Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määruse nr 226 „Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 4, 32

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määruse nr 226 „Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 30.12.2008 nr 197

Määrus kehtestatakse «Maareformi seaduse» § 29 alusel.

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määrusega nr 226 kinnitatud «Maa riigi omandisse jätmise korras» (RT I 1996, 64, 1182; 2007, 6, 34) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 5 alapunktis 3 asendatakse sõnad «alapunktides 8 ja 10» sõnadega «alapunktis 8»;

2) punkti 5 alapunktis 7 asendatakse sõnad «alapunktides 1, 8 ja 10» sõnadega «alapunktides 1 ja 8»;

3) punkti 5 alapunkti 8 täiendatakse sõnadega «ning kui maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktis 8 nimetatud otstarbel jäetakse riigi omandisse riigile kuuluvate teede laiendamiseks ning teede rajamiseks vajalik maa»;

4) punkti 5 alapunkt 10 ja punkti 18 alapunkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

5) punkti 7 alapunkti 1 täiendatakse pärast sõna «sihtotstarve» sõnadega «, koha-aadressi määramise vajadus»;

6) punkti 7 alapunkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) riigi omandisse taotletava maa asendiplaan linnades ja muudel tiheasustusega aladel mõõtkavas vähemalt 1:2000, väljaspool nimetatud alasid mõõtkavas vähemalt 1:10 000. Tingimusel, et taotletava maa piirid on üheselt mõistetavad, võib asendiplaan olla eelmises lauses sätestatust väiksemas mõõtkavas. Kui taotletaval maal on katastriüksus moodustatud, lisatakse toimikusse asendiplaani asemel katastriüksuse plaan.»;

7) punkti 9 alapunkti 2 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu «sihtotstarbe ja» sõnadega «vajaduse korral koha-aadressi,»;

8) punkti 13 alapunkti 2 täiendatakse pärast sõna «asukohta» sõnaga «(koha-aadressi)»;

9) punkti 21 täiendatakse alapunktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) anda nõusolek maareformi seaduse paragrahvi 31 lõikes 2 nimetatud maal asuva ehitise lammutamiseks.».

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json