Teksti suurus:

Maagaasiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2020, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.12.2020 otsus nr 688

Maagaasiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.12.2020

Maagaasiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 16 asendatakse tekstiosa ˮteiste riikide võrkudega või gaasi transiidiksˮ tekstiosaga ˮülekande või transiidi eesmärgil Eesti või mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi või kolmanda riigi võrguga Eesti või mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumi välispiiri või territoriaalmere välispiiriniˮ;

2) paragrahvi 183 lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast sõnu ˮtõhusat toimimistˮ sõnadega ˮ, Euroopa Liidu gaasivarustuse kindlustˮ;

3) paragrahvi 183 täiendatakse lõigetega 31–33 järgmises sõnastuses:

ˮ(31) Enne käesoleva seaduse § 182 lõikes 1 nimetatud erandi andmist konsulteerib Konkurentsiamet:
1) selle Euroopa Liidu liikmesriigi reguleeriva asutusega, kelle gaasituru toimimist ühendus mõjutab, ning
2) kolmanda riigi asjakohase asutusega, kui erand antakse Eesti Vabariigi ja kolmanda riigi vahelise ülekandevõrgu rajamiseks või muutmiseks.

(32) Käesoleva paragrahvi lõikes 31 nimetatud konsultatsioonidega selgitab Konkurentsiamet välja võimalused rakendada gaasiühenduse suhtes käesolevas seaduses sätestatud nõudeid.

(33) Konkurentsiamet annab käesoleva paragrahvi lõike 31 punktis 2 nimetatud asutusele vastamiseks aega vähemalt kolm kuud teate kättesaamisest arvates.ˮ;

4) paragrahvi 23 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(5) Konkurentsiamet teeb käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud kooskõlastamise otsuse 30 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Töömahuka kooskõlastamistaotluse menetlemisel võib Konkurentsiamet seda tähtaega pikendada 60 päevani, teatades tähtaja pikendamisest taotluse esitajale enne esialgse tähtaja möödumist.ˮ;

5) paragrahvi 23 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

ˮ(51) Kui taotluse esemeks on võrguteenuse hinna muutmine võrguettevõtjale muutunud ostetava gaasi ülekande- või jaotamisteenuse hinna tõttu, teeb Konkurentsiamet võrguteenuse hinna kooskõlastamise kohta otsuse kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest.

(52) Käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 51 nimetatud taotluse menetlemise tähtaeg peatub, kui Konkurentsiametile ei ole esitatud tema nõutud teavet, mis on vajalik taotluse kooskõlastamise otsustamiseks.ˮ;

6) seadust täiendatakse 41. peatükiga järgmises sõnastuses:

ˮ41. peatükk
EESTI VABARIIGI JA KOLMANDA RIIGI VAHELINE ÜLEKANDEVÕRGU VÕI TOOTMISETAPI TORUSTIKU KÄITAMIST KÄSITLEV LEPING

§ 361. Ülekandevõrgu või tootmisetapi torustiku käitamist käsitleva lepingu sõlmimise või muutmise kavatsusest teavitamine ja loa saamine

(1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitab Euroopa Komisjoni soovist sõlmida või muuta Eesti Vabariigi ja kolmanda riigi vahelist ülekandevõrgu või tootmisetapi torustiku käitamist käsitlevat lepingut, kui sellega reguleeritav tegevusala kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/692, millega muudetakse direktiivi 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju (ELT L 117, 03.05.2019, lk 1–7), reguleerimisalasse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister gaasituru toimimise võrgueeskirjas.

(3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium alustab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingu sõlmimise või muutmise läbirääkimisi pärast Euroopa Komisjonilt asjakohase loa saamist.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingu saab sõlmida pärast Euroopa Komisjonilt asjakohase loa saamist.ˮ;

7) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

ˮ(51) Käesoleva seaduse § 182 lõikes 1 nimetatud erandi andmisel teeb Konkurentsiamet koostööd teise riigi asjakohase asutusega, et kohaldada Eestis asuva gaasiühenduse suhtes käesolevas seaduses sätestatud nõudeid.ˮ;

8) paragrahvi 37 täiendatakse lõigetega 7–9 järgmises sõnastuses:

ˮ(7) Kui piiriüleste vaidluste korral jääb gaasiühendus lisaks Eestile veel ühe või enama Euroopa Liidu liikmesriigi jurisdiktsiooni, konsulteerib Konkurentsiamet vaidluse lahendamisel kõigi vaidlusesse kaasatud liikmesriikide asjaomaste ametiasutustega, et tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides (EL) 2019/692 ja 2009/73/EÜ sätestatud põhimõtete kohaldamine.

(8) Kui tootmisetapi torustik saab alguse kolmandast riigist ja on ühendatud lisaks Eestile veel vähemalt ühe Euroopa Liidu liikmesriigi gaasivõrguga, konsulteerib Konkurentsiamet tootmisetapi torustikku puudutavale vaidlusele lahendust otsides teiste torustiku asukoha liikmesriikide asjaomaste ametiasutustega.

(9) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud juhul asub tootmisetapi torustiku gaasi tootmise kohale järgnev esimene ühenduspunkt Eestis, konsulteerib Konkurentsiamet vaidlust lahendades selle kolmanda riigi asjaomase ametiasutusega, kust tootmisetapi torustik alguse saab, et tagada torustiku suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides (EL) 2019/692 ja 2009/73/EÜ sätestatud põhimõtete kohaldamine.ˮ;

9) seaduse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa ˮEuroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ (ELT L 211, 14.08.2009, lk 94–136)ˮ tekstiosaga ˮEuroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ (ELT L 211, 14.08.2009, lk 94–136), muudetud direktiiviga (EL) 2019/692 (ELT L 117, 03.05.2019, lk 1–7)ˮ.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json