Teksti suurus:

Julgeolekuasutuste seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2022, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.12.2022 otsus nr 230

Julgeolekuasutuste seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.12.2022

§ 1.  Julgeolekuasutuste seaduse muutmine

Julgeolekuasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 1 punktist 4 jäetakse välja sõnad „ning eriside”;

2) paragrahvi 7 lõige 3 ning §-d 71 ja 33 tunnistatakse kehtetuks;

3) seadust täiendatakse §-dega 341–348 järgmises sõnastuses:

§ 341. Erimeetmete kohaldamise üldtingimused

(1) Õigus kohaldada oma ülesannete täitmisel käesoleva seaduse §-des 342–348 sätestatud erimeedet on julgeolekuasutuse ametnikul, kes ei ole politseiametnik, kui ta on läbinud sellekohase väljaõppe.

(2) Käesoleva seaduse §-des 344–348 sätestatud erimeetme kohaldamisel võib kasutada vahetut sundi korrakaitseseaduse §-des 76–78 sätestatud korras ja nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu.

(3) Käesoleva seaduse §-des 344–348 sätestatud erimeetme kohaldamine on lubatud kuni politsei saabumiseni.

§ 342. Isikuandmete töötlemine jälgimisseadmestiku kasutamisega

Julgeolekuasutus võib julgeolekuasutuse territooriumil ja selle vahetus läheduses toimuva jälgimiseks kasutada pilti edastavat või salvestavat jälgimisseadmestikku, kui see on vajalik julgeolekuasutuse valdust või teenistujaid ähvardava ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või nende vastu suunatud ründe lõpetamiseks.

§ 343. Küsitlemine ja dokumentide nõudmine

(1) Julgeolekuasutus võib peatada julgeolekuasutuse territooriumil või selle vahetus läheduses viibiva isiku, teda küsitleda ja nõuda temalt isikut tõendava dokumendi esitamist, kui on alust arvata, et isikul on julgeolekuasutuse valdust või teenistujaid ähvardava ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või nende vastu suunatud ründe lõpetamiseks vajalikke andmeid.

(2) Küsitlemise ja dokumentide nõudmise protokollimisele kohaldatakse korrakaitseseaduse § 30 lõigetes 2 ja 4 sätestatut.

§ 344. Isikusamasuse tuvastamine

Julgeolekuasutus võib tuvastada julgeolekuasutuse territooriumil või selle vahetus läheduses viibiva isiku samasuse kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel või kui see ei ole võimalik, siis muul õiguspärasel viisil, ja kontrollida dokumendile kantud või isiku antud andmete õigsust andmekogust, kui see on vajalik isikust lähtuva julgeolekuasutuse valdust või teenistujaid ähvardava ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või nende vastu suunatud ründe lõpetamiseks.

§ 345. Isiku kinnipidamine

(1) Julgeolekuasutus võib julgeolekuasutuse territooriumil või selle vahetus läheduses viibiva isiku kinni pidada, sulgedes ta ruumi või sõidukisse või piirates muul viisil olulisel määral tema füüsilist vabadust, kui:
1) ta tungib või on tunginud julgeolekuasutuse territooriumile või viibib seal asjakohase loa või muu seadusliku aluseta;
2) esineb kahtlus, et ta on toime pannud süüteo julgeolekuasutuse valduse või teenistujate vastu;
3) ta ohustab julgeolekuasutuse valdust, teenistujaid või julgeolekuasutuse territooriumil viibivaid teisi isikuid.

(2) Kinnipeetud isikut teavitatakse kinnipidamise põhjusest.

(3) Isikut võib kinni pidada kuni kinnipidamise aluse äralangemiseni, kuid mitte kauem kui kuus tundi.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1 alusel kinnipeetud isik, keda ei ole põhjust kahtlustada süüteo toimepanemises, juhatatakse julgeolekuasutuse territooriumilt välja ja vabastatakse.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 2 või 3 alusel kinnipeetud isik tuleb anda esimesel võimalusel üle politseile.

§ 346. Turvakontroll

(1) Julgeolekuasutus võib kontrollida isikut või tema riietust vaatlemise ja kompimise teel või tehnilise vahendi või sellekohase väljaõppe saanud teenistuslooma abil, et olla kindel, et isiku valduses ei ole esemeid või aineid, millega ta võib ohustada ennast, teisi isikuid või julgeolekuasutuse valdust või kahjustada julgeolekuasutuse ülesannete täitmist, kui isik:
1) siseneb julgeolekuasutuse territooriumile või lahkub sellelt;
2) viibib julgeolekuasutuse territooriumil või selle vahetus läheduses, kui kontrollimine on vajalik julgeolekuasutuse valdust või teenistujaid ähvardava kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või vahetu kõrgendatud ohu tõrjumiseks;
3) peetakse kinni käesoleva seaduse § 345 alusel.

(2) Turvakontrollile kohaldatakse korrakaitseseaduse § 47 lõikes 2 sätestatut.

§ 347. Vallasasja läbivaatus

(1) Julgeolekuasutus võib valdaja nõusolekuta kontrollida meeleliselt või tehnilise vahendi või teenistuslooma abil vallasasja, sealhulgas avada uksi ja kõrvaldada muid takistusi, kui:
1) seda kannab kaasas isik, kes siseneb julgeolekuasutuse territooriumile või lahkub sellelt;
2) seda kannab kaasas isik, kelle suhtes võib käesoleva seaduse § 346 alusel teostada turvakontrolli;
3) see on vajalik julgeolekuasutuse valdust või teenistujaid ähvardava kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või vahetu kõrgendatud ohu tõrjumiseks ning isik viibib julgeolekuasutuse territooriumil või selle vahetus läheduses.

(2) Vallasasja läbivaatusele kohaldatakse korrakaitseseaduse § 49 lõigetes 2–4, 51 ja 6 sätestatut.

§ 348. Vallasasja hoiulevõtmine

(1) Julgeolekuasutus võib võtta vallasasja hoiule:
1) julgeolekuasutuse valdust või teenistujaid ähvardava vahetu ohu tõrjumiseks või nende vastu suunatud ründe lõpetamiseks;
2) kui asja valdab isik, kes on käesoleva seaduse § 345 alusel kinni peetud, ning on oht, et isik kasutab asja enda või teise isiku tapmiseks või vigastamiseks või võõra asja kahjustamiseks või põgenemiseks;
3) kui käesoleva seaduse § 346 alusel teostatud turvakontrolli käigus on tuvastatud asi, mis ei ole seadusega keelatud, kuid võib ohustada isikut ennast või teist isikut või kahjustada julgeolekuasutuse ülesannete täitmist;
4) kui vallasasja on lubatud käesoleva seaduse § 347 alusel läbi vaadata ning hoiulevõtmine on vajalik, et võtta vallasasja kohta proovi, samuti teostada vallasasja mõõtmisi või teha ekspertiisi.

(2) Vallasasja hoiulevõtmisele kohaldatakse korrakaitseseaduse § 52 lõigetes 2–4 sätestatut.”;

4) paragrahv 35 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 35. Julgeolekuasutuse ametniku erivahendid ja relvad ning nende kasutamine

(1) Julgeolekuasutuse ametnikule lubatud erivahendid on:
1) käerauad;
2) sidumisvahend;
3) teenistusloom.

(2) Julgeolekuasutuse ametnikule lubatud relvad on:
1) tulirelv;
2) gaasirelv;
3) külmrelv;
4) elektrišokirelv.

(3) Julgeolekuasutuse ametnik võib kasutada erivahendit ja relva, kui ta on läbinud sellekohase väljaõppe:
1) vahetu sunni kohaldamiseks;
2) ohu tõrjumiseks käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud tingimustel.

(4) Julgeolekuasutuse ametnikul on õigus kasutada olulise ja kõrgendatud ohu tõrjumiseks erivahendit, gaasirelva ja külmrelva ning kõrgendatud ohu tõrjumiseks tulirelva ja elektrišokirelva, kui ohu tõrjumine muu, isikut vähem kahjustava vahendiga ei ole võimalik või ei ole õigel ajal võimalik, ning arvestusega, et erivahendi või relva kasutamisel tehakse kõik võimalik, et sellega ei seataks ohtu muud kaalukat hüvet.

(5) Tulirelva ja elektrišokirelva võib isiku suhtes kasutada ainult tema ründamis-, vastupanu- või põgenemisvõimetuks muutmiseks äärmise abinõuna juhul, kui see on vajalik, et tõrjuda vahetu oht julgeolekuasutuse ametniku või teise isiku elule või kehalisele puutumatusele ning kui seda eesmärki ei ole võimalik saavutada sama relva kasutamisega looma ega asja vastu või füüsilise jõu või erivahendi kasutamisega.”.

§ 2.  Kaitseväe korralduse seaduse muutmine

Kaitseväe korralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 4. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

4. peatükk
KAITSEVÄELUURE JA MUU TEABE KOGUMISE ERISUSED
”;

2) paragrahvi 36 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 37 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 37. Kaitseväe volitused teabe kogumisel”;

4) paragrahvi 37 lõigete 1 ja 2 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „kaitseväeluure teostamiseks” sõnadega „ning relvastatud vastupanu ettevalmistamiseks ja korraldamiseks”;

5) paragrahvi 37 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „võivad” sõnadega „kaitseväeluure teostamiseks või relvastatud vastupanu ettevalmistamiseks ja korraldamiseks”;

6) paragrahvi 37 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Kaitseväeluure teostamisel ning relvastatud vastupanu ettevalmistamisel ja korraldamisel kogub ja töötleb Kaitsevägi teavet, sealhulgas isikuandmeid, kui see on vajalik kaitseväeluure teostamise või relvastatud vastupanu ettevalmistamise ja korraldamisega seotud ülesande täitmiseks, lähtudes järgmistest põhimõtetest:
1) teabe kogumise ja töötlemise viis ja ulatus ning kohaldatavad korralduslikud ja tehnilised kaitsemeetmed ei kahjusta isiku põhiõigusi ülemäära, võrreldes kaitseväeluure või relvastatud vastupanu taotletava eesmärgiga;
2) isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik kaitseväeluure teostamise või relvastatud vastupanu ettevalmistamise ja korraldamisega seotud ülesande täitmiseks ja kooskõlas kaitseväeluure tegevuse ning relvastatud vastupanu ettevalmistamise ja korraldamise eesmärgiga, ning kustutatakse, kui töötlemise vajadus lõppeb;
3) isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse viisil, mis tagab nende turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest, rakendades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

(7) Kaitsevägi kasutab ainult kaitseväeluure teostamise ning relvastatud vastupanu ettevalmistamise ja korraldamisega seotud ülesande täitmiseks vajalikke abinõusid või õigusi. Mitme võimaliku abinõu olemasolul kasutab ta sellist, mis isikute põhiõigusi seoses kaitseväeluure teostamise või relvastatud vastupanu ettevalmistamise ja korraldamisega võimalikult vähe kahjustab. Kasutada võib abinõu, mis ei kahjusta isiku põhiõigusi ülemäära, võrreldes Kaitseväe taotletava eesmärgiga.”;

7) paragrahvi 371 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) relvastatud vastupanu ettevalmistamiseks ja korraldamiseks.”;

8) paragrahvi 371 lõigetes 62 ja 7 asendatakse tekstiosa „§ 32” tekstiosaga „§ 875”;

9) paragrahvi 372 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 373 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) relvastatud vastupanu ettevalmistamiseks ja korraldamiseks.”;

11) paragrahvi 373 lõikes 2 asendatakse sõnad „tegevväelane, kes teenistussuhte” sõnadega „Kaitseväega töö- või teenistussuhtes olev isik, kes töö- või teenistussuhte”;

12) paragrahvi 373 lõiget 4 täiendatakse enne sõna „Variisikul” sõnaga „Tegevväelasest”;

13) paragrahvi 4110 lõigete 1 ja 3 sissejuhatavat lauseosa ning lõike 5 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „kaitseväeluure” sõnadega „ning relvastatud vastupanu ettevalmistamise ja korraldamise”;

14) paragrahvi 4110 lõike 4 punkti 1 ja lõiget 7 täiendatakse pärast sõna „kaitseväeluure” sõnadega „või relvastatud vastupanu ettevalmistamise ja korraldamise”;

15) paragrahvi 4110 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kaitseväeluure või relvastatud vastupanu ettevalmistamise ja korraldamise ülesande täitmisel saadud isikuandmeid võib edastada teisele isikule või asutusele, kui see on vajalik kaitseväeluure või relvastatud vastupanu ettevalmistamise ja korraldamise ülesande täitmiseks või tausta- või julgeolekukontrolli eesmärgil. Välislepingust, Euroopa Liidu õigusaktist või muust õigusaktist tulenevate kohustuste täitmiseks võib kaitseväeluure või relvastatud vastupanu ettevalmistamise ja korraldamise ülesande täitmisel saadud isikuandmeid edastada ka välisriigile või rahvusvahelisele organisatsioonile.”;

16) paragrahvi 42 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjonil on julgeolekuasutuste seaduse § 36 lõigetes 3 ja 5–7 sätestatud õigused ja kohustused järelevalveks kaitseväeluure teostamise üle ning koos Riigikogu riigikaitsekomisjoniga relvastatud vastupanu ettevalmistamise ja korraldamise üle.”;

17) paragrahvi 42 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 43 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kaitsevägi esitab Kaitseministeeriumile iga kuue kuu järel kirjaliku ülevaate tema poolt kaitseväeluure teostamisel ning relvastatud vastupanu ettevalmistamisel ja korraldamisel kogutud andmete ning nende saamiseks kasutatud vahendite ja meetodite kohta.”;

19) paragrahvi 541 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks” sõnadega „väljaselgitamiseks, tõrjumiseks ja Kaitseväe julgeolekualal asuva vara või inimeste vastu suunatud ründe lõpetamiseks”;

20) paragrahvi 541 lõiget 2 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„3) peatada Kaitseväe julgeolekualal või selle vahetus läheduses viibiv isik, teda küsitleda ja nõuda temalt isikut tõendava dokumendi esitamist või kui see ei ole võimalik, siis tuvastada isikusamasus isiku antud andmete alusel;
4) kasutada pilti edastavat või salvestavat jälgimisseadmestikku.”.

Helir-Valdor Seeder
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json