest:
  1) õhusõiduki hoolduse A1 või A3 pädevuse taotluse puhul 1790 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) õhusõiduki hoolduse A2 või A4 pädevuse taotluse puhul 895 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  3) õhusõiduki mootori või abijõuseadme hoolduse B1 kuni B3 pädevuse taotluse puhul 895 eurot iga pädevuse kohta;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  4) õhusõiduki komponendi hoolduse C1 kuni C20 iga pädevuse taotluse puhul 185 eurot iga pädevuse kohta;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  5) eritööde D1 pädevuse taotluse puhul 365 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertifikaadi hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 25 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud pädevuste eest tasutavast riigilõivumäärast.

  (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 II lisas nimetatud õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertifikaadi väljaandmise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.
[RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud organisatsiooni sertifikaadi hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 100 eurot.
[RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]

§ 174.  Lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi väljaandmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine

  (1) Lennunduse erialakeele testija sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 185 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Lennunduse erialakeele testija sertifikaadi kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 185 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 175.  Lennundusjulgestusalast läbivaatust teostava isiku ning kokkuleppelise esindaja tunnustamine ja registreerimine
[Kehtetu - RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]

§ 176.  Riigilõivu tasumine sertifikaadi, loa ja tegevusloa hoidmise eest
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

  (1) Käesoleva seaduse 8. peatüki 3. jaos sätestatud riigilõiv sertifikaadi, loa või tegevusloa hoidmise eest tasutakse iga kalendriaasta 31. märtsiks.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

  (2) Sertifikaadi, loa või tegevusloa esmakordsel väljaandmisel tasutakse riigilõiv sertifikaadi, loa või tegevusloa hoidmise eest väljaandmisele järgneva kalendriaasta 31. märtsiks. Kui selleks kuupäevaks on sertifikaadi, loa või tegevusloa esmakordsest väljaandmisest möödunud vähem kui 12 kuud, tasutakse riigilõiv järgmise aasta 31. märtsiks.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

§ 177.  Õhusõidukite registrist registerpandi kohta dokumentide väljastamine

  (1) Õhusõidukite registrisse kantud registerpandi kohta kinnitatud väljatrüki väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Sellise tõendi väljastamise eest, millega tõendatakse, et kannet ei ole muudetud või et teatud kannet või kandeid registris ei ole, tasutakse riigilõivu 5 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Õhusõidukite registrisse kantud registerpandi kohta muu dokumendi kinnitatud ärakirja või väljatrüki väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot iga lehekülje eest.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 1771.  Julgestusinstruktori sertifitseerimine
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

  Julgestusinstruktori sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 21 eurot.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

§ 1772.  Julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustamine

  Julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustamise taotluse ja tunnustuse kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 4 eurot.
[RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]

§ 1773.  Pardavarude kokkuleppelise tarnija tunnustamine

  Pardavarude kokkuleppelise tarnija tunnustamise taotluse ja tunnustuse kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 245 eurot.
[RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]

§ 1774.  Tuntud saatja tunnustamine

  Tuntud saatja tunnustamise taotluse ja tunnustuse kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 235 eurot.
[RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]

§ 1775.  Kokkuleppelise esindaja tunnustamine

  Kokkuleppelise esindaja tunnustamise taotluse ja tunnustuse kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 245 eurot.
[RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]

§ 1776.  Lennuprotseduuride väljatöötaja sertifikaadi väljaandmise, muutmise ja kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamine

  (1) Lennuprotseduuride väljatöötaja sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

  (2) Lennuprotseduuride väljatöötaja sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

  (3) Lennuprotseduuride väljatöötaja sertifikaadi kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 320 eurot.
[RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]

§ 1777.  Langevarjundustegevuse käsiraamatu läbivaatamine

  Langevarjundustegevuse käsiraamatu läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 230 eurot.
[RT I, 26.02.2015, 2 - jõust. 01.03.2015]

§ 1778.  Lennutegevuse eriloa taotluse läbivaatamine

  (1) Lennutegevuse eriloa taotluse, välja arvatud ohtliku kauba veo eriloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu õhusõiduki maksimaalsest lubatud stardimassist (MTOW) lähtuvalt järgmiselt:
  1) MTOW lennukil kuni 2800 kg ja kopteril kuni 1000 kg – 730 eurot;
  2) MTOW lennukil 2801–5700 kg ja kopteril 1001–3175 kg – 1170 eurot;
  3) MTOW lennukil 5701–25 000 kg ja kopteril üle 3175 kg – 1870 eurot;
  4) MTOW lennukil üle 25 000 kg – 2920 eurot.

  (2) Ohtliku kauba veo eriloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu õhusõiduki maksimaalsest lubatud stardimassist (MTOW) lähtuvalt järgmiselt:
  1) MTOW lennukil kuni 2800 kg ja kopteril kuni 1000 kg – 270 eurot;
  2) MTOW lennukil 2801–5700 kg ja kopteril 1001–3175 kg – 360 eurot;
  3) MTOW lennukil 5701–25 000 kg ja kopteril üle 3175 kg – 430 eurot;
  4) MTOW lennukil üle 25 000 kg – 580 eurot.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

§ 1779.  Kõrge riskitasemega ärilise erilennu loa taotluse ja loa muutmise taotluse läbivaatamine ning loa hoidmine

  (1) Kõrge riskitasemega ärilise erilennu loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 745 eurot.

  (2) Kõrge riskitasemega ärilise erilennu loa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 110 eurot.

  (3) Kõrge riskitasemega ärilise erilennu loa hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 380 eurot.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

§ 17710.  Maandumiseks sobimatu ala kohal kopteri ärilisel eesmärgil käitamise loa taotluse läbivaatamine

  Maandumiseks sobimatu ala kohal kopteri ärilisel eesmärgil käitamise loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 745 eurot.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

§ 17711.  Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi väljaandmise ja muutmise taotluse läbivaatamine ning sertifikaadi hoidmine

  (1) Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 3190 eurot.

  (2) Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 270 eurot.

  (3) Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 880 eurot.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

§ 17712.  Salongitöötaja tunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamine

  Salongitöötaja tunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

§ 17713.  Nõuete täitmise alternatiivsete meetodite kohaldamise loa taotluse läbivaatamine ja loa hoidmine

  (1) Nõuete täitmise alternatiivsete meetodite kohaldamise loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1000 eurot.

  (2) Nõuete täitmise alternatiivsete meetodite kohaldamise loa hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 100 eurot.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

§ 17714.  Lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaadi väljaandmise ja muutmise taotluse läbivaatamine ning sertifikaadi hoidmine

  (1) Lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 400 eurot.

  (2) Lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.

  (3) Lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaadi hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 100 eurot.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

§ 17715.  Lennundusarsti tunnistuse väljaandmise, kehtivusaja pikendamise ja muutmise ning lennundusarsti pädevuse laiendamise taotluse läbivaatamine

  (1) Lennundusarsti tunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.

  (2) Lennundusarsti tunnistuse kehtivusaja pikendamise ja muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.

  (3) Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohase lennundusarsti tunnistust omava lennundusarsti pädevuse laiendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

§ 17716.  Mitte-EASA õhusõiduki erilennul käitamise tegevusloa väljaandmise ja muutmise taotluse läbivaatamine ning tegevusloa hoidmine

  (1) Mitte-EASA õhusõiduki erilennul käitamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 730 eurot.

  (2) Mitte-EASA õhusõiduki erilennul käitamise tegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 120 eurot.

  (3) Mitte-EASA õhusõiduki erilennul käitamise tegevusloa hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 250 eurot.
[RT I, 07.03.2018, 1 - jõust. 15.03.2018]

4. jagu Maanteeameti toimingud 
[Kehtetu - RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

1. jaotis Teeseaduse alusel tehtavad toimingud 
[Kehtetu - RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 178.  Teehoiutööde tegevusloa taotluse lahendamine
[Kehtetu - RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 179.  Pädevustunnistuse taotluse läbivaatamine
[Kehtetu - RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

5. jagu Veeteede Ameti toimingud 

1. jaotis Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 180.  Laevapereta prahitud laevade registri kanded

  (1) Laeva kandmise eest laevapereta prahitud laevade registrisse koos lipudokumendi väljastamisega, samuti registreerimise pikendamise eest koos lipudokumendi väljastamisega tasutakse riigilõivu 32 eurot ja lisaks 0,10 eurot iga kogumahutavuse ühiku eest, kuid kokku mitte üle 3200 euro laeva kohta.

  (2) Registrisse kantud andmete muutmise ja täiendamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

  (3) Laeva kustutamise eest laevapereta prahitud laevade registrist koos vastava tunnistuse väljastamisega tasutakse riigilõivu 20 eurot.

§ 181.  Registri dokumendi väljastamine

  (1) Ajutise liputunnistuse väljastamise eest laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 23 alusel tasutakse riigilõivu 84 eurot.

  (2) Laevapereta prahitud laevade registri dokumendi ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.

  (3) Kaubandusliku meresõidu koodeksi alusel asutatud laevaregistri dokumendi kinnitatud ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 4 eurot.

2. jaotis Meresõiduohutuse seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 182.  Veesõiduki tehniline ülevaatus

  (1) Laeva, väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva tehnilise ülevaatuse eest tasutakse riigilõivu 68 eurot Veeteede Ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte alla 17 euro ja mitte üle 2000 euro.

  (2) Väikelaeva või jeti ülevaatuseks või kontrollimiseks Veeteede Ameti järelevalveametniku kohalekutsumise korral Eesti piires tasutakse riigilõivu 16 eurot iga väikelaeva või jeti ülevaatuse või kontrollimise eest.

  (3) Kui pärast laeva kontrollimist peetakse laev kinni, tasub reeder uue kontrollimise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.

  (4) Sadamasse sisenemise keelu kehtetuks tunnistamiseks läbiviidava laiendatud kontrolli eest tasutakse riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.

§ 183.  Reederi ja laeva meresõiduohutusalane auditeerimine

  (1) Reederi ja laeva meresõiduohutusalase auditeerimise ja auditeerimisele eelneva dokumentatsiooni läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Veeteede Ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 1920 euro alalise tunnistuse väljastamisel ning mitte üle 640 euro ajutise tunnistuse väljastamisel.

  (2) Kui meresõiduohutusalasel auditeerimisel või sellele eelneval dokumentatsiooni läbivaatamisel selgub, et reeder või laev ei täida meresõiduohutuse nõudeid, tasutakse uue auditeerimise ja dokumentatsiooni läbivaatamise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.

§ 184.  Laeva turvaülevaatus

  (1) Laeva turvaülevaatuse eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Veeteede Ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 1920 euro alalise tunnistuse väljastamisel või pikendamisel ning mitte üle 640 euro ajutise tunnistuse väljastamisel.

  (2) Laeva turvaplaani ja selle muudatuste läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Veeteede Ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 640 euro.

  (3) Kui laeva turvaülevaatusel selgub, et laev ei ole nõuetekohane, tasutakse uue ülevaatuse eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.

§ 185.  Laevapere liikme töö- ja elamistingimuste ülevaatus

  (1) Laevapere liikme töö- ja elamistingimuste ülevaatuse ja ülevaatusele eelneva dokumentatsiooni läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Veeteede Ameti või volitatud klassifikatsiooniühingu järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 1920 euro alalise meretöötunnistuse väljastamisel ning mitte üle 640 euro ajutise meretöötunnistuse väljastamisel.

  (2) Kui laeva ülevaatusel tuvastatakse laevapere liikme töö- ja elamistingimuste oluline mittevastavus, tasutakse korduva ülevaatuse eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.

§ 186.  Tegevusloa taotluse läbivaatamine

  Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Veeteede Ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 2000 euro.

§ 187.  Lootsi kvalifikatsioonieksami ja lootsitasõidu eksami vastuvõtmine

  (1) Lootsi kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.

  (2) Lihtsustatud korras lootsi kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

  (3) Lootsitasõidu eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 400 eurot.

  (4) Kui loots või lootsitasõidu loa taotleja ei soorita eksamit, tasutakse uue eksami vastuvõtmise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1, 2 või 3 sätestatud määras.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 188.  Kemikaalitankeri lastioperatsioonide ülevaatus

  Kemikaalitankeri lastioperatsioonide ülevaatuse eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Veeteede Ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 2000 euro.

§ 189.  Laevale, lootsile ja laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatorile tunnistuste väljastamine

  (1) Laevale meresõiduohutust või keskkonnaohutust tõendava tunnistuse, sõidukõlblikkuse tunnistuse, mõõtekirja, laadungimärgi tunnistuse, meretöötunnistuse, meretöönõuetele vastavuse deklaratsiooni, ajutise meretöötunnistuse, kalandustöötunnistuse, tunnistuse „Laevaandmete alaline register” või ühekordse ülesõiduloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 6 eurot iga lehekülje eest.

  (2) Lootsi (mereloots, vanemmereloots, sadamaloots, avamereloots) kutsetunnistuse või lootsitasõidu loa väljastamise või pikendamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatori või vanemoperaatori kutsetunnistuse, teenistusraamatu või teenistusraamatu kinnituslehe väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Käesolevas paragrahvis nimetatud tunnistuse või dokumendi duplikaadi väljastamise eest tasutakse sama suurusega riigilõivu kui originaaltunnistuse või -dokumendi väljastamise eest.

§ 190.  Laeva tehnilise dokumentatsiooni läbivaatamine ja kooskõlastamine

  Laeva tehnilise dokumentatsiooni läbivaatamise ja kooskõlastamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Veeteede Ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 2000 euro.

§ 191.  Laevale tunnistuste ja tõendite väljastamise aluseks oleva dokumentatsiooni läbivaatamine

  Laevale tunnistuste ja tõendite väljastamise aluseks oleva dokumentatsiooni läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Veeteede Ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 2000 euro.

§ 192.  Töötunnipõhiste riigilõivude arvestamine

  Käesoleva seaduse § 182 lõikes 1, § 183 lõikes 1, § 184 lõigetes 1 ja 2, § 185 lõikes 1 ning §-des 186, 188, 190 ja 191 sätestatud toimingute puhul arvestatakse riigilõivu minutilise täpsusega.

§ 193.  Laevapere liikme kutseeksami vastuvõtmine

  (1) Laevapere liikme kutseeksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 35 eurot.

  (2) Kui laevapere liige ei soorita kutseeksamit, tasutakse uue kutseeksami vastuvõtmise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.

§ 194.  Laevapere liikmetele diplomite ja tunnistuste väljastamine

  (1) Laevapere liikme meresõidudiplomi või siseveelaeva laevajuhi diplomi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) väiksema kui 750 kW peamasinate koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistuse puhul – 20 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeva rannasõidukipri tunnistuse puhul – 10 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  3) väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistuse puhul – 10 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  4) väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri tunnistuse puhul – 10 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  5) raadioside operaatori või piirangutega raadioside operaatori tunnistuse puhul – 10 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  6) laevaelektriku, vanemmadruse, vahimadruse, madruse, siseveelaeva madruse, laevamotoristi, vanemmotoristi, laeva külmutusseadmete masinisti, kiirvalvepaadi vanema, päästevahendite ja valvepaadi vanema, päästeparve vanema või laevakoka tunnistuse puhul – 10 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  7) laeva turvaülema tunnistuse puhul – 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Laevapere liikme meresõidudiplomi või kutsetunnistuse kinnituslehe ja siseveelaeva laevajuhi diplomi kinnituslehe väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Laevapere liikme täiendusõppekursuse läbimist tõendava tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (5) Laevapere liikme soodustusloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 nimetamata tunnistuste väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (7) Käesolevas paragrahvis nimetatud tunnistuse või dokumendi duplikaadi väljastamise eest tasutakse sama suurusega riigilõivu kui originaaltunnistuse või -dokumendi väljastamise eest.

§ 195.  Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastamine

  Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

3. jaotis Sadamaseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 196.  Sadamarajatise turvatunnistuse väljastamine ja tunnistusele märke tegemine

  Sadamarajatise turvatunnistuse väljastamise või tunnistusele märke tegemise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

§ 197.  Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüs ning turvaplaan

  (1) Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüsi läbiviimise ja selle aruandesse muudatuste tegemise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot iga sadama või sadamarajatise kohta, kuid kokku mitte üle 640 euro.

  (2) Sadama ja sadamarajatise turvaplaanide ja nende muudatuste läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot iga sadama või sadamarajatise kohta, kuid kokku mitte üle 640 euro.

  (3) Kui sadama või sadamarajatise turvaplaani või selle muudatuste läbivaatamisel selgub, et sadam või sadamarajatis ei ole nõuetekohane, tasutakse uue turvaplaani või selle muudatuste läbivaatamise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud määras.

§ 198.  Sadamakapteni ning sadama ja sadamarajatise turvaülema atesteerimine

  Isiku sadamakaptenina, sadama turvaülemana ja sadamarajatise turvaülemana atesteerimiseks esitamise eest tasutakse riigilõivu 75 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 199.  Turvaettevõtja tunnustamise taotluse läbivaatamine

  (1) Turvaettevõtja tunnustamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

  (2) Kui tunnustamise taotluse läbivaatamisel selgub, et turvaettevõtja ei ole nõuetekohane, tasutakse uue taotluse läbivaatamise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.

§ 200.  Sadama sadamaregistrisse kandmine ja sadamaregistri kande muutmine

  (1) Sadama sadamaregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

  (2) Sadamaregistri kande muutmise eest tasutakse riigilõivu 13 eurot.

4. jaotis Kaubandusliku meresõidu seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 201.  Vastutuskindlustuse ja muu rahalise tagatise tõendi taotluse läbivaatamine

  Vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 40 eurot.

6. jagu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti toimingud 
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

1. jaotis Lõhkematerjaliseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 202.  Lõhkematerjaliseaduse alusel toimingute tegemine

  (1) Lõhkematerjali käitlemisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 290 eurot.

  (11) Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemiskoha käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu järgmiselt:
  1) 1030 eurot, kui käitlemiskoht on samal ajal A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte kemikaaliseaduse tähenduses;
  2) 900 eurot, kui käitlemiskoht on samal ajal B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte kemikaaliseaduse tähenduses;
  3) 640 eurot, kui käitlemiskoht on samal ajal C-kategooria ettevõte kemikaaliseaduse tähenduses;
  4) käesoleva lõike punktides 1−3 nimetamata juhul 385 eurot.
[RT I, 21.06.2017, 1 - jõust. 04.07.2017]

  (2) [Kehtetu - RT I, 21.06.2017, 1 - jõust. 04.07.2017]

  (3) [Kehtetu - RT I, 21.06.2017, 1 - jõust. 04.07.2017]

  (4) [Kehtetu - RT I, 21.06.2017, 1 - jõust. 04.07.2017]

  (5) Ohtlikuma lõhketöö loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
[RT I, 21.06.2017, 1 - jõust. 04.07.2017]

  (6) Ohtlikuma lõhketöö loa kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot.
[RT I, 21.06.2017, 1 - jõust. 04.07.2017]

  (7) Veoloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.
[RT I, 21.06.2017, 1 - jõust. 04.07.2017]

  (8) Lõhkematerjali valdkonnas töötava isiku pädevustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (9) Pürotehniku ja pürotehnilise toote käitlemise korraldaja pädevustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (10) Pädevustunnistuse duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (11) Pädevustunnistuse kehtivuse pikendamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (12) Pürotehnilise toote käitlemise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

11. jaotis Relvaseaduse alusel tehtavad toimingud 
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

§ 2021.  Sõjalise otstarbega laskemoona või lahingumoona käitlemisega seotud toimingud

  (1) Sõjalise otstarbega laskemoona või lahingumoona käitlemiseks tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 950 eurot.

  (2) Sõjalise otstarbega laskemoona või lahingumoona käitlemiskoha käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1150 eurot.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

2. jaotis Kaevandamisseaduse alusel tehtavad toimingud 
[Kehtetu - RT I, 10.11.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 203.  Vastutava spetsialisti pädevustunnistuse andmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine
[Kehtetu - RT I, 10.11.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

3. jaotis Mõõteseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 204.  Mõõtevahendi riigisisese tüübikinnitustunnistuse taotluse läbivaatamine
[RT I, 25.05.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  Riigisisese tüübikinnitustunnistuse andmise, selle muutmise või kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 240 eurot.
[RT I, 25.05.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

4. jaotis Elektroonilise side seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 205.  Dokumendi ärakirja väljastamine

  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti väljastatava dokumendi kinnitatud ärakirja eest tasutakse riigilõivu 4 eurot iga dokumendi eest.
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

§ 206.  Sagedusloa andmine, muutmine ja kehtivusaja pikendamine

  (1) Amatöörraadiojaama tööloa taotluse või tööloa kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Sagedusloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest ühe simplekssideks kasutatava raadiosageduskanali kohta tasutakse riigilõivu:
  1) ühes maakonnas paikneva raadiovõrgu eest käesoleva seaduse lisas 3 (edaspidi lisa 3) sätestatud määras;
  2) kahes kuni viies maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisas 3 sätestatud määra kahekordses suuruses;
  3) kuues kuni kümnes maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisas 3 sätestatud määra kolmekordses suuruses;
  4) üheteistkümnes ja enamas maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisas 3 sätestatud määra viiekordses suuruses;
  5) ühe raadiosideliini raadiosaatja eest lisas 3 sätestatud määras;
  6) vee- või õhusõidukiga side pidamiseks kasutatava paikse või liikuva maapealse raadiosaatja, sealhulgas navigatsioonisaatja eest lisas 3 sätestatud määras.

  (3) Lähitoimeseadmetele üheks aastaks sagedusloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 16 eurot.

  (4) Sagedusloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest ühe dupleks- või semiduplekssideks kasutatava raadiosageduskanali kohta tasutakse riigilõivu:
  1) ühes maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktides 1 ja 6 sätestatud määra pooleteisekordses suuruses;
  2) kahes kuni viies maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktides 1 ja 6 sätestatud määra kolmekordses suuruses;
  3) kuues kuni kümnes maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktides 1 ja 6 sätestatud määra neljakordses suuruses;
  4) üheteistkümnes ja enamas maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktides 1 ja 6 sätestatud määra seitsmekordses suuruses;
  5) ühe raadiosideliini raadiosaatja eest lisa 3 punktis 4 sätestatud määra pooleteisekordses suuruses.

  (5) Sagedusloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest ühe mobiiltelefonivõrgu, juurdepääsu raadiovõrgu või liikuva maaside lairiba raadiovõrgu kohta tasutakse riigilõivu:
  1) ühes maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktis 2 sätestatud määra pooleteisekordses suuruses;
  2) kahes kuni viies maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktis 2 sätestatud määra kolmekordses suuruses;
  3) kuues kuni kümnes maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktis 2 sätestatud määra neljakordses suuruses;
  4) üheteistkümnes ja enamas maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktis 2 sätestatud määra seitsmekordses suuruses.

  (6) Vee- või õhusõiduki raadioloa kuni kolmeks aastaks andmise või kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 1/3 osa lisas 3 sätestatud määrast iga aasta kohta.

  (7) Sagedusloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest 12,5 kHz või väiksema kanalisammu puhul tasutakse riigilõivu 50 protsenti käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 4 ning lisa 3 punkti 1 alusel arvutatud riigilõivumäärast.

  (8) Sagedusloa, välja arvatud vee- ja õhusõiduki raadioluba ning amatöörraadiojaama tööluba, kuni 31 kalendripäevaks andmise või kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 1/6 osa lisas 3 sätestatud määrast.

  (9) Vee- või õhusõiduki raadioloa kuni 31 kalendripäevaks andmise või kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 1/12 osa lisas 3 sätestatud määrast.

  (10) Sagedusloa, välja arvatud vee- ja õhusõiduki raadioluba ning amatöörraadiojaama tööluba, 32 kalendripäevaks kuni 11 kuuks andmise või kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 1/12 osa lisas 3 sätestatud määrast iga kuu kohta.

  (11) Vee- või õhusõiduki raadioloa 32 kalendripäevaks kuni 11 kuuks andmise või kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 1/24 osa lisas 3 sätestatud määrast iga kuu kohta.

  (12) Sagedusloa omaniku soovil sagedusloal märgitud andmete või tingimuste muutmise eest tasutakse riigilõivu 16 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (13) Sagedusloa omaniku soovil sagedusloal lisas 3 nimetatud tingimuste muutmise eest tasutakse riigilõivu lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 12 sätestatud riigilõivumäärale 1/12 osa lisas 3 sätestatud esialgse riigilõivumäära ja muudetud tingimuste esialgsest suurema riigilõivumäära erinevusest iga kuu kohta, mis on jäänud sagedusloa kehtivusaja lõppemiseni.

  (14) Sagedusloa omaniku soovil sagedusloal maakondade arvu suurendamise eest tasutakse riigilõivu lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 12 sätestatud riigilõivumäärale 1/12 osa käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 nimetatud esialgse ja suurendatud maakondade arvu riigilõivumäärade erinevusest iga kuu kohta, mis on jäänud sagedusloa kehtivusaja lõppemiseni.

  (15) Numeratsiooniplaanis elektroonilise side otstarbeks määratud numbriloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu lisas 3 sätestatud määras.

§ 207.  Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistuse andmine

  Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistuse (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate – HAREC) andmise eest tasutakse riigilõivu 16 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

5. jaotis Digitaalallkirja seaduse alusel tehtavad toimingud 
[Kehtetu - RT I, 25.10.2016, 1 - jõust. 26.10.2016]

§ 208.  Sertifitseerimise riikliku registri toimingud
[Kehtetu - RT I, 25.10.2016, 1 - jõust. 26.10.2016]

51. jaotis E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 2081.  Usaldusteenuse osutaja loa taotlemise ja usaldusnimekirja kandmise toimingud

  (1) Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja esmakordse loa ja kvalifitseerimata usaldusteenuse osutaja usaldusteenuse usaldusnimekirja kandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1030 eurot iga usaldusteenuse kohta.

  (2) Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja korduva loa ja kvalifitseerimata usaldusteenuse osutaja usaldusteenuse usaldusnimekirja korduva kandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 770 eurot iga usaldusteenuse kohta.

  (3) Kvalifitseeritud ja kvalifitseerimata usaldusteenuse osutaja andmete muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot.
[RT I, 25.10.2016, 1 - jõust. 26.10.2016]

6. jaotis Raudteeseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 209.  Riikliku raudteeliiklusregistri kanded

  (1) Raudteerajatise raudteeliiklusregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu:
  1) avalikuks kasutamiseks määratud raudteel asuva raudteerajatise eest 80 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) mitteavalikul raudteel asuva raudteerajatise eest 80 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Raudteeveeremi raudteeliiklusregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu:
  1) veduri puhul 320 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) vaguni puhul 320 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  3) muu raudteeveeremi puhul 320 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Raudteerajatise registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Raudteeveeremi registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu 80 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 210.  Registreerimistunnistuse ja registreerimismärgi väljastamine

  (1) Raudtee registrisse kandmisel raudteele registreerimistunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Raudteeveeremi registrisse kandmisel raudteeveeremile registreerimistunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 211.  Raudteeveeremi kasutuselevõtmise lubamine

  Raudteeveeremi kasutuselevõtmise lubamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu järgmiselt:
  1) raudteeveeremi esmaseks kasutusele võtmiseks, kui raudteeveerem vastab koostalitluse tehnilistele kirjeldustele, 4160 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) raudteeveeremi täiendavaks kasutusele võtmiseks, kui raudteeveerem vastab koostalitluse tehnilistele kirjeldustele, 4160 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  3) raudteeveeremi esmaseks kasutusele võtmiseks, kui raudteeveerem ei vasta koostalitluse tehnilistele kirjeldustele, 4160 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  4) raudteeveeremi täiendavaks kasutusele võtmiseks, kui raudteeveerem ei vasta koostalitluse tehnilistele kirjeldustele, 4160 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 212.  Ohutusloa, ohutustunnistuse ja tegutsemise ohutustunnistuse taotluse läbivaatamine

  (1) Ohutusloa väljastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu ohutusloa A-osa eest 1920 eurot ja ohutusloa B-osa eest 1920 eurot.

  (2) Ohutusloa A- või B-osa muutmise või uuendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Ohutustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tunnistuse liigist järgmiselt:
  1) raudtee reisijateveoga tegelemiseks ohutustunnistuse A-osa eest 1440 eurot ja ohutustunnistuse B-osa eest 1440 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) raudtee kaubaveoga tegelemiseks ohutustunnistuse A-osa eest 1440 eurot ja ohutustunnistuse B-osa eest 1440 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Ohutustunnistuse A- või B-osa muutmise või uuendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (5) Tegutsemise ohutustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tunnistuse liigist järgmiselt:
  1) mitteavalikul raudteel kogupikkusega kuni 5000 meetrit raudteeliikluse korraldamiseks 400 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) mitteavalikul raudteel kogupikkusega 5001–15 000 meetrit raudteeliikluse korraldamiseks 960 eurot;
  3) mitteavalikul raudteel kogupikkusega alates 15 001 meetrist raudteeliikluse korraldamiseks 1280 eurot;
  4) mitteavalikul raudteel, mis ei ole ühenduses avaliku raudtee võrgustikuga, reisijateveo korraldamiseks 1440 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  5) mitteavalikul raudteel kaubaveo korraldamiseks 1440 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (6) Tegutsemise ohutustunnistuse muutmise või uuendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot. Mitteavalikul raudteel, mis ei ole ühenduses avaliku raudtee võrgustikuga, reisijateveoga tegelemiseks antud tegutsemise ohutustunnistuse muutmise või uuendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 213.  Läbilaskevõime taotluse esitamine

  Läbilaskevõime taotluse esitamise korral Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile kui läbilaskevõime jaotusorganile raudteeseaduse § 63 tähenduses tasutakse igaks liiklusgraafikuperioodiks taotletava läbilaskevõimeosa eest riigilõivu 96 eurot.
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

7. jaotis Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud 
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 214.  Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitusloa taotluse läbivaatamine
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

  Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 215.  Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamine
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

  Avalikku veekogusse ehitatud kaldaga püsivalt ühendamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 2151.  Riigi eriplaneeringu alusel ehitatava ehitise ehitusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Riigi eriplaneeringu alusel ehitatava ehitise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Ehitise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  (2) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 2152.  Riigi eriplaneeringu alusel ehitatava ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Riigi eriplaneeringu alusel ehitatava ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

  (2) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku ehitise eest eraldi.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 2153.  Kiire elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga seotud vaidluste lahendamine

  (1) Võrguvaldaja füüsilise taristu miinimumteabe, võrguvaldaja füüsilise taristu vaatluse või käimasoleva või kavandatava ehitustöö miinimumteabe vaidluse lahendamiseks esitatud avalduse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.

  (2) Võrguvaldaja füüsilisele taristule juurdepääsu, ehitamise ühise teostamise või hoonesisesele füüsilisele taristule juurdepääsu vaidluse lahendamiseks esitatud avalduse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.
[RT I, 15.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 2154.  Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata maakondadevahelise või riigipiire ületava sideehitise projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine

  Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata sideehitise projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

§ 2155.  Ehitise, mille ehitusloa andmine on riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuses, ehitusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Ehitise, mille ehitusloa andmine on riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuses, ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Ehitise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  (2) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

§ 2156.  Ehitise, mille kasutusloa andmine on riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuses, kasutusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Ehitise, mille kasutusloa andmine on riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuses, kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

  (2) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

§ 2157.  Ehitise, mille ehitusloa andmine on mitme riigiasutuse pädevuses, ehitusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Ehitise, mille ehitusloa andmine on mitme riigiasutuse pädevuses, ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Ehitise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  (2) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

§ 2158.  Ehitise, mille kasutusloa andmine on mitme riigiasutuse pädevuses, kasutusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Ehitise, mille kasutusloa andmine on mitme riigiasutuse pädevuses, kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

  (2) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku ehitise eest eraldi.
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

§ 2159.  Raudteerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Raudteerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  (2) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

§ 21510.  Raudteerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Raudteerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  (2) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

§ 21511.  Riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise ehitusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Riigikaitselise või julgeolekuasutuse ehitise ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Ehitise ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  (2) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

8. jaotis Meediateenuste seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 216.  Televisiooni- ja raadioteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Vaba juurdepääsuga raadioteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

  (2) Vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

  (3) Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 510 eurot.

  (4) Televisiooni- ja raadioteenuse osutamise ajutise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 75 eurot.

  (5) Satelliittelevisiooni tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 960 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

9. jaotis Kemikaaliseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 217.  Käitamisloa taotluse läbivaatamine
[RT I, 10.11.2015, 2 - jõust. 01.12.2015]

  (1) A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1030 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (11) B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 900 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Ohtliku ettevõtte käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 2171.  Ohutusnõuniku eksami vastuvõtmine ning tunnistuse väljastamine

  (1) Ohutusnõuniku eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 33 eurot.

  (2) Ohutusnõuniku tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 33 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 26 eurot.
[RT I, 10.11.2015, 2 - jõust. 01.12.2015]

10. jaotis Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel tehtavad toimingud 
[RT I, 29.11.2018, 1 - jõust. 25.12.2018]

§ 2172.  Sisepõlemismootori tüübikinnitustunnistuse taotluse läbivaatamine

  (1) Tüübikinnitustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 6000 eurot.

  (2) Tüübikinnitustunnistuse muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 5500 eurot.
[RT I, 29.11.2018, 1 - jõust. 25.12.2018]

7. jagu Maanteeameti toimingud 

§ 218.  Sõiduki ja veesõiduki registreerimine

  (1) Sõiduki, välja arvatud mopeedi ja kuni 3500-kilogrammise täismassiga haagise, registreerimise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

  (2) Väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimise eest tasutakse riigilõivu 67 eurot.

  (3) Maastikusõiduki või jeti registreerimise eest tasutakse riigilõivu 67 eurot.

  (4) Ajutiselt Eestisse imporditud sõiduki registreerimise eest tasutakse riigilõivu 335 eurot.

  (5) Mopeedi registreerimise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.

  (6) Kuni 3500-kilogrammise täismassiga haagise registreerimise eest tasutakse riigilõivu 63 eurot.

§ 219.  Registreerimismärgi väljastamine

  (1) Auto üldkasutatava, vähendatud mõõtmetega, vanasõiduki või võistlusauto registreerimismärgi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 62 eurot.

  (2) Mootorratta, traktori, traktori baasil ehitatud masina, liikurmasina ja haagise registreerimismärgi või nende vanasõidukina registreerimisel vanasõiduki registreerimismärgi või maastikusõiduki registreerimismärgi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  (3) Eritellimuse järgi valmistatud registreerimismärgi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 1350 eurot.

  (4) Transiitmärgi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

  (5) Mootorsõiduki (välja arvatud mootorratta) ja selle haagise, väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva teisaldatava registreerimismärgi kirjega „PROOV” väljastamise eest tasutakse riigilõivu 205 eurot.

  (6) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registreerimismärgid on valmistatud üksikkorras omaniku avalduse alusel, tasutakse nende esmaväljastamise eest riigilõivu 470 eurot. Omaniku avalduse alusel samast seeriast järjestikuste registreerimismärkide tellimisel korraga rohkem kui kümnele autole tasutakse riigilõivu 135 eurot iga registreerimismärgi väljastamise eest.

  (7) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud registreerimismärgid on valmistatud üksikkorras omaniku avalduse alusel, tasutakse nende esmaväljastamise eest riigilõivu 235 eurot.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud registreerimismärkide korduskasutuseks väljastamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud registreerimismärgi ühe duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (10) Mopeedi registreerimismärgi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 6 eurot.

§ 220.  Registriandmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmete muutmise eest seoses sõiduki, väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omaniku vahetumisega tasutakse riigilõivu 61 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt Maanteeameti e-teenuste infosüsteemi (edaspidi e-teenuste infosüsteem) kaudu, tasutakse riigilõivu 48 eurot.

  (2) Mopeedi registriandmete muudatuste vormistamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 8 eurot.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata registriandmete muudatuste vormistamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 16 eurot.

  (4) Registreerimistunnistuse väljastamise eest, kui selle on tinginud kõikide lahtrite täitumine tehnonõuetele vastavuse kontrolli kohta tehtavate märgete tõttu, samuti varastatud või tulekahju tagajärjel hävinud registreerimistunnistuse asendamise eest pädeva riigiasutuse tõendi esitamisel, koos käesolevas lõikes nimetatud toimingutest tuleneva registrikande muudatusega, tasutakse riigilõivu 10 eurot.

§ 221.  Liiklusregistri andmete väljastamine

  (1) Ühekordse taotluse alusel liiklusregistri andmete ja andmetest väljavõtte või muu dokumendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 8 eurot iga töötunni eest.

  (2) Andmete liiklusregistrisse kandmise aluseks oleva dokumendi kinnitatud ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.

§ 222.  Juhtimisõigust tõendava dokumendi väljastamine

  (1) Mootorsõiduki esmase juhiloa, juhiloa või rahvusvahelise juhiloa väljastamise või vahetamise eest tasutakse riigilõivu 26 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 20 eurot.

  (2) Mootorsõiduki esmase juhiloa või juhiloa väljastamise eest kiirtellimuse korras järgmiseks tööpäevaks tasutakse riigilõivu 53 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 42 eurot.

  (3) Mootorsõiduki esmase juhiloa või juhiloa taotlemisel käesoleva seaduse § 20 lõikes 2 sätestatud juhul tasutakse riigilõivu 13 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 10 eurot.

  (4) Väikelaeva või jeti juhtimise õigust tõendava dokumendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 26 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 20 eurot.

  (5) Mootorsõiduki piiratud õigusega juhiloa või ajutise juhiloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 16 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 12 eurot.

  (6) Varastatud või tulekahju tagajärjel hävinud käesoleva paragrahvi lõikes 1, 4 või 5 nimetatud dokumendi väljastamise eest tasutakse pädeva riigiasutuse tõendi esitamisel riigilõivu 6 eurot.

§ 223.  Mootorsõidukijuhi eksamile registreerimine ja eksami vastuvõtmine

  (1) Mootorsõidukijuhi teooriaeksamile registreerimise ja eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 26 eurot.

  (2) Mootorsõidukijuhi sõidueksamile registreerimise ja eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu:
  1) Maanteeameti valduses oleva mootorratta või B-kategooria auto kasutamisel 40 eurot;
  2) Maanteeameti valduses oleva veoauto, autobussi või nende autorongi kasutamisel 67 eurot;
  3) muu eksamisõidukile kehtestatud nõuetele vastava sõiduki kasutamisel 26 eurot.

  (3) Mopeedijuhi teooriaeksamile registreerimise ja eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu kokku 3 eurot.

  (4) Mopeedijuhi sõidueksamile registreerimise ja eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu:
  1) Maanteeameti valduses oleva mopeedi kasutamisel 20 eurot;
  2) muu mopeedi kasutamisel 6 eurot.

§ 224.  Mootorsõidukijuhi õpetaja ja juhendaja tunnistuse ning mootorsõidukijuhi koolitamise loa väljastamine

  (1) Mootorsõidukijuhi õpetajale koolitamise õigust tõendava tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 33 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 26 eurot.

  (2) Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 16 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 12 eurot.

§ 225.  Ohtlikke veoseid vedava autojuhi ja ohutusnõuniku eksami vastuvõtmine ning tunnistuse väljastamine

  (1) Ohtlikke veoseid vedava autojuhi (ADR) eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 33 eurot.

  (2) Ohutusnõuniku eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 33 eurot.

  (3) Ohtlikke veoseid vedava autojuhi tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 33 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 26 eurot.

  (4) Ohutusnõuniku tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 33 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 26 eurot.

§ 226.  Pädevustunnistuse väljastamine
[RT I, 11.01.2018, 1 - jõust. 01.06.2018]

  Veoautojuhi ja bussijuhi pädevustunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 33 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 26 eurot.
[RT I, 11.01.2018, 1 - jõust. 01.06.2018]

§ 227.  Digitaalse andmesalvestusega sõidumeeriku kaardi väljastamine

  (1) Juhikaardi, töökojakaardi, ettevõttekaardi ja kontrollikaardi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 40 eurot.
[RT I, 28.03.2017, 1 - jõust. 07.04.2017]

  (2) Sõidumeerikukaardi taotlemisel käesoleva seaduse § 20 lõikes 2 sätestatud juhul tasutakse riigilõivu 36 eurot.

§ 228.  Maanteeameti spetsialisti kohalekutsumine

  Ratastraktori, liikurmasina, nende haagiste ja väikelaeva kontrollimiseks Maanteeameti spetsialisti kohalekutsumise korral Eesti piires tasutakse riigilõivu 40 eurot iga ratastraktori, liikurmasina ja nende haagise või väikelaeva kontrollimise eest.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 229.  Tehnoülevaataja eksami vastuvõtmine

  (1) Tehnoülevaataja teooriaeksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 26 eurot.

  (2) Tehnoülevaataja praktika kontrolleksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 26 eurot.

§ 230.  Riigisisese bussiveoga seonduvate toimingute tegemine

  (1) Riigisisese bussiveo liiniloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 40 eurot.

  (2) Liiniloa alusel korraldatava riigisisese bussiveo sõiduplaani muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 26 eurot.

§ 231.  Vedurijuhiloa andmise ja uuendamise taotluse läbivaatamine ning duplikaadi väljastamine

  (1) Vedurijuhiloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 26 eurot.

  (2) Vedurijuhiloa uuendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.

  (3) Vedurijuhiloa duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 13 eurot.

§ 232.  Püsiasustusega väikesaartel, Aegnal ja Naissaarel tehnonõuetele vastavuse kontroll
[Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 6 - jõust. 01.09.2017]

§ 233.  Tüübikinnitusega seonduvate toimingute tegemine

  (1) Toote tüübikinnitussertifikaati taotleva tootja esmase hindamise eest tasutakse riigilõivu 340 eurot.

  (2) Toote tüübikinnitussertifikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 105 eurot.

  (3) Toote tüübikinnitussertifikaadi laienduse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 105 eurot.

  (4) Toote tüübikinnitusele vastavuse kontrollimise eest tasutakse riigilõivu 68 eurot.

  (5) Tehniliseks teenistuseks määramise eest tasutakse riigilõivu 340 eurot.
[RT I, 28.03.2017, 1 - jõust. 07.04.2017]

  (6) Sellise tehnilise teenistuse määramise eest, mille nõuetele vastavust on hinnanud akrediteerimisasutus, tasutakse riigilõivu 68 eurot.
[RT I, 28.03.2017, 1 - jõust. 07.04.2017]

  (61) Tehnilise teenistuse pädevuse ulatuse laiendamise eest tasutakse riigilõivu 68 eurot.
[RT I, 28.03.2017, 1 - jõust. 07.04.2017]

  (7) Tootja rahvusvahelise valmistaja koodi ehk WMI-koodi omistamise eest tasutakse riigilõivu 340 eurot.

  (8) Üksiksõiduki kinnituse omistamise eest tasutakse riigilõivu 205 eurot.

8. jagu Nimemärgiste riikliku registri toimingud 

1. jaotis Väärismetalltoodete seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 234.  Nimemärgiste riiklikusse registrisse kandmine

  Eestis väärismetalltooteid valmistava ettevõtja või Eestisse väärismetalltooteid sissevedava ettevõtja nimemärgise kandmise eest nimemärgiste riiklikusse registrisse tasutakse riigilõivu 20 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

9. jagu Ehitisregistri toimingud 
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

1. jaotis Ehitusseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 235.  Ehitisregistri kande tegemine

  Vallasasjana käsitatava ehitise või selle osa omaniku ning pandi kohta registrisse kantud andmete muutmise ja kustutamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt käesolevas seaduses sätestatud vastavate kinnistusraamatusse kantud andmete muutmise ja kustutamise eest tasutavatest riigilõivumääradest.

9. peatükk Maaeluministeeriumi valitsemisala toimingud 
[RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]

1. jagu Valdkonna eest vastutava ministri toimingud 

1. jaotis Toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 236.  Laboratooriumi volituse taotluse läbivaatamine

  Referentlaboratooriumina tegutsemiseks esmakordse volituse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 195 eurot.

2. jagu Põllumajandusameti toimingud 

1. jaotis Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 237.  Sordi kaitse alla võtmise taotluse läbivaatamine

  Sordi kaitse alla võtmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 80 eurot.

§ 238.  Sordi kaitse all hoidmine

  (1) Sordi kaitse all hoidmise iga aasta eest tasutakse riigilõivu:
  1) 1.–10. aastal 65 eurot;
  2) alates 11. aastast 80 eurot.
[RT I, 19.03.2019, 7 - jõust. 01.04.2019]

  (2) Sordi kaitse all hoidmise riigilõiv tasutakse kaks kuud enne järgmise kaitse all hoidmise aasta algust.

§ 239.  Sordiregistri kande muutmine

  Sordiregistri kande muutmise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.

§ 240.  Registriteabe ja dokumentide väljastamine

  (1) Sordikaitse tunnistuse duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.

  (2) Sordiregistri kande kohta kinnitatud dokumendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot.

§ 241.  Sundlitsentsi andmine

  Sundlitsentsi andmise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

§ 242.  Sordi registreerimine ja sordilehte võtmine

  (1) Sordi registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.

  (2) Sordi ja geneetiliste ressursside säilitamiseks ette nähtud sordi sordilehte võtmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.

§ 243.  Sordi sordilehes hoidmine

  (1) Teraviljakultuuri, suvirapsi ja kartuli sordi sordilehes hoidmise iga aasta eest tasutakse riigilõivu:
  1) 1.–10. aastal 30 eurot;
  2) alates 11. aastast 50 eurot.

  (2) Muu taimeliigi sordi sordilehes hoidmise iga aasta eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.

  (3) Sordi sordilehes hoidmise riigilõiv tasutakse kaks kuud enne järgmise sordilehes hoidmise aasta algust.

§ 244.  Seemne ja seemnekartuli sertifitseerimine
[RT I, 19.03.2019, 7 - jõust. 01.01.2020]

  (1) Põldtunnustamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) teraviljakultuuri liigi, õli- ja kiukultuuri liigi, põldoa ja -herne, peedi ning köögiviljakultuuri liigi puhul 14 eurot hektari kohta;
  2) söödakultuuri liigi, välja arvatud põldoa ja -herne puhul 7 eurot hektari kohta.

  (2) Seemneproovi võtmise eest tasutakse riigilõivu:
  1) teraviljakultuuri liigi, õli- ja kiukultuuri liigi, põldoa ja -herne, peedi ning köögiviljakultuuri liigi puhul 100 eurot ühe proovi kohta ja lisaks 75 eurot iga järgmise seemneproovi võtmise eest samas ettevõttes sama proovivõtmise korra ajal;
  2) söödakultuuri liigi, välja arvatud põldoa ja -herne puhul 50 eurot ühe proovi kohta ja lisaks 35 eurot iga järgmise seemneproovi võtmise eest samas ettevõttes sama proovivõtmise korra ajal.

  (3) Põldtunnustamise või proovivõtmise eest käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata liigi puhul või muul eesmärgil kui seemnete sertifitseerimiseks tasutakse riigilõivu käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud köögiviljakultuuri liigi kohta sätestatud määra kohaselt.

  (4) Seemnekartuli kvaliteedi määramiseks mugulaproovi võtmise ja visuaalse analüüsimise eest tasutakse riigilõivu 55 eurot kuni viie mugulaproovi eest samas ettevõttes sama proovivõtmise ja analüüsimise korra ajal ning lisaks 10 eurot iga järgmise mugulaproovi eest samas ettevõttes sama proovivõtmise ja analüüsimise korra ajal.
[RT I, 19.03.2019, 7 - jõust. 01.01.2020]

2. jaotis Taimekaitseseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 245.  Taimekaitsevahendi turulelaskmine

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1–50) artiklis 33 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) taimekaitsevahendi Eestis turulelaskmise puhul 1560 eurot;
  2) taimekaitsevahendi Eestis ja teises liikmesriigis turulelaskmise puhul 8240 eurot.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 40 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 915 eurot.

  (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 43 nimetatud loa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1650 eurot.

  (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 30 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1560 eurot.

  (5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 47 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1560 eurot.

  (6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 52 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 185 eurot.

  (7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklites 30, 33, 40, 45, 47 ja 52 nimetatud loa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.

§ 246.  Taimekaitsevahendite registri toimingud

  Taimekaitsevahendite turustaja, väga mürgiste taimekaitsevahendite Eestisse toimetaja ja kasutaja ning nende hoiu- ja turustamiskohtade registrisse kandmise või registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.

§ 247.  Taimetervise registri toimingud

  Taimetervise registri kande eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

§ 248.  Taimepassi ja fütosanitaarsertifikaadi väljastamine ning taimepassi väljastamise õiguse saamine

  (1) Taimepassi, välja arvatud seemnekartuli kohta taimepassi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot iga 100 taimepassi kohta.
[RT I, 19.03.2019, 7 - jõust. 01.04.2019]

  (2) Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide Eestist ühendusevälisesse riiki toimetaja tasub taimetervise kontrolli ja fütosanitaarsertifikaadi või reekspordi fütosanitaarsertifikaadi väljastamise eest riigilõivu:
  1) 4 eurot kuni 50 elustaime kohta ja täiendavalt 20 eurot iga järgmise 1000 taime kohta;
  2) lillesibulate, -mugulate ja muude varreteisendite puhul 13 eurot iga kaubasaadetise kohta;
  3) kuni 1000 lõikelille ja lõikerohelise puhul 4 eurot iga 100 lõikelille või lõikerohelise kohta ja täiendavalt 13 eurot iga järgmise 1000 lõikelille või lõikerohelise kohta;
  4) tarbekartuli puhul 23 eurot kaubasaadetise kohta;
  5) puu- ja köögivilja puhul kuni 25 tonni kohta 20 eurot ja täiendavalt 1 euro iga järgmise tonni kohta;
  6) teravilja puhul 13 eurot kaubasaadetise ja 0,10 eurot tonni kohta;
  7) puidu puhul, kui sellel on vähemalt osaliselt säilinud looduslik kumer pind või kui see esineb saematerjali, laastude, tükkide, saepuru ja puidujäätmete, puidust pakkematerjali, tugipostide, kaubaaluste ning separeerimismaterjalina, 20 eurot kaubasaadetise kohta;
  8) muude fütosanitaarsertifikaadi ja reekspordi fütosanitaarsertifikaadiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ning muude objektide puhul 20 eurot kaubasaadetise kohta.

  (3) Lõikelillede, lõikerohelise või potitaimede tootja, kelle fütosanitaarsertifikaadi saamiseks esitatud kaubapartiid on sihtriigi nõuetele vastavaks tunnistamiseks kontrollitud kasvukohas, tasub taimetervise kontrolli ja fütosanitaarsertifikaadi väljastamise eest riigilõivu:
  1) 4 eurot kuni 50 elustaime kohta;
  2) 51–1000 elustaime puhul 13 eurot ja täiendavalt 2 eurot iga järgmise 1000 taime kohta;
  3) kuni 1000 lõikelille ja lõikerohelise puhul 4 eurot iga 100 lõikelille või lõikerohelise kohta ja täiendavalt 2 eurot iga järgmise 1000 lõikelille või lõikerohelise kohta.

  (4) Taimepassi väljastamise õiguse eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

  (5) Reekspordi fütosanitaarsertifikaadi väljastamiseks tehtavate teravilja kontrollitoimingute eest tasutakse riigilõivu 0,10 eurot tonni kohta.

3. jaotis Väetiseseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 249.  Väetise nõuetekohasuse järelevalvetoimingud
[RT I, 01.03.2019, 3 - jõust. 01.01.2020]

  Majandustegevusteate alusel väetiseregistrisse kantud väetise nõuetekohasuse järelevalvetoimingute eest tasutakse riigilõivu 10 eurot kuni 25-kilogrammisesse või 25-liitrisesse pakendisse pakendatud ning 160 eurot üle 25-kilogrammisesse või 25-liitrisesse pakendisse pakendatud ja pakendamata väetise käitlemisega alustamise aastal majandustegevusteate esitamisel ning igal sellele järgneval kalendriaastal kuni sama väetise käitlemise lõpetamiseni. Kui väetist turustatakse erineva suurusega pakendites, tasutakse riigilõiv suurimast pakendist lähtudes.
[RT I, 01.03.2019, 3 - jõust. 01.01.2020]

4. jaotis Maaparandusseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 250.  Maaparandussüsteemi ehitusloa andmine

  Maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.

3. jagu Veterinaar- ja Toiduameti ning Põllumajandusameti toimingud 

1. jaotis Söödaseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 251.  Riigi toidu ja sööda käitlejate registri toimingud

  Riigi toidu ja sööda käitlejate registri andmete kinnitatud väljavõtte eest tasutakse riigilõivu 1 euro iga formaadis A4 lehekülje eest.

§ 252.  Ametliku kontrolli toimingud

  (1) Sööda käitleja, kelle ettevõttes sööda tootmisele või töötlemisele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 08.02.2005, lk 1–22), artikli 5 lõikes 2 sätestatud nõudeid, tasub iga kvartali esimese kuu kümnendaks päevaks järelevalvetoimingute tegemise eest riigilõivu, lähtudes tema ettevõttes eelmises kvartalis toodetud ja turustatud või töödeldud ja turustatud sööda kogusest, järgmiselt:
  1) söödalisandi puhul – 0,0006 eurot kilogrammi kohta;
  2) eelsegu puhul – 0,0006 eurot kilogrammi kohta;
  3) ravimsööda puhul – 0,0006 eurot kilogrammi kohta;
  4) mineraalsööda puhul – 0,0006 eurot kilogrammi kohta;
  5) mäletsejaliste täiendsööda puhul – 0,0004 eurot kilogrammi kohta;
  6) täiendsööda, välja arvatud käesoleva lõike punktides 4 ja 5 nimetatud täiendsööda puhul – 0,0005 eurot kilogrammi kohta;
  7) täissööda puhul – 0,0003 eurot kilogrammi kohta;
  8) lemmikloomatoidu puhul – 0,0003 eurot kilogrammi kohta;
  9) töödeldud söödamaterjali puhul – 0,0001 eurot kilogrammi kohta.

  (2) Sööda käitleja, kelle ettevõttes turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse tootmise eesmärgil segasööda tootmisele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 2 sätestatud nõudeid ning nimetatud segasööda tootmisel kasutatakse sama määruse IV lisa 2. peatükis nimetatud söödalisandit või seda sisaldavat eelsegu, tasub iga kvartali esimese kuu kümnendaks päevaks riigilõivu järelevalvetoimingute tegemise eest 0,0003 eurot tema ettevõttes eelmises kvartalis toodetud ja turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse tootmiseks kasutatud iga segasööda kilogrammi kohta.

  (3) Sööda käitleja, kes impordib mitteloomset päritolu sööta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), artikli 2 punkti 15 tähenduses, tasub iga kvartali esimese kuu kümnendaks päevaks riigilõivu ametliku kontrolli tegemise eest, lähtudes tema poolt eelmises kvartalis vabasse ringlusse suunatud mitteloomset päritolu sööda kogusest ühe kaubanimetuse kohta ühel tollideklaratsioonil, järgmiselt:
  1) söödalisandi puhul – 0,004 eurot kilogrammi kohta;
  2) eelsegu puhul – 0,003 eurot kilogrammi kohta;
  3) ravimsööda puhul – 0,003 eurot kilogrammi kohta;
  4) mineraalsööda puhul – 0,003 eurot kilogrammi kohta;
  5) täiendsööda, välja arvatud käesoleva lõike punktis 4 nimetatud täiendsööda puhul – 0,002 eurot kilogrammi kohta;
  6) täissööda puhul – 0,001 eurot kilogrammi kohta;
  7) lemmikloomatoidu puhul – 0,001 eurot kilogrammi kohta;
  8) söödamaterjali puhul – 0,0006 eurot kilogrammi kohta.

  (4) Sööda käitleja, kelle ettevõttes sööda müügiks pakkumisele, müümisele või muul viisil võõrandamisele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 2 sätestatud nõudeid, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud või ainult pakendatud sööta jaekaubanduse korras müüv käitleja, tasub järelevalvetoimingute tegemise eest iga aasta 20. jaanuariks riigilõivu järgmiselt:
  1) loakohustusega tegevusala puhul 260 eurot ettevõtte eest;
  2) teatamiskohustusega tegevusala puhul 64 eurot ettevõtte eest.

  (5) Söödamaterjali, mida võib kasutada ka muuks otstarbeks kui söödaks ja millel kasutusotstarbest olenemata on sama tariifne klassifikatsioon, vabasse ringlusse suunamisel tasutakse riigilõivu käesolevas paragrahvis sätestatud määras.

2. jaotis Mahepõllumajanduse seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 253.  Mahepõllumajanduse seaduse alusel toimingute tegemine

  (1) Mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega, sealhulgas mesindusega, ning vesiviljelusloomade ja merevetikate tootmisega ning sööda esmatootmisega tegelev isik tasub ettevõtte või selle osa tunnustamise eest ning tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu, lähtudes kontrollitava maa suurusest või vesiviljelusloomade ja merevetikate tootmisala pindala suurusest, järgmiselt:
  1) kuni 1,5 hektari suuruse maa või tootmisala puhul 19 eurot;
  2) üle 1,5 hektari kuni 10 hektari suuruse maa või tootmisala puhul 55 eurot;
  3) üle 10 hektari suuruse maa või tootmisala puhul 55 eurot ja lisaks 0,60 eurot iga hektari kohta, mis ületab 10 hektarit, kuid kokku mitte üle 1000 euro.

  (2) Mahepõllumajanduslikku toodet ettevalmistav või üksnes turule viiv isik või sööta tootev ja turule viiv isik tasub ettevõtte või selle osa tunnustamise eest ning tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 40 eurot.

  (3) Mahepõllumajanduslikku toodet importiv isik tasub ettevõtte andmete mahepõllumajanduse registrisse kandmise eest ning registrisse kandmisele järgnevast aastast alates igal aastal ettevõttes või selle osas tehtud korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 100 eurot.

  (4) Riigilõiv tasutakse ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise kuupäevaks ja igal mahepõllumajandusega tegelemise jätkamise aastal Põllumajandusametile või Veterinaar- ja Toiduametile mahepõllumajandusliku tegevusega jätkamiseks esitatava teabe esitamise tähtpäevaks.

4. jagu Veterinaar- ja Toiduameti toimingud 

1. jaotis Toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 254.  Veterinaararsti kutsetegevuse loa taotluse ja kutsetegevust kinnitava tõendi taotluse läbivaatamine

  (1) Veterinaararsti kutsetegevuse loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 70 eurot.

  (2) Veterinaararsti kutsetegevust kinnitava tõendi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 35 eurot.

§ 255.  Laboratooriumile volituse andmise taotluse läbivaatamine

  Laboratooriumile ametliku kontrolli tegemiseks, sealhulgas järelevalve ja muu menetluse käigus võetud proovide analüüsimiseks, esmakordse volituse andmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 96 eurot.

2. jaotis Loomakaitseseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 256.  Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise tegevusloa taotluse lahendamine

  Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise tegevusloa taotluse lahendamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

3. jaotis Alkoholiseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 257.  Riikliku alkoholiregistri toimingud

  (1) Alkoholi registrisse kandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.

  (2) Registrikande kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 4 eurot.

10. peatükk Rahandusministeeriumi valitsemisala toimingud 

1. jagu Riigihangete vaidlustuskomisjoni toimingud 

1. jaotis Riigihangete seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 258.  Vaidlustuse läbivaatamine

  (1) Riigihanke vaidlustuse esitamisel tasutakse riigilõivu:
  1) 640 eurot, kui riigihanke eeldatav maksumus on rahvusvahelisest piirmäärast väiksem;
  2) 1280 eurot, kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda.

  (2) Ühispakkujad ja ühistaotlejad tasuvad riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud riigilõivumääras.

  (3) Kahju hüvitamise taotluse esitamisel tasutakse riigilõivu käesoleva seaduse § 60 lõikes 2 sätestatud määras.

2. jagu Maksu- ja Tolliameti toimingud 

1. jaotis Maksukorralduse seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 259.  Siduva eelotsuse taotluse läbivaatamine

  (1) Siduva eelotsuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1180 eurot.

  (2) Füüsilise isiku siduva eelotsuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 300 eurot.

2. jaotis Hasartmänguseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 260.  Hasartmängu korraldamise tegevusloa taotluse läbivaatamine

  Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) õnnemängu korraldamiseks 47 940 eurot;
  2) osavusmängu korraldamiseks 3200 eurot;
  3) toto korraldamiseks 31 960 eurot.

§ 261.  Hasartmängu korraldusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Hasartmängu, välja arvatud loterii, korraldusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 3200 eurot.

  (2) Loterii korraldusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

  (3) Vabariigi Valitsuse määratud mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikirjalise eesmärgi toetuseks korraldatava loterii korraldusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

11. peatükk Siseministeeriumi valitsemisala toimingud 

1. jagu Valdkonna eest vastutava ministri toimingud 

1. jaotis Nimeseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 262.  Uue isikunime taotluse läbivaatamine

  Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise või eesnime, perekonnanime või isikunime taastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.02.2016]

2. jaotis Relvaseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 263.  Relvaseaduse alusel loa andmine, selle vahetamine ja kehtivusaja pikendamine
[RT I, 04.03.2015, 5 - jõust. 01.04.2015]

  (1) Relvasoetamisloa, relvaloa, paralleelrelvaloa, relvakandmisloa ja kollektsioneerimisloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  (2) Relva lammutamise, relva laskekõlbmatuks muutmise ja relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise loa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
[RT I, 09.03.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

  (3) Relvasoetamisloa ja kollektsioneerimisloa pikendamise ning kollektsioneerimisloale täiendavate andmete kandmise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot.

  (4) Relvaloa, paralleelrelvaloa ja relvakandmisloa vahetamise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot.
[RT I, 04.03.2015, 5 - jõust. 01.04.2015]

§ 2631.  Laskekõlbmatu relva andmete muutmine

  (1) Laskekõlbmatu relva omaniku muutmiseks ning relvaseaduse § 783 lõikes 3 nimetatud kande teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse tegemiseks tasutakse riigilõivu 15 eurot.

  (2) Relvaseaduse § 782 lõikes 4 nimetatud laskekõlbmatu relva kohta teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse kande tegemiseks tasutakse riigilõivu 15 eurot.
[RT I, 09.03.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 264.  Relvaeksami vastuvõtmine
[RT I, 12.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (1) Relvaseaduse § 35 lõikes 5 sätestatud relvaeksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Kui isik ei soorita nimetatud eksamit, tasutakse uue eksami vastuvõtmise eest riigilõivu samas määras.
[RT I, 12.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Kui relvaseaduse § 35 lõikes 5 sätestatud relvaeksami käigus sooritatakse üksnes teooriaeksam või relva käsitsemise katse, tasutakse riigilõivu 15 eurot.
[RT I, 12.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 09.03.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 265.  Relvade, tulirelva oluliste osade ja laskemoona Eestisse sisseveo ja Eestist väljaveo eriloa väljastamine
[RT I, 09.03.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

  (1) Eriloa väljastamise eest tulirelva või gaasirelva Eestisse sisseveoks või Eestist väljaveoks tasutakse riigilõivu 30 eurot iga relva kohta. Eriloa muutmisel või pikendamisel tasutakse riigilõivu 30 eurot. Kui eriloa muutmisel sisse- või väljaveetavate relvade arv suureneb, tasutakse lisaks riigilõivu 30 eurot iga lisandunud relva kohta.

  (2) Eriloa väljastamise, muutmise ja pikendamise eest tulirelva oluliste osade ja laskemoona Eestisse sisseveoks tasutakse riigilõivu 30 eurot.
[RT I, 09.03.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 266.  Tulirelvade edasitoimetamine Euroopa Liidus
[RT I, 04.03.2015, 5 - jõust. 01.04.2015]

  (1) Euroopa tulirelvapassi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot.

  (2) Tulirelvade Euroopa Liidus edasitoimetamise eelloa ja loa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot iga tulirelva kohta.

  (3) Tulirelvade kaubana vabasse ringlusesse lubamise eelloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot iga tulirelva kohta.
[RT I, 04.03.2015, 5 - jõust. 01.04.2015]

§ 267.  Relvade ja laskemoonaga seonduval tegevusalal tegevusloa andmine ning selle kehtivusaja pikendamine
[RT I, 04.03.2015, 5 - jõust. 01.04.2015]

  Relvade ja laskemoonaga seonduval tegevusalal tegevusloa andmise ning selle kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 260 eurot.
[RT I, 04.03.2015, 5 - jõust. 01.04.2015]

§ 2671.  Sõjarelvaga, sõjalise otstarbega laskemoonaga ja lahingumoonaga seotud tegevusalal tegevusloa või käitamisloa andmine

  (1) Sõjarelva, selle olulise osa, sõjalise otstarbega laskemoona või lahingumoona käitlemiseks tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 950 eurot.

  (2) Sõjarelva, selle olulise osa, sõjalise otstarbega laskemoona või lahingumoona käitlemiskoha käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1150 eurot.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

3. jaotis Turvaseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 268.  Turvateenuse osutamise tegevusloa andmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine

  Turvateenuse osutamise tegevusloa andmise ja kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 260 eurot.

4. jaotis Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 269.  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel väljastatava tegevusloa taotluse läbivaatamine

  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel väljastatava tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu järgmiselt:
  1) usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamiseks, pandimajateenuse osutamiseks ning väärismetalli ja väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ning meditsiini vajaduseks kasutatavad väärismetallid ja väärismetalltooted, või vääriskivide kokkuostuks või hulgimüügiks 345 eurot;
  2) finantseerimisasutusena tegutsemiseks või virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks 3300 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 2 - jõust. 10.03.2020]

2. jagu Politsei- ja Piirivalveameti ning Eesti välisesinduse toimingud 

1. jaotis Kodakondsuse seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 270.  Kodakondsuse saamise, taastamise ja kodakondsusest vabastamise taotluse läbivaatamine
[RT I, 03.02.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (1) Eesti kodakondsuse saamise või taastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 13 eurot.
[RT I, 03.02.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Eesti kodakondsusest vabastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 13 eurot ja välisesinduses 15 eurot.
[RT I, 03.02.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

2. jaotis Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 271.  Tähtajalise elamisõiguse taotluse, tähtajalise elamisõiguse pikendamise taotluse ja alalise elamisõiguse registreerimise taotluse läbivaatamine

  (1) Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.

  (2) Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31 eurot ja välisesinduses 50 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.02.2016]

  (3) Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse pikendamise taotluse või alalise elamisõiguse registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31 eurot.

3. jaotis Isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 272.  Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamine

  (1) Isikutunnistuse, välja arvatud diplomaatilise isikutunnistuse, väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot ja välisesinduses 55 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduskeskkonna kaudu, tasutakse riigilõivu 20 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (2) Elamisloakaardi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 35 eurot ja välisesinduses 65 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (3) Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme elamisloakaardi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot ja välisesinduses 55 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (4) Mobiil-ID vormis väljaantava digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.

  (5) Digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot ja välisesinduses 55 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (6) E-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot ja välisesinduses 130 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (7) Alla 15-aastasele isikule, keskmise, raske või sügava puudega isikule, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel elamisloa saanud isikule ja üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule isikutunnistuse või elamisloakaardi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduskeskkonna kaudu, tasutakse riigilõivu 7 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (8) Biomeetriliste andmetega reisidokumendi, välja arvatud diplomaatilise passi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 40 eurot ja välisesinduses 70 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduskeskkonna kaudu, tasutakse riigilõivu 35 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (9) Sõrmejäljekujutisteta Eesti kodaniku passi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 40 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (10) Alla 15-aastasele isikule, keskmise, raske või sügava puudega isikule, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel elamisloa saanud isikule ja üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule biomeetriliste andmetega reisidokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.

  (11) Isikutunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest koos biomeetriliste andmetega reisidokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamisega tasutakse riigilõivu 50 eurot ja välisesinduses 80 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduskeskkonna kaudu, tasutakse riigilõivu 45 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (12) Elamisloakaardi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest koos biomeetriliste andmetega reisidokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamisega tasutakse riigilõivu 65 eurot.

  (13) Alla 15-aastasele isikule, keskmise, raske või sügava puudega isikule, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel elamisloa saanud isikule ja üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule isikutunnistuse või elamisloakaardi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest koos biomeetriliste andmetega reisidokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamisega tasutakse riigilõivu 25 eurot.

  (14) Isiku soovil isikutunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest viie tööpäeva jooksul tasutakse riigilõivu 45 eurot.

  (15) Isiku soovil elamisloakaardi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest viie tööpäeva jooksul tasutakse riigilõivu 64 eurot.

  (16) Isiku soovil biomeetriliste andmetega reisidokumendi, välja arvatud diplomaatilise passi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest kahe tööpäeva jooksul tasutakse riigilõivu 58 eurot.

  (17) Välisministeeriumi kaudu väljastatava isikut tõendava dokumendi väljastuskoha muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 80 eurot. Politsei- ja Piirivalveameti kaudu väljastatava isikut tõendava dokumendi väljastuskoha muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (18) Välisministeeriumi kaudu väljastatava isikut tõendava dokumendi Euroopa Liidu liikmesriigi välisesindusele edastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (19) Tagasipöördumistunnistuse, tagasipöördumise loa ja Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu järgmiselt:
  1) 20 eurot, kui reisidokument on muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud;
  2) 100 eurot, kui reisidokument on kehtivuse kaotanud.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (20) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3, 5–11 ja 13 nimetatud dokumendi väljastamise eest välisesinduses või aukonsuli kaudu tasutakse riigilõivu 20 eurot, mis tasutakse dokumendi taotlemisel. Dokumendi väljastuskoha muutmisel pärast dokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamiseks võtmist käesolevas lõikes nimetatud riigilõivu ei tagastata.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

§ 2721.  Digitaalset tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldavate sertifikaatidega seotud toiming

  Isiku taotlusel isikutunnistuse, elamisloakaardi ja digitaalse isikutunnistuse kasutajale dokumenti kantud sertifikaatide uute turvakoodide väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot ja välisesinduses 20 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

4. jaotis Välismaalaste seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 273.  Elamisloa taotluse läbivaatamine

  (1) Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot ja välisesinduses 95 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (2) Töötamiseks antava tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 96 eurot ja välisesinduses 125 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (3) Ettevõtluseks antava tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 160 eurot ja välisesinduses 190 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (4) Alla üheaastase välismaalase tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 24 eurot ja välisesinduses 25 eurot.

  (5) Eesti kodanikust abikaasa või Eesti kodanikust lähedase sugulase juurde elama asumiseks tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31 eurot ja välisesinduses 60 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (6) Pikaajalise elaniku elamisloa taotluse ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

  (7) Alla 15-aastase välismaalase ja üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isiku pikaajalise elaniku elamisloa taotluse ning pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 24 eurot.

§ 274.  Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse läbivaatamine

  (1) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

  (2) Töötamiseks antava tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 96 eurot.

  (3) Ettevõtluseks antava tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 160 eurot.

  (4) Alla 15-aastase välismaalase ja üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isiku tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 24 eurot.

  (5) Eesti kodanikust abikaasa või Eesti kodanikust lähedase sugulase juurde elama asumiseks tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31 eurot.

§ 275.  Lühiajalise töötamise registreerimine

  Lühiajalise töötamise registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 55 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduskeskkonna kaudu, tasutakse riigilõivu 48 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

§ 276.  Viisataotluse, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise taotluse läbivaatamine
[RT I, 03.01.2017, 2 - jõust. 17.01.2017]

  (1) Lennujaama transiitviisa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 80 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 02.02.2020]

  (2) Piiripunktis esitatud ühekordse lühiajalise viisa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 80 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 02.02.2020]

  (3) Pikaajalise viisa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 06.01.2020]

  (31) Tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
[RT I, 03.01.2017, 2 - jõust. 17.01.2017]

  (4) Viibimisaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  (5) Euroopa Ühenduse sõlmitud välislepingus ette nähtud juhtudel tasutakse riigilõivu välislepingus sätestatud määras.

  (6) Lühiajalise viisa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 80 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 02.02.2020]

  (7) Piiratud territoriaalse kehtivusega lühiajalise viisa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 80 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 02.02.2020]

  (8) 6–11 aasta vanuse lapse viisataotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 40 eurot.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 02.02.2020]

  (9) Viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse vaidlustamise käigus tehtud otsuse peale esitatud avalduse esmakordse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.

  (10) Viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse vaidlustamise käigus tehtud otsuse peale esitatud avalduse teistkordse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.

  (11) Viisataotluse läbivaatamise eest käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2, 6 ja 7 tasutavat riigilõivu määra suurendatakse või vähendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (ELT L 243, 15.09.2009, lk 1–58), artiklis 25a sätestatud korras ja ulatuses.
[RT I, 31.12.2019, 1 - jõust. 02.02.2020]

12. peatükk Sotsiaalministeeriumi valitsemisala toimingud 

1. jagu Ravimiameti toimingud 

1. jaotis Ravimiseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 277.  Ravimi müügiloa andmise, uuendamise ja muutmise taotluse läbivaatamine

  Ravimi müügiloa andmise, uuendamise või muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) ravimi müügiloa andmise või uuendamise taotluse puhul – 32 eurot;
  2) ravimi müügiloa muutmise taotluse puhul – 16 eurot.

§ 278.  Ravimi kliinilise uuringu loa taotluse läbivaatamine

  Ravimi kliinilise uuringu loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 385 eurot ning iga täiendava uuringukeskuse eest 16 eurot.

§ 279.  Ravimite tootmise, ravimite hulgimüügi, ravimite vahendamise, üldapteegi, haiglaapteegi ja veterinaarapteegi tegevusloa andmise taotluse läbivaatamine
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  Ravimite tootmise, ravimite hulgimüügi, ravimite vahendamise, üldapteegi, haiglaapteegi või veterinaarapteegi tegevusloa andmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) ravimite tootmise tegevusloa puhul, välja arvatud ravimtaimede pakendamine, – 1000 eurot;
  2) ravimite tootmise tegevusloa puhul ravimtaimede pakendamiseks – 150 eurot;
  3) ravimite hulgimüügi tegevusloa puhul – 1000 eurot;
  4) üldapteegi tegevusloa puhul – 150 eurot;
  5) haiglaapteegi tegevusloa puhul – 150 eurot;
  6) veterinaarapteegi tegevusloa puhul – 150 eurot;
  7) ravimite vahendamise tegevusloa puhul – 150 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 280.  Ravimite tootmise, ravimite hulgimüügi, ravimite vahendamise, üldapteegi, haiglaapteegi ja veterinaarapteegi tegevusloa muutmise taotluse läbivaatamine

  Ravimite tootmise, ravimite hulgimüügi, ravimite vahendamise, üldapteegi, haiglaapteegi või veterinaarapteegi tegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusloal märgitud tegutsemiskoha muutmise puhul – 500 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) ravimtaimede pakendamiseks antud ravimite tootmise tegevusloal märgitud tegutsemiskoha muutmise puhul – 60 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  3) ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusloa omaja või tegevusloal märgitud pädeva isiku vahetumisest või tegevusloa kõrvaltingimuse muutmisest tuleneva muudatuse puhul – 150 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  4) ravimtaimede pakendamiseks antud ravimite tootmise tegevusloa omaja või tegevusloal märgitud pädeva isiku vahetumisest või sellise tegevusloa kõrvaltingimuse muutmisest tuleneva muudatuse puhul – 20 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  5) üldapteegi, haiglaapteegi või veterinaarapteegi tegevusloal märgitud tegutsemiskoha muutmise või sellisele tegevusloale struktuuriüksuse lisamise puhul – 75 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  6) apteegiteenuse tegevusloa omaja või tegevusloal märgitud apteegi juhataja vahetumisest või sellise tegevusloa kõrvaltingimuse muutmisest tuleneva muudatuse puhul – 20 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  7) ravimite vahendamise tegevusloal alalise asukoha andmete muutmise puhul – 20 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 281.  Üldapteegi ravimite kaugmüügi õiguse taotluse läbivaatamine

  Üldapteegi tegevusloale ravimite kaugmüügi õiguse kandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 75 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

2. jaotis Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 282.  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete käitlemise tegevusloa andmise ning uuendamise taotluse läbivaatamine

  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete käitlemise tegevusloa andmise või uuendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 283.  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete sisseveo- ja väljaveoloa taotluse läbivaatamine

  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete sisseveo- või väljaveoloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse- või väljaveo puhul – 10 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete ekspordi puhul – 10 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  3) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete impordi puhul – 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

3. jaotis Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse alusel tehtavad toimingud 
[RT I, 26.02.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

§ 284.  Rakkude, kudede ja elundite käitlemise tegevusloa väljaandmise taotluse läbivaatamine
[RT I, 26.02.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

  Rakkude, kudede ja elundite käitlemise tegevusloa väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1700 eurot.
[RT I, 26.02.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

§ 2841.  Rakkude, kudede ja elundite hankimise tegevusloa väljaandmise taotluse läbivaatamine

  Rakkude, kudede ja elundite hankimise tegevusloa väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 665 eurot.
[RT I, 26.02.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

§ 285.  Rakkude, kudede ja elundite käitlemise tegevusloa muutmise taotluse läbivaatamine

  Rakkude, kudede ja elundite käitlemise tegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise eest, kui taotletakse:
  1) käitleja tegutsemiskoha muutmist või lisamist ning tegevusloa kõrvaltingimuste muutmist või lisamist, tasutakse riigilõivu 640 eurot;
  2) muudatuste tegemisel tegevusloa omaja vahetumise, pädeva isiku vahetumise, käitlejale käitlemisega seotud teenuseid osutava ettevõtja vahetumise või lisandumisega, muudatuste tegemisel käitlemisruumide ventilatsioonisüsteemis või veesüsteemis ning nakkusohtliku bioloogilise materjali käitlemisest tingitud muudatustega käitlemisprotsessis ning kasutatavates seadmetes, tasutakse riigilõivu 320 eurot.
[RT I, 26.02.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

§ 2851.  Rakkude, kudede ja elundite hankimise tegevusloa muutmise taotluse läbivaatamine

  Rakkude, kudede ja elundite hankimise tegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise eest, kui taotletakse:
  1) hankija tegutsemiskoha muutmist või lisamist ning tegevusloa kõrvaltingimuste muutmist või lisamist, tasutakse riigilõivu 255 eurot;
  2) muudatuste tegemist tegevusloa omaja vahetumise, vastutava isiku vahetumise, hankijale hankimisega seotud teenuseid osutava ettevõtja vahetumise või lisandumisega ning nakkusohtliku bioloogilise materjali hankimisest tingitud muudatustega hankimisprotsessis, tasutakse riigilõivu 130 eurot.
[RT I, 26.02.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

§ 2852.  Rakkude ja kudede impordi sertifikaadi taotluse läbivaatamine

  Rakkude ja kudede impordi sertifikaadi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 340 eurot.
[RT I, 09.03.2017, 1 - jõust. 19.03.2017]

2. jagu Sotsiaalkindlustusameti toimingud 

1. jaotis Sotsiaalhoolekande seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 286.  Igapäevaelu toetamise teenuse, töötamise toetamise teenuse, toetatud elamise teenuse, kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamine

  Igapäevaelu toetamise teenuse, töötamise toetamise teenuse, toetatud elamise teenuse, kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamise tegevusloa taotluste läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

§ 2861.  Lapsehoiuteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamine

  Lapsehoiuteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.
[RT I, 28.11.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

§ 2862.  Asendushooldusteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamine

  Perekodus ja asenduskodus asendushooldusteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.
[RT I, 28.11.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

3. jagu Terviseameti toimingud 

1. jaotis Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 287.  Perearsti nimistu alusel üldarstiabi, kiirabi, eriarstiabi, iseseisvalt õendusabi ja iseseisvalt ämmaemandusabi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Perearsti nimistu alusel üldarstiabi, kiirabi, eriarstiabi, iseseisvalt õendusabi ja iseseisvalt ämmaemandusabi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutamise tegevusloa puhul 145 eurot iga tegevuskoha kohta;
  2) kiirabi osutamise tegevusloa puhul 195 eurot iga teeninduspiirkonna kohta;
  3) haiglavälise eriarstiabi osutamise tegevusloa puhul 145 eurot iga tegevuskoha kohta;
  4) iseseisvalt õendusabi osutamise tegevusloa, välja arvatud iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamise tegevusloa puhul 87 eurot iga tegevuskoha kohta;
  5) iseseisvalt ämmaemandusabi osutamise tegevusloa puhul 145 eurot iga tegevuskoha kohta.

  (2) Haiglas eriarstiabi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt haigla liigist:
  1) kohaliku haigla puhul 505 eurot;
  2) üldhaigla puhul 730 eurot;
  3) keskhaigla puhul 1050 eurot;
  4) piirkondliku haigla puhul 1460 eurot;
  5) erihaigla puhul 505 eurot;
  6) taastusravihaigla puhul 505 eurot.

  (3) Haiglas eriarstiabi osutamise tegevusloa täiendamisel uue eriarstiabi erialaga või tervishoiuteenuse osutamise koha muutmisel tasutakse riigilõivu 145 eurot ühe eriala kohta, kuid mitte üle käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud riigilõivumäära vastava haigla liigi kohta.

  (4) Iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 505 eurot.

§ 288.  Tegevusloa duplikaadi väljastamine

  Tegevusloa duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:
  1) perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutamise tegevusloa duplikaadi väljastamise eest – 13 eurot;
  2) kiirabi osutamise tegevusloa duplikaadi väljastamise eest – 13 eurot;
  3) haiglavälise eriarstiabi osutamise tegevusloa duplikaadi väljastamise eest – 13 eurot;
  4) haiglas eriarstiabi osutamise tegevusloa duplikaadi väljastamise eest – 13 eurot;
  5) iseseisvalt õendusabi osutamise tegevusloa duplikaadi väljastamise eest – 13 eurot;
  6) iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamise tegevusloa duplikaadi väljastamise eest – 13 eurot;
  7) iseseisvalt ämmaemandusabi osutamise tegevusloa duplikaadi väljastamise eest – 13 eurot.

§ 289.  Tervishoiutöötajana registreerimise taotluse läbivaatamine

  Terviseametis tervishoiutöötajana registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) kui kutse on omandatud Eestis – 13 eurot;
  2) kui kutse on omandatud välisriigis – 195 eurot.

§ 290.  Tervishoiutöötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse läbivaatamine

  Tervishoiutöötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse, sealhulgas Euroopa kutsekaardi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 195 eurot.
[RT I, 30.12.2015, 1 - jõust. 18.01.2016]

§ 291.  Registreerimistõendi kinnitatud ärakirja ja kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi kinnitatud ärakirja väljastamine

  Terviseameti tervishoiutöötajana registreerimise tõendi kinnitatud ärakirja või tervishoiutöötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi kinnitatud ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.

2. jaotis Ravimiseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 292.  Proviisorina ja farmatseudina registreerimine ning proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamine ja registreerimistõendi ja kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi kinnitatud ärakirja väljastamine

  (1) Proviisori või farmatseudina registreerimise taotluse, sealhulgas Euroopa kutsekaardi taotluse läbivaatamise eest tasub riigilõivu:
  1) isik, kes on kutse omandanud Eestis, – 13 eurot;
  2) isik, kes on kutse omandanud välisriigis, – 195 eurot.
[RT I, 30.12.2015, 1 - jõust. 18.01.2016]

  (2) Proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse, sealhulgas Euroopa kutsekaardi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 195 eurot.
[RT I, 30.12.2015, 1 - jõust. 18.01.2016]

  (3) Terviseameti proviisorina või farmatseudina registreerimise tõendi kinnitatud ärakirja või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi kinnitatud ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.

3. jaotis Veeseaduse alusel tehtavad toimingud 
[RT I, 22.02.2019, 1 - jõust. 01.10.2019]

§ 293.  Loodusliku mineraalvee tunnustamise taotluse läbivaatamine, veevõtuseadmete ja töötlemise nõuetekohasuse hindamine, tunnustamise otsuse väljastamine, kehtivuse pikendamine ning Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide teavitamine

  (1) Loodusliku mineraalvee tunnustamismenetluse eest tasutakse riigilõivu 415 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Veevõtukohas loodusliku mineraalvee veevõtuseadmete ja töötlemise nõuetekohasuse hindamise eest tasutakse riigilõivu 685 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Loodusliku mineraalvee tunnustamise otsuse väljastamise või selle kehtivuse pikendamise ning Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vastutavate asutuste teavitamise eest tasutakse riigilõivu 80 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

4. jaotis Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 294.  Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa taotluse läbivaatamine

  Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 145 eurot.

5. jaotis Biotsiidiseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 295.  Biotsiidi toimeaine biotsiididirektiivi I, I A ja I B lisasse kandmine
[Kehtetu - RT I, 10.03.2015, 1 - jõust. 20.03.2015]

§ 296.  Biotsiidi turustusloa andmine
[Kehtetu - RT I, 10.03.2015, 1 - jõust. 20.03.2015]

§ 297.  Biotsiidi registreerimine
[Kehtetu - RT I, 10.03.2015, 1 - jõust. 20.03.2015]

§ 2971.  Biotsiidi toimeaine heakskiitmine

  (1) Biotsiidi toimeaine heakskiitmiseks esitatud taotluse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 1720 eurot.

  (2) Biotsiidi toimeaine heakskiitmise otsuse uuendamiseks esitatud taotluse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 1290 eurot.

  (3) Biotsiidi toimeaine kasutamiseks täiendava tooteliigi heakskiitmiseks esitatud taotluse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 1550 eurot.
[RT I, 10.03.2015, 1 - jõust. 20.03.2015]

§ 2972.  Biotsiidile loa andmine

  (1) Biotsiidile riikliku loa andmise taotluse kinnitamise ja loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise eest tasutakse riigilõivu 1635 eurot.

  (2) Biotsiidile liidu loa andmise taotluse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 1635 eurot.

  (3) Biotsiidiperele liidu loa andmise taotluse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 1635 eurot.

  (4) Biotsiidiperele riikliku loa andmise taotluse kinnitamise ja loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise eest tasutakse riigilõivu 1635 eurot.

  (5) Biotsiidile või biotsiidiperele antud riikliku loa uuendamise taotluse kinnitamise ja muudetud loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise eest tasutakse riigilõivu 1375 eurot.

  (6) Biotsiidile või biotsiidiperele antud liidu loa uuendamise taotluse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 1375 eurot.

  (7) Biotsiidiperele antud loale toote lisamise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1035 eurot.

  (8) Biotsiidile lihtsustatud korras riikliku loa andmise taotluse kinnitamise ja loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise eest tasutakse riigilõivu 515 eurot.

  (9) Biotsiidile lihtsustatud korras antud riikliku loa uuendamise taotluse kinnitamise ja muudetud loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise eest tasutakse riigilõivu 430 eurot.

  (10) Lihtsustatud korras loa saanud biotsiidi Eestis kättesaadavaks tegemise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 175 eurot.

  (11) Biotsiidile järjestikku või paralleelse vastastikuse tunnustamise korras riikliku loa andmise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1375 eurot.

  (12) Biotsiidile paralleelse kaubanduse riikliku loa andmise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1035 eurot.

  (13) Samade omadustega biotsiidile riikliku loa andmise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1035 eurot.

  (14) Biotsiidi või toimeaine uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil kasutamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks riikliku loa andmise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1805 eurot.

  (15) Biotsiidile ajutise riikliku loa andmise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1805 eurot.

  (16) Biotsiidile antud riikliku loa haldusliku muudatuse, nagu toote nimetuse või tootja nime muutmine või muud muudatused, millega ei kaasne toote omaduste, kvaliteedi või toime muutust, taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 345 eurot.

  (17) Biotsiidile antud riikliku loa vähem tähtsa muudatuse, nagu koostises mittetoimeainete muudatus, kasutustingimuste, säilivusaja, ladustamistingimuste või pakendi suuruse muutmine, taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1460 eurot.

  (18) Biotsiidile antud riikliku loa olulise muudatuse, nagu klassifikatsiooni või toote koostise muutmine või muud muudatused, millega võib kaasneda toote omaduste, kvaliteedi või toime muutus, taotluse kinnitamise ja muudetud loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise eest tasutakse riigilõivu 515 eurot.

  (19) Biotsiidile antud liidu loa olulise muudatuse, nagu klassifikatsiooni või toote koostise muutmine või muud muudatused, millega võib kaasneda toote omaduste, kvaliteedi või toime muutus, taotluse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 515 eurot.
[RT I, 10.03.2015, 1 - jõust. 20.03.2015]

§ 2973.  Biotsiidi registreerimine üleminekuperioodil

  (1) Üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistuse taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 345 eurot.

  (2) Üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistuse muudatuse taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.
[RT I, 10.03.2015, 1 - jõust. 20.03.2015]

6. jaotis Kemikaaliseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 298.  Detergentide turustamiseks erandi taotluse läbivaatamine

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta (ELT L 104, 08.04.2004, lk 1–35) alusel detergendi turustamiseks erandi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 710 eurot.

13. peatükk Välisministeeriumi valitsemisala toimingud 

1. jagu Välisministeeriumi toimingud 

1. jaotis Strateegilise kauba seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 299.  Litsentsi andmise ning kehtivusaja muutmise taotluse läbivaatamine

  (1) Litsentsitaotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 13 eurot.

  (2) Litsentsi kehtivusaja muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.

§ 300.  Üldloa kasutajaks registreerimise taotluse läbivaatamine

  Üldloa kasutajaks registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 13 eurot.

§ 301.  Ettevõtja sertifitseerimise taotluse läbivaatamine

  Ettevõtja sertifitseerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

§ 302.  Strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotluse läbivaatamine

  Strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 13 eurot.

§ 303.  Sõjalise kauba vahendaja registreerimise taotluse läbivaatamine

  (1) Sõjalise kauba vahendaja registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

2. jaotis Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse alusel tehtavad toimingud 
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

§ 3031.  Kaubaveoloa taotluse läbivaatamine

  Kaubaveoloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 13 eurot.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

2. jagu Eesti välisesinduse toimingud 

1. jaotis Konsulaarteenused 

§ 304.  Tõendi väljastamine

  Konsulaarametnikule teada olevate asjaolude kohta tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 305.  Tõestamistoiming

  (1) Notariaalse tõestamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (11) Välisesinduses tõestamisseaduse § 1 lõikes 31 nimetatud kaugtõestamise teel tehtava toimingu eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
[RT I, 22.02.2019, 2 - jõust. 01.02.2020]

  (2) Notariaalse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Välisministeeriumi nõusolekul tehtava tõestamistoimingu eest tasutakse riigilõivu 120 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Pärimismenetluse algatamise avalduse tõestamise eest tasutakse riigilõivu 120 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 306.  Tõlke õigsuse kinnitamine

  (1) Dokumendi tõlke õigsuse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot iga lehekülje eest.

  (2) Konsulaarametniku poolt dokumendi tõlkimise ja tõlke kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot iga lehekülje eest.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 307.  Tõestamistoiming väljaspool välisesinduse ruume

  Tõestamistoimingu eest väljaspool välisesinduse ruume tasutakse riigilõivu kahekordses määras.

§ 308.  Muu tõestamistoiming

  Muu tõestamistoimingu eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 309.  Dokumendi legaliseerimise taotluse läbivaatamine

  Dokumendi legaliseerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 310.  Põrmuga kirstu ja urni pitseerimise tõendi väljastamine

  Põrmuga kirstu või urni pitseerimise tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 311.  Ajutise liputunnistuse väljastamine

  Ajutise liputunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 312.  Laevadokumendi kehtivusaja pikendamine

  Laevadokumendi kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 313.  Tõlketeenuse osutamine

  Tõlketeenuse osutamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot lehekülje eest.

§ 314.  Dokumendi tellimine

  Välisesinduse kaudu dokumendi tellimise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 315.  Dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tellimine

  Dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tellimise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 316.  Dokumendi edastamine

  Välisesinduse kaudu dokumendi edastamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 317.  Hagiavalduse, nõude ja dokumendi teatavakstegemine

  Välisesinduse kaudu hagiavalduse, nõude või dokumendi teatavakstegemise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot.

§ 318.  Viisataotluse läbivaatamine

  Viisataotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu käesoleva seaduse § 276 lõigetes 1–3 ja 5–8 sätestatud määras.

§ 319.  Perekonnaseisutoiming

  (1) Perekonnaseisuandmete kinnitatud väljavõtte andmise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Abieluvõimetõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 320.  Juhiloa, rahvusvahelise juhiloa ja esmase juhiloa väljastamine

  Juhiloa, rahvusvahelise juhiloa ja esmase juhiloa välisesinduse kaudu väljastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

131. peatükk Kaitseministeeriumi valitsemisala toimingud 
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

1. jagu Kaitseväe toimingud 

1. jaotis Strateegilise kauba seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 3201.  Demilitariseeritud sõjalise kauba tehnilistele nõuetele vastavuse tuvastamine

  Demilitariseeritud sõjalise kauba tehnilistele nõuetele vastavuse tuvastamise eest tasutakse riigilõivu 75 eurot.
[RT I, 29.06.2018, 3 - jõust. 01.07.2018]

14. peatükk Vabariigi Presidendi Kantselei toimingud 

1. jagu Teenetemärkide seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 321.  Teenetemärgi miniatuuri ja täiendava rosettmärgi väljastamine

  Riikliku teenetemärgi miniatuuri ja täiendava rosettmärgi väljastamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) miniatuur – 39 eurot;
  2) rosettmärk – 13 eurot.

15. peatükk Maavalitsuse valitsemisala toimingud 
[Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

1. jagu Maavalitsuse toimingud 
[Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

1. jaotis Ühistranspordiseaduse alusel tehtavad toimingud 
[Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 322.  Ühenduse tegevusloa taotluse läbivaatamine
[Kehtetu - RT I, 23.03.2015, 2 - jõust. 01.10.2015]

§ 323.  Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia taotluse läbivaatamine
[Kehtetu - RT I, 23.03.2015, 2 - jõust. 01.10.2015]

§ 324.  Bussiveo liiniloa taotluse ja sõiduplaani muutmise taotluse läbivaatamine
[Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

2. jagu Maavanema toimingud 
[Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

1. jaotis Sotsiaalhoolekande seaduse alusel tehtavad toimingud 
[Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 325.  Lapsehoiuteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamine
[Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 326.  Asenduskoduteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamine
[Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

2. jaotis Maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse alusel tehtavad toimingud 
[Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 327.  Maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maa omandamise taotluse läbivaatamine
[Kehtetu - RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

16. peatükk Kohaliku omavalitsuse valitsemisala toimingud 

1. jagu Ehitusseaduse alusel tehtavad toimingud 
[Kehtetu - RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 328.  Ehitusloa taotluse läbivaatamine
[Kehtetu - RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 329.  Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamine
[Kehtetu - RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 330.  Kasutusloa taotluse läbivaatamine
[Kehtetu - RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 331.  Riikliku ehitisregistri dokumendi väljastamine
[Kehtetu - RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

11. jagu Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud 
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3311.  Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  (2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  (3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3312.  Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  (2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  (3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3313.  Hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  (2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

  (3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3314.  Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  (2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

  (3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3315.  Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine

  Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3316.  Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine

  Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 3317.  Ehitisregistri dokumendi väljastamine

  Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

2. jagu Ühistranspordiseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 332.  Taksoveoloa taotluse läbivaatamine
[RT I, 23.03.2015, 2 - jõust. 01.10.2015]

  Taksoveoloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.
[RT I, 23.03.2015, 2 - jõust. 01.10.2015]

§ 333.  Sõidukikaardi taotluse läbivaatamine
[RT I, 23.03.2015, 2 - jõust. 01.10.2015]

  Sõidukikaardi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.
[RT I, 23.03.2015, 2 - jõust. 01.10.2015]

§ 334.  Teenindajakaardi taotluse läbivaatamine
[RT I, 23.03.2015, 2 - jõust. 01.10.2015]

  Teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 38 eurot.
[RT I, 23.03.2015, 2 - jõust. 01.10.2015]

§ 335.  Bussiveo liiniloa taotluse ja sõiduplaani muutmise taotluse läbivaatamine

  (1) Riigisisese bussiveo liiniloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu käesoleva seaduse § 230 lõikes 1 sätestatud määras.

  (2) Liiniloa alusel korraldatava riigisisese bussiveo sõiduplaani muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu käesoleva seaduse § 230 lõikes 2 sätestatud määras.

3. jagu Valla- ja linnasekretäri tõestamistoimingud 

1. jaotis Notariaadiseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 336.  Dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine

  Dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 0,65 eurot iga lehekülje eest.

2. jaotis Perekonnaseisutoimingute seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 337.  Väljatrüki õigsuse kinnitamine

  Perekonnaseisuandmete väljatrüki õigsuse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 1 euro.

17. peatükk Muud toimingud 

1. jagu Perekonnaseisuasutuse toimingud 

1. jaotis Perekonnaseisutoimingute seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 338.  Abielukande tegemine

  Abielukande tegemise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 339.  Abielulahutuse kande tegemine

  Abielulahutuse kande tegemise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 340.  Tõendi väljastamine

  (1) Paberkandjal abieluvõimetõendi ning korduva sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (11) Korduva elektroonilise sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi, soo muutmise tõendi ja elektroonilise abieluvõimetõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot.
[RT I, 01.02.2019, 1 - jõust. 16.02.2019]

  (2) Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal teatisena või kinnitatud koopiana väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (21) Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete elektroonilise teatisena või kinnitatud koopiana väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT L 338, 23.12.2003, lk 1–29), alusel tõendi väljastamise eest abieluasjades tehtud kohtuotsuse kohta tasutakse riigilõivu 10 eurot.

  (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid, ja muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (ELT L 200, 26.07.2016, lk 1–136), alusel mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava perekonnasündmuse korduva tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu järgmiselt:
  1) paberkandjal mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava perekonnasündmuse korduva tõendi väljastamise eest 20 eurot;
  2) elektroonilise mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava perekonnasündmuse korduva tõendi väljastamise eest 10 eurot.
[RT I, 01.02.2019, 1 - jõust. 16.02.2019]

2. jaotis Nimeseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 341.  Uue isikunime taotluse läbivaatamine

  (1) Valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud isiku poolt haldusaktiga uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise või eesnime, perekonnanime või isikunime taastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu käesoleva seaduse §-s 262 sätestatud määras.

  (2) Valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud isiku antud haldusaktist, mis on uue isikunime andmise aluseks, paberkandjal väljavõtte väljastamise eest, välja arvatud esmane väljavõte, tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud isiku poolt antud haldusaktist, mis on uue isikunime andmise aluseks, korduva elektroonilise väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

3. jaotis Rahvastikuregistri seaduse alusel tehtavad toimingud 
[RT I, 31.12.2015, 31 - jõust. 01.01.2016]

§ 3411.  Isikule rahvastikuregistri andmete väljastamine õigustatud huvi korral

  Isikule õigustatud huvi korral rahvastikuregistri andmete kinnitatud väljavõtte või väljatrüki väljastamise eest perekonnaseisutoimingute seaduse § 3 lõikes 32 sätestatud maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksuses tasutakse riigilõivu ühe isiku andmete kohta 5 eurot.
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 3412.  Rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191 alusel

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191 alusel mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava rahvastikuregistri väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu järgmiselt:
  1) paberkandjal mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava rahvastikuregistri väljavõtte väljastamise eest 20 eurot;
  2) elektroonilise mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava rahvastikuregistri väljavõtte väljastamise eest 10 eurot.
[RT I, 01.02.2019, 1 - jõust. 16.02.2019]

2. jagu Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine 

§ 342.  Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse läbivaatamine

  Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse, sealhulgas Euroopa kutsekaardi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.
[RT I, 30.12.2015, 1 - jõust. 18.01.2016]

3. jagu Registerpandiga seotud toimingud 

§ 343.  Kanded registerpandi kohta

  (1) Pandilepingu registreerimise eest tasutakse käesoleva seaduse lisas 2 sätestatud riigilõivu täismäär olenevalt tehinguväärtusest.

  (2) Registerpandi järjekoha muutmise eest tasutakse 75 protsenti käesoleva seaduse lisas 2 sätestatud riigilõivu täismäärast olenevalt tehinguväärtusest.

  (3) Pandilepingu lisa registreerimise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.

  (4) Pandisummat suurendava pandilepingu lisa registreerimise eest tasutakse riigilõivu käesoleva seaduse lisas 2 sätestatud riigilõivu täismääras, kusjuures tehinguväärtuseks on pandisumma, mille registrisse kandmist taotletakse, ning registrisse kantud pandisumma vahe.

4. jagu Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 344.  Tegevusloa taotluse läbivaatamine tegevusloa registrisse kandmiseks

  Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tegevusloa registrisse kandmiseks, kui eriseaduses ei ole sätestatud riigilõivu tegevusloa taotluse läbivaatamise eest või kui ei ole kehtestatud riigilõivuvabastust tegevusloa taotluse läbivaatamise eest, tasutakse riigilõivu 20 eurot.

§ 345.  Teate esitamine muul viisil kui ühtse kontaktpunkti kaudu

  Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 58 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud teate muul viisil kui ühtse kontaktpunkti kaudu esitamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.

5. jagu Arhiiviseaduse alusel tehtavad toimingud 

§ 346.  Arhiiviteatise väljastamine

  Arhiiviteatise väljastamise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot ja välisesinduses 30 eurot.

6. jagu Maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse alusel tehtavad toimingud 
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 3461.  Maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maa omandamise taotluse läbivaatamine

  Maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maa omandamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

4. osa TEHINGUVÄÄRTUSED 

18. peatükk Tehinguväärtuse määramine 

§ 347.  Tehinguväärtus kande tegemisel kinnistusraamatusse

  (1) Tehinguväärtus määratakse kinnistamise alusdokumendi järgi.

  (2) Tehingu objektil lasuvaid kohustusi ega objekti võõrandamishinnale lisanduvat käibemaksu summat tehinguväärtuse määramisel maha ei arvata.

  (3) Kui kinnistamise alusdokument ei sisalda tehinguväärtust, määratakse tehinguväärtus käesoleva seaduse §-de 348–362 kohaselt.

§ 348.  Kinnisasja kinnistamine

  (1) Hoonestamata kinnisasja kinnistamisel on tehinguväärtuseks maa maksustamishind.

  (2) Hoonestatud kinnisasja kinnistamisel on tehinguväärtuseks maa maksustamishind ja hoone hind.

  (3) Kui kohtule ei esitata dokumenti hoone hinna kohta, loetakse hoone hinnaks 3200 eurot.

  (4) Kinnisasjal asuva hoone omaniku ostueesõigusega erastatud maa kinnistamisel on tehinguväärtuseks maa maksustamishind.

  (5) Kui maa maksustamishind ja hoonete hind on kokku väiksem kui kinnisasja koormav hüpoteek, on omandiõiguse kinnistamisel tehinguväärtuseks kinnistusraamatusse kantud hüpoteegi summa.

§ 349.  Kinnistu jagamine

  Kinnistu jagamisel mitmeks kinnistuks määratakse tehinguväärtus lähtuvalt jagamise tulemusel moodustatavast uuest kinnistust käesoleva seaduse § 348 kohaselt.

§ 350.  Kinnistute ühendamine

  Kinnistute ühendamisel määratakse tehinguväärtus lähtuvalt ühendatavatest kinnisasjadest käesoleva seaduse § 348 kohaselt.

§ 351.  Kinnistu osa liitmine teise kinnistuga

  Kinnistu osa liitmisel teise kinnistuga määratakse tehinguväärtus liidetava osa järgi käesoleva seaduse § 348 kohaselt.

§ 352.  Korteriomandi kinnistamine

  Korteriomandi kinnistamisel on tehinguväärtuseks 50 protsenti kaasomandi osa suurusele vastavast korteriomandite esemeks oleva kinnisasja maksustamishinnast.

§ 353.  Hoonestusõigus ja korterihoonestusõigus

  (1) Hoonestamata kinnisasja koormamisel hoonestusõigusega on tehinguväärtuseks 80 protsenti koormatava kinnisasja maksustamishinnast.

  (2) Hoonestatud kinnisasja koormamisel hoonestusõigusega on tehinguväärtuseks 80 protsenti maa maksustamishinna ja hoone hinna summast.

  (3) Kui hoonestusõiguse eest makstakse tasu, on hoonestusõigusega koormamisel tehinguväärtuseks hoonestusõiguse tasu kogusumma, kuid mitte rohkem kui 25 aasta eest.

  (4) Korterihoonestusõiguse kinnistamisel on tehinguväärtuseks 50 protsenti kaasomandi osa suurusele vastavast hoonestusõiguse tehinguväärtusest, määratuna käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel.

§ 354.  Reaalservituut

  (1) Reaalservituudi seadmisel on tehinguväärtuseks väärtus, mida reaalservituut valitseva kinnisasja suhtes omab, kuid mitte vähem kui 130 eurot.

  (2) Kui kohtule ei esitata andmeid reaalservituudi väärtuse suuruse kohta, loetakse tehinguväärtuseks 130 eurot.

§ 355.  Kasutusvaldus

  (1) Kasutusvalduse aastaväärtuseks on 4 protsenti koormatava kinnisasja maksustamishinnast.

  (2) Tähtajalise kasutusvalduse seadmisel on tehinguväärtuseks üksikute aastaväärtuste summa, kuid mitte rohkem kui 25 aasta eest.

  (3) Tähtajatu kasutusvalduse seadmisel on tehinguväärtuseks kasutusvalduse aastaväärtuse kordne sõltuvalt kasutusvaldaja vanusest:
  1) alla 36-aastase isiku puhul 20-kordne aastaväärtus;
  2) 36–50-aastase isiku puhul 15-kordne aastaväärtus;
  3) 51–65-aastase isiku puhul 10-kordne aastaväärtus;
  4) 66–75-aastase isiku puhul 5-kordne aastaväärtus;
  5) 76-aastase ja vanema isiku puhul 3-kordne aastaväärtus.

  (4) Tähtajatu kasutusvalduse seadmisel ühiselt mitme isiku kasuks võetakse tehinguväärtuse arvutamisel aluseks noorima kasutusvaldust teostava isiku vanus.

  (5) Juriidilise isiku kasuks tähtajatu kasutusvalduse seadmisel on tehinguväärtuseks 25-kordne kasutusõiguse aastaväärtus.

§ 356.  Isiklik kasutusõigus

  (1) Isikliku kasutusõiguse seadmisel elamule või muule ehitisele on aastaväärtuseks 4 protsenti koormataval kinnisasjal asuva elamu või muu ehitise väärtusest.

  (2) Tähtajalise isikliku kasutusõiguse seadmisel elamule või muule ehitisele on tehinguväärtuseks isikliku kasutusõiguse aastaväärtuste summa, kuid mitte rohkem kui 25 aasta eest.

  (3) Tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisel elamule on tehinguväärtuseks isikliku kasutusõiguse aastaväärtuse kordne sõltuvalt kasutaja vanusest:
  1) alla 36-aastase isiku puhul 20-kordne aastaväärtus;
  2) 36–50-aastase isiku puhul 15-kordne aastaväärtus;
  3) 51–65-aastase isiku puhul 10-kordne aastaväärtus;
  4) 66–75-aastase isiku puhul 5-kordne aastaväärtus;
  5) 76-aastase ja vanema isiku puhul 3-kordne aastaväärtus.

  (4) Juriidilise isiku kasuks tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisel ehitisele on tehinguväärtuseks 25-kordne kasutusõiguse aastaväärtus.

  (5) Tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisel elamule ühiselt mitme isiku kasuks võetakse tehinguväärtuse arvutamisel aluseks noorima isiklikku kasutusõigust teostava isiku vanus.

  (6) Isikliku kasutusõiguse seadmisel elamu või muu ehitise osale määratakse kasutusõiguse aastaväärtus võrdeliselt selle osa suurusega kogu elamust või muust ehitisest.

  (7) Kui isikliku kasutusõiguse sisuks on reaalservituudi teostamine, kohaldatakse tehinguväärtuse määramisel käesoleva seaduse § 354.

  (8) Muude isiklike kasutusõiguste seadmisel on tehinguväärtuseks 64 eurot.

§ 357.  Reaalkoormatis

  (1) Reaalkoormatise seadmisel on tehinguväärtuseks reaalkoormatise rahalise väärtuse kogusumma, kuid mitte rohkem kui 25 aasta eest.

  (2) Kui reaalkoormatise rahaline väärtus pole määratud, on selle tehinguväärtuseks 64 eurot.

§ 358.  Ostueesõigus

  Ostueesõiguse seadmisel on tehinguväärtuseks pool koormatava kinnisasja omandiõiguse kinnistamise tehinguväärtusest.

§ 359.  Hüpoteek

  (1) Hüpoteegi seadmisel on tehinguväärtuseks 2/3 hüpoteegisummast.

  (2) Kui riiklikus ehitisregistris registreeritud pandi ümberregistreerimisel hüpoteegiks pandisumma suureneb, on tehinguväärtuseks 2/3 pandisumma ja hüpoteegisumma vahest.

§ 360.  Järjekoha muutmine

  Piiratud asjaõiguse järjekoha muutmisel on tehinguväärtuseks etteastuva piiratud asjaõiguse seadmise tehinguväärtus.

§ 361.  Märge

  Märke kinnistamisel on tehinguväärtuseks selle asjaõiguse kinnistamise tehinguväärtus, mille tagamiseks märge kinnistusraamatusse kantakse.

§ 362.  Kannete muutmine ja kustutamine

  (1) Kinnistusraamatu kande muutmisel on tehinguväärtuseks sissekantud asjaõiguse muudetud sisuga kinnistamise tehinguväärtus.

  (2) Kinnistusraamatu kande kustutamisel on tehinguväärtuseks märke või vastava asjaõiguse kinnistamise tehinguväärtus.

§ 363.  Pandilepingu registreerimine

  Pandilepingu registreerimisel on tehinguväärtuseks pandisumma.

§ 364.  Registerpandi järjekoha muutmine

  Registerpandi järjekoha muutmise kinnistamisel on tehinguväärtuseks etteastuva registerpandi summa.

5. osa RAKENDUSSÄTTED 

19. peatükk Rakendussätted 

1. jagu Üleminekusätted 

§ 365.  Seaduse rakendamine

  Seadustes toodud viited riigilõivuseadusele (RT I 2010, 21, 107) loetakse viideteks käesolevale seadusele.

§ 3651.  Paragrahvi 15 lõike 4 ja § 252 kohaldamise lõpptähtpäev

  Käesoleva seaduse § 15 lõiget 4 ja § 252 kohaldatakse kuni 2020. aasta 31. märtsini §-s 252 nimetatud tegevuste suhtes, mida tehakse sööda käitleja ettevõttes 2019. aasta viimases kvartalis.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

2. jagu Seaduste muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 366. – § 371. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

3. jagu Seaduse jõustumine 

§ 372.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 68 jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 Riigilõivumäärad avalduse esitamise eest kohtumenetluses (eurodes)
[RT I, 26.05.2015, 13 - jõust. 26.05.2015 - 1. Rahuldada osaliselt õiguskantsleri 22. detsembri 2014. a taotlus. 2. Tunnistada riigilõivuseaduse (RT I, 29.06.2014, 66; RT I, 30.12.2014, 12) § 57 lg-d 1 ja 15 koostoimes lisaga 1 (1. juulist 2014 kuni 31. detsembrini 2014 kehtinud redaktsioonis) ning riigilõivuseaduse (RT I, 30.12.2014, 1) § 59 lg-d 1 ja 15 koostoimes lisaga 1 põhiseadusega vastuolus olevaks ning kehtetuks osas, milles tsiviilasja hinna puhul üle 500 000 euro tasutakse riigilõivu kuni 10 500 eurot. 3. Tsiviilasja hinna puhul üle 500 000 euro tasutakse riigilõivu 3400 eurot.]

Lisa 2 Riigilõivumäärad kinnistusraamatu toimingute tegemise eest (eurodes)

Lisa 3 Riigilõivumäärad numbriloa ja sagedusloa andmise ning kehtivusaja pikendamise eest
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json