Teksti suurus:

Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2021, 17

Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord1

Vastu võetud 20.10.2016 nr 39
RT I, 21.10.2016, 13
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2021RT I, 02.03.2021, 305.03.2021
22.12.2021RT I, 31.12.2021, 403.01.2022

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 63 lõike 10 ja § 64 lõike 10 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Müra häirivus

  Müra häirivus käesoleva määruse tähenduses on müratase, mis põhjustab inimestel teatud ebamugavust ja on tuvastatud mõõtmise või subjektiivse hindamisega.

§ 2.   Müra hindamine

  Müra hindamine käesoleva määruse tähenduses on mürataseme iseloomustamine arvulise väärtusega või müratasemega seotud kahjulike mõjude arvutamine, prognoosimine või mõõtmine.

§ 3.   Mürasündmus

  Mürasündmus käesoleva määruse tähenduses on alla viie minuti kestev müra episood, nagu mööduv sõiduk vms.

§ 4.   Vaikne piirkond

  Vaikne piirkond käesoleva määruse tähenduses on I mürakategooria ala.

§ 41.   Maapiirkond

  Maapiirkond käesoleva määruse tähenduses on piirkond, mis ei vasta atmosfääriõhu kaitse seaduse § 64 lõikes 3 nimetatud tiheasustusega piirkonna tingimustele.
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

§ 42.   Pädev asutus

  Pädev asutus käesoleva määruse tähenduses on tiheasustusega piirkonna kohaliku omavalitsuse organ, põhimaantee omanik, põhiraudtee omanik või põhilennuvälja omanik, kes koostab tiheasustusega piirkonna välisõhu strateegilise mürakaardi.
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

2. peatükk Välisõhu mürakaart ja selle koostamine 

§ 5.   Välisõhu mürakaart ja selle koostamine

  (1) Välisõhu mürakaart koostatakse olulist mürahäiringut põhjustavate müraallikate ja nendest ümbritsevasse piirkonda leviva müra kohta.

  (2) Välisõhu mürakaardil esitatavad müraindikaatorite arvsuurused määratakse mõõtmiste või arvutuste teel.

  (3) Juhul kui arvutuseks vajalikud andmed müraallikate kohta puuduvad, tuleb müratasemed määrata mõõtmise teel.

  (4) Müratasemed märgitakse välisõhu mürakaardil sammuga 5 × 5 m ning 5 dB vahemike kaupa vähemalt 45, 50, 55, 60, 65, 70 ja 75 dB mürakontuuridena.

  (5) Müratasemed esitatakse välisõhu mürakaardil nii, et neid on võimalik võrrelda atmosfääriõhu kaitse seaduse § 56 lõike 4 alusel asjaomase ministri määrusega kehtestatud müra normtasemetega Ld ja Ln.

  (6) Välisõhu mürakaart tuleb koostada reaalse müraolukorra alusel, mis on määratud 2 m kõrgusel või vajaduse korral mõnel muul kõrgusel.

  (7) Kohalikud omavalitsuse üksused võivad välisõhu mürakaardi koostada ühiselt.

3. peatükk Välisõhu strateegiline mürakaart ja selle koostamine 

§ 6.   Välisõhu strateegiline mürakaart ja selle koostamine

  (1) Välisõhu strateegilise mürakaardi abil antakse üldhinnang tiheasustusala või põhimaantee, põhiraudtee ja põhilennuvälja tekitatud mürataseme kohta või antakse üldprognoos selle piirkonna müratasemete kohta.

  (2) Välisõhu strateegiline mürakaart koostatakse mürakaardi ja seletuskirjana.

  (3) Välisõhu strateegiline mürakaart koostatakse eelnenud kalendriaasta müraolukorra alusel. Kasutada võib andmeid, mis ei ole vanemad kui kolm aastat.

  (4) Piiriala strateegilise mürakaardi koostamisel tehakse koostööd asjaomase naaberriigiga.

§ 7.   Välisõhu strateegilisel mürakaardil kasutatavad müra kontrollnäitajad

  (1) Välisõhu strateegilisel mürakaardil kasutatav pikaajaline päeva-õhtu-öömüra indikaator Lden ja pikaajaline öömüra indikaator Lnight määratakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega (EÜT L 189, 25.06.2002, lk 12–25), lisades 1 ja 2 esitatud meetoditega.

  (2) Alates 31. detsembrist 2018 kasutatakse pikaajalise päeva-õhtu-öömüra indikaatori Lden ja pikaajalise öömüra indikaatori Lnight hindamiseks Euroopa Komisjoni direktiivis (EL) 2015/996, millega kehtestatakse ühised müra hindamise meetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/49/EÜ (EÜT L 168, 1.07.2015, lk 1–823), ja Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiivi (EL) 2021/1226, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ II lisa seoses ühiste mürahindamismeetoditega (EÜT L 269, 28.07.2021, lk 65–142), lisades esitatud meetodeid.
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

  (3) Müra strateegilisel kaardistamisel võib lisaks Lden ja Lnight väärtustele ning vajaduse korral kasutatavatele pikaajaliste päeva- ja õhtumüraindikaatorite Lday ja Levening väärtustele kasutada täiendavaid müraindikaatoreid ja nendega seotud normtasemeid, kui:
  1) müraallikas töötab ainult osa kontrollitavast ajavahemikust (näiteks alla 20% kogu aasta päevaaegadest, õhtuaegadest või ööaegadest);
  2) mürasündmuste keskmine arv ühel või mitmel kontrollitaval ajavahemikul on väiksem kui üks mürasündmus tunnis;
  3) madalsagedusliku müra osatähtsus sagedusvahemikus 10–200 Hz on oluline;
  4) müra sisaldab tugevaid tonaalseid helisid;
  5) müra sisaldab impulsshelisid;
  6) müra pärineb mitmest müraallikast;
  7) ööaja normtasemena rakendatakse maksimaalset helirõhutaset LA,max või heli kokkupuutetaseme indikaatorit;
  8) nädalalõpul või muul perioodil aastas rakendatakse müra ohjamise lisapiiranguid;
  9) maapiirkonnas rakendatakse vaiksete piirkondade kaitset.

§ 71.   Välisõhu strateegilise mürakaardi seletuskirjas esitatavad andmed

  (1) Tiheasustusega piirkonna strateegilise mürakaardi seletuskirjas esitatakse järgmised andmed:
  1) tiheasustusega piirkonnale määratud kordumatu tunnuskood;
  2) tiheasustusega piirkonna nimi;
  3) tiheasustusega piirkonna pindala;
  4) tiheasustusega piirkonna elanike arv;
  5) tiheasustusega piirkonnas asuvate müraallikate liigid;
  6) tiheasustusega piirkonna kui ruumiobjekti väline objekti identifikaator (inspireId);
  7) tiheasustusega piirkonna geomeetrilised piirid;
  8) Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega, (EÜT L 323, 8.12.2010, lk 11–102), nõutud lisateave muude atribuutide kohta, näiteks tsooni tüüp, spetsialiseeritud tsooni tüüp, keskkonnavaldkond, õiguslik alus, määramisperiood, pädev asutus, elutsükkel.

  (2) Tiheasustusega piirkonnas asuva põhilennuvälja strateegilise mürakaardi seletuskirjas esitatakse järgmised andmed:
  1) põhilennuvälja ametlik nimi;
  2) põhilennuväljale Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) määratud ainulaadne rahvusvaheline lennuvälja kood;
  3) põhilennuväljal toimuvate startide ja maandumiste arv aastas, välja arvatud väljaõpe kergõhusõidukitega;
  4) põhilennuvälja asukoht punkti koordinaatidena;
  5) võib esitada põhilennuvälja kohta lisaandmed, sealhulgas viide lennuväljale (ruumiobjektile) lennuväljade viiteandmekogumis, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE), (EÜT L 108, 25.04.2007, lk 1–14), nõuetele.

  (3) Tiheasustusega piirkonnas asuva põhiraudtee strateegilise mürakaardi seletuskirjas esitatakse järgmised andmed:
  1) põhiraudteelõigule määratud kordumatu tunnuskood;
  2) põhiraudteelõigu aastane liiklussagedus;
  3) põhiraudteelõigu pikkus meetrites;
  4) põhiraudtee kui ruumiobjekti väline objekti identifikaator (inspireId);
  5) põhiraudtee geomeetria;
  6) Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 1089/2010 nõutud lisateave muude atribuutide kohta, näiteks tsooni tüüp, spetsialiseeritud tsooni tüüp, keskkonnavaldkond, õiguslik alus, määramisperiood, pädev asutus, elutsükkel;
  7) võib esitada raudtee riigisisese tunnuskoodi (raudtee identifitseerimisnumber), raudtee riigisisese nime ja raudteevõrgu andmestiku Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ nõuete kohaselt.

  (4) Tiheasustusega piirkonnas asuva põhimaantee strateegilise mürakaardi seletuskirjas esitatakse järgmised andmed:
  1) põhimaanteelõigule määratud kordumatu tunnuskood;
  2) põhimaanteelõigu aastane liiklussagedus;
  3) põhimaanteelõigu pikkus meetrites;
  4) põhimaantee kui ruumiobjekti väline objekti identifikaator (inspireId);
  5) põhimaantee geomeetria;
  6) Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 1089/2010 nõutud lisateave muude atribuutide kohta, näiteks tsooni tüüp, spetsialiseeritud tsooni tüüp, keskkonnavaldkond, õiguslik alus, määramisperiood, pädev asutus, elutsükkel;
  7) võib esitada põhimaantee riigisisese tunnuskoodi, riigisisese ametliku nime, Euroopa Liidu tunnuskoodi, teavet teedevõrgu andmekogu kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ nõuete kohaselt ja viite teele (ruumiobjektile) teedevõrgu andmekogus.

  (5) Tiheasustusega piirkonna, põhimaantee, põhiraudtee ja põhilennuvälja strateegilise mürakaardi seletuskirjas esitatakse müra eest vastutavate pädevate asutuste kohta järgmised andmed:
  1) pädeva asutuse kordumatu tunnuskood;
  2) pädeva asutuse roll seoses müra reguleerimisega;
  3) pädeva asutuse koostatava aruande tase (riiklik, piirkondlik);
  4) põhilennuvälja, mille eest pädev asutus vastutab, Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni määratud ainulaadne rahvusvaheline lennuvälja kood;
  5) pädeva asutuse vastutusalas oleva iga põhiraudteelõigu ja põhimaanteelõigu kordumatu tunnuskood;
  6) mis tahes piirkondlikul tasandil esitatava strateegilise mürakaardi korral territoriaalüksuse kordumatu ühise statistiliste territoriaalüksuste klassifikatsiooni (NUTS) kood, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, 21.06.2003, lk 196–238) järgi.

  (6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 kohaselt esitatakse territoriaalsete üksuste statistilise teabe jaoks järgmised andmed:
  1) ühise territoriaalüksuste statistilise liigituse nimetus, kui põhimaantee või põhiraudtee pädeva asutuse aruandluse tase on statistiliste territoriaalüksuste kohta. Võib esitada lingi statistiliste territoriaalüksuste võrdlusandmete kogumile;
  2) kohalike haldusüksuste andmete kogumi pealkiri, kui põhimaantee või põhiraudtee pädeva asutuse aruandluse tase kehtib mis tahes kohaliku haldusüksuse kohta. Võib esitada lingi kohalike haldusüksuste andmekogumile.

  (7) Müra normtasemete kohta esitatakse järgmised andmed:
  1) elamualade normtasemed Lden ja Lnight. Võib esitada teabe haiglatele, koolidele ja teistele piirkondadele kehtestatud normtasemete ja muude indikaatorite kohta;
  2) viide normtasemete õigusaktile.
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

§ 8.   Välisõhu strateegilisel mürakaardil esitatavad müra iseloomustavad andmed

  (1) Tiheasustusega piirkonnas tuleb koostada eraldi välisõhu strateegilised mürakaardid maanteeliikluse müra, raudteeliikluse müra, lennuvälja müra, tööstusmüra, sealhulgas sadamate müra, kohta ning lisaks võib koostada muude müraallikate mürakaardid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaartide alusel koostatakse tiheasustusega piirkonna summaarne strateegiline mürakaart.

  (3) Välisõhu strateegilisel mürakaardil esitatakse järgmised andmed:
  1) [Kehtetu - RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]
  2) [Kehtetu - RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]
  3) [Kehtetu - RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]
  4) [Kehtetu - RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]
  5) põhimaanteede, põhiraudteede ja põhilennuväljade mürakontuurid;
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]
  6) tiheasustusega piirkonna strateegilisel mürakaardil esitatakse lisaks punktis 5 nimetatud müraallikatele teede, raudteede, lennuliikluse ja tööstuse mürakontuurid;
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]
  7) mürakategooriad ja nende normtasemed;
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]
  8) kalendriaasta, mille andmete alusel on strateegiline mürakaart arvutatud;
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]
  9) Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 1089/2010 nõutud lisateave muude atribuutide kohta, näiteks tsooni tüüp, spetsialiseeritud tsooni tüüp, keskkonnavaldkond, õiguslik alus, määramisperiood, pädev asutus, elutsükkel.
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

  (4) [Kehtetu - RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

  (5) Tiheasustusega piirkonna strateegilisel mürakaardil esitatakse järgmised andmed:
  1) tiheasustusega piirkonna unikaalne tunnuskood;
  2) tiheasustusega piirkonna inimesi oluliselt mõjutavad müraallikad, võib esitada kõik tiheasustusega piirkonnas asuvad müraallikad;
  3) müraallikast mõjutatud elanike kokkupuute iseloomustus – kokkupuute tüüp, kokkupuute arvutamise viis ja koht. Kohustuslik elamute enim mõjutatud fassaadide korral, võib esitada andmed teiste fassaadide kohta;
  4) mürakontuurid Lden tasemete 55–59, 60–64, 65–69, 70–74 ja üle 75 ning Lnight 50–54, 55–59, 60–64, 65–69 ja üle 70 dB kohta, võib esitada andmed teiste tasemete kohta;
  5) müraga kokku puutuvate inimeste arv müraallika, kokkupuute tüübi ja mürataseme põhjal;
  6) omavalitsusüksuse kordumatu ühise statistiliste territoriaalüksuste klassifikatsiooni kood Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 järgi, kui kokkupuute andmed esitatakse tiheasustusega piirkonna kui kohaliku haldusüksuse kohta;
  7) tiheasustusega piirkonnas asuvale põhilennuväljale Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni määratud ainulaadne rahvusvaheline lennuväljakood;
  8) kui kokkupuuteandmed esitatakse tiheasustusega piirkonna kõigi müraallikate kohta kokku, siis kokkupuuteandmete arvutamisel arvesse võetud müraallikate kirjeldus;
  9) strateegiliste mürakaartide arvutamiseks kasutatud arvutus- ja mõõtmismeetodid;
  10) võib esitada kaardistamise piirkonnas olevate haiglate ja koolide arvu valitud müraallika, kokkupuute tüübi ja mürataseme põhjal, kajastatud teede ja raudteede valimiseks kasutatud kriteeriumid, kokkupuuteandmete arvutamiseks kasutatud meetodid direktiivi 2002/49/EÜ II lisa punkti 2.8 järgi.
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

  (6) Põhilennuvälja strateegilisel mürakaardil esitatakse järgmised andmed:
  1) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni määratud ainulaadne rahvusvaheline lennuväljakood;
  2) territoriaalüksuse kordumatu ühise statistiliste territoriaalüksuste klassifikatsiooni kood Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 järgi, kui põhilennuvälja müratasemed esitatakse kohaliku haldusüksuse kohta.
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

  (7) Maapiirkonnas asuva põhilennuvälja strateegilisel mürakaardil esitatakse järgmised andmed:
  1) müraga kokkupuute arvutamise viis ja koht elamu enim mõjutatud fassaadil, võib esitada andmed teiste fassaadide kohta;
  2) elanike arvud enim mõjutatud fassaadi kaudu Lden väärtuste 55–59, 60–64, 65–69, 70–74 ja üle 75 ning Lnight 50–54, 55–59, 60–64, 65–69 ja üle 70 dB korral, võib esitada andmed teiste indikaatorite kohta;
  3) müraga kokku puutuvate inimeste arv kokkupuute tüübi ja mürataseme Lden väärtuste 55, 65 ja 75 korral, võib esitada andmed teiste indikaatorite kohta;
  4) mõjutatava ala pindala (km2) kokkupuute tüübi ja mürataseme põhjal;
  5) strateegiliste mürakaartide arvutamiseks kasutatud arvutus- ja mõõtmismeetod;
  6) võib esitada mõjutatavate elamute, haiglate ja koolide arvu kokkupuute tüübi ja mürataseme põhjal, müraga kokkupuute arvutamiseks kasutatud meetodid direktiivi 2002/49/EÜ II lisa punkti 2.8 järgi ning viite avaldatud andmetele.
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

  (8) Maapiirkonnas asuva põhiraudtee strateegilisel mürakaardil esitatakse järgmised andmed:
  1) esitatavate andmete tase (riiklik või piirkondlik või riigi kõigi raudteede koondtase);
  2) territoriaalüksuse kordumatu ühise statistiliste territoriaalüksuste klassifikatsiooni kood Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 järgi;
  3) müraga kokkupuute arvutamise viis ja koht elamu enim mõjutatud fassaadile;
  4) elanike arvud elamu enim mõjutatud fassaadi kaudu Lden väärtuste 55–59, 60–64, 65–69, 70–74 ja üle 75 ning Lnight 50–54, 55–59, 60–64, 65–69 ja üle 70 dB korral, võib esitada andmed teiste indikaatorite kohta;
  5) müraga kokku puutuvate elanike arv kokkupuute tüübi ja mürataseme põhjal;
  6) maapiirkondade kohta võib esitada põhiraudtee kordumatu koodi, mis on kooskõlas territoriaalüksuse koodiga, mõjutatava ala pindala (km2) kokkupuute tüübi ja mürataseme põhjal ning mõjutatavate elamute, haiglate ja koolide arvu kokkupuute tüübi ja mürataseme põhjal.
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

  (9) Põhiraudtee ja põhimaantee kohta esitatakse strateegilisel mürakaardil järgmised andmed:
  1) müraga kokkupuute tüüp, kokkupuute arvutamise viis ja koht;
  2) mürakontuurid Lden väärtuste 55, 65 ja 75 dB korral, võib esitada andmed teiste väärtuste kohta;
  3) müraga kokku puutuvate elanike arv kokkupuute tüübi ja mürataseme põhjal;
  4) mõjutatava ala pindala (km2) kokkupuute tüübi ja mürataseme põhjal;
  5) mõjutatavate elamute arv kokkupuute tüübi ja mürataseme põhjal;
  6) strateegiliste mürakaartide arvutamiseks kasutatud arvutus- ja mõõtmismeetodid.
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

  (10) Põhimaantee strateegilisel mürakaardil esitatakse järgmised andmed:
  1) andmete tase (riiklik või piirkondlik või riigi kõigi maanteede koondtase);
  2) territoriaalüksuse kordumatu ühise statistilise territoriaalüksuste klassifikatsiooni kood Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 järgi;
  3) statistiliste territoriaalüksuste võrdlusandmete kogumi nimetus (NUTS), kui müraga kokkupuute kohta koostatakse mürakaart territoriaalsete üksuste tasandil, ja kohalike haldusüksuste võrdlusandmete kogumi nimetus, kui müraga kokkupuute kohta koostatakse mürakaart kohalike haldusüksuste tasandil;
  4) tiheasustusega piirkonna ja maapiirkondade kohta võib esitada mõjutatavate haiglate ja koolide arvu kokkupuute tüübi ja mürataseme põhjal, müraga kokkupuute arvutamiseks kasutatud meetodid direktiivi 2002/49/EÜ II lisa punkti 2.8 järgi ning viite avaldatud andmetele.
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

  (11) Maapiirkonnas asuva põhimaantee strateegilisel mürakaardil esitatakse järgmised andmed:
  1) müraga kokkupuute arvutamise viis ja koht elamu enim mõjutatud fassaadil, võib esitada andmed teiste fassaadide kohta;
  2) elanike arvud elamu enim mõjutatud fassaadi kaudu Lden väärtuste 55–59, 60–64, 65–69, 70–74 ja üle 75 ning Lnigh 50–54, 55–59, 60–64, 65–69 ja üle 70 dB korral, võib esitada andmed teiste indikaatorite kohta;
  3) müraga kokku puutuvate elanike arv kokkupuute tüübi ja mürataseme põhjal;
  4) võib esitada kokkupuute tüübi ja mürataseme põhjal mõjutatava ala pindala (km2) ja mõjutatavate elamute, haiglate ja koolide arvu.
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

§ 9.   Müra taseme ja mõju suhe
[Kehtetu - RT I, 02.03.2021, 3 - jõust. 05.03.2021]

§ 10.   Müra kahjuliku mõju hindamine
[RT I, 02.03.2021, 3 - jõust. 05.03.2021]

  (1) [Kehtetu - RT I, 02.03.2021, 3 - jõust. 05.03.2021]

  (11) Müra kahjulikku mõju hinnatakse vastavalt käesoleva määruse lisas kehtestatud metoodikale.
[RT I, 02.03.2021, 3 - jõust. 05.03.2021]

  (2) Vajaduse korral esitatakse andmed, mis käsitlevad:
[RT I, 02.03.2021, 3 - jõust. 05.03.2021]
  1) elamuid, millel on käesoleva määruse § 13 lõike 6 punktis 1 määratletud müra eriisolatsioon;
  2) elamuid, millel on käesoleva määruse § 13 lõike 6 punktis 2 määratletud vaikne välispiire;
  3) kliima- ja kultuurierinevusi;
  4) tundlikke elanikerühmi;
  5) tonaalset tööstusmüra;
  6) impulsse sisaldavat tööstusmüra;
  7) muid erijuhte.

4. peatükk Müra vähendamise tegevuskava 

§ 101.   Varem koostatud ja rakendatud müra vähendamise tegevuskavad

  Varem koostatud ja rakendatud müra vähendamise tegevuskavade kohta esitatakse järgmised andmed:
  1) tiheasustusega piirkonna müra vähendamise tegevuskava kohta tiheasustusega piirkonna unikaalne tunnuskood;
  2) põhilennuvälja müra vähendamise tegevuskava kohta Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni määratud ainulaadne lennujaama rahvusvaheline kood;
  3) põhiraudtee müra vähendamise tegevuskava kohta raudteelõigule määratud ainulaadne tunnuskood;
  4) põhimaantee müra vähendamise tegevuskava kohta maanteelõigule määratud ainulaadne tunnuskood;
  5) müra vähendamise tegevuskavale määratud kordumatu tunnuskood;
  6) müra vähendamise tegevuskava detailne kirjeldus;
  7) müra vähendamise tegevuskava tasand (riiklik või piirkondlik);
  8) piirkonna kordumatu kood, territoriaalse üksuse nimetus ja versioon (NUTS või LAU), mis vastab ühisele statistiliste territoriaalüksuste klassifikatsioonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 järgi;
  9) müra vähendamise tegevuskava kohta võib esitada täiendava selgituse lisaks müra vähendamise programmi seletuskirjas sisalduvale teabele ja viite müraandmete esitamiseks kasutatud Eurostati andmekogumile.
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

§ 11.   Müra vähendamise tegevuskava koostamine

  (1) Müra vähendamise tegevuskava koostatakse välisõhu mürakaardi või strateegilise mürakaardi tulemuste alusel müra normtasemete ületamisele mõjutatud elanike arvu, müra leviku ulatuse, inimeste häirituse ning muude asjakohaste kriteeriumite põhjal.

  (2) Kui piirkonna kohta koostatakse nii strateegiline mürakaart kui mürakaart, võib nende alusel koostada ühe müra vähendamise tegevuskava.

  (3) Müra vähendamise tegevuskava meetmete planeerimisel arvestatakse, et meetme tulemusena väheneks müratase eelkõige seal, kus see võib avaldada kahjulikku mõju inimese tervisele ning mürahäiring väheneb võimalikult paljudel elanikel, samuti oleks tagatud vaikses piirkonnas mürataseme suurenemise vältimine.

  (4) Piiriala müra vähendamise tegevuskava koostamisel tehakse koostööd asjaomase naaberriigiga.

§ 12.   Müra vähendamise tegevuskava sisu

  (1) Kõigis müra vähendamise tegevuskavades esitatakse järgmised andmed:
  1) müra vähendamise tegevuskava kordumatu tunnuskood;
  2) müra vähendamise tegevuskava väljatöötamise eest vastutava pädeva asutuse kordumatu tunnuskood;
  3) müra vähendamise tegevuskava vastuvõtmise kuupäev;
  4) müra kehtivad normtasemed, mis on arvesse võetud müra hindamisel ja vähendamise meetmete rakendamisel (link kehtivale õigusaktile või teabena muude müra normtasemete kohta, mida kasutatakse tegevuskavaga kaetud piirkonnas);
  5) avaliku arutelu perioodi algus- ja lõppkuupäev;
  6) metoodika, mida kasutati avalikkusega konsulteerimiseks ja sidusrühmade kaasamiseks;
  7) avaliku arutelu käigus laekunud märkused ja nendega arvestamine;
  8) müraallikad, millele müra vähendamise tegevuskava kohaldub;
  9) inimeste arv, kes on müra vähendamise tegevuskavaga hõlmatud piirkonnas kokku puutunud müraga vähemalt Lden 55 dB ja Lnight 55 dB;
  10) tuvastatud müraprobleemid;
  11) müra vähendamise meetmed, mis müra tegevuskava vastuvõtmisel juba toimivad;
  12) müra vähendamise tegevuskavas kavandatud meetmete detailne kirjeldus ja plaanitav tulemus ja tulemuste hindamiseks kavandatud meetodite kirjeldus;
  13) hinnanguline inimeste arv, kellele mõjuv müratase väheneb, ja hindamiseks kasutatud metoodika kirjeldus;
  14) väga häiritud inimeste arvu vähenemine;
  15) olulise unehäirega inimeste arvu vähenemine;
  16) isheemiatõve ohu põhjustamise vähenemine;
  17) kui müra vähendamise tegevuskava sisaldab pikaajalist strateegiat, siis selle kirjeldus.

  (2) Müra vähendamise tegevuskavades võib esitada järgmised lisaandmed:
  1) müra tegevuskava eeldatav rakendamise tähtaeg;
  2) müra vähendamise tegevuskava üksikasjad;
  3) lisateave müra vähendamise tegevuskava õigusliku raamistiku kohta;
  4) avaliku arutelu dokumentatsiooni kokkuvõte;
  5) avalikul arutelul osalenud sidusrühmad ja inimeste arv;
  6) inimeste arv, kes on kokku puutunud müra vähendamise tegevuskava piirkonnas muu normtaseme kui Lden ja Lnight ületamisega;
  7) vabatahtliku müra vähendamise tegevuskava väljatöötamisel kasutatud prioriteetsuse kriteeriumite kirjeldus;
  8) planeeritavate meetmete rakendamise kulud;
  9) teave tegevuskavas kavandatud muude asjakohaste tervisemõjude vähenemise kohta;
  10) teave kahjulike mõjude hindamismeetodite kohta;
  11) tegevuskavas kirjeldatud meetmete hinnanguline tasuvus;
  12) tegevuskava rakendamise hinnanguline kogumaksumus.

  (3) Tiheasustusega piirkonna müra vähendamise tegevuskavas esitatakse järgmised andmed:
  1) tiheasustuspiirkonna kordumatu tunnuskood;
  2) ruumiobjekti väline objekti identifikaator (piirkonna inspireId);
  3) müra vähendamise tegevuskavaga hõlmatud ala ruumiline ulatus;
  4) Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 1089/2010 nõutud lisateave muude atribuutide kohta, näiteks tsooni tüüp, spetsialiseeritud tsooni tüüp, keskkonnavaldkond, õiguslik alus, määramisperiood, pädev asutus, elutsükkel.

  (4) Põhilennuvälja müra vähendamise tegevuskavas esitatakse järgmised andmed:
  1) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni määratud ainulaadne rahvusvaheline lennuvälja kood;
  2) müra vähendamise tegevuskavaga kaetud piirkonna ruumiobjekti väline objekti identifikaator (inspireId);
  3) müra vähendamise tegevuskavaga hõlmatud piirkonna ruumiline ulatus.

  (5) Põhiraudtee müra vähendamise tegevuskavas esitatakse järgmised andmed:
  1) müra vähendamise tegevuskavas käsitletud raudtee kordumatu tunnuskood;
  2) põhiraudtee müra tegevuskavaga kaetud ala ruumiobjekti väline objekti identifikaator (inspireId);
  3) põhiraudtee müra vähendamise tegevuskavaga hõlmatud ala ruumiline ulatus.

  (6) Põhimaantee müra vähendamise tegevuskavas esitatakse järgmised andmed:
  1) müra vähendamise tegevuskavas käsitletud põhimaantee kordumatu tunnuskood;
  2) põhimaantee müra tegevuskavaga kaetud ala ruumiobjekti väline objekti identifikaator (inspireId);
  3) müra vähendamise tegevuskavaga hõlmatud ala ruumiline ulatus.

  (7) Kui tiheasustusega piirkonnas või maapiirkonnas on määratud vaiksed alad, esitatakse nende kohta järgmised andmed:
  1) vaiksele alale omistatud kordumatu tunnuskood;
  2) vaikse ala kirjeldus (näiteks looduskaitseala, mänguväljak, haljasala jne);
  3) kui vaikne ala on määratud tiheasustusega piirkonnas, siis selle unikaalne tunnuskood;
  4) vaikse ala eest vastutava pädeva asutuse unikaalne tunnuskood;
  5) meetmed, mis on määratud vaikse ala kaitseks müra eest;
  6) müra vähendamise tegevuskava unikaalne tunnuskood;
  7) vaikse ala kui ruumiobjekti väline objekti identifikaator (inspireId);
  8) vaikse ala ruumiline ulatus;
  9) Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 1089/2010 nõutud lisateave muude atribuutide kohta, näiteks tsooni tüüp, spetsialiseeritud tsooni tüüp, keskkonnavaldkond, õiguslik alus, määramisperiood, pädev asutus, elutsükkel;
  10) vaikse ala kohta võib esitada vaikse ala nime, selle ala määramisega seotud dokumendid, müraallikad, mille eest vaikne ala on kaitstud.
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

§ 13.   Strateegilise mürakaardi alusel koostatud müra vähendamise tegevuskava kokkuvõtte koostamine

  (1) Strateegilise mürakaardi koostaja teeb strateegilise mürakaardi alusel koostatud tegevuskavast kuni 10-leheküljelise kokkuvõtte (edaspidi kokkuvõte).

  (2) Kokkuvõte peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamise eest vastutav asutus;
  2) varem rakendatud müra vähendamise abinõude loetelu;
  3) müra hindamisel kasutatud arvutus- ja mõõtmismeetodid;
  4) hinnanguline lähima sajani ümardatud inimeste arv, kes elavad hoonetes, mille päeva-õhtu-öömüra indikaatori Lden ja öömüra indikaatori Lnight arvsuurused detsibellides jäävad vahemikesse 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74 ja 75 või suurem.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud andmed esitatakse eraldi põhimaantee-, põhiraudtee-, lennuliikluse- ning tööstusmüra kohta.

  (4) Põhimaantee, -raudtee ja -lennujaama kohta koostatavas kokkuvõttes esitatakse põhimaantee, -raudtee ja -lennujaama kirjeldus, milles on märgitud selle asukoht, pindala ja liiklust iseloomustavad andmed (liiklustihedus, sõidukite keskmine liikumiskiirus, teekate jm), ümbruses asuvad asustusüksused, teave maakasutuse kohta ning muud olulised müraallikad.

  (5) Tiheasustusega piirkonna kohta esitatakse kokkuvõttes piirkonna lühikirjeldus, milles on märgitud selle asukoht, pindala ja elanike arv.

  (6) Vajaduse ja teabe olemasolu korral märgitakse elanike arv käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud müravahemikes asuvates hoonetes, milles on:
  1) eriline heliisolatsioon, mis kaitseb hoonet üht või mitut liiki müra eest või mis on ühendatud ventilatsiooni- või kliimaseadmetega nii, et on tagatud hea heliisolatsioon;
  2) vaikne välispiire, milleks loetakse elamu sellist välispiiret, mille juures on Lden arvsuurus määratud 4 meetri kõrgusel maapinnast ja 2 meetri kaugusel välispiirdest ning selle Lden arvuline väärtus on üle 20 dB madalam kõige kõrgema müratasemetega välispiirde juures määratud Lden arvsuurusest.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 14.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/49/EÜ, mis on seotud müra hindamise ja kontrollimisega (EÜT L 189, 25.06.2002, lk 12–25);
Euroopa Komisjoni direktiiv (EL) 2015/996, millega kehtestatakse ühised müra hindamise meetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/49/EÜ (EÜT L 168, 1.07.2015, lk 1–823).
Komisjoni direktiiv (EL) 2020/367, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ III lisa seoses keskkonnamüra kahjuliku mõju hindamise meetodi kehtestamisega (ELT L 67, 5.03.2020, lk 132‒136).
Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2021/1226, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ II lisa seoses ühiste mürahindamismeetoditega (EÜT L 269, 28.07.2021, lk 65–142).
[RT I, 31.12.2021, 4 - jõust. 03.01.2022]

Lisa Müra kahjuliku mõju hindamine
[RT I, 02.03.2021, 3 - jõust. 05.03.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json