Teksti suurus:

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 145 "Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide edastamise kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 1, 11

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 145 "Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide edastamise kord" muutmine

Vastu võetud 30.12.2008 nr 88

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 63 lõigete 1, 2 ja 3 ning § 65 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruses nr 145 «Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord» (RTL 2002, 144, 2116; 2008, 65, 933) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Haigekassa hüvitab isikule, kellele on «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 300 krooni.»;

2) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Hambaraviteenuse osutaja, kes edastab § 3 lõikes 5 nimetatud hüvitise taotlemiseks nõutavad dokumendid haigekassale, vormistab raamatupidamise nõuete kohase arve ning «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud «Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika» 9. peatükis kehtestatud nõuete kohase raviarve.»;

3) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Haigekassa kannab § 3 lõigetes 1–4 nimetatud hüvitise saaja või tema poolt määratud kolmanda isiku arveldusarvele hiljemalt kalendriaasta 25. juuliks või järgmise kalendriaasta 25. jaanuariks, arvestades nõuetekohaste dokumentide edastamise tähtpäeva.».

§ 2. Käesolevat  määrust rakendatakse 2009. aasta 1. jaanuarist.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json