Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 4, 31

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” muutmine

Vastu võetud 30.12.2008 nr 196

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 17 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruses nr 144 «Kalapüügieeskiri» (RT I 2003, 41, 282; 2007, 6, 33) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määrus reguleerib kalapüüki siseveekogudes, piiriveekogudes, sise- ja territoriaalmeres ning majandusvööndis ja agarikupüüki meres.»;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) haakeõng räimepüügiks, mis koosneb õngeridvast, õngenöörist, raskusest ja kuni kümnest nöörile kinnitatud üheharulisest õngekonksust, mille teraviku ja sääre vaheline kaugus ei ole suurem kui 5 mm;»;

3) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) harpuun – kidadega või ilma nendeta kuni viieharuline torkevahend, mida lastakse harpuunpüssist või torgatakse kalasse.»;

4) paragrahvi 11 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) seisevpüüniste, välja arvatud silmutorbik, silmumõrd, vähinatt, vähimõrd ja õngpüünis, püügile asetamine lähemale kui 50 m juba püügil olevatele seisevpüünistele, välja arvatud juhul, kui käesolevas määruses on sätestatud teisiti.»;

5) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) kasutada õngpüünist tragimiseks. Tragimine on sihipärane tegevus kala haakimiseks konksu otsa suust väljapoole.»;

6) paragrahvi 14 lõikes 11, § 33 lõike 1 punktides 4, 6 ja 15, § 33 lõikes 2, § 39 lõikes 3 ning § 39 lõikes 6 asendatakse sõna «tamm» sõnaga «pais» vastavas käändes;

7) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sisemeres ja kuni 4 meremiili kaugemal territoriaalmere lähtejoonest ning sise- ja piiriveekogudes peavad seisevpüünised ja nende jadad ning kalade kunstkoelmute jadad olema tähistatud avaveepoolses otsas kahe ühele vardale ülestikku asetatud lipuga, teises otsas ühe lipuga.»;

8) paragrahvi 14 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 17 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Meres mõõdetakse kalapüügivahendite silmasuurust vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 517/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 850/98 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kalavõrkude silmasuuruse ja võrguniidi jämeduse kindlaksmääramiseks (ELT L 151, 11.06.2008, lk 5–25).»;

10) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) püüda traalpüünistega Irbe väinas alal, mis jääb Sõrve poolsaare ja Eesti Vabariigi ning Läti Vabariigi mereala piiri vahele ning on piiritletud mõttelise joonega, mis läbib punkte koordinaatidega 57°58,837 N; 22°11,893 E; 57°52,072 N; 22°24,377 E; 57°46,450 N; 22°08,360 E; 57°44,580 N; 21°54,580 E; 57°45,783 N; 21°50,567 E ja 57°57,947 N; 21°58,812 E;»;

11) paragrahvi 30 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) püük seisevpüünistega jäävabas vees Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves 300 m laiusel alal tähistatud faarvaatri kogu pikkuses;»;

12) paragrahvi 33 lõike 1 punkti 2 lisatakse pärast sõna «kudejõgedes» sõnad «või nende lõikudes»;

13) paragrahvi 33 lõike 1 punktid 8 ja 9 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) püük nakkevõrguga jäävabast veest – 15. märtsist 31. maini, välja arvatud Võrtsjärves, kus nakkevõrguga püük jäävabast veest on keelatud 15. märtsist 31. augustini;
9) püük seisevpüünistega jäävabast veest Võrtsjärves Tondisaare – Pähksaare joonest mõlemale poole 250 m ulatuses – 1. aprillist 1. novembrini;»;

14) paragrahvi 34 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) nakkevõrgul vähemalt 60 mm, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul.»;

15) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Rääbisepüügil Saadjärves 7 m sügavusel ja sellest sügavamas vees 1. juulist 31. juulini peab nakkevõrgu silmasuurus olema 40–44 mm.»;

16) paragrahvi 35 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Amme jões väljavoolul Kuremaa järvest Palamuse veskijärveni;
2) Amme jões väljavoolul Kaiavere järvest Kaiavere–Maarja maantee sillani;
3) Mudajões väljavoolul Saadjärvest Tallinn–Tartu raudtee sillani;»;

17) paragrahvi 37 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kalapüük Kunda, Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, Pirita, Keila, Vääna, Vasalemma, Punapea, Purtse jõe ja Pidula oja suudmele lähemal kui 1000 m – aastaringselt;»;

18) paragrahvi 37 lõike 1 punktid 9–11 sõnastatakse järgmiselt:

« 9) kalapüük jäävabast veest Hullo lahes põhja pool sirget, mis läbib punkte koordinaatidega 58°57,3' N; 23°13,06' E ning 58°57,3' N; 23°17,06' E – 25. oktoobrist 31. detsembrini;
10) kalapüük jäävabast veest Sviby lahe idaosas alal, mis paikneb Upholmi neeme Hobulaiu põhjatippu ja edasi Hobulaiu lõunamajakat Sviby sadamaga ühendavate sirgete vahel – 25. oktoobrist 31. detsembrini;
11) kalapüük jäävabast veest Haapsalu Tagalahes Uuemõisa–Tahuküla joonest ida pool – 15. märtsist 15. maini;»;

19) paragrahvi 37 lõike 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

« 13) kalapüük jäävabast veest Koolimäe lahes alal, mis jääb Koolimäe oja suudmele lähemale kui 500 m – 15. märtsist 15. maini;»;

20) paragrahvi 38 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) püüda rääbist jäävabast veest 1. maist 20. juunini ja 1. novembrist 30. detsembrini;»;

21) paragrahvi 39 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aastaringselt on keelatud kalapüük Vainupea, Riguldi, Punapea, Tirtsi, Vanajõe, Lemmejõe, Rannametsa (k.a Timmkanal), Kloostri, Leisi, Häädemeeste jões ning Mägara, Kongla, Rihula, Karepa, Koolimäe, Kurdla, Kuusalu, Kaberla, Kadaka, Treppoja, Kolga, Männiku, Priivitsa, Loode, Poama, Õngu, Pidula, Udria ja Jämaja ojas ning Kiruma ja Taaliku peakraavis ning Angla kraavis, välja arvatud:
1) silmupüük torbikuga ja silmumõrraga;
2) vähipüük vähimõrra ja vähinataga.»;

22) paragrahvi 39 lõike 2 sissejuhatavas lauses asendatakse sõnad «tammidest (paisudest)» sõnaga «paisudest»;

23) paragrahvi 39 lõike 2 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) Vasalemma jões – Vanaveski paisust suudmeni;
5) punktides 1–4 nimetatud jõgede muudest paisudest ning nendes punktides nimetamata jõgede paisudest kuni 100 m allavoolu.»;

24) paragrahvi 39 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Aastaringselt on keelatud kalapüük jõgedes jugadest, paisudest, sildadest, vee sissejuhtimiskohtadest ja astangutest allavoolu järgmises ulatuses:
1) Pada jões – Pärna küla sillast suudmeni;
2) Toolse jões – Aru karjääri vee sissejuhtimiskohast suudmeni;
3) Selja jões – Arkna sillast suudmeni;
4) Mustoja jões – Vihula mõisa paisjärve paisust suudmeni;
5) Altja jões – Oandu paisust suudmeni;
6) Võsu jões – Laviku paisust suudmeni;
7) Loobu jões – Joaveski paisust suudmeni;
8) Valgejões – Kotka paisust suudmeni;
9) Pudisoo jões – Tallinna–Narva maantee sillast suudmeni;
10) Loo jões – Loo paisust suudmeni;
11) Keila jões – Keila joast suudmeni;
12) Vääna jões – Vahiküla astangutest suudmeni;
13) Purtse jões – Sillaoru paisust suudmeni;
14) Nõva jões – Tusari–Vaisi maantee sillast suudmeni;
15) Veskijões – Harju-Risti–Riguldi maantee sillast suudmeni.

(5) Lõikes 4 toodud püügikeeld ei kehti silmupüügil silmutorbiku ja silmumõrraga ning vähipüügil kaugemal kui 100 m paisust.»;

25) paragrahvi 42 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Keskkonnaminister võib kalavarude ohustatuse korral ajutiselt muuta kalakaitse- ja teadusasutuste ettepanekul määruse § 37 lõike 1 punktis 22, § 38 punktides 5–11 ja § 41 lõikes 1 toodud püügikitsenduste algus- ja lõpptähtaegu, jättes püügikitsenduse ajalise kestuse samaks. Püügikitsenduse ajalist kestust võib kalakaitse- ja teadusasutuste ettepanekul muuta kalavaru ohustatuse korral.»;

26) lisasse 4 lisatakse read järjekorranumbritega 25–30 järgmises sõnastuses:

«25. Kloostri jõgi 1008  
 26. Leisi jõgi 1709  
 27. Taaliku peakraav 1720  
 28. Sõreda oja 715  
 29. Meriküla oja 716  
 30. Järveoja 107581».

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json