Teksti suurus:

Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt keeleseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 4, 26

Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt keeleseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. jaanuari 2009. a otsusega nr 416

EUROOPA KEELEÕPPE RAAMDOKUMENDIS MÄÄRATLETUD KEELEOSKUSTASEMETE KASUTUSELEVÕTUST TULENEVALT KEELESEADUSE JA TEISTE SEADUSTE MUUTMISE SEADUS
Vastu võetud 18. detsembril 2008. a

§ 1. Keeleseaduses (RT I 1995, 23, 334; 2007, 17, 82) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «määratletud» sõnadega «ja käesoleva seaduse lisas 1 kirjeldatud»;

2) seadust täiendatakse §-ga 284 järgmises sõnastuses:

« § 284. Eesti keele oskust tõendavate tunnistuste vastavus

(1) Enne 2008. aasta 1. juulit väljastatud eesti keele tasemetunnistused loetakse vastavaks järgmiselt:
1) algtaseme keeleoskuse tunnistus eesti keele B1-taseme tunnistusele;
2) kesktaseme keeleoskuse tunnistus eesti keele B2-taseme tunnistusele;
3) kõrgtaseme keeleoskuse tunnistus eesti keele C1-taseme tunnistusele.

(2) Enne 1999. aasta 1. juulit välja antud tööalase keeleoskuse kategooriatunnistusi arvestatakse keeleoskusnõude täitmist tõendava dokumendina isikute puhul, kelle keeleoskus on tööandja hinnangul piisav vastaval töö- või ametikohal töötamiseks. Tööandjal on kahtluse korral õigus pöörduda inspektsiooni poole hinnangu saamiseks isiku keeleoskuse piisavuse kohta.»

3) seadust täiendatakse lisaga 1 järgmises sõnastuses:

«Lisa 1
keeleseaduse juurde

C-tase

C2 Mõistab vaevata kõike kuuldut ja loetut. Oskab resümeerida eri tüüpi suuliste ja kirjalike allikate teavet ja sõnastada neis esitatud põhjendusi ja arutlusi. Oskab end spontaanselt, ladusalt ja täpselt väljendada, eristades ka keerukamate situatsioonide peenemaid tähendusvarjundeid.
C1 Mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. Oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

B-tase

B2 Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.
B1 Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool ja vaba aeg. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ja plaane.

A-tase

A2 Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega, nagu info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht ja töö. Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.
A1 Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

»

§ 2. Kutseõppeasutuse seaduse (RT I 1998, 64/65, 1007; 2008, 34, 208) § 301 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna «kõrgtasemel» sõnadega «keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel».

§ 3. Lennundusseaduse (RT I 1999, 26, 376; 2008, 52, 290) § 243 lõikes 2 asendatakse sõna «kesktasemel» sõnadega «keeleseaduses sätestatud B2-tasemel või sellele vastaval tasemel».

§ 4. Prokuratuuriseaduse (RT I 1998, 41/42, 625; 2008, 30, 191) § 15 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna «kõrgtasemel» sõnadega «keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel».

§ 5. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 2008, 18, 125) § 381 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna «kõrgtasemel» sõnadega «keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel».

§ 6. Vangistusseaduse (RT I 2000, 58, 376; 2008, 17, 118) § 1081 punktis 4 asendatakse sõna «kõrgtasemel» sõnadega «keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel».

§ 7. Välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 2008, 18, 122) § 145 lõikes 1 asendatakse sõna «algtasemel» sõnadega «keeleseaduses sätestatud B1-tasemel või sellele vastaval tasemel».

§ 8. Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse (RT I 2006, 2, 3; 2007, 24, 127) § 12 lõikes 5 asendatakse sõna «kesktasemel» sõnadega «keeleseaduses sätestatud B2-tasemel või sellele vastaval tasemel».

§ 9. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse (RT I 1998, 98/99, 1575; 2007, 68, 420) § 2620 lõikes 3 asendatakse sõna «kesktasemel» sõnadega «keeleseaduses sätestatud B2-tasemel või sellele vastaval tasemel».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json