Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 6, 41

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 08.01.2009 nr 6

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 17 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruses nr 240 ««Maksukohustuslaste registri» asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 68, 408; 2006, 48, 364) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 17 lõike 1 alusel.»;

2) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Registri vastutav töötleja

Registri vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.»;

3) paragrahvis 4 asendatakse sõnad «Andmekogude seadusele» sõnadega «Avaliku teabe seadusele»;

4) paragrahvi 14 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 14. Maksukohustuslaste registreerimine teiste registrite andmete alusel»;

5) paragrahv 17 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 24 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 29 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui «Maksukorralduse seaduse» §-s 29 sätestatud tingimustel väljastatakse töötlemiseks andmevalim, toimub andmete väljastamine läbi riigi infosüsteemi andmevahetuskihi «Avaliku teabe seaduse» alusel kehtestatud korras.»;

8) paragrahvi 31 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 sätestatud asutus ja andmekaitse järelevalveasutus «Avaliku teabe seaduses» ja «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud korras.»;

9) paragrahvi 31 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahv 33 sõnastatakse järgmiselt:

« § 33. Registri tegevuse lõpetamine

Registri tegevuse lõpetamine toimub kooskõlas «Arhiiviseadusega» ning «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punktis 6 nimetatud õigusaktiga.».

§ 2. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Ivari PADAR

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json