Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. a määruse nr 31 „Suhtelises vaesuses elavatele peredele energiakulude kallinemise mõjude leevendamine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2021, 5

Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. a määruse nr 31 „Suhtelises vaesuses elavatele peredele energiakulude kallinemise mõjude leevendamine” muutmine

Vastu võetud 23.12.2021 nr 48

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel.

§ 1.  Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. a määruses nr 31 „Suhtelises vaesuses elavatele peredele energiakulude kallinemise mõjude leevendamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele”;

2) paragrahvis 1 asendatakse läbivalt sõnad „suhtelises vaesuses elavatele” sõnadega „vähemkindlustatud”;

3) paragrahvis 2 asendatakse läbivalt sõnad „suhtelise vaesuse piir” sõnadega „toetuse maksmise piir” vastavas käändes;

4) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „elavad” sõnadega „taotluse esitamise hetkel”;

5) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse arv „673” arvuga „1126”;

6) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Perekonna toetuse maksmise piir arvutatakse euro täpsusega.”;

7) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sealhulgas tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral, ning põhjendatud juhul valla- või linnavalitsuse nõudmisel kontrolli teostamiseks ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse;”;

8) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui toetust taotletakse kaugkütte kallinemise katteks piirkonnas, kus on kinnitatud Konkurentsiameti piirhind, loetakse kaugkütte arvestuslik ühikuhind võrdseks Konkurentsiameti otsusega kooskõlastatud piirhinnaga. Kui piirhind on kooskõlastatud enne 20. kuupäeva, võetakse see toetuse arvestamisel aluseks alates järgmisest kuust, kui 20. kuupäeval või pärast seda, siis ülejärgmisest kuust.”;

9) paragrahvi 4 lõike 9 teises lauses asendatakse sõna „neli” sõnaga „viis”;

10) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse arv „21” arvuga „35”;

11) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Meetme vahenditest võib katta Rahandusministeeriumi tööjõu- ja majandamiskulusid ning IT-süsteemide arenduskulusid, mis on vajalikud meetme rakendamiseks.”.

§ 2.  Määrust rakendatakse 2021. aasta 1. detsembrist.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json