Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 6, 38

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord” muutmine

Vastu võetud 08.01.2009 nr 3

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 178 lõike 5, «Väärteomenetluse seadustiku» § 38 lõike 2, «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 152 lõike 3, § 153 lõigete 1, 3 ja § 157 ning «Halduskohtumenetluse seadustiku» § 89 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruses nr 322 «Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord» (RT I 2005, 71, 557; 2006, 11, 78) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ettenähtud summad maksab menetlusest osavõtja väljakutsunud asutus käesoleva määruse §-s 9 sätestatud korras.»;

2) paragrahvi 8 lõike 5 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Avanssi maksab menetlusest osavõtja väljakutsunud asutus, välja arvatud üldkorras menetletavas kriminaalasjas, kus menetlusest osavõtja avansi seoses kohtuistungil osalemisega maksab kohus.»;

3) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Üldkorras menetletavas kriminaalasjas maksab menetlusest osavõtja kulud seoses kohtuistungil osalemisega kohus, sõltumata sellest, kes oli menetlusest osavõtja väljakutsujaks.».

§ 2. Käesolevat määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Justiitsminister Rein LANG

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json