Teksti suurus:

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 8, 82

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 14.01.2009 nr 3

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 1603 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Riigi õigusabi seaduse» § 15 lõikega 3 ja § 23 lõikega 3.

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 «Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine» (RTL 2008, 66, 934) lisa 10 «Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus» muudetakse ja kehtestatakse määruse lisas toodud kujul.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

Justiitsministri 14. jaanuari 2009. a määruse nr 3 «Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine» muutmine
lisa
Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 «Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 10


(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

KRIMINAALMENETLUSE LÕPETAMISE MÄÄRUS

Koostamise kuupäev ja koht: (kuupäev) [koht]
Koostaja ametinimetus ja nimi: (ametinimetus ja nimi)
Kriminaalasja number: [number]
Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § [nr] lg [nr] p [nr]
Kahtlustatava nimi: [nimi]  

[[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus] sõltuvalt kontekstist lõiku ei kasutata].

[määruse tekst, sealhulgas KrMS § 199, 201 kuni 205 kohane põhjendus ja hinnang isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise kohta]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest [199–205] ja 206, (prokuröri ametinimetus)

määras:

1. Lõpetada kriminaalasjas nr [number] menetlus.

2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: [tasuda kriminaalmenetluse kulud või hüvitada kuriteoga tekitatud kahju või] [maksta kindel summa riigituludesse või sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides või] [teha 10–240 tundi üldkasulikku tööd]. Tähtajaks määrata: [kuupäev ja aasta].

3. Tõkendi tühistamine:  [kohaldatud tõkendi tühistamine].

4. Asitõendid või äravõetud asjad:  [asitõendi või äravõetud asjaga toimimise viis].

5. Vahistuse andmed:  [vahistuse kestus, sealhulgas päevade arv, millal isikult oli alusetult vabadus võetud].

6. Kriminaalmenetluse kulud:  [kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustus].

7. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata: [kuriteoteate esitanud isiku; kahtlustatava või süüdistatava ning tema kaitsja; kannatanu või tema esindaja; tsiviilkostja või tema esindaja nimi ja aadress].

8. Käesoleva määruse peale vastavalt KrMS § 207 lõigete 2 ja 3 alusel võib kannatanu määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul esitada kaebuse Riigiprokuratuurile, asukohaga [aadress].

9. Kannatanul on õigus vastavalt KrMS § 206 lõikele 3 tutvuda kriminaaltoimikuga kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul.

10. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 4 saata kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia [asutuse nimetus, kes otsustab väärteo- või distsiplinaarmenetluse alustamise].

11. Saata kriminaaltoimik [alaealise nimi ja isikukood või sünniaeg] elukohajärgsele alaealiste komisjonile: [komisjoni nimi].

(prokuröri nimi)

Olen kohustustega nõus: ________________________
                                                 (nimi ja allkiri)

Minule on selgitatud kuriteo tunnustega teo olemus ja kriminaalmenetluse lõpetamise alus:

_____________________________________________________________________
                         (alaealise ja tema seadusliku esindaja nimi ja allkiri)

/otsingu_soovitused.json