Teksti suurus:

Nõuded väeüksuste reageerimiskiirusele, väljaõppe tasemele ja varustatusele

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.08.2014
Avaldamismärge:RTL 2009, 8, 84

Nõuded väeüksuste reageerimiskiirusele, väljaõppe tasemele ja varustatusele

Vastu võetud 14.01.2009 nr 3

Määrus kehtestatakse «Kaitseväe korralduse seaduse» § 13 lõike 5 alusel.

§ 1.   Mõisted

  (1) Alalises valmiduses olev üksus on kaitseväe väeüksus, mille isikkoosseis on tegevteenistuses, mis on komplekteeritud relvastuse ja varustusega ning mis on alaliselt võimeline täitma lahinguülesandeid.

  (2) Kiirreageerimisüksus on kaitseväe väeüksus, mille isikkoosseis on tegevteenistuses, valmisolekureservis või valmidusreservis, mis on komplekteeritud relvastuse ja varustusega ning on peale kogunemist võimeline täitma lahinguülesandeid.

  (3) Põhivalmiduses olev üksus on kaitseväe väeüksus, mille isikkoosseis on tegevteenistuses või reservis, mis on komplekteeritud relvastuse ja varustusega ning on peale kogunemist võimeline täitma lahinguülesandeid.

  (4) Varustusklass on kaitseväe valmisoleku tõstmisel ja mobilisatsiooni läbiviimisel kasutusele võetava vara jaotus.

§ 2.   Väeüksuse reageerimiskiirus

  Väeüksuse reageerimiskiirused on toodud lisas 1 (salastatud). Reageerimiskiirus ei või olla pikem ettenähtud tähtajast.

§ 3.   Nõuded väeüksuse väljaõppe tasemele

  (1) Väljaõppetase väljendab väeüksuse võimet täita kindlaks määratud sõjalisi ülesandeid.

  (2) Väljaõppetaseme hindamiseks peab väeüksusele läbiviidav väljaõpe lõppema vastava taseme õppusega. Väljaõppe läbimist väeüksuse poolt tähistatakse lühendiga «CP».

  (3) Väeüksuse väljaõppetase peab olema kooskõlas Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni standardimiskokkulepetega (lühend NATO STANAG).

  (4) Väljaõppuse läbimisel omistatakse väeüksusele väljaõppe tasemele vastav tähis vastavalt lisas 2 toodule.

  (5) Alalises valmiduses oleva väeüksuse väljaõppetase kehtib üks aasta.

  (6) Kiirreageerimisüksuse ning esimese kiirusklassi reservüksuse väljaõppetase kehtib kolm aastat.

§ 4.   Nõuded väeüksuse varustatusele

  (1) Kaitseväe valmisoleku tõstmisel ja mobilisatsiooni läbiviimisel kasutusele võetav vara (edaspidi vara) jaotatakse viide varustusklassi vastavalt lisale 3.

  (2) Sõltuvalt väeüksusest, selle ülesannetest ja vara liigist arvestatakse üksusele kavandatud vara kogust lahingupäevades või varustamise ulatuses protsentides. Ühele lahingupäevale vastava vara kogus tähistatakse sümboliga «DOS» (inglise keeles day of supply).

  (3) Varustuse ladustamine ja väljastamise kiirus peab tagama väeüksuse formeerimise läbiviimise vastavalt ettenähtud reageerimiskiirusele.

  (4) Väeüksust varustatakse kiirusklassi kuuluvuse järgi vastavalt alljärgnevatele astmetele:
  1) «A varustusaste» – alalises valmiduses olev üksus ja kiirreageerimisüksus;
  2) «B varustusaste» – esimese kiirusklassi reservüksus;
  3) «C varustusaste» – teise ja kolmanda kiirusklassi reservüksus;
  4) «D varustusaste» – neljanda kiirusklassi reservüksus.

  (5) Väeüksuse varustamine lähtuvalt varustusastmest ja varustusklassist, arvestades kaitseväe valmisoleku tõstmisel ja mobilisatsiooni läbiviimisel kasutusele võetavaid varaliike, on toodud lisas 4 (salastatud).

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 2009. aasta 1. jaanuarist.

Jaak AAVIKSOO
Minister

Riho TERRAS
Kantsler

Lisa 1 Väeüksuse reageerimiskiirused (salastatud)

Lisa 2 Väljaõppuse läbimisel väeüksusele omistatav väljaõppetasemele vastav tähis

Lisa 3 Kaitseväe valmisoleku tõstmisel ja mobilisatsiooni läbiviimisel kasutusele võetava vara varustusklassid

Lisa 4 Väeüksuse varustamine lähtuvalt varustusastmest ja varustusklassist, arvestades kaitseväe valmisoleku tõstmisel ja mobilisatsiooni läbiviimisel kasutusele võetavaid varaliike (salastatud)

/otsingu_soovitused.json