Teksti suurus:

Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määruse nr 4 “Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 8, 87

Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määruse nr 4 “Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.01.2009 nr 1

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määruses nr 4 «Muinsuskaitseameti põhimäärus» (RTL 2007, 16, 253) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine vastavalt «Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadusele».»;

2) paragrahvi 5 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) korraldab mälestiseks ja muinsuskaitsealaks tunnistamise, mälestiseks olemise lõpetamise ja mälestise andmete muutmise ettevalmistamist;»;

3) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) koostab muinsuskaitse eritingimusi, kui mälestise omanik või valdaja on esitanud ametile vastava taotluse ja taotlus rahuldatakse;»;

4) paragrahvi 6 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kooskõlastab mälestiste ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektid ning mälestiste ja muinsuskaitsealal paikneva kinnisasjaga seotud mulla- ja ehitustööde projektid, välja arvatud käesoleva määruse § 5 punktis 31 toodud juhul;»;

5) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõnad «§ 5 punktides 1–3» sõnadega «§ 5 punktides 1–31»;

6) paragrahv 17 sõnastatakse järgmiselt:

«Muinsuskaitseametil on pitsat, mille pitseri sõõri läbimõõt on 35 millimeetrit ja selle keskel on väike riigivapp. Sõõri ülemisel äärel on sõna «MUINSUSKAITSEAMET».»

Minister Laine JÄNES

Kantsler Siim SUKLES