Teksti suurus:

Kogumispensionide seaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.12.2022 otsus nr 229

Kogumispensionide seaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.12.2022

§ 1.  Kogumispensionide seaduse muutmine

Kogumispensionide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 tekst loetakse lõikeks 1 ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Makse määr on 2% käesoleva seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud tasudelt, kui kohustatud isik ei ole valinud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud muud makse määra.”;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Kohustatud isik võib valida makse määraks 4% või 6%. Valitud makse määr kehtib kohustatud isiku suhtes vähemalt kalendriaasta.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud makse määra valimine või sellest loobumine (edaspidi makse määra muutmine) toimub käesoleva seaduse §-s 172 sätestatud tingimustel ja korras.”;

3) paragrahvi 11 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „nimetatud määras” sõnadega „sätestatud sellises määras, mille kohustatud isik on valinud”;

4) paragrahvi 11 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna „määras” sõnadega „sellises määras, mille kohustatud isik on valinud”;

5) paragrahvi 11 lõike 21 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „määras füüsilisest isikust ettevõtja” sõnadega „sellises määras, mille füüsilisest isikust ettevõtja on valinud, tema”;

6) seaduse 2. peatükki täiendatakse pärast § 171 21. jaoga järgmises sõnastuses:

21. jagu
Makse määra muutmine

§ 172. Makse määra muutmise avaldus

(1) Makse määra muutmiseks esitab isik, kellele on käesoleva seaduse §-s 17 sätestatu kohaselt avatud pensionikonto, kontohaldurile või registripidajale makse määra muutmise avalduse.

(2) Piiratud teovõimega isiku eest makse määra muutmise avalduse esitamise ja nooremale kui 18-aastasele isikule avalduse esitamiseks seadusliku esindaja kirjaliku nõusoleku andmise korral peab seaduslikul esindajal olema perekonnaseaduse § 131 lõikes 1 või § 188 lõike 1 punktis 8 sätestatud kohtu nõusolek.

(3) Makse määra muutmise avalduses märgitakse:
1) isiku nimi;
2) isikukood;
3) isiku kontaktandmed;
4) isiku eelistused temale teatise edastamise viisi ja vastavate volituste kohta;
5) makse määr;
6) avalduse esitamise kuupäev;
7) isiku allkiri, välja arvatud juhul, kui avaldus on esitatud kirjalikku taasesitamist ja isiku identifitseerimist võimaldaval kujul.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed esitatakse makse määra muutmise avaldusel registripidaja ette antud vormil ning avalduse esitamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 14 lõigetes 2, 3 ja 51 ning §-s 16 sätestatut.

(5) Registripidaja keeldub makse määra muutmise avalduse vastuvõtmisest, kui temale esitatud või kontohalduri kaudu edastatud avaldus ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele. Registripidaja keeldub kontohalduri kaudu edastatud makse määra muutmise avalduse vastuvõtmisest ka juhul, kui selle avalduse esitamise kuupäev on varasem registripidaja poolt juba vastuvõetud makse määra muutmise avalduse esitamise kuupäevast.

(6) Makse määra muutmise avalduse vastuvõtmisest keeldumisest ja selle põhjustest teavitab registripidaja viivitamata avalduse esitajat või kontohaldurit, edastades infosüsteemi kaudu vastava elektroonilise veateate. Kontohaldur teavitab veateatest viivitamata makse määra muutmise avalduse esitanud isikut. Makse määra muutmiseks peab isik esitama uue, nõuetekohase makse määra muutmise avalduse.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud veateade peab sisaldama:
1) avalduse vastuvõtmisest keeldumise õiguslikku alust;
2) avalduse vastuvõtmisest keeldumise põhjendust;
3) veateate edastamise kuupäeva.

(8) Uues, käesoleva seaduse §-s 9 sätestatud määras makse tasumise kohustus tekib kohustatud isikul alates makse määra muutmise avalduse esitamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist, tingimusel et avaldus on esitatud ja avalduses märgitud andmed registripidajale laekunud hiljemalt 30. novembril. Detsembris makse määra muutmise avalduse esitanud isikul tekib makse tasumise kohustus uues, käesoleva seaduse §-s 9 sätestatud makse määras alates ülejärgmise aasta 1. jaanuarist.

(9) Kuni käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud avalduse esitamise tähtpäevani võib isik oma avaldust muuta, esitades selleks uue makse määra muutmise avalduse.

(10) Registripidaja edastab Maksu- ja Tolliametile üks kord aastas hiljemalt iga aasta 1. detsembriks käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed ajavahemikul eelmise aasta 1. detsembrist kuni andmete edastamise aasta 30. novembrini makse määra muutmise avalduse esitanud pensionikonto omanike kohta.”.

§ 2.  Väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmine

Väärtpaberite registri pidamise seaduse § 7 lõige 61 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(61) Pensioniregistri pidajal peab olema veebileht, mille kaudu on võimalik isikukoodi alusel teha päringut, kas isik on kogumispensionide seaduse alusel kohustatud kohustusliku kogumispensioni makset tasuma või mitte ning kui ta on kohustatud makset tasuma, siis tema suhtes kohalduva makse määra kohta. Veebilehel avalikustatakse kuu ja aasta, millal isikul tekkis või tekib kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustus, millal hakkas või hakkab kohalduma makse määr ja millal makse tasumise kohustus lõppes või lõpeb.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2024. aasta 1. jaanuaril.

Helir-Valdor Seeder
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json