Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline Leping Vene Föderatsiooni relvajõudude väljaviimisest Eesti Vabariigi territooriumilt ning nende ajutise sealviibimise tingimustest

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1995, 46, 203

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline Leping Vene Föderatsiooni relvajõudude väljaviimisest Eesti Vabariigi territooriumilt ning nende ajutise sealviibimise tingimustest

Vastu võetud 26.07.1994

(õ) 12.01.2009 15:00

Lepingu ratifitseerimise seadus

Eesti Vabariik ja Vene Föderatsioon, edaspidi nimetatud Pooled,

märkides Euroopas toimunud põhjalike poliitiliste, ühiskondlike ja majanduslike ümberkujunduste protsessi positiivset mõju olukorrale maailmas,

juhindudes rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud printsiipidest ja normidest, kaasa arvatud ÜRO ja CSCE dokumentidest,

arvestades Eesti Vabariigi ja Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi riikidevaheliste suhete aluste 1991. a. 12. jaanuari lepingu sätteid,

püüdes luua lepingulist alust küsimuste lahendamiseks, mis on seotud Vene Föderatsiooni relvajõudude väljaviimisega Eesti Vabariigi territooriumilt ning nende ajutise sealviibimise tingimustega kuni täieliku väljaviimiseni,

soovides kindlustada soodsad tingimused heanaaberlike suhete ja igakülgse koostöö edaspidiseks arenguks,

leppisid kokku alljärgnevas:

Artikkel 1

Käesoleva Lepingu eesmärkidel tähistavad allpool nimetatud terminid:

1. «Relvajõud» – Eesti Vabariigi territooriumil asuvate Vene Föderatsiooni relvajõudude ja piirivalvevägede juhtimisorganid, operatiivkoondised, väekoondised, väeosad, ettevõtted, asutused, organisatsioonid ja sõjaväeõppeasutused;

2. «Relvajõudude koosseisu kuuluvad isikud»:
2.1. Relvajõududes tegevteenistuses olevad sõjaväelased;
2.2. Relvajõududes töötavad tsiviilisikud;

3. «Relvajõudude koosseisu kuuluvate isikute perekonnaliikmed» või «nende perekonnaliikmed» – Relvajõudude koosseisu kuuluvate isikute abikaasad, alaealised lapsed, nende ülalpidamisel olevad isikud;

4. «dislotseerumiskoht» – Relvajõudude poolt hõivatud ja kasutatavad territooriumid sealasetsevate hoonete, rajatiste ning muude objektidega;

5. «vallasvara» – Relvajõudude kõik relvastuse, lahingumoona, sõjatehnika, sõjaväevarustuse tagavarade, transpordi- ja teiste materiaalsete vahendite kõik liigid;

6. «kinnisvara» – dislotseerumiskohtades asuvad hooned, lennuväljad, sadamad, polügoonid, laod, lasketiirud, statsionaarsed seadmed, side- ja kommunaalsüsteemid, samuti väljaspool dislotseerumiskohti elamiseks mitteettenähtud hooned ja rajatised, mis on Relvajõudude kasutuses;

7. «Relvajõudude pensionärid» – Relvajõudude admiralid, kindralid, ohvitserid, lipnikud, mitðmanid ja üleajateenijad ning teised isikud, kes elavad Eesti Vabariigis ning saavad pensioni ja toetusi Vene Föderatsiooni vabariiklikust eelarvest.

Artikkel 2

Relvajõudude ajutise viibimise all Eesti Vabariigi territooriumil mõistetakse ajavahemikku, mis on vajalik Relvajõudude täielikuks väljaviimiseks Eesti Vabariigi territooriumilt.

Relvajõudude väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt sisaldab:

1. Relvajõudude koosseisu kuuluvate isikute ja nende perekonnaliikmete väljasõitu, välja arvatud:
1.1. Eesti Vabariigi kodanikud, kes ei soovinud lahkuda tema territooriumilt;
1.2. Relvajõududes töötavad tsiviilisikud;

2. vallasvara väljavedu, välja arvatud Eesti Poolele üleantav.

Käesoleva artikli punkti 1 toime laieneb ajutiselt ka juhtumitele, mis on kirjeldatud käesoleva Lepingu Artikli 12 punktis 3.

Vene Föderatsioon osutab tsiviilisikutele, kes avaldavad soovi ümberasumiseks Venemaale, abi elamute hankimisel ja töö leidmisel.

Artikkel 3

1. Vene Föderatsioon:
1.1. viib oma Relvajõud Eesti Vabariigi territooriumilt täielikult välja 31. augustiks 1994;
1.2. ei suurenda Relvajõudude isikkoosseisu ega teosta selle vahetamist ilma Eesti Vabariigi Valitsuse nõusolekuta;
1.3. informeerib regulaarselt Eesti Vabariigi Valitsust Relvajõudude arvukusest ja dislotseerumiskohtadest;

2. Eesti Vabariik:
2.1. osutab Vene Föderatsioonile kaasabi Relvajõudude väljaviimisel oma territooriumilt;
2.2. põhjendatud juhtudel lubab Vene Föderatsiooni relvajõudude sõjaväelastest koostatud teenindus-, transport-, laadimis- ja valveüksuste saabumist ja lühiajalist viibimist Eesti Vabariigi territooriumil;
2.3. erandjuhtudel lubab ohvitserkonna, mitðmanite ja lipnike vahetust.

3. Pooled võtavad tarvitusele kooskõlastatud hädavajalikud abinõud Relvajõudude koosseisu kuuluvate isikute ja nende perekonnaliikmete ohutuse tagamiseks.

Artikkel 4

1. Relvajõudude ümberpaiknemised väljaspool nende dislotseerumiskohti rühma- ja suuremas koosseisus, samuti ümberpaiknemised, mis on seotud relvastuse, lahingumoona ja sõjatehnika transportimisega, toimuvad kooskõlastatult Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumiga.

2. Relvajõudude lennukite, helikopterite ja teiste lennuaparaatide lennud Eesti Vabariigi õhuruumis, samuti Relvajõudude sõjalaevade ja abialuste liiklemine Eesti Vabariigi territoriaal- ja sisevetes organiseeritakse ja toimuvad kooskõlastatult Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumiga.

3. Vene Föderatsiooni Sõjamerelaevastiku sõjalaevade ja abialuste liiklemine Eesti Vabariigi territoriaalvetes Relvajõudude elukorralduse ja nende väljaviimise tarbeks toimub rahvusvahelise õiguse printsiipide ja normide alusel.

Artikkel 5

1. Dislotseerumiskohtades Relvajõudude juhtivstaabi õppused väekoondiste tasemel, samuti taktikalised ja taktika eriõppused, mis haaravad kaasa korraga mitu Eesti Vabariigi territooriumil erinevates dislotseerumiskohtades asetsevat väeosa, viiakse läbi Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi eelneva informeerimisega õppuste toimumise faktist ja nende läbiviimise ajast.

2. Relvajõud kasutavad Eesti Vabariigi Valitsusega kooskõlastatud raadiosagedusi.

Artikkel 6

1. Relvajõudude sõjaväelased väljaspool dislotseerumiskohti:
1.1. kannavad vormiriietust vastavalt Vene Föderatsiooni Relvajõududes kehtestatud korrale;
1.2. kooskõlastatult Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumiga võivad, olles valveteenistuses, omada relva vastavalt Vene Föderatsiooni Relvajõududes kehtestatud korrale.

2. Relvajõudude tehnikal peab olema registreerimisnumber ning selgesti nähtav eraldusmärk. Kõik registreerimisnumbrid ja märgid kehtestatakse Relvajõudude juhatuse poolt ja tehakse teatavaks Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumile.

3. Relvajõudude koosseisu kuuluvatel isikutel ja nende perekonnaliikmetel on õigus liigelda neile kuuluvatel transpordivahenditel igat liiki teedel, samuti kasutada üldkasutatavaid maismaa-, mere- või õhutranspordivahendeid üldistel alustel.

4. Eesti Vabariik tunnistab kehtivateks ilma katsete ja maksuta Relvajõudude koosseisu kuuluvate isikute juhiload, mis vastavad rahvusvahelistele nõuetele ja kehtivad Vene Föderatsiooni territooriumil.

Artikkel 7

Relvajõud kasutavad tasuta kuni nende täieliku väljaviimiseni dislotseerumiskohti Eesti Vabariigi territooriumil.

Dislotseerumiskohad, mis käesoleva Lepingu allakirjutamise momendil ei leia otsest kasutamist, samuti dislotseerumiskohad, mis vabanevad Relvajõudude väljaviimise tulemusena, tagastatakse või antakse Eesti Vabariigile üle.

Dislotseerumiskohtade kasutamine Relvajõudude poolt kommertseesmärkidel on keelatud.

Artikkel 8

Vene Föderatsioon annab Eesti Vabariigile üle kogu kinnisvara, mis on Relvajõudude valduses ja kasutuses.

Nimetatud vara üleandmise-vastuvõtmise kord määratakse kindlaks Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi ja Vene Föderatsiooni volitatud isikute poolt.

Kõik Pooltevahelised rahalised, varalised ja muud pretensioonid, mis on seotud Relvajõudude viibimisega Eesti Vabariigi territooriumil, kaasa arvatud ökoloogolise ja muu kahju küsimused, loetakse täielikult ja lõplikult reguleerituks käesoleva Lepinguga selle jõustumise momendist alates.

Artikkel 9

1. Vene Föderatsioon informeerib Eesti Vabariiki eelolevast Relvajõudude dislotseerumiskohtade üleandmisest, esitades seejuures andmed üleantavate hoonete, ehitiste ja territooriumide kasutamise iseloomust, andmed tugevatoimeliste, radioaktiivsete ja lõhkeainete säilitamisest, samuti andmed läbiviidud mineerimistest, pommiheitmistest ja teistest ettevõtmistest ülaltoodud ainete kasutamisega üleantavatel aladel.

Relvajõud annavad üle ka nende käsutuses oleva informatsiooni nimetatud ainete matmisest väljaspool dislotseerumiskohti.

2. Relvajõud:
2.1. tagastavad Eesti Vabariigile kõik dislotseerumiskohad puhastatuna plahvatusohtlikest esemetest, mürk- ja teistest loodust reostavatest ainetest;
2.2. ei hävita Eesti Vabariigi territooriumil vahendeid ja materjale, mis sisaldavad radioaktiivseid või keskkonnale või inimeste tervisele kahjulikke keemilisi aineid;
2.3. võivad hävitada relvastust, lahingumoona ja lõhkeaineid Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumiga kooskõlastatult.

Artikkel 10

Eesti Vabariik garanteerib Relvajõudude koosseisu kuuluvatele isikutele ja nende perekonnaliikmetele enda territooriumil sotsiaalmajanduslikud ning isiklikud õigused ja vabadused vastavalt rahvusvahelise õiguse normidele ja Eesti Vabariigi seadustele.

Artikkel 11

Eesti Vabariik säilitab Relvajõudude koosseisu kuuluvatele isikutele ja nende perekonnaliikmetele omandiõiguse nende varale, kaasa arvatud elumajad, suvilad ja aiamajad, garaaþid, ning õiguse realiseerida see vara müügi teel või muul seaduslikul viisil.

Relvajõudude koosseisu kuuluvate isikute ja nende perekonnaliikmetele kuuluva omandi, mis on märgitud tollideklaratsioonis, väljavedu Eesti Vabariigist toimub tollivabalt, välja arvatud esemed, mille väljaveoks on nõutav eriluba.

Artikkel 12

1. Relvajõudude koosseisu kuuluvatele isikutele ja nende perekonnaliikmetele antakse Eesti Vabariigi Migratsiooniameti poolt tasuta tunnistus, mis kinnitab nende õigust elamu kasutamisele.

2. Eesti Vabariik annab käesoleva Artikli punktis 1 nimetatud isikutele ja nende perekonnaliikmetele õiguse kasutada nende valduses olevat elamispinda tunnistuse kehtivuse jooksul.

3. Relvajõudude koosseisu kuuluvate isikute perekonnaliikmete tunnistuste kehtivusaega pikendatakse kuni ühe aastani arvates Relvajõudude väljaviimise lõppmomendist Eesti Vabariigi territooriumilt Eesti Vabariigi Migratsiooniameti poolt tasuta põhjendatud juhtudel, mille alla käib ka nendel eluruumide puudumine Vene Föderatsiooni territooriumil või ravi lõpetamise vajadus.

4. Eesti Vabariik annab Relvajõudude koosseisu kuuluvatele isikutele ja nende perekonnaliikmetele nende tunnistuste kehtivuse jooksul õiguse müüa asutamisõigust ilma nende valduses oleva riikliku, ametkondliku või munitsipaalelamispinna eelneva erastamiseta.

Vahendid, mis on saadud nimetatud tehingu tulemusena, on Relvajõudude koosseisu kuuluva isiku või teme perekonnaliikme omand.

5. Rahvakapitali obligatsiooni, mis oli saadud Relvajõudude koosseisu kuuluvate isikute perekonnaliikme poolt, jäävad viimase omandisse.

Artikkel 13

Eesti Vabariik jätkab Relvajõudude lõpliku väljaviimiseni nende tasulist varustamist kommunaal- ja sideteenustega vastavalt hindadele, mis on kasutusel Eesti Vabariigis teiste tarbijate suhtes.

Vene Föderatsioon garanteerib õigeaegse tasumise nimetatud teenuste eest.

Artikkel 14

Eesti Vabariik, kasutades oma ehitusfirmasid ja oma ehitusmaterjale, võtab osa elamuehitusest Relvajõudude Eesti Vabariigi territooriumilt väljaviidavatele sõjaväelastele, juhul kui nimetatud ehitust finantseerivad kolmandad riigid.

Artikkel 15

Eesti Vabariik võimaldab jätkuvalt Relvajõudude koosseisu kuuluvate isikute perekonnaliikmetel nende tunnistuste kehtivuse jooksul hariduse omandamist kõrg-, kesk- ja keskeriõppeasutustes, lastel käimist koolieelsetes lasteasutustes ja meditsiinilist teenindust üldistel alustel.

Artikkel 16

Eesti Vabariigi territooriumil elavate Relvajõudude pensionäride sotsiaal-õiguslik olukord sätestatakse Pooltevahelise erikokkuleppega.

Artikkel 17

1. Eesti Vabariigi piiri ületamine Relvajõudude koosseisu kuuluvate sõjaväelaste ja nende tunnistust mitteomavate perekonnaliikmete poolt ning samuti väljaviidavate Relvajõudude poolt toimub Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi loal viisavabalt ja tasuta.

2. Eesti Vabariigi piiri ületamine Vene Föderatsiooni Relvajõudude sõjaväelaste ja spetsialistide poolt, kes on vajalikud Relvajõudude väljaviimiseks Eesti Vabariigi territooriumilt, toimub Eesti Vabariigi Valitsuse loal.

3. Eesti Vabariigi piiri ületamine Relvajõudude maismaatranspordivahenditega, mis asuvad Eesti Vabariigi territooriumil, ning Vene Föderatsiooni Relvajõudude maismaatranspordivahenditega, mis on vajalikud Relvajõudude elukorralduse säilitamiseks, toimub Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi loal.

4. Eesti Vabariigi territooriumilt väljaveetav Relvajõudude vallasvara on vabastatud tollimaksust ja seda kontrollitakse Eesti Vabariigi tolliametkondade poolt pealelaadimiskohtades ühes samaaegse vallasvara veoks mõeldud kaubavagunite ja konteinerite plommimisega.

Plommide või kaubavagunite ja konteinerite vigastuste korral piiri ületamisel võib vastav veos kuuluda veelkordsele tollikontrollimisele Vene Poole esindaja osavõtul vastavate dokumentide vormistamisega.

Artikkel 18

1. Kriminaal- ja tsiviilasjad, samuti haldusõiguserikkumiste asjad Eesti Vabariigi territooriumil Relvajõudude koosseisu kuuluvate isikute ja nende perekonnaliikmete suhtes kuuluvad reeglina Eesti Vabariigi jurisdikktsiooni alla.

Relvajõudude koosseisu kuuluvatel isikutel ja nende perekonnaliikmetel on Eesti Vabariigi kodanikega võrdsed kriminaal-, tsiviil- ja haldusprotsessuaalsed õigused ja kohustused.

2. Vene Föderatsiooni kompetentsed ametkonnad teostavad Eesti Vabariigi territooriumil Vene Föderatsiooni jurisdiktsiooni Relvajõudude koosseisu kuuluvate isikute ja nende perekonnaliikmete suhtes, juhul kui:
2.1. nad on toime pannud kuriteo või haldusõiguserikkumise Vene Föderatsiooni vastu, samuti Relvajõudude koosseisu kuuluvate isikute või nende perekonnaliikmete vastu, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud;
2.2. Relvajõudude koosseisu kuuluvad isikud on toime pannud kuriteo või haldusõiguserikkumise nende teenistuskohustuste täitmisel.

3. Uurimisalluvust puudutavate vaidlusküsimuste tekkimisel võtavad nende kohta otsused vastu Poolte kompetentsete ametkondade poolt volitatud isikud.

Poolte kompetentsed ametkonnad võivad vastastikku taotleda jurisdiktsiooni üleandmist või vastuvõtmist käesolevas artiklis nimetatud üksikjuhtumite või -isikute suhtes. Sellised taotlused vaadatakse läbi heasoovlikult.

4. Eesti Vabariigi kompetentsed ametkonnad kindlustavad Vene Föderatsiooni kohtuotsuste ja kompetentsete ametkondade määruste põhjal vahi all olevate isikute ülalpidamise ja konvoeerimise tingimusel, et Vene Föderatsioon kompenseerib materiaalsed kulutused. Kohtuotsuste täideviimine vabadusekaotuse ja distsiplinaarpataljoni suunamise näol käesoleva Artikli punktis 2 nimetatud isikute suhtes toimub Vene Föderatsiooni territooriumil ja käesoleva Artikli punktis 1 nimetatud isikute suhtes – Eesti Vabariigi kompetentsete ametkondade otsuse põhjal.

Artikkel 19

1. Vene Föderatsioon hüvitab käesoleva Lepingu jõustumise päevast materiaalse kahju, mis on tekitatud Eesti Vabariigile, tema territooriumil asuvatele füüsilistele või juriidilistele isikutele Relvajõudude või nende koosseisu kuuluvate teenistuskohuseid täitnud üksikute isikute tegudega või tegevusetusega suuruses, mis on määratud esitatud pretensioonide põhjal vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Kahju hüvitamine Vene Föderatsiooni poolt toimub mitte hiljem kui kolm kuud pärast päeva, mil selleks volitatud ametkonnad võtsid vastu vastava otsuse.

2. Eesti Vabariik hüvitab käesoleva Lepingu jõustumise päevast Vene Föderatsioonile materiaalse kahju, mis on tekitatud Relvajõudude varale, ning samuti Relvajõudude koosseisu kuuluvatele isikutele ja nende perekonnaliikmetele Eesti Vabariigi riigiasutuste tegude või tegevusetusega suuruses, mis on määratud Eesti Vabariigi kohtu poolt.

3. Kahju, mis on tekitatud Vene Föderatsioonile, Relvajõudude koosseisu kuuluvatele isikutele ja nende perekonnaliikmetele Eesti Vabariigi territooriumil asuvate füüsiliste ja juriidiliste isikute, välja arvatud riikliku asutused, tegude või tegevusetusega, samuti kahju, mis on tekitatud Eesti Vabariigile, tema territooriumil asuvatele füüsilistele või juriidilistele isikutele üksikute Relvajõudude koosseisu kuuluvate isikute poolt mitte teenistuskohustuste täitmisel ja nende perekonnaliikmete poolt, hüvitatakse Eesti Vabariigi kohtu otsuse põhjal pretensioonide alusel, mis on esitatud vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4. Vaidlused, mis tekivad Poolte vahel seoses kahju hüvitamisega, vaadatakse läbi Segakomisjoni poolt, mis moodustatakse vastavalt käesoleva Lepingu artiklile 21.

Artikkel 20

Küsimused, mis on seotud Vene Föderatsiooni Sõjamerelaevastiku 93. Õppekeskuse väljaviimisega Pakri poolsaarelt, reguleerivad Pooled erikokkuleppega.

Artikkel 21

Käesoleva Lepingu ja selles ettenähtud kokkulepete ellurakendamisega seotud küsimuste lahendamiseks moodustatakse Segakomisjon, mille koosseisu määravad Pooled võrdse arvu esindajaid.

Segakomisjon hakkab tegutsema tema poolt vastuvõetud reeglite alusel.

Segakomisjoni asukohaks on Tallinn.

Artikkel 22

Käesolev Leping kuulub ratifitseerimisele.

Pooled, lähtudes mõlemapoolsest püüdlusest lahendada kõik küsimused, mis on seotud Relvajõudude väljaviimisega Eesti Vabariigi territooriumilt heasoovlikkuse vaimus, leppisid kokku, et käesolevat Lepingut rakendatakse ajutiselt selle allakirjutamise kuupäevast.

Käesolev leping jõustub ratifitseerimiskirjade vahetamise päevast ja jääb jõusse Relvajõudude täieliku väljaviimiseni Eesti Vabariigi territooriumilt.

Käesoleva Lepingu artikli 12 punktid 2, 3 ja 4 on jõus veel ühe aasta jooksul pärast Relvajõudude väljaviimise lõpetamist.

Koostatud Moskvas 26. juulil 1994. aastal kahes eksemplaris, kumbki eesti ja vene keeles, kusjuures mõlemad tekstid omavad võrdset jõudu.

 

Eesti Vabariigi nimel
Vene Föderatsiooni nimel
L. MERI
B. JELTSIN

 

Õiend
Akti avaldamisandmed täiendatud.

/otsingu_soovitused.json