Teksti suurus:

Elektrituruseaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 5, 34

Elektrituruseaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 17.12.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. jaanuari 2009. a otsusega nr 420

§ 1. Elektrituruseaduses (RT I 2003, 25, 153; 2007, 66, 408) tehakse järgmised täiendused:

1) seadust täiendatakse 61. peatükiga järgmises sõnastuses:

«61. peatükk
LIITUMISTASU MAKSMISE TOETUS

§ 741. Liitumistasu maksmise toetus

(1) Liitumistasu maksmiseks riigieelarvest eraldatava toetuse (edaspidi liitumistasu toetus) andmise eesmärk on heastada regionaalselt ebasoodsas piirkonnas elavatele isikutele Eesti elektrimajanduse ebaühtlasest arengust tingitud ebavõrdsus, millega võimaldatakse isikutel, kelle majapidamises on elektriühendus neist olenemata põhjustel katkenud või kellel ei ole elektriühendust kunagi olnud, saada liitumistasu maksmiseks riigi poolt liitumistasu toetust.

(2) Liitumistasu toetust ei anta maareformi seaduse § 7 lõike 4 tähenduses tiheasustusaladel ja üle 50 elanikuga kompaktse hoonestusega aladel elavatele füüsilistele isikutele.

(3) Liitumistasu toetust antakse liitumistasu toetuse andmise kava alusel, mis koosneb liitumistasu toetuse saajate põhinimekirjast ja reservnimekirjast ning see vaadatakse üle ja kinnitatakse eraldi igaks kalendriaastaks. Liitumistasu toetuse andmise kava kinnitab regionaalminister.

(4) Liitumistasu toetuse taotlemise, menetlemise ja andmise täpsustatud tingimused ning korra kehtestab regionaalminister määrusega. Regionaalministri määruses sätestatakse taotluse esitamise ja menetlemise kord, taotluse hindamise kriteeriumid, taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsuse, toetuse väljamaksete tegemise ning toetuse tagasinõudmise kord.

(5) Liitumistasu toetuse saamise taotlusi saab esitada 2010. aasta 1. aprillini. Taotluste esitamine ja menetlemine toimub käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud tähtaegadel.

(6) Kui taotluses nimetatud elektripaigaldise liitumiskilbi peakaitse on suurem kui 25A, siis 25A ületavat liitumiskilbi peakaitsme maksumust liitumistasu toetusega ei hõlmata.

§ 742. Liitumistasu toetuse taotlejale ja toetuse saajale esitatavad nõuded

(1) Füüsilisel isikul (edaspidi liitumistasu toetuse taotleja) on õigus taotleda liitumistasu toetust hajaasustusega piirkonnas asuval kinnistusregistrisse kantud kinnistul paikneva ning ehitisregistrisse kantud hiljemalt 1995. aasta 1. oktoobriks püstitatud elektriühenduseta elamu varustamiseks elektriga, kui taotleja omandis või õiguspärases valduses olev aastaringseks elamiseks sobiv elamu on taotleja alalise elukohana kantud rahvastikuregistrisse hiljemalt 2008. aasta 1. jaanuarist ning elamu:
1) oli elektrivõrguga ühendatud, kuid enne 2001. aasta 17. maid elektriühendus isikust olenemata põhjustel katkes, või
2) ei ole kunagi olnud elektrivõrguga ühendatud.

(2) Liitumistasu toetuse taotlejal ei või olla maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud ning taotleja ei ole jätnud vähemalt kahe järjestikuse kalendrikuu ulatuses maksegraafiku järgseid makseid tasumata.

(3) Füüsilisele isikule, kelle liitumistasu toetuse saamise taotlus on rahuldatud ning kes on kantud liitumistasu toetuse andmise kavasse (edaspidi liitumistasu toetuse saaja), kohalduvad käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud liitumistasu toetuse taotlejale esitatud nõuded.

§ 743. Liitumistasu toetuse omafinantseeringu määr

Liitumistasu toetuse taotlejapoolne omafinantseering on 10 protsenti liitumistasu osalt, mis on väiksem kui 200 000 krooni ja 1 protsent liitumistasu osalt, mis ületab 200 000 krooni. Minimaalne omafinantseeringu suurus on 10 000 krooni. Omafinantseeringu arvestuse aluseks on liitumistasu koos käibemaksu ja liitumise menetlustasuga. Omafinantseeringu arvestamisel lähtutakse liitumislepingus sätestatud liitumistasust.

§ 744. Liitumistasu toetuse menetlemine valla- või linnavalitsuses

(1) Liitumistasu toetuse taotleja esitab liitumistasu toetuse saamiseks taotluse elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele. Taotlusele tuleb lisada võrguettevõtjale esitatud liitumistaotlus ja võrguettevõtja liitumispakkumine. Võrguettevõtja esitatud liitumispakkumine kehtib üks kalendriaasta liitumistasu toetuse andmise kava kinnitamisest arvates. Liitumistasu toetuse andmise kava iga-aastasel uuesti kinnitamisel küsib valla- või linnavalitsus liitumistasu toetuse andmise kava reservnimekirja kantud objekti või põhinimekirja kantud objekti kohta, mille rajamist ei jõutud aasta jooksul alustada, võrguettevõtjalt uut liitumispakkumist.

(2) Valla- või linnavalitsus hindab liitumistasu toetuse taotleja ja taotluse vastavust käesoleva seaduse §-s 742 ja § 741 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõuetele ja kontrollib taotluse nõuetele vastavust ning taotluses esitatud andmeid kohapeal 30 kalendripäeva jooksul taotluse valla- või linnavalitsusse laekumisest arvates. Liitumistasu toetuse taotleja on kohustatud võimaldama kohapealset kontrolli ja osutama selleks igakülgset abi.

(3) Puuduste avastamisel taotluses teavitatakse nendest viivitamata liitumistasu toetuse taotlejat ning määratakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

(4) Valla- või linnavalitsus edastab nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused Siseministeeriumile viie kalendripäeva jooksul taotluste nõuetele vastavaks tunnistamisest arvates.

(5) Kui taotleja ei vasta taotlejale esitatud nõuetele, teeb valla- või linnavalitsus taotluse rahuldamata jätmise otsuse, mis edastatakse liitumistasu toetuse taotlejale.

(6) Valla- või linnavalitsus lisab nõuetele vastavaks tunnistatud taotlustele järgmised dokumendid:
1) valla- või linnavalitsuse hinnang taotluse vastavuse kohta käesoleva seaduse §-s 742 ja § 741 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõuetele ja kohapealse kontrolli tulemusena koostatud ettepanek esitatud taotluse rahuldamiseks;
2) valla- või linnavalitsuse kirjalik nõusolek elektripaigaldise rajamiseks.

§ 745. Liitumistasu toetuse menetlemine Siseministeeriumis

(1) Valla- või linnavalitsuse poolt Siseministeeriumile esitatud taotlusi menetleb Siseministeerium. Nõuetekohased taotlused esitab Siseministeerium hindamiseks regionaalministri moodustatud nõuandvale komisjonile (edaspidi komisjon).

(2) Komisjon koostab nõuetele vastavaks tunnistatud taotlustest pingerea, arvestades taotluste hindamisel kasusaajate hulka, projekti teostatavust võrguettevõtja esitatud liitumispakkumise alusel ning projekti kulu kasusaaja kohta. Võrdsete taotluste puhul eelistatakse pikaajalisi samas elukohas elavaid taotlejaid ning taotlusi, milles nimetatud elamus elab suurem arv kuni 18-aastaseid lapsi.

(3) Pingeritta kantud taotluste puhul, mis vastavad käesoleva seaduse §-s 742 ja § 741 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõuetele, teeb komisjon regionaalministrile ettepaneku taotlus rahuldada, nõuetele mittevastavate taotluste puhul teeb komisjon regionaalministrile ettepaneku jätta taotlus rahuldamata.

§ 746. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine ja otsuse muutmine

(1) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused teeb regionaalminister 30 kalendripäeva jooksul taotluste Siseministeeriumile laekumisest arvates. Täiendavate asjaolude väljaselgitamise vajaduse korral on Siseministeeriumil õigus taotluse menetlemise tähtaega pikendada kuni 30 kalendripäeva.

(2) Regionaalminister võib komisjoni ettepaneku alusel taotluse rahuldamise otsust muuta või selle kehtetuks tunnistada, kui:
1) võrguettevõtjale ilmnevad elektripaigaldise rajamist takistavad objektiivsed, mõjuvad ja otsuse tegemise ajal ettenägematud põhjused;
2) liitumistasu toetuse taotleja ei ole tasunud otsuses märgitud tähtajaks ja määratud suuruses omafinantseeringut;
3) liitumistasu toetuse taotleja on esitanud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või ei võimalda kontrollida taotluse nõuetele vastavust;
4) liitumistasu toetuse taotleja ei vasta käesoleva seaduse §-s 742 ja § 741 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõuetele;
5) liitumistasu toetuse andmise kava maksimaalne toetussumma suureneb vastavalt § 747 lõikele 4;
6) esineb käesoleva seaduse § 1091 lõikes 1 esitatud asjaolu.

§ 747. Liitumistasu toetuse andmise kava koostamine ja selle muutmine

(1) Liitumistasu toetuse taotlejad, kelle taotlused rahuldati, kantakse liitumistasu toetuse andmise kavasse, milles on kohaliku omavalitsuse üksuste kaupa koos maksimaalse toetussumma ja käesoleva seaduse §-s 743 sätestatud omafinantseeringumääraga nimetatud liitumistasu toetuse saajad ning määratud võrguga ühendamise tähtajad võrguettevõtja esitatud liitumispakkumise alusel.

(2) Potentsiaalsed liitumistasu toetuse saajad, kellele ei ole võimalik jooksva kalendriaasta eelarvevahenditest toetust maksta, kantakse eelistusnimekirjana liitumistasu toetuse andmise kava reservnimekirja.

(3) Regionaalminister võib komisjoni ettepaneku alusel põhjendatud juhtudel algatada liitumistasu toetuse andmise kava muutmise, kui selgub vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) taotluses nimetatud elamu võrguga ühendamine ei ole liitumistasu toetuse andmise kavas määratud tähtaja jooksul võimalik;
2) võrguettevõtjale ilmnevad elektripaigaldise rajamist takistavad objektiivsed, mõjuvad ja otsuse tegemise ajal ettenägematud põhjused;
3) liitumistasu toetuse saaja ei ole määratud tähtajaks ja määratud suuruses tasunud omafinantseeringut;
4) liitumistasu toetuse saaja on esitanud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või andmeid varjanud;
5) esineb käesoleva seaduse § 1091 lõikes 1 esitatud asjaolu;
6) taotuse saaja ei vasta käesoleva seaduse §-s 742 ja § 741 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõuetele;
7) liitumistasu toetuse andmise kavas nimetatud elamu elektrivõrguga ühendamine osutub kallimaks liitumistasu toetuse andmise kavas nimetatud maksimaalsest toetussummast.

(4) Liitumistasu toetuse andmise kava maksimaalset toetussummat võib käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 7 sätestatud juhul võrguettevõtja esitatud põhjendatud taotluse alusel suurendada kuni 10 protsenti liitumistasu toetuse andmise kavas nimetatud maksimaalsest toetussummast.

§ 748. Liitumistasu toetuse taotleja ja toetuse saaja andmete töötlemine ning toetuse saajate nimekirja avalikustamine

(1) Siseministeerium, valla- või linnavalitsused ja võrguettevõtjad võivad töödelda ja omavahel vahetada teavet liitumistasu toetuse taotlejate ja toetuse saajate kohta ning muud menetluse käigus saadud teavet või dokumente käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks.

(2) Siseministeerium teavitab liitumistasu toetuse taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest viie kalendripäeva jooksul taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest arvates.

(3) Siseministeerium avalikustab liitumistasu toetuse andmise kava põhi- ja reservnimekirjas sätestatud liitumistasu toetuse saaja nime ja toetuse summa oma veebilehel.

§ 749. Liitumistasu toetuse väljamaksete tegemine võrguettevõtjale

(1) Elamu elektrivõrguga ühendamiseks sõlmib valla- või linnavalitsus liitumistasu toetuse andmise kavasse kantud liitumistasu toetuse saaja ning võrguettevõtjaga kolmepoolse liitumislepingu, millega valla- või linnavalitsus garanteerib võrguettevõtjale liitumistasu toetuse maksmise nõuetekohase võrguühenduse tagamise korral. Taotlejapoolne omafinantseering tasutakse võrguettevõtjale liitumislepingu sõlmimisel.

(2) Liitumistasu toetus makstakse võrguettevõtjale välja pärast elamu elektrivõrguga ühendamist vastavalt käesoleva seaduse § 7410 lõikes 2 nimetatud regionaalministri käskkirjale.

§ 7410. Liitumistasu toetuse väljamaksete tegemise kord

(1) Liitumistasu toetuseks ettenähtud vahendid kannab Siseministeerium riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu alusel üle kohaliku omavalitsuse üksustele või riigi sihtasutusele (edaspidi sihtasutus). Sihtasutusele kantakse riigieelarveline eraldis üle ühekordse eraldisena vastavalt liitumistasu toetuse andmise kava põhinimekirjas toodud maksimaalsetele toetussummadele. Kohaliku omavalitsuse üksustele kantakse riigieelarveline eraldis üle ühekordse eraldisena või ühekaupa pärast elamu elektrivõrguga ühendamist. Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Siseministeeriumile taotluse summas, mis ei või ületada järgmistest summadest väikseimat summat:
1) liitumistasu toetuse andmise kava põhinimekirjas nimetatud maksimaalne toetussumma;
2) võrguettevõtjaga sõlmitud liitumislepingus nimetatud summa käesoleva seaduse §-s 743 sätestatud omafinantseeringuta;
3) võrguettevõtja poolt liitumislepingu alusel kohaliku omavalitsuse üksusele esitatud arve käesoleva seaduse §-s 743 sätestatud omafinantseeringuta.

(2) Liitumistasu toetuse väljamaksmiseks võrguettevõtjale annab regionaalminister käskkirja, millega kinnitatakse lõplik liitumistasu toetussumma.

(3) Sihtasutus kannab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud regionaalministri käskkirja alusel väljamaksmisele kuuluva liitumistasu toetussumma üle kohaliku omavalitsuse üksusele, kes teeb liitumistasu toetuse väljamakse võrguettevõtjale.

§ 7411. Hüvitise maksmine võrguettevõtjale ning alusetult makstud hüvitise tagasinõudmine ja -maksmine

(1) Kui esinevad võrguettevõtja tegevusest sõltumatud asjaolud, mille tulemusel võrguettevõtja elamut elektrivõrguga ühendada ei saa, tasub valla- või linnavalitsus võrguettevõtjale teostatud tööde eest vastavalt võrguettevõtja esitatud arvetele tööde teostamisel kantud põhjendatud ja tõendatud kulud käesoleva seaduse §-s 7410 sätestatud korras.

(2) Valla- või linnavalitsusel on õigus nõuda võrguettevõtjale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul alusetult makstud hüvitis haldusaktiga osaliselt või täielikult tagasi, kui võrguettevõtja on esitanud hüvitise saamiseks ebaõigeid või mittetäielikke andmeid.

(3) Alusetult makstud hüvitise tagasimaksmise tähtaeg on kuni 90 kalendripäeva käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud haldusakti andmisest arvates.

(4) Alusetult makstud hüvitise tagasinõudmise otsuse täitmata jätmise korral annab valla- või linnavalitsus käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(5) Valla- või linnavalitsus on kohustatud tagastatud vahendid kandma üle riigieelarve tuludesse või sihtasutusele.

§ 7412. Liitumistasu toetuse üle teostatav järelevalve

Kohaliku omavalitsuse üksusele või sihtasutusele liitumistasu toetuseks eraldatud vahendite kasutamise üle teostab järelevalvet Siseministeerium.

§ 7413. Liitumistasu toetuse tagasinõudmine ja -maksmine

(1) Valla- või linnavalitsusel on õigus nõuda liitumistasu toetus liitumistasu toetuse saajalt haldusaktiga osaliselt või täielikult tagasi, kui ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) liitumistasu toetuse saaja on esitanud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või andmeid varjanud;
2) liitumistasu toetuse saaja ei ole täitnud talle käesoleva seaduse §-s 742 ja § 741 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõudeid.

(2) Kui esineb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rikkumine, on liitumistasu toetuse saaja kohustatud liitumistasu toetuse tagasi maksma valla- või linnavalitsusele käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haldusaktis näidatud summas ja tähtpäevaks.

(3) Liitumistasu toetuse tagasimaksmise tähtaeg on vähemalt 90 kalendripäeva käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haldusakti andmisest arvates.

(4) Kohaliku omavalitsuse üksus on kohustatud tagastatud vahendid kandma üle riigieelarve tuludesse või sihtasutusele.

(5) Toetuse tagasinõudmise otsuse täitmata jätmise korral annab valla- või linnavalitsus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(6) Siseministeeriumil on õigus käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud rikkumiste korral nõuda kohaliku omavalitsuse üksuselt või sihtasutuselt vahendite tagastamist.

(7) Valla- või linnavalitsus on kohustatud teavitama Siseministeeriumi toetuse kasutamisel avastatud rikkumistest.

§ 7414. Liitumistasu toetuse aruande esitamine valla- või linnavalitsusele

Võrguettevõtja on kohustatud esitama valla- või linnavalitsusele 30 kalendripäeva jooksul liitumistasu toetuse saajale võrguühenduse loomisest arvates aruande tehtud tööde ja kantud kulutuste kohta.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 1091 järgmises sõnastuses:

« § 1091. Liitumistasu toetuse rakendamine

(1) Kui liitumistasu toetuse taotleja, kes esitas taotluse enne 2010. aasta 1. aprilli, sureb, on liitumistasu toetuse taotlejaga koos elanud pärijal, kes vastab käesoleva seaduse §-s 742 taotlejale esitatud nõuetele, õigus nõuda enda kandmist taotleja asemele taotluses, taotluse rahuldamise otsuses ning liitumistasu toetuse andmise kavas.

(2) 2009. aastal liitumistasu toetuse andmise kava põhinimekirja koostamisel eelistatakse käesoleva seaduse §-s 742 sätestatud tingimustele vastavaid liitumistasu toetuse taotlejaid, kellel on vähemalt üks alla 18-aastane laps, kes elab taotlejaga koos.»

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json