Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2003. a määruse nr 273 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 4, 30

Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2003. a määruse nr 273 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid“ muutmine

Vastu võetud 30.12.2008 nr 195

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 20 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2003. a määruses nr 273 «Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid» (RT I 2003, 70, 470; 2004, 86, 590) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord, väljastatavate dokumentide vormid ning meresõidudiplomi, kutsetunnistuse ja teiste laevapere liikmetele väljastatavate tunnistuste tunnustamise kord1»;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Käesolev määrus reguleerib laevapere liikmete koolitusele ja kvalifikatsioonile esitatavaid nõudeid, sätestab nende diplomeerimise, sealhulgas meresõidudiplomi, kutsetunnistuse ja kinnituslehe väljastamise ning meresõidudiplomi, kutsetunnistuse ja teiste laevapere liikmetele väljastatavate tunnistuste tunnustamise korra ning kehtestab meresõidudiplomite ja kutsetunnistuste vormid eesmärgiga tagada laevapere liikmete koolituse ja täiendusõppe ning kvalifikatsiooni ja diplomeerimise vastavus «Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni, 1978» ja selle konventsiooni hilisemate muudatuste (edaspidi STCW konventsioon) ning «Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel» ja selle hilisemate muudatuste (edaspidi SOLAS konventsioon) ja Eesti õigusaktide nõuetele ning seeläbi tagada meresõidu- ja keskkonnaohutus.»;

3) määruse 2. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«2. peatükk
LAEVAPERE LIIKMETE KVALIFIKATSIOONINÕUDED, DIPLOMEERIMISE KORD NING DIPLOMITE JA TUNNISTUSTE TUNNUSTAMINE JA NENDE VORMID>»;

4) määruse § 10 sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Diplomite ja tunnistuste tunnustamine

(1) Veeteede Amet tunnustab Euroopa Liidu liikmesriigi ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi poolt nõuetekohaselt väljastatud diplomeid ja tunnistusi, kui need on välja antud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/25/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta (EÜT L 136, 18.05.2001, lk 17–41).

(2) Veeteede Amet tunnustab kolmanda riigi poolt laevapere liikmele nõuetekohaselt väljastatud diplomeid ja tunnistusi, kui see riik kuulub Euroopa Komisjoni poolt koostatud riikide nimekirja, kelle diplomeid ja tunnistusi Euroopa Liidu liikmesriigid tunnustavad.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentide tunnustamisel väljastab Veeteede Amet kinnituslehe ja kannab sellele võimalikud piirangud tulenevalt ametikohast, funktsioonist ja vastutustasandist. Diplomi või tunnistuse tunnustamise kinnituslehe vorm on toodud käesoleva määruse lisas 38.

(4) Veeteede Amet võib kehtestada piiranguid Euroopa Liidu liikmesriikide poolt välja antud diplomite ja tunnistuste omanikele tulenevalt ametikohast, funktsioonist ja vastutustasandist kohalikus rannasõidus ja alternatiivdiplomite omanikele, mis on välja antud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/25/EÜ I lisa reegliga VII/1. Piirangute kehtestamisel tuleb arvestada, et nõuded ei oleks rangemad kui nõuded, mis on kehtestatud Eesti meremeestele.

(5) Välisriigi kapten, vanemtüürimees, vanemmehhaanik või teine mehhaanik, kes töötab Eesti riigilippu kandvatel laevadel, peab omama vajalikke teadmisi Eesti merendusalastest õigusaktidest ja seda peab tõendama kirjalikult reeder või tema esindaja.»;

5) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/25/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta (EÜT L 136, 18.05.2001, lk 17–41), muudetud direktiividega 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53–58), 2003/103/EÜ (ELT L 326, 13.12.2003, lk 28–31), 2005/23/EÜ (ELT L 62, 9.03.2005, lk 14–15) ja 2005/45/EÜ (ELT L 255, 30.09.2005, lk 160–163)».

Peaminister Andrus ANSIP

Majandus- ja
kommunikatsiooniminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json