HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

Riigid ja territooriumidRootsi

Riigid ja territooriumidSoome

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vaheline kokkulepe reisiparvlaev «Estonia» kohta

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.08.1995
Avaldamismärge:RT II 1995, 21, 114

Eesti Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vaheline kokkulepe reisiparvlaev «Estonia» kohta

Vastu võetud 23.02.1995

(õ) 5.01.2009 17:10

Eesti Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahelise reisiparvlaeva "Estonia" käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Mitteametlik tõlge

 

Eesti Vabariik, Soome Vabariik ja Rootsi Kuningriik, edaspidi nimetatud lepingupooled,

meenutades 1994. aasta 28. septembri öösel toimunud katastroofi, mil reisiparvlaev «Estonia» hukkus Läänemeres teel Tallinnast Stockholmi,

soovides kaitsta reisiparvlaeva «Estonia» kui katastroofiohvrite viimset puhke­paika mis tahes rüüstetegevuse eest,

soovides tungivalt, et avalikkus ja kõik teised riigid suhtuksid kohase igavese austusega reisiparvlaev «Estonia» asupaika,

leppisid kokku alljärgnevas:

Artikkel 1

Reisiparvlaev «Estonia» vrakki ja seda ümbritsevat ala, nii nagu see on määratletud 2. artiklis, loetakse katastroofiohvrite viimseks puhkepaigaks, millele tuleb osutada kohast austust.

Artikkel 2

Käesoleva kokkuleppe mõistes moodustab ohvrite viimse puhkepaiga punkte 1, 2, 3, 4 ning punkti 1 sirgjooneliselt ühendavate joontega piiratud ala:

punkt nr. 1 (ülemine vasakpoolne) 59o23,500́N, 21o40,000́E;

punkt nr. 2 (ülemine parempoolne) 59o23,500́N, 21o42,000́E;

punkt nr. 3 (alumine parempoolne) 59o22,500́N, 21o42,000́E;

punkt nr. 4 (ülemine vasakpoolne) 59o22,500́N, 21o40,000́E;

kõik punktid on määratletud vastavalt Ülemaailmse Geodeesiasüsteemi 1984. a. (WGS) geograafilistele koordinaatitele.

Artikkel 3

Lepingupooled lepivad käesolevaga kokku, et reisparvlaeva «Estonia» mere­põhjast üles ei tõsteta.

Artikkel 4

1. Lepingupooled kohustuvad vastavalt oma siseriiklikule korrale kehtes­tama seadused, mille eesmärgiks on viimase puhkepaiga rahu häiriva mis tahes tegevuse, eelkõige sukeldumise või muu vrakist või merepõhjast laevahuku­ohvrite või vara ülestoomise eesmärgil toimuva tegevuse tunnistamine kuriteoks.

2. Lepingupooled kohustuvad nägema ette võimaluse kohaldada käesoleva artikli 1. lõikes nimetatud kuriteo toimepanemise eest vabadusekaotust.

3. Sõltumata ülaltoodud sätetest võivad lepingupooled võtta meetmeid vraki kaitsmiseks või vrakist põhjustatud merekeskkonna saastuse ära­hoidmiseks.

Artikkel 5

Iga lepingupool kohustub andma teistele lepingupooltele informatsiooni kavandatavatest või toimuvatest tegudest, mis kooskõlas 4. artikliga on tunnis­tatud kuritegudeks ja mille toimepanemisega on seotud selle lepingupoole lipu all sõitev laev.

Artikkle 6

Käesolev kokkulepe jõustub kolmekümne päeva möödudes kuupäevst, mil lepingupooled on üksteisele kirjalikult teatanud, et lepingu jõustumiseks vaja­likud põhiseaduslikud protseduurid on täidetud.

Koostatud Tallinnas 23. veebruaril 1995. a. kolmes ingliskeelses originaal­eksemplaris.

Eeltoodu kinnituseks on selleks vastavalt volitatud isikud käesolevale kokkuleppele alla kirjutanud.

Eesti Vabariigi nimel

J. LUIK

Soome Vabariigi nimel

J. KAURINKOSKI

Rootsi Kuningriigi nimel

L. GRUNDBERG


Agreement between the Republic of Estonia, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden regard­ing the M/S «Esto­nia»

The Republic of Estonia, the Repub­lic of Finland and the Kingdom of Sweden, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

Recalling the disaster on the night of 28 September 1994 when the M/S «Estonia» sank in the Baltic Sea on her way from Tallinn to Stockholm,

Wishing to protect the M/S «Estonia», as a final place of rest for victims of the disaster, from any disturbing activities,

Urging the public and all other States to afford appropriate respect to the site of the M/S «Estonia» for all time,

Have agreed as follows:

Article 1

The wreck of the M/S «Estonia» and the surrounding area, as defined in Article 2, shall be regarded as a final place of rest for victims of the disaster, and as such shall be afforded appropriate respect.

Article 2

The area constituting the final place of rest shall for the purpose of this Agreement be delimited by straight lines from point No 1 through points No 2, 3, 4 and back to point No 1:

Point no 1 (Upper Left) 59o23,500́N, 21o40,000́E

Point no 2 (Upper Right) 59o23,500́N, 21o42,000́E

Point no 3 (Lower Right) 59o22,500́N, 21o42,000́E

Point no 4 (Lower Left) 59o22,500́N, 21o40,000́E;

all positions defined by geographical coordinates in World Geodetic System 1984 (WGS 84).

Article 3

The Contracting Parties hereby agree that the M/S «Estonia» shall not be raised.

Article 4

1. The Contracting Parties undertake to institute legislation, in accordance with their national procedures, aiming at the criminalization of any activities disturbing the peace of the final place of rest, in particular any diving or other activities with the purpose of recovering victims or property from the wreck or the sea-bed.

2. The Contracting Parties undertake to make it possible to punish the commission of an offence, established in accordance with paragraph 1 of this Article, by imprisonment.

3. Notwithstanding the above provisions, a Contracting Party may take measures to cover the wreck or to prevent pollution of the marine environment from the wreck.

Article 5

Each Contracting Party undertakes to submit information to another Contracting Party on pending or on-going activities having been criminalized in conformity with Article 4 and involving a vessel flying the flag of that Contract­ing Party.

Article 6

This Agreement shall enter into force thirty days after the date when the Contracting Parties have notified the other Contracting Parties in writing that the necessary constitutional procedures for its entry into force have been completed.

Done at Tallinn, 23 February 1995, in three originals, in the English language.

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

For the Republic of Estonia

J. LUIK

For the Republic of Finland

J. KAURINKOSKI

For the Kingdom of Sweden

L. GRUNDBERGÕiend

Lisatud avaldamisandmed.


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json