Teksti suurus:

Kaitseväe Võru Lahingukooli põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 8, 83

Kaitseväe Võru Lahingukooli põhimäärus

Vastu võetud 14.01.2009 nr 2

Määrus kehtestatakse «Kaitseväe korralduse seaduse» § 12 lõike 3 ja ning «Kutseõppeasutuse seaduse» § 6 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Kaitseväe korralduse seaduse» § 22 lõikega 4.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kaitseväe Võru Lahingukooli staatus

(1) Kaitseväe Võru Lahingukool (edaspidi Lahingukool) on Kaitseministeeriumi valitsemisalas asuv sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline riigi kutseõppeasutus. Lahingukooli nimetus inglise keeles on Estonian Defence Forces Võru Battle School.

(2) Lahingukool on kaitseväe struktuuriüksus.

(3) Lahingukooli koosseisu kinnitab kaitseväe juhataja, lähtudes kaitseministri poolt Lahingukoolile kehtestatud sõjaväelise auastmega ametikohtade ning muude riigiteenistujate üldarvust.

§ 2. Asukoht

(1) Lahingukool asub Võru maakonnas Võru vallas Meegomäel.

(2) Lahingukooli postiaadress on 65603 Meegomäe, Võru, Võru maakond.

§ 3. Õppe- ja asjaajamiskeel

Lahingukooli õppe- ja asjaajamiskeel on eesti keel.

§ 4. Sümboolika

(1) Lahingukoolil on kaitseväe juhataja poolt kooskõlastatud kujundusega pitsat.

(2) Lahingukoolil võivad olla kaitseväe juhataja poolt kehtestatud teenetemärgid ja sümboolika.

2. peatükk
LAHINGUKOOLI EESMÄRK, TEGEVUSVALDKONNAD JA ÜLESANDED

§ 5. Lahingukooli eesmärk, tegevusvaldkonnad ja ülesanded

(1) Lahingukooli eesmärk on valmistada ette professionaalseid, isamaaliselt kasvatatud ja kõrge motivatsiooniga allohvitsere ja reservohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule.

(2) Lahingukooli tegevusvaldkonnad on:
1) kutseõppe läbiviimine keskhariduse baasil;
2) täiendusõppe, sh reservohvitseride koolituse läbiviimine;
3) sõjaväeline uurimis- ja arendustöö.

(3) Lahingukooli ülesanded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2008. a määruses nr 161 «Kaitseväe põhimäärus».

3. peatükk
JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§ 6. Lahingukooli nõukogu

(1) Lahingukooli nõukogu (edaspidi nõukogu) on Lahingukooli tegevuse suunamiseks moodustatud kõrgeim kollegiaalne otsustusorgan, mis võtab vastu otsuseid Lahingukooli arengu ja tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes.

(2) Nõukogu on seitsmeliikmeline ja selle koosseisu kinnitab kaitseminister käskkirjaga kolmeks aastaks.

(3) Nõukogu:
1) osaleb Lahingukooli arengukava koostamises, kooskõlastab selle ja esitab kaitseministrile kinnitamiseks ning kontrollib täitmist;
2) teeb kaitseväe juhatajale ettepanekuid vastuvõtukvootide kehtestamiseks;
3) teeb läbi kaitseväe juhataja kaitseministrile ettepanekuid Lahingukooli põhimääruse muutmise ja täiendamise algatamiseks;
4) kooskõlastab Lahingukooli õppekava ja selles tehtavad muudatused;
5) kooskõlastab Lahingukooli õppekorraldus eeskirja;
6) esitab nõukogu tegevuse aastaaruande kaitseministrile;
7) kuulab ära Lahingukooli ülema ja osakondade ülemate aruanded Lahingukooli tegevuse kohta, võtab vastu sellest tulenevaid otsuseid;
8) suunab Lahingukooli terviklikku arengut.

(4) Nõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 7. Lahingukooli ülem

(1) Lahingukooli juhib ülem, kellel on «Kutseõppeasutuse seaduses» sätestatud direktori pädevus.

(2) Lahingukooli ülema määrab ametikohale kaitseväe juhataja kaitseministri nõusolekul.

(3) Lahingukooli ülemaks võib määrata vanemohvitseri auastmes oleva kõrgharidusega kaadrikaitseväelase, kellel on sõjaväelise juhtimise kogemus ja kes vastab õigusaktidega sätestatud kutseõppeasutuse direktori kvalifikatsiooninõuetele.

(4) Lahingukooli ülema põhiülesanded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2008. a määruses nr 161 «Kaitseväe põhimäärus».

(5) Lahingukooli ülemal on talle alluvate kaitseväelaste suhtes «Kaitseväe distsiplinaarseaduses» pataljoniülemale ettenähtud distsiplinaarvõim.

(6) Lahingukooli ülema äraolekul asendab teda üldosakonna ülem, kooliülema asetäitja. Viimase äraolekul kaitseväe juhataja poolt määratud isik.

§ 8. Õppenõukogu

(1) Õppenõukogu on Lahingukooli õppe- ja kasvatustegevusega seotud küsimusi lahendav ja õppekorralduse analüüsimiseks, hindamiseks ja juhtimiseks vajalikke otsuseid tegev kollegiaalne organ.

(2) Õppenõukogu liikmed on Lahingukooli ülem, õppeosakonna ülem ja Lahingukoolis töötavad pedagoogid. Õppenõukogu koosolekutest võivad sõnaõigusega osa võtta kaitseväe peainspektor, õppurkonna esindaja ja Kaitseväe Peastaabi esindaja.

(3) Õppenõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku Lahingukooli ülem või tema äraolekul asendaja mitte harvemini kui neli korda õppeaastas. (õ) 26.11.2009 10:00

(4) Erakorraline õppenõukogu kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt 1/3 õppenõukogu liikmetest.

(5) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 õppenõukogu liikmetest.

(6) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse.

§ 9. Lahingukooli struktuur

(1) Lahingukooli struktuuriüksused on:
1) üldosakond;
2) õppeosakond.

(2) Lahingukooli osakondade ja kursuste ülematel on kompaniiülemale ettenähtud distsiplinaarvõim.

§ 10. Osakondade ülesanded

(1) Üldosakond korraldab Lahingukooli asjaajamist, personalitööd, finantsjuhtimist, haldab side- ja arvutivõrku ning korraldab õppeprotsessi teenindustoetust.

(2) Õppeosakond korraldab õppetööd, kontrollib õppekorralduse eeskirja täitmist, tellib ja soetab õppekirjandust, õppevahendeid ja õppemetoodilisi materjale, koostab ja arendab õppekavasid, korraldab õppepraktikat, koostab õppetööd puudutavat aruandlust, koordineerib koostööd teiste õppeasutustega ning tagab sisekorra.

4. peatükk
ÕPPEKORRALDUS

§ 11. Õppekavad

(1) Lahingukoolis omandatakse kutseharidus riikliku õppekava alusel koostatud õppekava järgi.

(2) Lahingukooli õppekava on õpingute alusdokument, mis määrab kindlaks läbiviidava õppe eesmärgid, õppe kestuse ja mahu, õppe alustamise nõuded, õppemoodulite loetelu, mahu ja lühikirjeldused, spetsialiseerumisvõimalused ning õppe lõpetamise nõuded.

(3) Lahingukooli õppekava ning selles tehtavad muudatused kinnitab Lahingukooli ülem, kooskõlastades selle eelnevalt kooli nõukogu ja õppenõukoguga.

(4) Lahingukooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

(5) Täiendusõppe õppekavad kinnitab Lahingukooli ülem, kooskõlastades need eelnevalt kaitseväe juhatajaga.

§ 12. Õppekorraldus

(1) Lahingukoolis toimub täiskoormusega õpe koolipõhises õppevormis.

(2) Õppekorralduse aluseks on õppekorralduse eeskiri.

§ 13. Lahingukooli lõpetamine ja lõpudokumendid

(1) Lahingukool või täiendusõppe kursus loetakse lõpetatuks pärast vastava õppekava täitmist täies mahus.

(2) Kutseõppe läbinud õppuritele väljastatakse lõputunnistus ja hinneteleht õppekava täitmise kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korrale.

(3) Lahingukoolis korraldatavate täiendusõppe kursuste lõpetajatele väljastatakse Lahingukooli tunnistus kursuse läbimise kohta.

5. peatükk
LIIKMESKOND

§ 14. Lahingukooli liikmeskond

Lahingukooli liikmeskonna moodustavad Lahingukooli töötajad ja õppurid.

§ 15. Lahingukooli töötajad

(1) Lahingukooli töötajad on Lahingukooli ülem, osakondade ülemad, Lahingukoolis teenivad kaadrikaitseväelased, ametnikud ja töölepingu alusel töötavad abiteenistujad.

(2) Lahingukooli töötajal on:
1) õigus saada erialaseks tööks vajalikku täiendusõpet;
2) õigus kasutada tasuta õppe- ja uurimistegevuseks Lahingukooli õppebaasi, raamatukogu ja muid vahendeid vastavalt Lahingukoolis kehtestatud korrale;
3) kohustus kasutada Lahingukooli vara heaperemehelikult;
4) õigused ja kohustused, mis tulenevad teenistussuhteid reguleerivatest õigusaktidest, Lahingukooli sisestest õigusaktidest ja ametijuhendist.

§ 16. Õppurid

(1) Lahingukoolis õppivad õppurid jagunevad kursuslasteks ja aspirantideks.

(2) Kursuslane on kutseõpet või täiendusõppe kursust läbiv allohvitser, allohvitseri või reservohvitseri kandidaat.

(3) Aspirant on ajateenijast nooremallohvitser, kes õpib reservrühmaülemate baaskursusel ajateenijatele.

§ 17. Õppuri õigused

(1) Kutseõpet läbival õppuril on õigus:
1) saada kõrgetasemelist haridust ja sõjaväelist väljaõpet;
2) saada Lahingukoolilt tasuta ülalpidamine, sealhulgas riietus ja toitlustamine vastavalt kehtestatud korrale;
3) kasutada tasuta Lahingukooli õppebaasi, ruume, spordirajatisi, raamatukogu ja muid vahendeid vastavalt kehtestatud korrale;
4) saada õppetoetust ja õppelaenu «Õppetoetuste ja õppelaenu seadusega» sätestatud tingimustel ja korras;
5) saada akadeemilist puhkust õppekorralduse eeskirjas sätestatud korras;
6) osaleda õppurkonna tegevuses;
7) osaleda õppurkonna kaudu sõnaõigusega Lahingukooli nõukogu ja õppenõukogu koosolekutel;
8) kasutada muid õigusaktidega talle antud õigusi.

(2) Ülejäänud õppuritel on käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 ja 8 sätestatud õigused.

§ 18. Õppuri kohustused

Õppur on kohustatud:
1) järgima kaitseväedistsipliini;
2) järgima Lahingukooli põhimäärust ning teisi Lahingukooli tegevust ja sisemist korraldust reguleerivaid akte;
3) hoidma Lahingukooli mainet;
4) täitma õppekava nõudeid;
5) hoidma Lahingukooli ja Lahingukooli kasutusse antud vara ning hüvitama tekitatud kahju;
6) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja otseste ülemate poolt antud käske.

§ 19. Õppurkond

(1) Kutseõpet läbivad õppurid moodustavad õppurkonna.

6. peatükk
FINANTSEERIMINE, VARA JA ASJAAJAMINE

§ 20. Finantseerimine

(1) Lahingukooli kulud kaetakse riigieelarvest.

(2) Lahingukoolil on õigus oma põhitegevusest tulenevalt osutada järgmisi tasulisi teenuseid:
1) lepinguline õppe- ja arendustöö;
2) nõustamine sõjateaduse ja sõjaväelise hariduse valdkonnas;
3) teenused uuringute läbiviimisel;
4) teenused taseme- ja tööalases koolituses.

§ 21. Vara

Lahingukool valdab ja kasutab talle kasutada antud riigivara «Riigivaraseadusega» ja selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 22. Asjaajamine

Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtutakse kaitseväe asjaajamiskorrast ja teistest õigusaktidest.

7. peatükk
JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS

§ 23. Teenistuslik järelevalve

Teenistuslikku järelevalvet Lahingukooli tegevuse üle teostavad kaitseminister ja kaitseväe juhataja õigusaktidega sätestatud korras.

§ 24. Aruandlus

Lahingukool annab oma tegevusest aru õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

8. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 25. Määruse kehtetuks tunnistamine

Kaitseministri 17. juuli 2008. a määrus nr 13 «Kaitseväe Võru Lahingukooli põhimäärus» (RTL 2008, 63, 898) tunnistatakse kehtetuks.

§ 26. Määruse rakendumine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

Minister Jaak AAVIKSOO

Kantsler Riho TERRAS

ÕIEND
Lugeda § 8 lõike 3 sõna "koku" õigeks "kokku".
Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lg 31 p 2 ja Kaitseministeeriumi 26.11.2009. a e-kiri.