Teksti suurus:

Sõjaväepolitsei põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RTL 2009, 3, 42

Sõjaväepolitsei põhimäärus

Vastu võetud 06.01.2009 nr 1

Määrus kehtestatakse «Kaitseväe korralduse seaduse» § 12 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Sõjaväepolitsei staatus

  (1) Sõjaväepolitsei on kaitseväe juhataja vahetus alluvuses tegutsev kaitseväe struktuuriüksus.

  (2) Sõjaväepolitsei eestikeelne lühend on «SP».

§ 2.  Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab Sõjaväepolitsei riiki ja kaitseväge.

§ 3.  Sõjaväepolitsei inglisekeelne nimetus

  Sõjaväepolitsei nimetus inglise keeles on Military Police of the Estonian Defence Forces. Sõjaväepolitsei inglise keelne lühend on «MP».

§ 4.  Sõjaväepolitsei tegevust reguleerivad õigusaktid

  Sõjaväepolitsei juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest lepingutest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.  Asukoht

  Sõjaväepolitsei asukohaks on Tallinn. Sõjaväepolitsei postiaadress on Rahumäe tee 4a, 11316 Tallinn.

§ 6.  Sõjaväepolitsei pitsat ja sümboolika ja dokumentide vormistamine

  (1) Sõjaväepolitseil on kaitseväe juhataja poolt kehtestatud kujundusega pitsat.

  (2) Sõjaväepolitseil võivad olla õigusaktidega kehtestatud korras kooskõlastatud ning kinnitatud teenetemärgid, sümbolid ja ametižetoon.

  (3) Sõjaväepolitsei sõidukitel, vormiriietuse pealisosadel ning Sõjaväepolitsei lisavarustuse elementidel kasutatakse vajadusel eristamiseks sõna «SÕJAVÄEPOLITSEI» või lühendit «SP» või vastavaid ingliskeelseid vasteid.

  (4) Sõjaväepolitsei ülesannete täitmisel, mis eeldavad iga sõjaväepolitseiniku selget eristumist, kannavad sõjaväepolitseinikud Sõjaväepolitsei käesidet, mille kirjelduse ja kandmise korra kehtestab kaitseväe juhataja.

  (5) Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtutakse kaitseväe asjaajamiskorrast.

§ 7.  Sõjaväepolitsei koosseis

  Sõjaväepolitsei koosseisu kinnitab Kaitseväe juhataja, lähtudes kaitseministri poolt Sõjaväepolitseile kehtestatud sõjaväelise auastmega ametikohtade ning muude riigiteenistujate üldarvust.

2. peatükk SÕJAVÄEPOLITSEI ÜLESANDED 

§ 8.  Sõjaväepolitsei ülesanded

  Sõjaväepolitsei ülesanded on:
  1) järelevalve teostamine kaitseväedistsipliini üle kaitseväes ja Kaitseliidus;
  2) süütegude menetlemine oma pädevuse piires kaitseväes ja Kaitseliidus;
  3) jälitustegevus oma pädevuse piires;
  4) sõjaväepolitsei valdkonna juhtimine ja planeerimine;
  5) muu sõjaväepolitseiline tegevus, milleks on liiklusjärelevalve kaitseväe sõidukite üle; liikluse reguleerimine kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite organiseeritud liikumisel; kaitseväe ja Kaitseliidu objektide ja vara kaitse kõrgendatud ohu korral;
  6) Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks vajalik sõjaväepolitseiline tegevus Eesti Vabariigis ja väljaspool Eesti Vabariiki;
  7) oma tegevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide eelnõude väljatöötamisel osalemine;
  8) oma tegevusvaldkonda kuuluvate lepingute väljatöötamise ja sõlmimise korraldamine ning lepingutega võetud kohustuste täitmise jälgimine;
  9) juhendmaterjalide koostamise korraldamine teistele kaitseväe väeliikidele ja struktuuriüksustele Sõjaväepolitsei vastutusalas;
  10) kaitseväe aasta tegevuse ja eelarve planeerimises osalemine;
  11) koostöö tegemine teiste riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustega;
  12) muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate või kaitseväe juhataja poolt määratud ülesannete täitmine.

3. peatükk SÕJAVÄEPOLITSEI JUHTIMINE 

§ 9.  Sõjaväepolitsei ülem

  (1) Sõjaväepolitseid juhib Sõjaväepolitsei ülem.

  (2) Sõjaväepolitsei ülema äraolekul asendab teda Sõjaväepolitsei ülema asetäitja, viimase äraolekul asendab Sõjaväepolitsei ülemat uurimisosakonna ülem või planeerimisosakonna ülem.

  (3) Lõikes 2 nimetatud asendajate äraolekul asendab Sõjaväepolitsei ülemat Sõjaväepolitsei ülema ettepanekul kaitseväe juhataja poolt määratud kaadrikaitseväelane.

§ 10.  Sõjaväepolitsei ülema ülesanded

  (1) Sõjaväepolitsei ülema põhiülesanded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2008. a määruses nr 161 «Kaitseväe põhimäärus.»

  (2) Sõjaväepolitsei ülemal on talle alluvate kaitseväelaste suhtes «Kaitseväe distsiplinaarseaduses» kaitseringkonna ülemale ettenähtud distsiplinaarvõim.

§ 11.  Sõjaväepolitsei ülema asetäitja

  (1) Sõjaväepolitsei ülema asetäitja ülesanded on:
  1) koordineerida ja juhtida Sõjaväepolitsei tegevust;
  2) planeerida ja korraldada Sõjaväepolitsei väljaõpet;
  3) koordineerida Sõjaväepolitsei struktuuriüksuste omavahelist koostööd;
  4) juhtida planeerimisosakonna, operatiivteenistuse, logistikaosakonna ja kantselei tegevust;
  5) kinnitada oma pädevuse piires Sõjaväepolitsei tegevust puudutavad dokumendid;
  6) asendada Sõjaväepolitsei ülemat viimase äraolekul;
  7) täita muid talle õigusaktidega pandud või Sõjaväepolitsei ülema poolt antud ülesandeid.

  (2) Sõjaväepolitsei ülema asetäitjal on talle alluvate kaitseväelaste suhtes «Kaitseväe distsiplinaarseaduses» pataljoniülemale ettenähtud distsiplinaarvõim.

  (3) Sõjaväepolitsei ülema asetäitjat asendab viimase äraolekul Sõjaväepolitsei ülema poolt määratud kaadrikaitseväelane.

4. peatükk SÕJAVÄEPOLITSEI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 12.  Sõjaväepolitsei koosseis

  Sõjaväepolitsei struktuuri kuuluvad:
  1) uurimisosakond;
  2) planeerimisosakond;
  3) logistikaosakond;
  4) operatiivteenistus;
  5) kantselei.

§ 13.  Uurimisosakond

  Uurimisosakonna põhiülesanded on:
  1) kriminaalmenetluse läbiviimine kaitseväes ja Kaitseliidus;
  2) teenistuslike juurdluste läbiviimine kaitseväe juhataja ja Sõjaväepolitsei ülema korraldusel;
  3) süütegude ennetamine ja tõkestamine kaitseväes ja Kaitseliidus;
  4) õigusaktidega kehtestatud korra ja ettekirjutuste täitmise kontroll kaitseväes ja Kaitseliidus oma vastutusalas;
  5) väeliikide ja kaitseväe struktuuriüksuste poolt läbiviidavate teenistuslike juurdluste kontroll ja juhendamine;
  6) aruandluse esitamine kaitseväe juhatajale ja õiguskaitseasutustele ning vajadusel Kaitseliidu ülemale;
  7) jälitustegevus Sõjaväepolitsei vastutusalas sh kaitseväeteenistusest omavoliliselt lahkunute tagaotsimise korraldamine;
  8) kaitseväes ja Kaitseliidus toimepandud distsiplinaarsüütegude ja kuritegude analüüs;
  9) uurimisalase väljaõppe korraldamine Sõjaväepolitsei vastutusalas.

§ 14.  Planeerimisosakond

  Planeerimisosakonna põhiülesanded on:
  1) sõjaväepolitsei valdkonna planeerimine ja analüüs;
  2) sõjaväepolitsei struktuuri ja paigutuse planeerimine;
  3) Sõjaväepolitsei eelarve eelnõu projekti koostamine;
  4) Sõjaväepolitsei struktuuriüksustele ohu- ja riskianalüüsi läbiviimine;
  5) personalitöö korraldamine;
  6) operatiiv-, valmidus- ja mobilisatsiooniplaanide koostamises osalemine.

§ 15.  Logistikaosakond

  Logistikaosakonna põhiülesanded on:
  1) sõjaväepolitsei tegevuse logistiline planeerimine;
  2) sõjaväepolitsei relvastuse ja laskemoona haldamine;
  3) sõjaväepolitsei transpordi ja tehnikavahendite haldamine;
  4) sõjaväepolitsei varustuse haldamine ja ladustamise korraldamine;
  5) sõjaväepolitsei info- ja sidesüsteemide ning süsteemielementide haldamine;
  6) sõjaväepolitsei väljaõppealase toetuse ja väljaõppevahendite haldamise korraldamine.

§ 16.  Operatiivteenistus

  (1) Operatiivteenistuse põhiülesanded on:
  1) järelevalve teostamine kaitseväedistsipliini üle kaitseväes ja Kaitseliidus;
  2) liiklusjärelevalve kaitseväe sõidukite üle;
  3) liikluse reguleerimine kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite organiseeritud liikumisel;
  4) kaitseväe ja Kaitseliidu objektide ja vara kaitse kõrgendatud ohu korral;
  5) rahvusvaheliste sõjaliste kohustuste täitmisel osaleva sõjaväepolitsei ülesannetega üksuse komplekteerimise, väljaõppe ja rotatsiooni korraldamine koostöös teiste kaitseväe struktuuri- ja väeüksustega;
  6) sõjaväepolitsei erialase väljaõppe läbiviimine ja planeerimine;
  7) muude ülesannete täitmine oma pädevuse piires.

  (2) Operatiivteenistuse koosseisu kuuluvad operatiivteenistuse juhtkond, sõjaväepolitsei rühm(ad), liiklusgrupp ja operatiivgrupp.

§ 17.  Kantselei

  Kantselei põhiülesanded on:
  1) Sõjaväepolitsei asjaajamise ja dokumentide arhiveerimise korraldamine;
  2) tööks vajaliku inventari, seadmete ja materjali soetamine, sealhulgas bürootarvete, dokumendiplankide, pitsatite ja templite tellimine;
  3) riigisaladuse kaitse korraldamine oma vastutusalas;
  4) Sõjaväepolitsei dokumentide ja nende projektide koostamine;
  5) Sõjaväepolitsei teabe haldamine ning teenistujate varustamine tööks vajalike teabematerjalidega;
  6) andmete haldamine Sõjaväepolitsei vastutusalas.

5. peatükk STRUKTUURIÜKSUSE JUHTIMINE 

§ 18.  Struktuuriüksuse juhtimine

  (1) Struktuuriüksust juhib struktuuriüksuse ülem.

  (2) Sõjaväepolitsei ülema asetäitja ja uurimisosakonna ülem alluvad vahetult Sõjaväepolitsei ülemale.

  (3) Logistikaosakonna, planeerimisosakonna ja operatiivteenistuse ülemad ning kantselei juhataja alluvad vahetult Sõjaväepolitsei ülema asetäitjale.

§ 19.  Sõjaväepolitsei struktuuriüksuse ülem

  Sõjaväepolitsei struktuuriüksuse ülema ülesanded on:
  1) juhtida talle alluva struktuuriüksuse tööd;
  2) tagada struktuuriüksuse ülesannete õiguspärane, täpne ja õigeaegne täitmine;
  3) juhtida ja koordineerida talle alluvate teenistujate tööd;
  4) koostada oma pädevuse piires struktuuriüksuse tegevuseks vajalikud alusdokumendid;
  5) anda Sõjaväepolitsei ülemale aru struktuuriüksuse tegevusest;
  6) kohaldada struktuuriüksuse kaitseväelastele ja teenistujatele ergutusi ja määrata distsiplinaarkaristusi seadusega ettenähtud korras ja alustel;
  7) teha ettepanekuid talle alluvate teenistujatele ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
  8) esindada struktuuriüksust ning anda selle nimel arvamusi ja kooskõlastusi Sõjaväepolitsei ülemale ja teistele struktuuriüksustele;
  9) vastutada Sõjaväepolitseile pandud ülesannete õiguspärase täitmise eest, Sõjaväepolitsei kasutusse antud vahendite ja vara sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  10) täita muid talle õigusaktidega pandud või ülema poolt antud ülesandeid.

6. peatükk SÕJAVÄEPOLITSEI ÕIGUSED 

§ 20.  Kaadrikaitseväelasest sõjaväepolitseiniku ja sõjaväepolitsei uurija õigused

  Kaadrikaitseväelasest sõjaväepolitseinikul ja sõjaväepolitsei uurijal on kaitseväedistsipliini järelevalve teostamisel õigus:
  1) kaitseväedistsipliini rikkumise või rikkumise kahtluse korral peatada iga kaitseväelane, teenistuskohustuste täitmisel olev kaitseliitlane ja kaitseväe ning Kaitseliidu kasutuses või käsutuses olev sõiduk;
  2) anda kaitseväelastele ja teenistuskohustuste täitmisel olevatele kaitseliitlastele korraldusi käesolevast põhimäärusest tulenevate Sõjaväepolitsei ülesannete täitmise tagamiseks, sealhulgas kaitseväedistsipliini rikkumise lõpetamiseks või distsiplinaarmenetluse läbiviimisega seotud toiminguteks oma pädevuse piires;
  3) siseneda takistamatult kaitseväe ja Kaitseliidu halduses olevatele objektidele. Sisenemine turvaalale, kus töödeldakse riigisaladust, toimub vastavalt riigisaladuse kaitset reguleerivate õigusaktide alusel.
  4) saada oma teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni vahetult kõigilt kaitseväelastelt, kaitseväes avalikus teenistuses olevatelt isikutelt ning kaitseliitlastelt.

7. peatükk SÕJAVÄEPOLITSEI TEGEVUSE TAGAMINE 

§ 21.  Sõjaväepolitsei tegevuse tagamine

  Sõjaväepolitsei logistiline, administratiivne või tegevuse muu tagamine võidakse korraldada teiste kaitseväe struktuuriüksuste poolt vastavalt kaitseväe põhimäärusele või kaitseväe juhataja poolt kehtestatud korras.

8. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 22.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 2009. aasta 1. jaanuarist.

Urmas PAET
Välisminister kaitseministri ülesannetes

Riho TERRAS
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json