Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. juuli 2005. a määruse nr 74 “Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse põhimäärus” ja 26. mai 2004. a määruse nr 141 “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 3, 43

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. juuli 2005. a määruse nr 74 “Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse põhimäärus” ja 26. mai 2004. a määruse nr 141 “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri” muutmine

Vastu võetud 31.12.2008 nr 124

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja «Ühistranspordiseaduse» § 52 lõike 1 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. juuli 2005. a määruses nr 74 «Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse põhimäärus» (RTL 2005, 81, 1172; 2007, 43, 741) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse staatus

Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (edaspidi ARK) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on juhtimisfunktsioon, kes teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses ning osutab avalikke teenuseid seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Oma ülesannete täitmisel esindab ARK riiki.»;

2) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. ARK-i tegevuse eesmärk

ARK-i tegevuse eesmärk on liiklusohutuse suurendamisele ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamisele kaasaaitamine, ühistranspordi edendamine ning liiklusregistri ja ühistranspordiregistri pidamine.»;

3) paragrahvi 12 täiendatakse punktidega 151–158 järgmises sõnastuses:

« 151) volitatud töötlejana ühistranspordiregistri ja vastava arhiivi pidamine;
152) liiniveo korraldamine riigisisestel kaugliinidel, osalemine maakonnaliinide korraldamisel ja avaliku teenindamise lepingute põhitingimuste väljatöötamine;
153) sõitjateveo tegevuslubade ja riigisiseste kaugliinide liinilubade väljastamine;
154) sõiduplaanide koostamise koordineerimine;
155) transpordiuuringute korraldamine ning liinivõrgu kujundamise ja optimeerimise põhimõtete väljatöötamine;
156) osalemine pikaajalise riikliku transpordi arengukava väljatöötamisel;
157) sõitjateveo toetamise põhimõtete väljatöötamine;
158) järelevalve korraldamine «Ühistranspordiseaduse» ja selle alamaktide ning avaliku teenindamise lepingute täitmise üle;»;

4) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 123 järgmises sõnastuses:

« (123) Ühistranspordiosakond annab kaugliini liiniloa ja kooskõlastab kaugliini sõiduplaani, töötleb ühistranspordiregistri andmeid, korraldab toetuskavade koostamist ning sõitjateveo toetamist, kooskõlastab maakonnasisesel sõitjateveol avaliku liiniveo sõidukilomeetri tariifi või sõidupiletihinna, valmistab ette avaliku liiniveo hangete põhitingimused ja osaleb vajadusel hangete läbiviimisel, korraldab järelevalvet sõitjateveo tegevusloa ja liiniloa nõuete ning avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute täitmise üle.».

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004. a määruses nr 141 «Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri» (RTL 2004, 71, 1176; 2008, 9, 116) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 10 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) liinivedu korraldatakse valla-, linna-, maakonna-, kaug- või rahvusvahelise liiniveo korras ja see peab vastama käesoleva määruse 2. peatükis toodud liiniveo nõuetele ja rahvusvaheline liinivedu ka Eesti Vabariigi välislepingus sätestatud nõuetele. Liiniveo sõiduplaani koostab kommertsliinil liiniloa taotleja. Avaliku teenindamise lepingu alusel korraldataval sõitjateveol (edaspidi avalik liinivedu) korraldab liiniveo sõiduplaani koostamist avaliku teenindamise lepingu osaline omavalitsusorgan või maavalitsus või Eesti Riiklik Autoregistrikeskus;»;

2) paragrahvi 3 lõige 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium veoks rahvusvahelisel liinil;»;

3) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) Eesti Riiklik Autoregistrikeskus veoks kaugliinil.».

§ 3. Käesolev määrus jõustub 2009. aasta 15. jaanuaril.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json