Teksti suurus:

Riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2012
Avaldamismärge:RT I 2009, 6, 42

Riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 08.01.2009 nr 7

Määrus kehtestatakse «Konkurentsiseaduse» § 492 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Registri asutamine ja ametlik nimi

  Määrusega asutatakse riigiabi ja vähese tähtsusega abi riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimega «Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register» (edaspidi register).

§ 2. Registri pidamise eesmärk ja registri ülesanded

 (1) Registri pidamise eesmärgiks on tagada arvestus riigiabi ja vähese tähtsusega abi (edaspidi abi) andmise üle.

 (2) Registri ülesandeks on tagada abi saajate ning nendele antud abi kohta teabe kättesaadavus isikutele ja asutustele.

§ 3. Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Rahandusministeerium.

2. peatükk REGISTRI PIDAMINE JA KOOSSEIS 

§ 4. Registri pidamise viis ja koosseis

 (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

 (2) Register jaguneb põhiandmekoguks ja arhiveeritud registriandmeteks.

 (3) Registri koosseisu kuuluvad:
 1) digitaalsed registriandmed;
 2) digitaalselt arhiveeritud registriandmed.

§ 5. Andmevahetus teiste andmekogudega

 (1) Registri vastutaval töötlejal ja riigiabi ning vähese tähtsusega abi andjal «Konkurentsiseaduse» tähenduses (edaspidi abi andja) on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

 (2) Kui andmevahetust «Avaliku teabe seaduse» alusel kehtestatud infosüsteemide andmevahetuskihi nõuetele vastavalt teostada ei ole võimalik, korraldab abi andja andmete registrisse käsitsi esitamise.

§ 6. Registriandmete kaitse

 (1) Registriandmeid kaitstakse:
 1) käideldavuse osas, tagades andmete kättesaadavuse selleks volitatud isikutele;
 2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise;
 3) konfidentsiaalsuse osas, tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks volitatud isikutele.

 (2) Registriandmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

 (3) Registriandmete turbeaste on keskmine (M) ja registri turvaklass on K2T2S2.

3. peatükk REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED 

§ 7. Abi andjaga seotud andmed

  Abi andja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
 1) nimi;
 2) registrikood;
 3) postiaadress;
 4) kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);
 5) volitatud ametnik või töötaja (nimi, e-posti aadress).

§ 8. Abi saajaga seotud andmed

  Abi saaja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
 1) nimi;
 2) isikukood või registrikood;
 3) asu- või elukoht (postiaadress, linn, vald, maakond);
 4) kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);
 5) abi saaja liik;
 6) abi saaja juriidiline vorm;
 7) abi saajaga seotud abi saanud isikud;
 8) majandusaasta algus.

§ 9. Abi andmisega seotud andmed

 (1) Abimeetme kohta kantakse registrisse andmete olemasolul järgmised andmed:
 1) abimeetme tunnusnumber (genereeritakse süsteemi poolt);
 2) valikuna abimeetme liik: abikava või üksikabi või abikava raames antav üksikabi;
 3) valikuna abi liik: riigiabi või grupierandiga hõlmatud riigiabi või vähese tähtsusega abi või muu abi;
 4) abimeetme nimetus;
 5) abi andja poolt abimeetme registreerimise number;
 6) valikuna: Euroopa Komisjoni riigiabi otsuse number ja otsuse kuupäev või grupierandiga hõlmatud riigiabi teatise registreerimise number ja registreerimise kuupäev või Euroopa Komisjoni vähese tähtsusega abi otsuse number ja otsuse kuupäev;
 7) abimeetme Euroopa Liidu õiguslik alus;
 8) abimeetme siseriiklik õiguslik alus;
 9) abimeetme üldeesmärk (üldeesmärgid) ning võimalusel abimeetme alaeesmärk (alaeesmärgid);
 10) abikõlblikud kulud;
 11) abi osakaal abikõlblikest kuludest (%-des);
 12) abi vorm (vormid);
 13) abimeetme finantseerimise kogumaht (eelarve);
 14) abimeetme finantseerimise allikad ja nende osakaal abimeetme kogumahust (%-des);
 15) abimeetme kestus (algus- ja lõppkuupäev).

 (2) Antud abi kohta kantakse registrisse andmete olemasolul lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud andmetele järgmised andmed:
 1) antud abi tunnusnumber (genereeritakse süsteemi poolt);
 2) abi saaja nimi;
 3) abi saaja isikukood või registrikood;
 4) antud abi (projekti) nimetus;
 5) abi andja registreerimise number;
 6) abi andja riigiabi või vähese tähtsusega abi andmise otsuse number ja otsuse kuupäev;
 7) antud abi üldeesmärk ning võimalusel abimeetme alaeesmärk;
 8) abikõlblikud kulud;
 9) abikõlblike kulude summa;
 10) abi osakaal abikõlblikest kuludest (%-des);
 11) antud abi vorm;
 12) antud abi summa või arvestatud abi toetusekvivalent.

 (3) Abi väljamakse (väljamaksete) või abi toetusekvivalendi arvestamise kohta kantakse registrisse andmete olemasolul lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 loetletud andmetele järgmised andmed:
 1) abi andja registreerimise number;
 2) väljamakse summa või arvestatud abi toetusekvivalent;
 3) väljamakse või arvestamise kuupäev.

 (4) Vähese tähtsusega abi broneeringu tegemisel kantakse registrisse andmete olemasolul lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud andmetele järgmised andmed:
 1) broneeritud abi tunnusnumber (genereeritakse süsteemi poolt);
 2) broneeritud abi saaja nimi;
 3) broneeritud abi saaja isikukood või registrikood;
 4) broneeritud abi (projekti) nimetus;
 5) broneeritud abi üldeesmärk ning võimalusel abimeetme alaeesmärk;
 6) broneeritud abi abikõlblikud kulud;
 7) broneeritud abi abikõlblike kulude summa;
 8) broneeritud abi osakaal abikõlblikest kuludest (%-des);
 9) broneeritud abi vorm;
 10) broneeritud abi summa või abi toetusekvivalent;
 11) broneeritud abi finantseerimise allikas (allikad);
 12) broneeringu lõppkuupäev.

§ 10. Registriandmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on informatiivne tähendus, välja arvatud andmed vähese tähtsusega abi kohta, millel on õiguslik tähendus seaduses sätestatud ulatuses 1. jaanuarist 2012. a.

4. peatükk ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE 

§ 11. Registriandmete esitaja

  Registriandmete esitajaks on abi andja, kellega Rahandusministeerium sõlmib vastava lepingu.

§ 12. Registriandmete alusdokumendid

  Alusdokumendid on:
 1) Euroopa Komisjoni otsus;
 2) grupierandiga hõlmatud riigiabi registreerimise teatis;
 3) abimeetme siseriiklik õiguslik alus;
 4) abi andmise otsus või leping abi andmise kohta;
 5) väljamaksekorraldused;
 6) muud abi andmisega seotud dokumendid.

§ 13. Andmete esitamise ja registrisse kandmise tähtajad

 (1) Abi andja esitab § 9 lõigetes 1 ja 2 nimetatud riigiabiga seotud andmed registrile 15 tööpäeva jooksul abi andmisest arvates.

 (2) Abi andja esitab § 9 lõigetes 1 ja 2 nimetatud vähese tähtsusega abiga seotud andmed registrile 5 tööpäeva jooksul abi andmisest arvates.

 (3) Abi andmise aeg on aeg, millal abi saajal tekib õiguslik alus abi saada.

 (4) Registrile esitatud § 9 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed kannab registrisse Rahandusministeerium 5 tööpäeva jooksul andmete registrile esitamisest arvates.

 (5) Abi andja esitab § 9 lõikes 3 nimetatud riigiabiga seotud andmed registrile 15 tööpäeva jooksul väljamaksete tegemisest või abi toetusekvivalendi arvutamisest arvates.

 (6) Abi andja esitab § 9 lõikes 3 nimetatud vähese tähtsusega abiga seotud andmed registrile 5 tööpäeva jooksul väljamaksete tegemisest või abi toetusekvivalendi arvutamisest arvates.

 (7) Registrile esitatud § 9 lõikes 3 nimetatud andmed kannab registrisse abi andja 5 tööpäeva jooksul andmete registrile esitamisest arvates.

 (8) Rahandusministeerium võib käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 5–7 nimetatud tähtaega pikendada põhjendatud juhtudel abi andja kirjaliku taotluse alusel.

 (9) Paragrahvi 9 lõikes 4 nimetatud andmete esitamine registrile on vabatahtlik.

§ 14. Registriandmete õigsuse tagamine

  Andmete esitaja vastutab tema poolt registrile esitatud andmete õigsuse eest andmete esitamise ajal. Andmete registrisse kandja vastutab tema poolt registrisse kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja poolt registrisse esitatud andmetele.

§ 15. Registrisse kantud andmete muutmine

 (1) Registrisse kantud §-s 9 nimetatud andmete muutmise õigus on abi andjal.

 (2) Kui abi andja tuvastab, et registrisse on kantud ebaõigeid andmeid või kui temale on nendest teatatud, algatab ta andmete muutmise, esitades teate Rahandusministeeriumi e-posti aadressile riigiabi@fin.ee.

 (3) Kui muudetakse abi andmise aluseid, võib registrisse kantud § 9 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmeid abi andja muuta ainult abi andja juhi või juhtorgani vastava kirjaliku otsuse alusel.

§ 16. Muudetud andmete registrisse esitamine ja kandmine

  Muudetud andmed esitatakse ja kantakse registrisse §-s 13 sätestatud korras. Paragrahvi 13 lõigetes 1, 2, 5 ja 6 kehtestatud tähtaeg algab § 15 lõikes 2 nimetatud teate esitamisest arvates.

§ 17. Arvestuse pidamine andmete registrisse vastuvõtmise üle

  Vastutav töötleja peab arvestust andmete registrisse vastuvõtmise aja, andmete koosseisu ning andmete registrisse esitajate ja kandjate üle digitaalselt.

5. peatükk JUURDEPÄÄS REGISTRISSE KANTUD ANDMETELE JA ANDMETE VÄLJASTAMINE REGISTRIST 

§ 18. Registrile juurdepääs

 (1) Andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» ja «Isikuandmete kaitse seadusega».

 (2) Registrisse kantud andmed on avalikult kättesaadavad, kui neile ei ole seadusega või selle alusel kehtestatud juurdepääsupiirangut.

 (3) Juurdepääs registrisse kantud andmetele on vastutaval töötlejal ja abi andjal ning andmekaitse järelevalveasutuse poolt selleks volitatud isikutel nendele teenistusülesannetega määratud ulatuses.

 (4) Abi saajal on juurdepääs registrisse tema kohta kantud andmetele abi andja poolt talle antud kasutajaõiguste alusel.

 (5) Registrile juurdepääsu õigus on ka isikul, kes arendab või hooldab registrit, arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

§ 19. Andmete väljastamine registrist

 (1) Registrist väljastatakse andmeid kirjaliku taotluse alusel paberkandjal või digitaalkujul vastavalt andmete taotleja soovile ja tehnilistele võimalustele. Vastutav töötleja väljastab andmed «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras ja tähtaja jooksul.

 (2) Andmeid väljastatakse registrist tasuta.

 (3) Andmete väljastamise aja, andmete saaja ja väljastamise viisi kohta peetakse digitaalkujul arvestust vastutava töötleja dokumendiregistris.

§ 20. Alusdokumentide ja andmete säilitamine

  Registri alusdokumente ja registri andmeid säilitatakse vähemalt 10 aastat pärast abi andmist.

6. peatükk JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI PIDAMISE RAHASTAMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 21. Järelevalve registri pidamise üle

  Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon. Registri haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus majandus- ja kommunikatsiooniministri volitusel.

§ 22. Registri pidamise rahastamine

  Registri hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 23. Registri likvideerimine

  Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Arhiiviseadusega» ning «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

Peaminister Andrus ANSIP


Rahandusminister Ivari PADAR


Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json