Teksti suurus:

Lennundusseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 4, 25

Lennundusseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. jaanuari 2009. a otsusega nr 413

LENNUNDUSSEADUSE JA RELVASEADUSE MUUTMISE SEADUS
Vastu võetud 17. detsembril 2008. a

§ 1. Lennundusseaduses (RT I 1999, 26, 376; 2008, 52, 290) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse peatükiga 81 järgmises sõnastuses:

«81. peatükk
LENNUOHUTUSE JÄRELEVALVE INFOSÜSTEEM

§ 501. Lennuohutuse järelevalve infosüsteem

(1) Lennuohutuse järelevalve infosüsteem on andmekogu, milles töödeldakse lennundustegevusega seotud andmeid, eesmärgiga tagada Lennuametile seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate lennuohutuse valdkondliku juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks ning riikliku järelevalve teostamiseks vajalikud andmed.

(2) Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi vastutav töötleja on Lennuamet.

(3) Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi pidamise põhimääruse kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»;

2) seadust täiendatakse §-dega 541–543 järgmises sõnastuses:

« § 541. Relvastatud pardasaatja

Relvastatud pardasaatja on politseiametnik või muu sellekohase väljaõppe saanud pädev ametnik, kes 2005. aasta 27. mail koostatud Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepingu (edaspidi Prümi leping) alusel vastutab turvalisuse eest õhusõiduki pardal ning kannab kaasas ametirelva ja selle laskemoona.

§ 542. Relvastatud pardasaatjast teavitamine

(1) Riiklik kontakt- ja koordineerimispunkt teavitab kirjalikult Prümi lepingu osalise pädevat asutust relvastatud pardasaatja määramisest õhusõidukisse.

(2) Teatis saadetakse teise lepinguosalise pädevale asutusele vähemalt 72 tundi enne vastavat lendu, mis saabub selle riigi lennujaama või väljub sealt. Erandjuhul võib teatise saata käesolevas lõikes sätestatud nõudeid järgimata, kuid enne õhusõiduki maandumist, kui esineb lennuohutust mõjutav juhtum.

(3) Relvastatud pardasaatjast teavitamisel esitatakse teatises vähemalt järgmised andmed:
1) relvastatud pardasaatja kasutamise kestus;
2) relvastatud pardasaatja kavandatav riigis viibimise kestus;
3) lennunumber ja -aeg;
4) relvastatud pardasaatja ees- ja perekonnanimi, märkides ära rühma juhi nime;
5) relvastatud pardasaatja reisidokumendi number;
6) ametirelva mark, mudel ja seerianumber;
7) laskemoona liik ja kogus;
8) teave kaasaskantava varustuse kohta.

(4) Teatise andmed on asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave avaliku teabe seaduse tähenduses.

(5) Eestis on Prümi lepingu artikli 19 tähenduses riiklikuks kontakt- ja koordineerimispunktiks Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakond.

(6) Välisriigi relvastatud pardasaatjast teavitamise korra kehtestab siseminister määrusega.

§ 543. Välisriigi relvastatud pardasaatja relva ja laskemoona kandmine ning hoiuleandmine

(1) Välisriigi relvastatud pardasaatjal ei ole lubatud kanda ametirelva ja laskemoona väljaspool õhusõidukit, välja arvatud juhul, kui teda saadab pädeva asutuse esindaja.

(2) Välisriigi relvastatud pardasaatja ametirelva ja selle laskemoona hoiulevõtmist, hoidmist ja tagastamist korraldab Piirivalveamet.

(3) Välisriigi relvastatud pardasaatja ametirelva ja selle laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise korra kehtestab siseminister määrusega.»;

3) paragrahv 6036 tunnistatakse kehtetuks;

4) seadust täiendatakse §-dega 6037 ja 6038 järgmises sõnastuses:

« § 6037. Välisriigi relvastatud pardasaatja poolt relva ja laskemoona kandmise ning hoiuleandmise nõuete rikkumine

Välisriigi relvastatud pardasaatja poolt relva ja laskemoona kandmise ning hoiuleandmise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

§ 6038. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 604–6037 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 604–6035 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Lennuamet.

(3) Käesoleva seaduse §-s 6037 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Piirivalveamet.»

§ 2. Relvaseaduses (RT I 2001, 65, 377; 2008, 3, 24) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

« 8) ametirelvale ja selle laskemoonale, mida kannab relvastatud pardasaatja või teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametnik, kes on kaasatud politsei, piirivalve või tolli tegevusse välislepingu või Euroopa Liidu õigusakti alusel, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud juhul;
9) riigi omandis olevale relvale ja laskemoonale, mida riiklik ekspertiisiasutus kasutab ekspertiiside tegemiseks, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 101 sätestatud juhul.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

« § 31. Relvastatud pardasaatja ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi ametniku ametirelvad ja nende laskemoon

(1) Teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametnikule, kes on kaasatud politsei, piirivalve või tolli tegevusse välislepingu või Euroopa Liidu õigusakti alusel, on lubatud järgmised ametirelva liigid:
1) tulirelv;
2) gaasirelv;
3) külmrelv;
4) pneumorelv.

(2) Relvastatud pardasaatjale on lubatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud ametirelva liigid.

(3) Ametirelva laskemoonaks on käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 loetletud ametirelvades kasutatav laskemoon.

(4) Relvastatud pardasaatja ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametnik võib ametirelva kasutada üksnes juhul, kui esineb oht ametniku või teise inimese elule. Relva on keelatud kasutada lapse, vanuri ja ilmsete raseduse tunnustega naise vastu, välja arvatud nendepoolse relvastatud ründe või grupiviisilise ründe tõrjumiseks või tõkestamiseks või nende relvitustamiseks.

(5) Relvastatud pardasaatja ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva alaliigid ning teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise korra kehtestab siseminister määrusega.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

« § 101. Ekspertiisiasutuses ekspertiiside tegemiseks kasutatavate relvade ja laskemoona käitlemine

Riigi omandis olevate relvade ja laskemoona, mida riiklik ekspertiisiasutus kasutab ekspertiiside tegemiseks, käitlemise korra kehtestab justiitsminister määrusega.»;

4) paragrahvi 15 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «kumminui,» sõnaga «teleskoopnui,»;

5) paragrahvi 16 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) viskerelv (visketähik, viskepiik, viskenuga).»;

6) paragrahvi 20 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «torketääk,» sõnadega «tääknuga, teleskoopnui,»;

7) paragrahvi 29 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «ambu ja sportvibu» sõnadega «pneumo-, heit- ja külmrelva, välja arvatud kumminui, vastava spordialaga tegelemiseks»;

8) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) vähemalt 21-aastane isik – kõiki käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud relvi samadel otstarvetel ja kombineeritud või vintraudset püssi, püstolit või revolvrit turvalisuse tagamiseks.»;

9) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Pneumo-, külm- ja heitrelva võib isik vastava spordialaga tegelemiseks soetada, omada ja vallata tingimusel, et ta on selle spordialaga tegeleva spordiklubi või muu mittetulundusühingu liige, mille üheks põhikirjaliseks tegevuseks on vastava spordialaga tegelemine.»;

10) paragrahvi 8913 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tulirelva laskemoonaks olevate sileraudse tulirelva padrunite ja kuni 12,7 mm kaliibriliste vintraudse tulirelva padrunite ebaolulises koguses ebaseadusliku käitlemise eest, tingimusel et käitlejal puudus juurdepääs nende padrunite kasutamiseks ettenähtud tulirelvale ja käideldud laskemoon ei olnud lõhke- või süütekuuliga, või gaasirelvapadrunite ebaseadusliku käitlemise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.»;

11) paragrahvi 91 täiendatakse lõigetega 7–10 järgmises sõnastuses:

« (7) Enne käesoleva seaduse jõustumist antud relvaluba käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punktides 2–4 nimetatud pneumo-, külm- või heitrelvale kehtib loal märgitud kehtivusaja lõpuni.

(8) Isik, kellel on käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punkti 4 kohane visketähik, viskepiik või viskenuga, peab kolme kuu jooksul, arvates käesoleva seaduse jõustumisest:
1) esitama vastavalt käesoleva seaduse §-le 35 taotluse relvaloa saamiseks tema omandis oleva relva kohta või
2) võõrandama relva käesoleva seadusega kehtestatud korras.

(9) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud isikule keeldutakse relva kohta relvaluba andmast, tuleb relv võõrandada kolme kuu jooksul, arvates keeldumise otsuse teatavakstegemise päevast.

(10) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud isik ei ole relva võõrandanud käesoleva paragrahvi lõigetes 8 või 9 kehtestatud tähtaja jooksul, kuulub see sundvõõrandamisele.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json