Teksti suurus:

Elektripaigaldise tehnilise kontrolli kord, mahud ning korralise kontrolli juhud ja sagedus

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:

Elektripaigaldise tehnilise kontrolli kord, mahud ning korralise kontrolli juhud ja sagedus

Vastu võetud 12.07.2007 nr 62
RTL 2007, 59, 1076
jõustumine 20.07.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.05.2008RTL 2008, 38, 54219.05.2008
31.12.2008RTL 2009, 5, 6018.01.2009

Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» § 26 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Käesolev määrus esitab nõuded kasutuselevõtule eelnevale, korralisele ja erakorralisele elektripaigaldise tehnilisele kontrollile.

  (2) Käesoleva määruse nõudeid kohaldatakse sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest andmetest kõigi ehitatud või renoveeritud ja kasutuselolevate elektripaigaldiste või nende osade (edaspidi elektripaigaldised) kohta, mida soovitakse kasutusele võtta või kasutada.

  (3) Eluruumi (sealhulgas suvila) ja elamu teenindamiseks vajaliku ehitise ning «Ehitusseaduse» §-s 15 sätestatud väikeehitise ja ajutise ehitise elektripaigaldise puhul pole elektripaigaldise korraline tehniline kontroll kohustuslik, välja arvatud majandustegevuseks kasutatava eluruumi ja väikeehitise ning kahe või enam korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses oleva elektripaigaldise puhul.

§ 2.  Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus (lisa 1) on kasutuselevõtule eelneva või korralise tehnilise kontrolli teostaja poolt väljastatud dokument, mis tõendab elektripaigaldise vastavust «Elektriohutusseaduse» nõuetele ning elektripaigaldise valmisolekut pingestamiseks ja ettenähtud otstarbel kasutusele võtmiseks ning kasutamiseks ja elektripaigaldise käidu vastavust nõuetele;
  2) normdokumendid on tehnilist kirjeldust sisaldavad õigusaktid, standardid või muud dokumendid.

§ 3.  Nõuded tehnilise kontrolli teostamiseks

  (1) Tehnilise kontrolli teostaja peab tagama, et tema kontrollitegevuses kasutatavaid tehnilisi vahendeid kontrollitakse, kalibreeritakse ja kasutatakse nõuetekohaselt.

  (2) Tehnilise kontrolli teostaja teeb kindlaks, kas elektripaigaldis vajab pärast kõigi seadmete (sh veel tarnimata) paigaldamist ja pingestamist elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamist, ning teeb vastava soovituse kontrolliaruandesse.

  (3) Elektromagnetilise ühilduvuse alast hindamist teeb akrediteeritud asutus, kelle akrediteeringu ulatuses sisaldub elektripaigaldise elektromagnetilise ühilduvuse nõuete hindamine.

2. peatükk KASUTUSELEVÕTULE EELNEV TEHNILINE KONTROLL 

§ 4.  Üldnõuded

  (1) Kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolliga hindab tehnilise kontrolli teostaja elektripaigaldise ja selle käidukorraldaja vastavust «Elektriohutusseaduse» nõuetele ning tõendab elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistusega elektripaigaldise valmisolekut ettenähtud otstarbel kasutusele võtmiseks ja kasutamiseks.

  (2) Kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli teostamiseks peab elektripaigaldise ehitaja deklareerima «Elektriohutusseaduse» nõuete täitmist, näidates muuhulgas ära projekteerimisel ja ehitamisel aluseks võetud normdokumendid.

  (3) Uues elektripaigaldises peab kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli toimumise alguseks käidukorraldaja «Elektriohutusseaduses» ettenähtud juhtudel olema omaniku poolt määratud.

§ 41.  Ajutise elektripaigaldise kasutuseelne tehniline kontroll
[RTL 2009, 5, 60 - jõust. 18.01.2009]

  (1) Ajutine elektripaigaldis käesoleva määruse tähenduses on ehitise ehitamise ajaks või muuks ajutiseks otstarbeks paigaldatud elektripaigaldis.

  (2) Kuni 35A peakaitsmega madalpingelise ajutise elektripaigaldise (nõuetele vastava ehituskilbi) puhul võib kasutuseelse tehnilise kontrolli asendada «Elektriohutusseaduse» § 19 lõikes 2 nimetatud kontrolliga.

  (3) Lõikes 2 nimetamata juhtudel väljastatakse ajutise elektripaigaldise kasutuseelse tehnilise kontrolli puhul ehituse või muu ajutise otstarbe ajaks tähtajaline nõuetekohasuse tunnistus.
[RTL 2009, 5, 60 - jõust. 18.01.2009]

§ 5.  Nõuded kontrollimiseks esitatavale dokumentatsioonile ja selle kontrollile

  (1) Kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli teostamiseks esitab elektripaigaldise ehitaja tehnilise kontrolli teostajale:
  1) taotluse kasutuselevõtule eelnevaks tehniliseks kontrolliks;
  2) kirjaliku kinnituse, et sama elektripaigaldist ei ole esitatud mõnele teisele tehnilise kontrolli teostajale kontrollimiseks;
  3) elektripaigaldise projekt koos teostusjooniste ja võimalike parandustega ning kui «Elektriohutusseaduse» § 18 lõike 3 kohaselt on nõutud ka elektripaigaldise projekti ekspertiis, siis ka ekspertiisi akt;
  4) elektripaigaldise käidukorraldajat määrava dokumendi;
  5) elektripaigaldise ehitaja nõuetekohasuse deklaratsiooni koos visuaalkontrolli protokolliga;
  6) madalpingeliste aparaadikooste (näiteks jaotuskeskuste) vastavusdeklaratsioonid;
  7) kaetud tööde aktid koos vastavate joonistega (vähemalt maandusseadme, maakaablite, kaetud installatsiooni ja kaabelkütte kohta);
  8) tehnilise kontrolli teostamiseks vajalikus mahus «Elektriohutusseaduse» nõuetele vastava labori poolt teostatud asjakohased elektripaigaldise kontrollmõõtmiste, teimide ja katsetuste protokollid koos kokkuvõtva aruandega (vt lisa 4);
  9) seadistamist vajavate seadmete seadistustööde aktid;
  10) võimalike eriotstarbeliste seadmete mõõtmiste- ja katsetuste protokollid vastavalt tootja nõuetele;
  11) elektripaigaldise võrguühenduse tehnilised tingimused või liitumispunkti või ühenduspunkti määratleva dokumendi koopia.

  (2) Tehnilise kontrolli teostaja hindab pisteliselt projektis ja muudes dokumentides esitatu vastavust «Elektriohutusseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Tehnilise kontrolli teostajal on õigus põhjendatud juhtudel teha dokumentatsioonile detailset hindamist või vajadusel taotleda täiendavate asjakohaste dokumentide ning lisateabe esitamist.

  (3) Esitatud dokumentatsiooni kontrolli tulemused vormistatakse §-s 11 toodud nõuete kohaselt elektripaigaldise kontrolli aruandes.

§ 6.  Elektripaigaldise kohapealne kontrollimine

  (1) Kasutuselevõtule eelneval tehnilisel kontrollil teeb tehnilise kontrolli teostaja elektripaigaldise ehitaja esindaja juuresolekul:
  1) visuaalkontrolli toimingud, mille käigus veendub, et elektripaigaldis on ehitatud vastavalt projektile, kehtivatele normdokumentidele ja tootja asjakohastele paigaldus- või kasutusjuhenditele ega ole ohtu põhjustaval viisil nähtavalt kahjustunud;
  2) vajadusel pistelisi kontrollmõõtmisi, mille käigus ta veendub, et elektripaigaldise katsetuste ja kontrollmõõtmiste protokollides toodud tulemused on usutavad.

  (2) Tehnilise kontrolli protseduuri käigus peab elektripaigaldise ehitaja tagama kontrollimiseks vajalike elektripaigaldise aparaadikoostete uste, kestade, katete jms avamise, sh võimalike plommide eemaldamise.

  (3) Oluliste puuduste (vt lisa 5) ilmnemisel esitatakse elektripaigaldis pärast nende kõrvaldamist samale tehnilise kontrolli teostajale järelkontrolliks.

3. peatükk KORRALINE TEHNILINE KONTROLL 

§ 7.  Üldnõuded

  (1) Korralise tehnilise kontrolliga hinnatakse elektripaigaldise ja selle käidu vastavust «Elektriohutusseadusega» kehtestatud nõuetele ning vastavuse korral tõendatakse seda elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistusega.

  (2) Elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli teostamise tähtaega arvestatakse:
  1) esmakordsel korralisel tehnilisel kontrollil üldjuhul elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli kuupäevast;
  2) edaspidi eelmise korralise kontrolli või korralise kontrolli mahus teostatud erakorralise tehnilise kontrolli tegemise kuupäevast.

  (3) Edaspidised korralised tehnilised kontrollid tuleb teha järgmise perioodsusega:
  1) 1. liigi elektripaigaldises kord kolme aasta jooksul;
  2) 2. liigi elektripaigaldises kord viie aasta jooksul;
  3) 3. liigi elektripaigaldistes kord kümne aasta jooksul.

  (4) Erandina lõikes 3 sätestatust, võib «Elektrituruseaduse» alusel tegutseva võrguettevõtja ja tootja elektripaigaldises, tingimusel, et on tagatud elektripaigaldise pidev hooldus ja korrashoid, korralist tehnilist kontrolli teha järgneva perioodsusega:
[RTL 2009, 5, 60 - jõust. 18.01.2009]
  1) põhivõrguettevõtja ja elektrienergia tootja tootmisjaamade, alajaamade, jaotlate, elektriülekande- ja jaotusliinide elektripaigaldistes kord viieteistkümne aasta jooksul;
[RTL 2009, 5, 60 - jõust. 18.01.2009]
  2) jaotusvõrguettevõtja alajaamade ja jaotlate elektripaigaldistes ning elektriülekande- ja jaotusliinide elektripaigaldistes, mille mahtuvuslike maaühendusvoolude suurused ja ühefaasiliste maaühenduste kestuse piirajad on kehtestatud ettevõtte standardiga ning need vastavad kehtestatud nõuetele, kord kümne aasta jooksul.

  (5) Lõikes 4 sätestatud juhul võib võrguettevõtetes, kus on palju oma ehituselt ja vanuselt ühesuguseid elektripaigaldisi, sellistes elektripaigaldistes korralise tehnilise kontrolli aluseks võtta väiksema valimi nendest elektripaigaldisest. Selline valim peab olema arvuliselt küllaldane, et tagada nende elektripaigaldiste korralise tehnilise kontrolli objektiivsus. Valimi alusel tehnilise korralise kontrolli läbinud elektripaigaldised ja valimi valiku põhimõtted peavad olema dokumenteeritud.

§ 8.  Nõuded elektripaigaldise korraliseks tehniliseks kontrolliks esitatavale dokumentatsioonile ja selle kontrollile

  (1) Elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli teostamisel võtab tehnilise kontrolli teostaja aluseks järgnevalt loetletud dokumendid:
  1) taotlus korraliseks tehniliseks kontrolliks;
  2) kirjaliku kinnituse, et sama taotlust elektripaigaldise korraliseks tehniliseks kontrolliks ei ole esitatud mõnele teisele tehnilise kontrolli teostajale;
  3) elektripaigaldise käidukorraldajat määrava dokumendi;
  4) elektripaigaldise käidukava;
  5) elektripaigaldise eelmise kontrolli dokumendid;
  6) elektripersonali olemasolul selle elektriohutusalaste teadmiste hindamise dokumendid;
  7) elektripaigaldise liitumispunkti ja ettenähtud peakaitsme nimivoolu määrava dokumendi;
  8) elektripaigaldise tegelikkusele vastavad skeemid, joonised;
  9) elektripaigaldise laiendus- ja ümberehitustööde kohta asjakohased joonised ja kontrolliprotokollid;
  10) kaetud tööde joonised maandusseadme ja maakaablite kohta;
  11) korralise tehnilise kontrolli teostamiseks vajalikus mahus «Elektriohutuseaduse» nõuetele vastava labori poolt teostatud asjakohased elektripaigaldise mõõtmiste protokollid koos kokkuvõtva aruandega (vt lisa 4);
  12) kaitseaparaatide seadistustööde aktid.

  (2) Kui seadmete kontrollmõõtmiste, teimide ja katsetuste tähtajad on määratud elektriseadme tootja poolt või vastavas standardis, aeguvad need vastavalt tootja või standardis määratud tähtaegadel. Kui tootja pole tähtaega määranud või kui asjakohases standardis tähtaega ei sätestata, lähtutakse käesolevas määruses sätestatud korralise kontrolli tähtaegadest.

  (3) Tehnilisel kontrollil hinnatakse esitatud dokumentatsiooni vastavust «Elektriohutusseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Tehnilise kontrolli teostajal on vajadusel õigus taotleda täiendavate asjakohaste dokumentide ning lisateabe esitamist.

  (4) Esitatud dokumentatsiooni kontrolli tulemused vormistab tehnilise kontrolli teostaja §-s 11 toodud nõuete kohaselt elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli aruandes.

§ 9.  Korralise tehnilise kontrolli teostamine

  (1) Kontrollitoiminguid sooritatakse kooskõlastatult elektripaigaldise omaniku või tema poolt määratud käidukorraldajaga.

  (2) Korralise tehnilise kontrolli protseduuri käigus peab käidukorraldaja või omanik tagama kontrollimiseks vajalike elektripaigaldise aparaadikoostete uste, kestade, katete jms avamise, sh võimalike plommide eemaldamise.

  (3) Käidukorraldaja või omaniku juuresolekul toimub elektripaigaldise korraline tehniline kontroll, mille käigus:
  1) hinnatakse käidukorraldust, st kas elektripaigaldise käit on korraldatud viisil, mis tagab ohutuse ning kas paigaldises on sooritatud käidukava kohased toimingud;
  2) teostatakse visuaalkontrolli toimingud, mille käigus veendutakse, et elektripaigaldis vastab selle kohta kehtivatele nõuetele ja tootja asjakohastele paigaldus- või kasutusjuhenditele ega ole ohtu põhjustaval viisil nähtavalt kahjustunud;
  3) vajadusel teostatakse pistelised kontrollmõõtmised, mille käigus veendutakse, et elektripaigaldise katsetuste ja kontrollmõõtmiste protokollides toodud tulemused on usutavad.

  (4) Tehnilise kontrolli teostaja peab teatama elektripaigaldise käidukorraldajale või omanikule kõigist kontrolli käigus ilmnenud elektriseadme või -paigaldise nõuetele mittevastavustest. Kui tehnilise kontrolli teostaja avastab korralise kontrolli käigus, et elektriseadme või -paigaldise kasutamine põhjustab otsest ohtu (vt lisa 5), peab ta sellest teatama kirjalikult seadme või paigaldise käidukorraldajale või omanikule. Seejuures peab ta tegema ettepaneku seadme või paigaldise koheseks elektrivõrgust väljalülitamiseks ja/või selle kasutamise lõpetamiseks.

  (5) Kui kontrolliti pingestamata elektriseadet, -paigaldist või selle osa ja kontrollimisel ilmnes, et taaspingestamine põhjustab otsest ohtu, ei tohi seda enne puuduse kõrvaldamist taaspingestada.

  (6) Elektripaigaldise omanik ja käidukorraldaja tagavad, et elektripaigaldise kontrollimisel ilmnenud puudused ja rikked kõrvaldatakse õigeaegselt.

  (7) Pärast ilmnenud oluliste (vt lisa 5) ja käiduohutust vähendavate puuduste kõrvaldamist esitab käidukorraldaja või omanik elektripaigaldise samale tehnilise kontrolli teostajale järelkontrolliks.

4. peatükk ERAKORRALINE TEHNILINE KONTROLL 

§ 10.  Nõuded erakorralisele tehnilisele kontrollile

  (1) Erakorralise tehnilise kontrolli ulatuse ja kontrollimisel aluseks võetavad normdokumendid määrab kontrolli tellija.

  (2) Kontrollimeetodite ning mõõtelabori kaasamise vajaduse üle otsustab tehnilise kontrolli teostaja.

  (3) Kontrolli tulemused vormistab tehnilise kontrolli teostaja vastavalt oma protseduurireeglitele, metoodikatele ja teistele kirjalikele juhistele.

5. peatükk TEHNILISE KONTROLLI DOKUMENTATSIOON 

§ 11.  Nõuded tehnilise kontrolli dokumentatsioonile

  (1) Kui tehnilise kontrolli teostaja avastab kontrollimisel, et elektriseadme või -paigaldise kasutamine põhjustab otsest ohtu (vt lisa 5), teatab ta sellest kirjalikult seadme või paigaldise omanikule. Otsese ohu kohese mittekõrvaldamise korral peab tehnilise kontrolli teostaja saatma omanikule edastatud otsese ohu teatise koopia viivitamatult Tehnilise Järelevalve Ametile, kes rakendab vajalikud meetmed.
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

  (2) Pärast tehnilist kontrolli koostab tehnilise kontrolli teostaja aruande (näidised lisas 2 või lisas 3), milles on fikseeritud kõik vajalikud elektripaigaldist ja selle kontrolli puudutavad andmed ning antud hinnang elektripaigaldise ja selle dokumentatsiooni ning käidu vastavusele kehtestatud elektriohutusalastele nõuetele.

  (3) Tehnilise kontrolli aruanded peavad vastavalt näidistele sisaldama järgmisi andmeid:
  1) elektripaigaldise omaniku nimi ja kontaktandmed;
  2) ehitise või selle osa määratlus ning aadress;
  3) elektripaigaldise valmimise ja/või renoveerimise aasta;
  4) elektripaigaldise osised, mida kontrolliti (nt kogu paigaldis, kõrgepingejaotla, trafo, madalpingejaotla, sisestusjaotur, peajaotur, bürooruumide installatsioon jne);
  5) dokument liitumispunkti (ühenduspunkti) ja peakaitsme(te) nimivoolu kohta (nt liitumisleping, tehnilised tingimused, piiritlusakt, elektrienergia kasutamise leping vms);
  6) juhistikusüsteem, toitepinge(d), toitevõrgu liitumispunktiga (ühenduspunktiga) ühendatud toitejuhistiku mark, peakaitseseade;
  7) määratud käidukorraldaja ja tema kontaktandmed;
  8) elektripaigaldise projekteerija, ehitaja ja nende majandustegevuse registri (edaspidi MRT) registreeringu numbrid;
  9) kontrollmõõtmiste teostaja ja «Elektriohutusseaduse» nõuetele vastava labori nimi ja akrediteerimistunnistuse number;
  10) kontrolli juures olijate nimed;
  11) elektripaigaldise vastavus tema kohta kehtivatele normdokumentide nõuetele;
  12) tehnilise kontrolli teostaja, tema MTR-i registreeringu number;
  13) MTR-s registreeritud tehnilist kontrolli teinud töötaja nimi, allkiri ja kuupäev.

  (4) Aruandes antakse elektripaigaldist puudutavate nõuete osas hinnang vähemalt aruandenäidises toodud mahus. Loetelust võib välja jätta need nõuded, mida kontrollitavas paigaldises ei saa rakendada ning ei tohi välja jätta paigaldises rakendamist vajavaid nõudeid. Sõltuvalt elektripaigaldise iseloomust tuleb loetellu lisada vajalikud nõuded, mida näidises toodud ei ole. Kõigi nõuete täitmisele tuleb anda hinnang (nõuetele vastav, nõuetele mittevastav, oluline mittevastavus, otsene oht).

  (5) Aruande märkuste ja selgituste lahtris tuuakse lühidalt puuduste elektripaigaldises esinemise koht või muud täpsustavad asjaolud. Vajaduse korral võib tehnilise kontrolli teostaja lisada aruandele puuduste selgituste lehe, kus viidatakse aruandes toodud puuduse rea numbrile (sellisel juhul on põhipunkti numeratsioonile lisatud alapunktide numbrid) ja selgitatakse täpsemalt nõudega seotud asjaolusid.

§ 12.  Nõuded tehnilise kontrolli tõendava dokumentatsiooni arhiveerimiseks

  (1) Elektripaigaldise ehitaja poolt «Elektriohutusseaduse» nõuete täitmise tõendamiseks esitatud dokumentidest arhiveerib tehnilise kontrolli teostaja vähemalt järgmised:
  1) koopia elektripaigaldise ehitaja deklaratsioonist ehitatud elektripaigaldise «Elektriohutusseaduse» nõuetele vastavuse kohta;
  2) kontrollmõõtmiste aruande.

  (2) Tehnilise kontrolli teostaja peab enda poolt väljastatavate elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva või korralise või erakorralise tehnilise kontrolli aruannete ja tunnistuste allkirjastatud koopiad arhiveerima.

§ 13.  Nõuetekohasuse tõendamine

  (1) Pärast puuduste kõrvaldamise järelkontrolli koostab tehnilise kontrolli teostaja vajadusel uue aruande või kinnitab kirjalikult elektripaigaldise omanikule väljastatud aruandel ja enda aruande koopial puuduste kõrvaldamist ning näitab otsuse elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse väljastamiseks.

  (2) «Elektriohutusseadusega» kehtestatud nõuetele vastavuse korral väljastab tehnilise kontrolli teostaja mõistliku aja jooksul elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse.

  (3) Otsest ohtu põhjustavate või oluliste puuduste (vt lisa 5) korral elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistust ei väljastata.

  (4) Väljastatud elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus kehtib koos elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva või korralise või erakorralise tehnilise kontrolli viimase aruandega. Tunnistusel paranduste ja muudatuste tegemine ei ole lubatud. Vajadusel asendab tunnistuse välja andnud tehnilise kontrolli teostaja selle uuega ja tunnistab varemväljastatud tunnistuse otsusega kehtetuks.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. juulil 2007.

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

/otsingu_soovitused.json