Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 "Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 5, 65

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 "Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend" muutmine

Vastu võetud 08.01.2009 nr 3

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 39 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruses nr 167 «Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend» (RTL 2002, 9, 89; 2008, 77, 1068) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) isik on teadmata kadunud ja politsei on tema suhtes algatanud teadmata kadunud isiku asukoha tuvastamise menetluse;»;

2) aragrahvi 16 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) lõike 2 punktis 3 sätestatud juhul – politseiprefektuuri tõend selle kohta, et vanem on teadmata kadunud ja politsei on algatanud teadmata kadunud isiku asukoha tuvastamise menetluse;»;

3) paragrahvi 16 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõna «riigikaitseosakonna» sõnadega «Kaitseressursside Ameti»;

4) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) toitja surmatunnistus või politseiprefektuuri tõend selle kohta, et toitja on teadmata kadunud ja politsei on algatanud teadmata kadunud isiku asukoha tuvastamise menetluse ning politsei ei ole suutnud tema asukohta kindlaks teha 12 kuu jooksul;»;

5) paragrahvi 31 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Toitjakaotuspensionile ja toitja kaotuse korral rahvapensionile arvutatakse juurde pensionilisa, kui toitjal on õigus pensionilisale seaduse § 24 lõike 1 või § 60 lõike 4 või «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 14 lõike 4 alusel või kui pensioni saaja vastab pensionilisa saamise tingimustele.»;

6) paragrahvi 31 lõiked 6 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Isiku, kelle töövõimetuspensionile oli juurde arvutatud seadus § 60 lõikes 4 või «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 14 lõikes 4 sätestatud pensionilisa, üleminekul ennetähtaegsele vanaduspensionile või soodustingimustel vanaduspensionile säilib õigus saada varemmakstud pensionilisa eluaegselt.

(7) Isiku, kelle töövõimetuspensionile oli juurde arvutatud seaduse § 60 lõikes 4 või «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 14 lõikes 1 või 4 sätestatud pensionilisa, üleviimisel seaduse § 19 alusel vanaduspensionile säilib õigus saada varemmakstud pensionilisa eluaegselt.»;

7) paragrahvi 36 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pensioni makstakse elukohajärgse pensioniameti kaudu igakuuliselt jooksva kuu eest vastavalt pensionäri soovile:
1) pensionäri arveldusarvele Eestis;
2) pensionäri pensioniametis vormistatud kirjaliku avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel teise isiku, sealhulgas kohaliku omavalitsuse arveldusarvele Eestis;
3) pensionäri kulul posti teel kojukandena või
4) pensionäri kulul pensioni saaja arveldusarvele välisriigis.»;

8) paragrahvi 36 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Seaduse § 36 lõikes 5 nimetatud juhtudel makstakse riiklikku pensioni maksja kulul kojukandena isiku põhjendatud taotluse ja elukohajärgse pensioniameti otsuse alusel.

(12) Elukohajärgne pensioniamet teeb seaduse § 36 lõikes 6 nimetatud otsuse tähtajaga kuni üks aasta või vajadusel pikema kehtivusajaga 10 tööpäeva jooksul vastava taotluse esitamisest arvates.»;

9) paragrahvi 36 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alaealisele määratud pensioni võib määruse § 4 lõike 3 alusel pensioni taotlenud isiku kirjaliku avalduse alusel kanda panka lapse arveldusarvele. Kui alaealise eestkostjaks on eestkosteasutus, kantakse pension panka lapse arveldusarvele.»;

10) paragrahvi 37 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 37 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Volikirja alusel makstakse riiklikku pensioni volikirja kehtivuse ajal.

(4) Statsionaarse raviasutuse juhi poolt tõestatud volikiri kehtib ühekordsena kuni kuue kuu jooksul saamata jäänud pensioni väljavõtmiseks.»;

12) paragrahvi 41 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ennetähtaegse vanaduspensioni maksmine enne seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniealiseks saamist peatatakse töötamise alustamise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast. Pensioni maksmist jätkatakse töötamise lõpetamisele järgnevast päevast.»;

13) paragrahvi 46 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Teadmata kadunud või surnuks tunnistatud isiku taasilmumisel või tema asukoha kindlaks tegemisel lõpetatakse isiku perekonnaliikmetele määratud toitjakaotuspensioni või toitja kaotuse korral rahvapensioni maksmine teadmata kadunud isiku asukoha kindlakstegemise või surnuks tunnistamise määruse tühistamise määruse jõustumise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.»;

14) paragrahvi 56 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Isikul, kes on invaliidsuspensionilt või töövõimetuspensionilt üle viidud vanaduspensionile alates 1. aprillist 2000. a ja kelle invaliidsuspensionile või töövõimetuspensionile oli juurde arvutatud seaduse § 24 lõikes 1 või «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 14 lõikes 1 või 4 sätestatud pensionilisa, säilib õigus saada varemmakstud pensionilisa eluaegselt.»;

15) paragrahvi 57 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Enne seaduse jõustumist määratud rahvapensionidele arvutatakse juurde pensionilisa seaduse § 24 lõike 1 või «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 14 lõike 4 alusel.»;

16) määrust täiendatakse paragrahviga 622 järgmises sõnastuses:

« § 622. Enne 2009. aasta 1. veebruari määratud pensioni väljamaksmine

Pensionärile, kellele määrati pension enne 2009. aasta 1. veebruari, makstakse alates 2009. aasta 1. veebruarist pension välja käesoleva määruse §-s 36 sätestatud korras pensionäri arveldusarvele või isiku põhjendatud taotluse ja elukohajärgse pensioniameti otsuse alusel maksja kulul kojukandena.».

§ 2. Käesoleva määruse § 1 punktid 7, 8 ja 16 jõustuvad 2009. aasta 1. veebruaril.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json